Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 172-197. szám)

1939-08-01 / 172. szám

ftra 10 fillér Nyíregyháza, 1939 augusztus 1. ftftanap 20 Ü vil. évfolyam 172 (1888 szám. Kedd JSIyíryidbk ABOLCSI HÍRLAP gfttt&aatóeég éf kiadóhivatal: Bethlen-utca 1. % PAf ITS J MJiP'jjl (kO % Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 R. S«3át»t«karéki csekkszám: 47.139. Telefón: 77. rV/l-inSNMi ílMr jLMf Köztisztviselőknek 20%-os engedmény.. A técsői fegyveres támadás megmutatta, mit ér a román ígéret Dolgozó ország iA koranány fő elve a tett politi­kája. Nem szavak, hanem cselekede­tek kellenek a népnek, nem politikai pártagitáció, hanem építőmunka. Kenyér és munka a millióknak és meg,állásnélküli ors.zágépítés. Ez fo­lyik ma. ezért áll ellen a kormány olyan politikának, amely pártérde­ket tekint, hanem feltörekvés eszkö­zének nézi a parlamentet, a szószé­ket, amelyről a hang kihallatszik a falvakra, a pusztáik mélyére. A nép azonban rövidesen más szavakat, más hangokat hall. A mun­kára hívó szót, hidat, utakat, háza­kat építem, völgyeizáró gátakat emelni, új országot alkotni milliók serény munkájával. Aki megfigyeli az életet, máris láthat több olyan jelenséget, amely pezsdülést mutat, változást az eddigivel szemben, ak­tivitást a csend helyén, életet a .vá­rakozások meddő sóhajtása helyett. Rosszakarat kell aihhoz, hogy ezt se lássák m.eg. Erről a meginduló, sürgős munkáról nem írnak a politi­záló lapok, nem látják az ország­úton megindult fuvarokat, nem lát­ják a mun'kások tömegeit. Tegnap Nyíregyházán a Máv. állomás előtt leventesapkás fiatalság sorakozott. Józsa községből utaznak Patakra répamunkána. Győr városa határé­ban a cséplés munkásai közben vas­útépítéshez szegődtek s csak akkor jöttek a szerződésszerű helyre, ami­kor a vasút lojálisán felmondott a két helyen vállalkozónak. Ez annak a jele, hogy már több helyen is van munka és nemísokára munkáshiány íesiz az Alföldön, vagy legalálbb is bőven lesz elhelyezkedési telepe a kárpátaljai magvarorosz munkások­nak is. Aki szemével akarja látni, fülével .hallani a megindult építő munka lá­zas ütemét, fáradjon ki az egri káp­talan volt tanyájára, Tikos-pusztára, ahiol a Máv.-nak megállóihelye is van. Itt sürgős munkát láthat, pom­pás, kényelmes .házakat építenek, egész utcákat, egész községet. Négy •vállalkozó is dolgozik és a földmű­velésügyi minisztérium telepítési osztályának egyik kiváló szakem­bere, egy mérnökember vezeti a sokágú munkát. Ez az épülő százhúsz házas köz­ség, amelynek egészségháza, temp­loma, orvosi otthona, iskolája, Han­gya-boltja lesz s amelyben két- és egyszobás lakáshoz, 8—10 hold kitű­nő földhöz jutnak a szegény embe­rek, a törpebirtokosok vagy nincs­telenek, mutatja, hogy mégis mozog •a föld, a magyar föld és nem lesz helyben top og<ás, nem lesz ellenzéki céltáblává merev-ülése a kormány­nak, amelynek jobboldalisága, nem­zeti, szociális szelleme jól kitűnik abból, hogy Hitler vezér és kancel­lár most tüntette ki a kormány belügyminiszterét, miniszterelnökét, a tettekre serkentő publicitás vezér­Técsőn szombatról vasárnapra virradó éjszakán fél 1 órakor a Ti­szán békésen haladó magyarorosz tutajokra a román határőrök tüzelni kezdtek. Egész éjszaka ropoigott a fegyver a Tisza-parton és a magyar oldalon levő iházak falát a román golyók lukgatták ki. A magyar ha­tárőrség viszonozta a bajbajutott tutajosok védelmére a tüzelést, mi­re a román fegyverek elhallgattak. Szerencsére életben nem tett kárt a román fegyveres támadás. A Tisza felső folyása itt a határ. A tutajosokat a románok állandóan lövöldözték, de a műit héten a határ menti román bizottsággal megálla­podtak a fakitermelő vállalatok és a románok 20.000 lej fejében vállalták is, hogy ezentúl békességben marad­nak és a tutajosoknak szabad elvo­nulásuk lesz. A román Ígéret érté­két most a vasárnap éjszakai ese­mények megmutatták. Petőfi halálának évfordulóját ünnepelte Erdély magyarsága A Segesvári Kaszinó rendezésében impozáns ünnepség keretében emlé­kezett meg Petőfiről Erdély magyar­sága. Az ünnepségre érkezők a Hal­ler-kastély udvaráról indultak a fe­héregylhá.zi síkra, ahol Teleki Adám gróf mondott ünnepi beszédet a költő halálának kilencvenedik évfor­dulója alkalmából. Ezután a nagy számban felvonult erdélyi magyar dalárdák énekeltek. Az ünnepséget a Segesvári Kaszinóban rendezett bankett fejezte be. fligsl indítványra elhalasztották a ma délelőtti tokiói értekezletet A ma délelőttre Tokióban terve­zett rendkívüli értekezletet angol in­dítványra el/halasztották. A váratlan elhalasztásnak, japán felfogás sze­rint az angolok az okai, akik Ame­rika döntése óta rendkívül tartóz­kodóan viselkednek a tiencini kér­désben. A békés megegyezésnek a tiencini valutakérdések az okai, me­lyekben az angolok mereven elzár­kóznak a japán követelések elől. A délutáni értekezlet, amely 4 órakor kezdődik, -csupán politikai kérdé­sekkel foglalkozik. Japán határozot­tan szembefordul most már Angliá­val. A japán hadsereg ellenez min­den részletmegoldást. Ötvenezer japán tüntetett Tokióban Anglia politikája ellen Tokióban tegnap heves tüntetés volt az angolok ellen. A tüntetésben ötvenezer ember vett részt. A tün­tetők felvonultak az angol nagykö­vetség palotája elé is és itt élesen tiltakoztak Anglia kelétázsiai politi­kája ellen, amelynek megváltoztatá­sát követelték. A követségi palota épületét japán rendőrség vette körül. Moszkva bizalmatlan a nyugati hatalmakkal szemben A Jour mai száma felveti azt a kérdést, hogy voltaképpen hogyj is áll a moszkvai tárgyalások ügye. Nehéz erre a kérdésre felelni, mert mig Bonnet külügyminiszter máj ka­tonai küldöttségek indulását jelezte, London további tárgyalások szüksé­gességét hangoztatja. A felfogások ellentéte mutatja, hogy a kérdés még rendezetlen. Nagy feltűnést kel­alakjait. És a Tikos-tanyai példa csak kez­det. Csak százhúsz ház, mondaná az epés kritikús. aki azonnal legyint egyet, semmi sem eléggé gyors. Hát tessék tudomásul ve.nni, hogy a tikos-; tanyai példa csak kezdet, ötvenkét-! ezer telepes család jut egymás utáni otthonhoz, legközelebb Baranyában, azután minden olyan helyen, ahol a magyar szegénység gyors cselekvést kíván. Dinamikus erő lendül a magyar­ságban .és rövid idő múlva ennek az erőkifejtésnek gigászi arányai bonta­koznak ki a hitetlen Tamások előtt. El fog némulni a haragos kritika és a népmilliók meg fogják érezni a munkaalkalmafkon, hogy egy gondos, becsületes atyai kéz tartja a magyar élet szálait. Serény munka kél a cser­kész miniszterelnök intése nyomán, új magyar élet támad csodaképpen a megtisztuló ősi rögökön. tett az Izvesztija c. orosz lap mai cikke, amely nyíltan szemére veti az angoloknak és franciáknak, hogy Moszkva bizalmatlan a nyugati ha­talmakkal szemben. Emlékeztet a cikk a világháborúra, amelynek költségeit is a szövetségesekkel akarták megfizettetni Világszerte nagy érdeklődéssel várják az angol alsóház mai ülését iMa délután lesz az angol alsóház gyűlése, amelyen a munkáspárt több külpolitikai kérdést kíván megvitat­ni. Világszerte nagy érdeklődéssel várják Chamberlain miniszterelnök felszólalását, mert a kormányelnök részletesen ismerteti a külpolitika három nagy kérdését, a moszkvai tárgyalásokat, a danzigi ügyet és a tokiói helyzetet. Bulgária fegyverrel vivja igazságát A Corriera Della Sera helylsizáni tudósítást közöl Dobrudsa vidéké­ről. Az olasz lap rámutat, hogy Bul­gária életérdeke Dobrudsa elrabolt területeinek visszaszerzése, ha kell fegyverrel is. Ebben természetesen majdnem azok a hatalmak fogják támogatni, akik az 1919-iki szégyen­békéhez hozzájárultak, hanem az a férfiiiú is, aki eddig is kiállt az igaz­ságtalan békeszerződések megvál­toztatása mellett. A képviselőház mai ülése A képviselőház ma rövid Qlést tartott, amelyen kimondották az ál­lampolgársági javaslat sürgősségét, majd Ivády Béla terjesztette elő a háaszabá yok átvizsgálására vonat­kozó javadat indokolását. Az indo­kolás hangsúlyozza, hogy a módo­sítást az ügyek gyorsabb ütemben való tárgyaiánának nagyjelentőségű követelménye teszi szükségessé. Hol­nap sjra ülést tart a Ház és itt vi­tatják meg Ivády indokolását. Idüjáris Délnyugati, nyugati szél, keleten felhösebb idő, néhány helyen, főleg északon záporeső, vagy zivatar. A meleg tovább tart.

Next

/
Oldalképek
Tartalom