Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 146-171. szám)

1939-07-05 / 149. szám

4&L eoai sz ©LCSI HlJf?tAP (Trianon 20.) 1939 július hó 5. EMER6É" gépszij csak a Cséplőgéptulaj donosokl ,,„ s C8l>t a, m K aP hatő : Moskovits Mór „KGHNE" gépgyár lerakalában Nyíregyháza, Vay Ádám utca 7. szám. — Telefon: 342. szám. Szerdin lesz Sebestyi­Rék bacsuetöatiása Sebestyén Mihály színtársulata a közönség nagy sajnálatára, távozni készül Nyíregyházáról. Fájlalja kö­zönségünk ezt a „mozgást", mert szive egyé forrott azzal a művészi együttessel, amely mind az iroda­lom-esztétikai színvonal, mind pe­dig a színpad technikai kulturáltság tekintetében a vágyva-vágy olt szépet és nemeset nyújtotta, hogy szárnyat adjon a lelkeknek a gondfelhők alatt I«. Most hclnap, szerdán, amikor immár visszavonhatatlanul utolsó es­tén ragyog fel a színpad és Sebes­tyének a Fűszer és csemege c. üde­szépségű darabban búcsúznak tő­lünk, a közönség hálájának, nagyra­becsülésének és szeretetének kifeje­zéseül tömött sorokban vonul fel Sebestyénék búcsúztatására. Aa opemettegyüttes búc«úja ked­den este. Sebestyén Mihály népszerű operdttegyüttese kedden este a dia­dalmas sikert aratott Erzsébet ope­retben búcsúzik. Az Erasébet ket­egy jeggyel kerül színre. Minden idők legnagyobb sikere « Frtncia szobalány, szerdán délután 4 órakor kerül színre. — Ketten egy ta&yal. Sebestyén Mihály társulatának utolsó előadása szerdán este. A kö­zönség általános kívánságára a szín­társulat egy napra meghosszabbítot­ta a nyíregytházi szezónt és szerdán este (ketten egy jeggyel) eljátsza Csathö Káknán Fűszer és csemege című nagysikerű vígjátékát. Ez lesz a prózai társulat búcsúelőadása és Sebestyén Mihály színtársulatának utolsó előadása Nyíregyházán. — A búcsúelőadás iránt városszerte nagy érdeklődés nyilvánul meg. Tropikál kűíöQlsgességsk gyönyörű választékban MRTOSNflL Vay Ádám utca 2, szám Vasárnap okső különvonat viszi a nyíregyháziakat a lengyel határra Jalenfkazés a nftmilvilésl titkftrsfiioa, a ViiézS Székééi és a IfestljaBtfrsriábaa Az uzsoki kirándulás hatalmas si]| | a besikidi határig. A teíentkezéseket kere után a résztvevő közönség egye temes kívánsága az volt, hogy még ezen a nyáron indítson a nyíregy­házi dopolarovo agilis szerve, a nép­művelési titkárság az uzsoki vonat­hoz hasonló olcsó kulturvonatot a beszkidi magyar-lengyel határhoz. A kivánság teljesedőben VSR. A népművelési bizottság összefogott a Vitézi Székkel és a Menetjegyirodá­val s a különvonat vasárnap, [julias 9 én reggel el is indul a nyíregy­háziakkal Munkácson, Szolyván át sürgősen le kell bonyolítani. A nép­művelési titkári akció utasai a vár­megyeházán Jákvárv Kálmán titkár hivatalában, a Vitézi Szék tagjai, családjai a Vitézi Szék hivatalos he­lyiségeiben, egyéb kategóriák a Me­netjegyirodában kell, hogy jelentkez­zenek már szerda reggeltől. A vonat ára nagyjában az uzsoki vonat áiá val lesz egyenlő, az indulási időt jelezni fogjuk. A jelszó tehát: sza­bolcsiak, jöjjetek a beszkidi határ­hoz az olcsó kuHurvonaton. StrandoSáshoz nélkülözhetetlen a Guttmann ni ffiwaam in n w ii i iiii i Wi K»imi» • wii nm w i» 11 11 hih m ii umiwu mi tartóshullám Festett és szőkített híjaihoz „Gyégydaner" Kitűnő munkaerők — Remek kiszolgálás — Teleion: 732. zett, Tóth József kettészelt holttestét tudták csak ki­húzni a kerekek alól A megdöbbentő öngyilkosság ügyé­ben rregindult a vizsgálat. Tóth József eltemetésére a nyíregyházi ügyészség megadta az engedélyt. tmmMmmmmBmmmmmmmmmmmmmmmmmimmm — A hypochondria mindazon ese­teinél, amelyeket az elégtelen bél­ürülés és esetleg aranyeres bántal­mak idéznek elő, a természetes „Fe­renc József" keserűvíz — reggelen­ként éhgyomorra egy-egy pdhárral bevéve — kitűnő szolgálatot tesz. Kérdezze meg orvosát. Gázait a iieürkerékpár Nagy Elemér 32 éves vámosatyai lakos kerékpárját tolva haladt a kis­vátda—pspiosságuton. Közben mel­lette suhant el Várady László dom­rádi állató:vos motorkerékpárjával. A motorkerékpár elkapta Nagy Ele­mért, akinek az erős ütődés követ­keztében a jobb lába két helyen el­töri. Nagy Elemért a kisvárdai kór­házba szállították. A lefolytatott vizs­gálat megállapította, hogy a motor­kerékpár vezetőjét nem terheli gon­datlanság, mert Nagy Elemér sza­bálytalanul haladt az úttesten. Átmulatott éjszaka után a vonat alá íeküdt egy 17 éves mándoki legény j Jói szórakozik, ha estéjét i i Gruresló Étterem Borzalmas Öngyilkosság játszódott le ma reggel 7 órakor a mándoki vasútállomáson. Tóih József 17 éves fiatalember az egyik befutó teher­vonat alá feküdt és a mozdony kerekei derék­ban kettészelték. A megdöbbentő tragédiáról aláb­biakat jelenti tudósítónk. Tóth Jó­zsef 17 éves má.idoki fiatalember az utóbbi időben szerelmi bánatában az ivásnak adta magát. Hétfőn dél­után ruhavásárlás ürügye alatt pénzt kért kö csön egyik ismerősétől és a kapott pénzen hajnalig mulatott. Amikor elhagyta a kocsmát, arra kérte a cigányt, hogy húzza el a nótáját, u?yis utóljára mulat. nÁninvifácolíh^'y öjsze s műszaki cikkek, tömítések, \Jcp JaVUiCtbimflöZ magyar és Bőhler dobiinek, cs?p — « i " ígyfémek, szerszámok Wirtschafter Ármin vaskereskedésben — Nyíregyháza, Telefon 90. rezhetők. — Cséplőgép átépítéshez S. K. — olcsó áron besze­F. golyós csapágyak­Tóth Jóisef négy órakor hagyta el a kocsmát, majd céinélkfcli bo­lyongás uián kiment ni állomásra és az utolsó pillanatban, amikor a tehervonat Záhony irányából köze­dett, anélkül, hogy tettét bárki is megakadályozhatta vagy a mozdony­vezető lefékezhetett volna, a sínekre feküdt. Amire a mozdony leiéke* virágdiszes szép ke tölti. - (Volt Róth-i Bessenyei Minden csütörtök es Esténként Sarkad; Eleméi kara muzsikál, fővárosi énekesnő közre­működésével. Napsnta frissen Csípőit sörök Eljegyzési értesítések, esküvői meghívók a legszebb kivitelben éa előnyös áron készülnek OROSZ KAROLY nyomdaüzemében Nyír­egyháza, Bercsényi-u. 3. Telefon: Í77, Európai hirü a csodálatos gyógyhatású Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő Fidatt gyógymadenoák. ívócsaraukek. Inhalatórlum. Strandfürdők r t f| , r» J " I Megnyílt az uj csónakázó tó. rtUllámiUrOQ I Uj napozó és pihenő csarnokok. A páratlan eredményes fürdő, ivó és belélegző kúrákra is alkalmas. — A csodálatos hatású gyógyfürdőt Hajdúszoboszló 73 és 78 fokos sós, jódos, brómos, hidrocarbonátos hévvizei táplálják. 3000 liter vlz percenklnt Magyar és német nyelvű ismeretekkel készséggel szolgál a fürdő igazgatósága.

Next

/
Oldalképek
Tartalom