Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 146-171. szám)

1939-07-11 / 154. szám

(Trianon 20.) 1939 július hó 11. fjtSgP rpii 1 cigányasszory kirabolt egy öreg koldsst Ruha Istvánné többszörösen bün­tetett cigányasszony az országúton összetalálkozott egy öreg koldussal, aki egy kőrakáson ülve pénzét szá­molta. A cigányasszony mellé tele­pedett és falattomos kétszínűséggel érdeklődni kezdett szomorú sorsa felől, majd két fillért adott neki Ami­kor az öreg koldus a pénzét a nya­kán függő vászonzacskóba akarta tenni, Ruha Istvánné kitépte a nya­kából a pénzeszacskót és futásnak eredt. A koldus panaszára a csend­őrök hamarosan elfogták Ruha Ist­vánnét, aki beismerte, hogy negyven darab kétfillérest rabolt el. Ruha Ist vánné ellen megindult a büntető el­járás. A vasvilla a nyakába fúródott Tóth János ujfehértói gazda sze­kerének lovai elragadtak és a sze­kér felfordult. A benneüllő Tóth olyan szerencsétlenül zuhant le, hogy a szekeren lévő vasvilla a nyakába fúródott. Az öreg gazdát életveszé­lyes állapotban szállították be a nyír­egyházi kórházba. A szerencsétlen­ségért senkit sem terhel felelősség. Megmérgezte a csedaffa Gál Miklós 3 éves ayirpazonyi gyermek játszadozás közben csoda­fát evett. Nyomban utána rosszul lett és mérgezési tünetek léptek fel. A kisfiút életveszélyes állapotban a nyíregyházi kórházban vették ápolás alá. Keresztülment a kisgyermeken a vonat, de nem történt különösebb baja Csodálatos módon menekült meg a biztos haláltól Halász Erzsébet, egyesztendős pátrohai kisleány. A gyerek az állomáson tartózkodó édesanyja mellől egy óvatlan pilla­natban odébb csúszott, éppen akkor, amikor három teherkocsiból álló szerelvény haladt el a síneken. A gyermek a kocsik alá került. A szemtanuk borzalmas pillanatokat éltek át. A vonat elvonulása után odarohantak a sínek közé, ahol a kis Halász Erzsébet az ijedelemtől szinte megkövülve, sértetlenül ült. A véletlen szerencse folytán a sú­lyos teherkocsik elhaladtak felette, anélkül, hogy különösebb baja tör­tént volna. Eladó ház a Bessenyei tér 9. szám alatti RÓTH-FÉLE üzletház eladó. — Érdeklődni Dr. Springer Mór ügyvédnél — ÖTLETES reklámkártyák, szó­rócédulák hatásos rajzok fel­használásával, ízléses kivitelben és előnyös árban készül OROSZ KÁROLY könyvnyomdájában, Nyíregyháza, Bercsényi­utca 3. szám. — Telefon: 577. Nemzeti nissziét teljesített a Városi Dalárda és a Szent Gergely kórus ungvári szereplésével A múlt vasárnap dalos eseményei száz és száz nyíregyházit lázas örömmel hatottak át. Arra a hírre, hogy a nyíregyházi Szent Gergely Zene- és Énekegyesület és a Városi Dalárda kultúrvonaton indulnak az ungvári dalosünnepre, az Ungvári Dalárda és a Katolikus Legény­egylet jubileumára, sok százan je­lentkeztek a Menetjegyirodában és a Dalárda titkárságánál. Nyíregy­háza lakossága szíve mélyéig át­érezte azt a nemzetnevelői felada­tot, amely most reá vár és részt a.kart venni a felszabadult Ungvár dalosaival, magyar és magyar-orosz lakosaival való testvéri találkozón. I Mlv. az utelsi pillanatban mindi a le a kulturvanalet A kultúrvonatot szabályszerű idő­ben, expressz-ajánlott levélben kér­vényezte a rendezőség, élén Szohor Pál polgármesterrel, a Városi Da­lárda elnökével. Nagy meglepetést és kellemetlen izgalmat keltett vá­rosszerte, hogy még a.z indulás előtti szombaton délben sem tudták, in­dul-e a kultúrvonat. Végre szombat délután Szothor Pál telefónérdeklő­désére közölte a budaipesti igazga­tóság, hogy legnagyobb sajnálatára nem indíttathat kultúrvonatot Ung­várra. Mint megbolygatott hangya­boly, olyan volt a város e hír halla­tára. Több százan sajnálattal mon­dottak le arról, hogy részt vegyenek a nagy magyar testvéri találkozón. Mert most már csak a kirándulói kedvezmény állt az uta.zók rendel­kezésére, a főbaj pedig az volt, hogyha el is mennek a dalárdákkal a rendes ungvári vonaton, nem jö­hetnek vissaa csak hétfőn reggel 7 órakor. Ezt pedig nem vállalhat­ták azok, akikre hétifőn reggel munka várt idehaza. ünnepélyes, lelkes fogadtatás az angvárl állomásén Szobor Pál polgármester távirat­ban értesítette az ungváriakat az új •helyzetről. Most már a dalárdák csak a késő délelőtti órákban ér­kezhetnek Ungvárra. A programot meg kellett változtani. A Szent Ger­gely Zene- és Énekkar most már nem énekelhet a Legényegylet jubi­leuma alkalmával rendezett tábori misén, amelyet Tost Barnabás pre­látus pontifikált. Az ungváriak azonban segítettek a bajon. A kö­zönség tudomására hozták, ihogy a hírneves zene- és énekkar a fél 12-es misén fog énekelni. A nyíregyházi dalárdák vasárnap fél 7-kor indultak Ungvárra. így is három kocsit foglaltak el. Boldog örömmel keltek útra és megdobog­tak a szívek, amikor a magyar zász­lók diadalmas úton vonultak át az isteni igazságtevésre megsemmisített volt trianoni határon. Ungvár állo­másán lelkes sokaság .várta a nyír­egyháziakat. Kivonult a jubiláns Ungvári Dalárda, amely a megszál­lás húsz éve alatt a magyar dal ves<z­tatüzét őrizte a cseh'ek fogcsikor­gató dühe, ravaszul kieszelt bosszú­ja ellenére is. A dalárda zászlós csapata élén egy lelkes ungvári ma­gyar úr, Bperjessy Károly, a kat. egyházközség és a dalárda elnöke fogadta meleg testvéri szavakkal a nyíregyháziakat, akiknek nevében Aszalós Sándor ügyvezető elnök köszönte meg a> szép és bensőséges fogadtatást. Majd felhangzott Ja­kab József vezénylésével a dalár­dák büszke öntudattal szárnyaló jel­igéje, amelyre az Ungvári Dalárda szép, magyaros jeligéje volt a vissz­hang. A magyar testvéri lelkek echózása volt ez. I Szint Garisly Zine- és Éiekkar oagyszabásu szeraplésa A fogadás után a dalárdák, kísé­retük és aiZ ungváriak százakra me­nő sokasága zászlók alatt vonult be a városba, az ungvári rendezőség ál­tal nagy gonddal biztosított, kényel­mes, modern felszerelésű szállás­helyekre. Fél 12-kor a zsúfolásig megtelt r. kat. plébániatemplom­ban a Szent Gergely kórusok Schu­bert gyönyörű miséjét játszották és énekelték nagyszerű muzsikalitás­sal. Az ungváriak mély megillető­déssel, könnyfátyolos szemmel ad­tak hálát a Mindenhatónak a boldog pillanatokért, amelyek elhozták a nyírségi testvérek áhítatos magyar énekét. A Szent Gergely Zene- és Énekkar remek együttese a felsza­badulás örömének égi himnuszát je­lentette az ungváriaknak. Sztojka Sándor pHspSk nolatja meg az fisi píspikl palotát a oylregyfaáziakaak Az első nagy ungvári siker után ebéd, majd fürdés, séta következik. A nyíregyházi dalárdákat minde­nütt az Ungvári Dalárda tagjai ka­lauzolják jóleső, igaz magyar bajtár­si kedvességgel. Megtekintik a Ga­lagót, felmennek a várba, hogy megismerjék a Verchovina-kórus kis pap-tagjait, de most már nyári vakációra utazott a fiatal baziliták serege. A legszebb, legmélyebb él­ményeket a püspöki kert és kastély megtekintése nyújtja. Itt maga a nemes magyar főpap, Sztojka Sán­dor püspök ismerteti az ősi palota és kert nevezetességeit. A püspök jóságos, szívélyes fáradozása mély hatást keltett. Sztojka Sándor püs­pök a dalárdák hölgytagjainak egy­egy érmet adott a látogatás emlé­kéül. i léges í és tüdő idült hurutjainál UDUSZ0B0SZL0I GYuGYVI IZEI használjon. Sikeres eredményéről egy i v ó k u r a meggyőzi 1 7a R Városi Dalárda hangversenye az ungvári Vadas nagytermében Délután fél 6 órakor az ungivári Vadas-kertbe vonulnak a nyíregy­házi dalárdák. A város és a környék sok száz főnyi képviselete, egyházi, katonai, polgári notabilitások érkez­nek ide, hogy meghallgassák m Ungvári Dalárda jubileumán hang­versenyező Nyíregyházi Városd Da­lárdát. A Vadas nagyterme három­szor olyan nagy, mint a sóstói ven­déglő hangverseny- és táncterme és ez a tágas terem zsúfolásig megtelt a nyíregyháziak szereplésének híré­re. A hangversenyt Aszalós Sándor, a Városi Dalárda ügyvezetője nyi­totta meg. A 'nyíregyháziak azt hoz­ták Ungvárra ajándékul, ami a ma­gyarság legszentebb hagyománya, drága kincse, a magyar dalt és en­nek szárnyalásában a magyar szívet, a magyar lelket, a magyar szolidari­tást, a testvéri szeretetet. Érezze meg Ungvár ezt a felé áramló igaz érzést, érezze meg az alföldi ma­gyarság szeretetét, mély megható­dottsággal való boldog köszöntését e diadalt jelentő nép magyar talál­kozásom. Aszalás lelkes szavait tomboló él­jen fogadta. Majd az 52 tagú Városi Dalárda Jakab József vezénylésével Farkas: Magyar harangszó c. kóru­sát szólaltatta meg. Mintha a ma­gyar sors dicsőséges és tragikus út­jának minden titka feltárult volna, mintha a magyar bukás és a diadal­mas feltámadás hatalmas orgonája búgna, a nagyszerű kórusból a ma­gyar történelem szava dübörgött, könnyezett, alle'lujázott elő. A kart a fellelkesülő ungváriak tüntető ün­neplése fogadta. Mindenki érezte, hogy most ez a kórus mennyire ak­tuális és amikor a felviharzott érzé­sekben összedobbannak az altföldi és felvidéki szívek, a Városi Dalár­da nemzetnevelői missziót teljesí­tett. Percekig zúg a meghatódott szí vek tapsa, majd Cselényi—Lyacho­Viios István g. kat. kispap, a fiata'l magyar lelkészi kar ünnepelt poétá­Telefon 1L K. Uránia Filmszínház Július 10'11. Repriz előadásobi Hétfő, kedd Két magyar filmremek egy műsorban! Magdát kicsapják Kölcsönkért kastély Előadások mind két napon 6 és 9 órai kezdettel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom