Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 146-171. szám)

1939-07-11 / 154. szám

1 okká S 2 ^SouSaíi^H ÍRLAP Drága külföldi vizeket pótol az olcsó, de hatásos | Kérje mindenütt! 5 debreceni Csokonai flsvá nvviz KissvszéseSí a iflreivfeází tfirvéBfszékea is jlrásblrésigea A ;kormányzó úr őfőméltósága ' Zoltán Béla. a nyíregyházi kir. já­rásbíróság elnökének, a kir. ítélőbS­rák és kir. ügyészek részére megál­lapított III. fiz. csoport jellegét ado­mányozta. Horváth György Sándor kir. tör­'Vénysizéki bírót, a nviregyházii tör­vényszék vizsgáló,bíráját, kir. tör­vényszéki tanácselnökké nevezte ki. Az igazságügyminiszter dr. Szabó László, dr. Tótlh Béla és dr. Má r­földy Józseif bírósági jegyzőket bí­rósági titkárokká nevezte ki. tKz igaíságügymi nii s.z te r dr. Képes József, dr. Bálint Károly, dr. Miglé­czy Jenő, dr. Aohácz Antal, dr. Var­ga Lajos aljegyzőket és dr. Varga János nyíregyházi ügyvédet bírósági jegyzőkké nevezte ki. Az igazságügy-miniszter dr. Benkó István, dr. Szoboszlai Paip-p Imre, dr. Saltzmann Zoltán, dr. Balogh AWtal joggyakornokokat és dr. Csernyus György újíehértói ügyvé­det bírósági aljegyzőkké nevezte ki. Az igazságügy miniszter Gasziper Vilmos irodatisztet irodaifőtisztté, Szalay Irén segédtsztet irodaitisztté, Batár József és Rozsály Ferenc tör­vényszéki díjnokokat segédhivatali gyakornokokká, Nagv Irén, Sasvári Júlia, Egressy Pál, Csulák Irén díj­nokoka,t ideiglenes minőségű keze­lőkké nevezte ki. Az igazságügyminiszter vitéz Bár­dos Péter I. oszt. altisztet szakai­tisztté, Juhász István kisegítő szol­gát IL oszt. altisztté nevezte ki. Védelmet kir a kúzöoség a kolduló utcil gyerekek iizultusal ellen A közönséa régi panasza! Nem le­het az utcákon nyugodtan közleked­ni, mert maijd minden lépésnél kol­duló gyermekek rohanják meg a já­rókelőt. Nem egyszerű pénzkérdés­ről va-n s.zó, hanem arról, hogy a korzók nyugalmát veszélyeztetik ezek a gyermekek. Kényelmetlen és kellemetlen mindenkinek, hogy ron­gyos, rendszerint kis cigány purdék szegődjenek melléje és addig hozzá­simulva kellemetlenkedjenek, amíg csak valami kis pénzt ki nem szed­nek a kiszemelt áldozatból. Nem a.z a néhány fillér bosszantja a korzó közönségét, hanem a mód, ahogy ezek a kis kellemetlenkedő koldus­gyermékek fellépnek. Hihetetlen szívóssággal, valósággal belekapasz­kodva követelik ki a nekik „járó" filléreket. Ismételjük, nem a kön yör adomány kérése ellen szólal fel a- közönség, i hanem a folytonos molesztálás el- i len. Inzuitálásként hat hogy társa- f ságban haladó férfiakat megrdhain- J ják a koldusok és százmét-erekre is j kísérik a maguk megszokott meséjé- | vei. Szívesen áldoz a közönség a I szegény gyermekekért, csak helyez- I zék el valahol, menhelyen őket! Ne kolduljanak az utcákon. Ne szok­ják meg ezt az új „kereseti forrást", mert ezekből fejlődik ki az alkalmi tolvaj, a besurranó stfx .Az utcákat minden- körülmények között rneg kell tisztítani az utcai koldusoktól, -mert nem engedhető meg, hogy gyermekeket szülők kol­dusnak „neveljenek'' s hogy koldu­lásból gyermekek tartsák el a szü­lőket. II gyorsvonattal lefejeztette magát egy 14 éves demecserl fiu Borzalmas körülmények köpött vetett véget életének Szaniszló Béla 14 éves demecseri fiú. A szerencsét­len gyermek évek óta szívbajban szenvedett és ez annyira elkeserí­tette, .hogy ismerősei előtt többször hangoztatta, hogy öngyilkos lesz. Sötét tervét tegnap éjjel be is vál­totta. Szaniszló -Béla a Nyiregyhá.za •felől 22 óra 45 perckor átlhaladó­gyorsvonat alá vetette magát. A fiatal gyermeket a vonat ke­rekei lefejezték, úgyhogy borzalmasan összeroncsolt koponyáját a sínpálya mellett el­húzódó árokban találták meg. A nadrágjában vértől átitatott búcsú­levelet találtak, amelyben Jbúcsúzik ismerőseitől és bocsánatot kér tet­tééit. „Sohase lehettem volna ép ember, hát inkább a halált válasz­tom" — írta búcsúsoraiban. A rendőri .hullaszemle megejtése után Szaniszló Béla holttestét n községi hullaházba szállították. A tragikus sorsú 'fiú eltemetésére a nyíregyházi ügyészség megadta íz engedélyt. Egy szabálytalanul közlekedő kerékpáros fiu balesete •— Ha influenzája van, gondoskod­jék -arról is, hogy gyomra és belei a természetes „Ferenc József" kese­rűvíz használata által gyalkran és. •alaposan kitisztíttassanak. Kérdezze •meg orvosát! KifitüzkSdik a Ceglédre áthelyezett flatalkaruak fogháza Szabolcs vármegye közigazgatási •bizottsága május havi ülésén az egyik bizottsági tag indítványára -feliratiban fordult az igazságügyi kormányzathoz, hogy álljanak el at­tól a tervtől, hogy a fiatalkorúak fogházát Nyíregyházáról elvigyék, mert az gazdasági szempontból újabb hátrányt jelent a városnak. A fogháznak mintegy nyolcvan la­kója volt állandóan, amellett több tisztviselőnek és mintegy nyolc fog­házőrnek adott kenyeret, akik a fi­zetésüket itt költötték el,, maga a. fogház is jelentős fogyasztója volt Nyíregyházának. A kérés úgyl-átszik ne-m. találkozott megfelelő megértés­sel,. mert a fiatalkorúak fogháza a legkö­zelebbi napokban átköltözik Ceglédre, arainek előkészítő munkáit már meg is kezdték. A felszerelések egy ré­sze becsomagolva készen áll az útba­indításra és a napokban már a fog­ház lakói és alkalmazottai is -vés e'.hagyij-á'k Nyíregyházát. A rendőrség figyelmét ismételten felhívjuk a szabálytalanul közleke­dő kerékpárosokra! Meg kell rend­szabályozni a vadul vágtató és ösz­sze-<vissza cikázó kerékpárosfiúkat, akik senkire és semmire nincsenek tekintettel, hanem hol jobbra, hol balra vagy az úttesten hajtanak vé­gig. A gyalog járóknak különös fi­gyelemmel kell lenni a fegyelmezet­len kerékpáros fiúkra, mert állandó veszélynek vannak kitéve. Dé pa­naszkodnak az autósok is, mert a szabálytalanul száguldó kerékpáros gyerekek a legveszélyesebb karam­bolok előidézője lehet. Tegnap délelőtt is egy rosszul közlekedő kerékpáros gyermek ke­rült egy motorkerékpár elé s csak a kitűnő vezető nyugalmának köszön­hető, hogy halálos baleset nem tör­tént. Szőke Lajos U. D. 047 rtnJszámú •oldalkocsis motorkerékpárjával a megengedett sebességgel haladt a Vay Adám-utcáhan. Vele szemben Ségelbaum József 13 éves tanuló jött kerékpárjával. A Nyár-utcai kereszteződésnél a kerékpárosfiú hirtelen a motorkerékpár elé hajtott hogy azt megelőarve. befordulhasson a Nyár-utcába. Szőke Lajos azonnal észrevette & veszélyt és teljes erővel lefékezte a motorkerékpárt s így sikerült is a nagyobb szerencsétlenséget elkerül­ni. A motorkerékpár a kerékpár há­tulsó kerekét elkapta és a fiút fel­borította. Szerencsére semmi baj nem történt. Ségelbaum sebesülés nélkül úszta .meg vigyázatlansága által okozott- balesetet, mindössze a kerékpárjának hátulsó kereke tört ös»zc. A baleset ügyében megindult a nyomozás, amelynek .valószínű eredménye az lesz, hogy szabályta­lan közlekedés miatt megbüntetik Ségelbaum Józsefet. • fürdés áldazala Tóth Károly 24 éves lónyai fiatal­ember fürdés közben a Tiszába fult. Holttestét csak órákkal később ve­telte partra a víz. Tóth Károly jó uszó volt, de örvénybe került és az ár magával sodorta. PLAKÁT OK eredeti tervezés szerint, művészi kivitelben egy vagy többszínnyomással OROSZ KÁROLY könyvnyomdájában, Nyíregyháza, Bercsényi­utca 3. szám. — Télefon: 577. Tömb levélpapi 50 drb borítékkal, finom vászon Ízléses D I.Cjl színekben ' 1 "" JÓBA E. papír, írószer üzletében. A Nyír­vidék kiadóhivatalában — Retharnere lard bikis táravi­lásokat ajéal a vitis határ­kérdések rendezésére Rotlhermere lord nagyhatásúi cikk­ben figyelmezteti a .világot arra, ihogy a danziigi kérdés egyezkedéssel oldható meg véglegesen. Nem aka­rok — írja Rothermere gróf — mos* ,más .•határsérelmeket megemlítem, icsak azt mondom, hogy ezskben a kérdésekben is el lehet érni a békes­séget egy kis becsületes jóakarattal, lemondással, tanácskozás útján. — Nyilvánvaló, hogy itt a nemes lord Erdélyre gondolt. Idiürés Nyugati, északnyugati szél, he­lyenként eső, az ország keleti felé­ben zivatar. A nagy meleg keleten is megszűnik, a lehűlés nyugaton nem fokozódik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom