Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 146-171. szám)

1939-07-22 / 164. szám

(Trianon 20.) 1939 júüus hó 22. SZ JNrtmrmÉK ABOLCÜ BIÍS HÍRLAP 5. ólért Talán most már megérezte mindenki, hogy a hivatalos, a helveselt, mindenben a nagy magyar célokat segítő ba­ráti nemzet nvilt vagy alatto­mos támadása, gyanúsítása a nem­zet létét aknázza alá bármily érde­kekből is történik. Megértette mindenki a magyar külügyminisz­ter erélyes fgyelmeztetéséből, hogy nem fér össze a magyar jellem­mel a barát, a fegyvertárs hátba­támadása. Megértette mindenki, hogy a külpolitika nem pletyka­tárgy, hanem komoly és szent tö­rekvések útja, amelyen csak a történelmi érzékkel és tájékozó­dottsággal ' megáldottak haladhat­nak. Megértette mindenki, hogy a nemzet érdekeinek védelme nem alattomos gyanúsításokkal, hanem a felelős tényezők helytállásával biztosítható. Legyen vége minden mesterkedésnek, minden jól pén­zelt érdek-szolgálatnak, mert a nemzet hivatott őrei a belső ellen­ség számára is kemény megtorlást alkalmazhatnak. NAPIREND Julius 22. Szombat. Rám. kat. Henrik. Gör. kat. Mária Mage. Prot. Mária Magd. tzr. Ab. 6. S. D. A nap kél 4 óra 09 perckor, nyug­szik 19 óra 31 perckor. A hold kél 11 óra 15 perckor nyug­szik 22 óra 21 perckor. Magyar napirend: Magyarország la­kosságanak mint egymással egyenrangú magyar állampolgároknak megvan a maguk politikai szervezete és politikai képviselete, még pedig a titkos vá­lasztói jog alapján. Az a feltételezés, hogy közöttük bármely külön csoportra vonatkozólag eleve és kizárólagosan meg lehetne szabni, kik lehetnek kép­viselői : ez már támadás a magyar ál­lam szuverenitásával szemben. Szombat estig a kővetkező gyógyszer­tárak tartanak ügyéletí szolgálatot: Osgyány József (Bessenyei-tér) és Illés Zsófia (Deák Ferenc utca) Julius hónapban a közgyógyszerellá­tás, a tüdőbeteg-szanatórium, gyermek­menhely, Stefánia vényeire az Osgyány gyógyszertár (Bessenyei tér) szolgáltatja ki a gyógyszereket. A gyógyszertárak reggel 8-tól este 7 éráig, az éjjel szolgálatot teljesítő gyógy­szertárak este 9 óráig vannak nyitva, A 260,500/1934. B. M. rendelet értelmében «ste 9 órától reggel 7 óráig vénykészités­oéi 25 százalék, kézieladásnál 50 fillér <pótdij jár. A sóstói kádfürdő nyitswa. — Előléptetés. Czomba Gyula e. e. zászlóst, Gáva község irodatiszt­jét és Losonczky Frigyes e. e. zász­lóst, Gáva község h. segédjegyzőjét a honvédelmi miniszter emléklapos hadnagyokká előléptette. — Magyar tűzoltók oltották el egy román területen levő község tüzét. A trianoni határon, a már román impérium alá tartozó Horgany ma­gyarlakta községben tűz ütött ki. Kiszombor magyar tűzoltósága látta a községet fenyegető veszedelmet és matorosfecskendövel sietett Hor­ganyba. Itt az oláih tanító visszauta­sította a magyar segítséget, de Hor­gany magyarjai félrelökték a dá&z­kált és a kiszombori tűzoltók aka­•dá'lytalainul lokalizálták a tüzet, majd dolguk végeztével a lakosság éljem zésétől kísérve, visszarobogtak községükbe. — Házasság. N'ittnausz Sárika és Kerezsi Sándor eszenyi segédjegyző 1939 július 22-én délután 5 órakor tartják esküvőjüket a nyíregyházi ref. templomban. — A kitüntetett katonák névsora a Honvédségi Közlönyben. A Hon­védségi Közlöny július 19-tiki száma közli a magyar Felvidék visszacsato­lásával kapcsolatos különleges hely­zetben tanúsított vi'téz magatartás­ért és Kárpátalja visszafoglalása al­kalmával az ellenség előt-t tanúsított vitéz magatartásért a kormányzó úr őfőméltósága által adoményozott ka­tonai kitüntetésben részesültek név­sorát. — Negyedmillió idegen érkezett a mult évben Budapestre. A főváros idegenforgalma az elmúlt évben még az eucharisztikus év forgalmát is felülmúló eredményt mutat. Negyed millió idegen érkezett Budapestre, ezek közül 22.257-tel a németek ve­zetnek. A FÖLD LEGMÉLYEBB PONTJA a Csendes-óceánban van, kb. 10.000 méter. A legifröbb glaubersót az al­földi Mira gkubersós gyógyvíziben mutatták ki, mely a túl hízás, epe-, cukorbajok kúravize. 6 — Milyen cikkeket árusíthatnak a trafikosok iparigazolvány nélkül? A hivatalos Közgazdasági Értesítő köz­li a kereskedelmi miniszter 50.044— 1938. I. b. KKM. sz. határozatát, mely leszögezi, hogy a dohányter­mékek eladására jogosító engedélyi a pénzügyi hatóság adja és iparjo­gosítványra e tevékenység gyakor­lásához szükség nincs. A dohányzás­hoz szükséges mellékcikkek (például pipa, sziipka, szivarkapapír, szivar­vágó, gyufa) árusítására a pénzügyi hatóságoktól dohányárusításra nyert engedéllyel' rendelkezők külön ipar­igazolvány nélkül is jogosultak. Ez •azonbain nem vonatkozik a dohány­tőzsdék által árusítani szokott levél­papírra, képes levelezőlapra és álta­lában az olyan papírneműekre, me­lyek a dohányzáshoz nem szüksége­sek, mert az ilyen cikkek árusításá­hoz már külön iparigazolvány kell. Könnyű nyári tropikál ingek nagy választékban KELEMEN DIVATCÉGNÉL, TAKARÉKPALOTA. „Bizalom" hitel. Olcsó árak — Fejszével támadt a temetőőrre. Balog Sugár József ajaki cigányt a katolikus temető őre rajtakapta, •hogy fejfákat akar lopni. Amikor a temetőőr azért felelősségre vonta, Balog Sugár fejszével támadt az öreg emberre, akinek csak nagy ne­hezen sikerült a dühöngő ember elől elmenekülnie. A büntetőtörvényszék Váradi-tanáesa B !alog Sugár Józsefet .meggondolatlan tettéért jogerősen egyhónapi fogházra ítélte. — Itt a táborozás ideje! Cserkész­felszereléseit a Cserkészboltban, Papp Dénes, Luther-utca 6. sz. alatt szerezze be! (x) — Nyíregyházi tanár Krudy-vo­natkozású előadása a rádióban. Var­ga Károly dr. nyíregyházi tanár, akiit a kultuszmniszter .most a nagy­kállói áll. gimnáziumba nevezett ki, szombaton esi te 19.35-kor érdekes előadást tart a rádióban a Budapest II. hullámhosszon és a kassai műso­ron a iKrudy-vonatko.zású Felvidék tájairól, a Nyírséggel szaros kapcso­latban levő felvidéki diákvárosokról. Varga dr. a Krudy-kérdés legalapo­sabb ismerője és előadását nagy ér­deklődéssel várja Nyiregyháza és Szabolcs közönsége. — Ruszinnyelvü előadás a magyar és magyarorosz sorsközösségről. A 'felvidéki tanárok tanfolyamán Bon­káló Sándor dr. egyetemi ta>nár ru­szinnyelvü előadást tartott a ma­gyaronosz és magyar sorsközösség­ről. Az előadó kimutatta, hogy a ,.magyar-orosz elnevezést maguk a ruszinok adták maguknak és már 1458-ban, a Munkácsi krónikában így nevezik magukat. Bonkáló dr. ismertette a magyaroroszok törté­netét a 12. században történt bejö­vetelüktől kezdődően a mai napig. Előadását azzal fejezte be, hogy a gazdasági egymásrautalság ma még erősebb, mint a múltban volt és ezt az egymásrautaltságot a ruszinok Is­ten parancsának fogják fel. VRABECZ ANDOR ' ; ; órás és ékszerés üzletét • augusztus hó 1-étől áthelyezi Vay Ádám utca 8. sz. alá (Glück butorház mellé.) Rendkívül olcsó árak! — Befőtt-címke, befőző hártya, pergament papír kapható Jóba E. pap ír üzletében. — A Károly-csapatkereszt jelvény alakban tilos! A Magyar Front, a Frontharcos Szövetség hivatalos lapja közli a sokszor egészen fantaszti­kus tűzharcos jelvények ügyében kiadott honvédelmi miniszteri leira­tot: „Tudomásomra juto'tt, — mond­ja a leirat — hogy egyesek tűzhar­cos mivoltuk kifejezésre juttatása •céljából engedély nélkül, különféle egyéni tervezésű, olya.n tűzharcos jelvényeket viselnek, amelyeken a Károly-csapatkereszt különböző anyagból készítve és különféle stili­zált alakokban szerepel. Minthogy a Káról y-csapatkeresztre vonatkozó „Alapszabályok" 7. §-a kimondja, hogy „a Károly-csapatkereszt csak ezen kitüntetés számára meghatáro­zott* anyagból készíthető és más, mint a számára rendszeresített alak­ban és díszítéssel nem viselhető, a föntemlített jelvények viselése alap­szabályellenes és az 1930. éivi 1:11. te. 83. §-ába ütköző kihágásnak tekin­tendő". — A honvédelmi miniszteri leirat nem érinti a Frontharcos Szö­vetség alapszabáilyszerü jelvényeit. flÁniAviíácnlftiri7 összes műszaki cikkek, tömítések, UC^|flV»ia3UnHU £ magyar és Böhler dobsinek, csap­ágyfémek, szerszámok Wirtschafter Ármin vaskereskedésben _ Nyiregyháza, Telefon 90. — olcsó áron besze­rezhetfik . — Cséplőgép átépítéshez S. K. F. golyós csapágy ak­Könnyen birja a meleget, ha nyári ruháját MÉMETH-MEL csináltatja. Tropikál, vászon és szövetanyagok nagyválaszték­ban. Luther-palota. Tel. 794 — A mentatermelés sikere. Nem­csak a szabolcsi, hanem a zempléni gazdák Í9 rátértek a mentatermesz­tésre. A gazdasági felügyelő kijelen­tette, hogy eddig minden mennyi­ségben el tudták helyezni a mentát, mert Németország felvásárolja. A gazdák a mentával holdanként 540 —1080 pengőt keresnek. Ez a bruttó bevétel, de ha az igényes munkára leszámítjuk a termelés 50 százalé­kát, a 'napszámbéreket, akkor is szép jövedelmük marad a gazdák­nak. A németek nemcsak gyógyszer­készítésre, hanem gázok készítésére iis felhasználják a mentát. RÁDIÓ PÉNTEK, július 21. Budapest I. 16.15: A rádió diá'ktfél­órája. 17.00: Hírek szlovák és ma­gyar-orosz nyelven. 17.10: A honvé­delmi minisztérium II. regőscsoportr jának műsora. 17.35: Előadás ma­gyar-orosz nyelven. 18.00: Jazz-dakxk és táncszámok lemezekről. 18.50: Felolvasás. 19.15: Hírek. 19-25: Az operaházi zenekar hangversenye. 20.25: Sportközi emények. 20.35: A Dunántúl a magyar költészetiben; (versek. 21.10: Zalánfy Aladár orgo­naszámainak közvetítése a Deák­téri evangélikus templomból. 21.40: Hírek, időjárásjelentés. 22.00: Tánc­lemezek. 22.40: Hírek német, olasz, angol és francia nyelven. 23.00: To­ki Horváth Gyula és cigányzenekara muzsikál. 0.05: Hírek. Budapest II. 19.30: Előadás. 20.00: Hírek. 20.20: Hanglemezek (opera­részletek). 21.00: Sakk-előadás. 21.30: Idő járásjelentés. Állandó mfcsor: 6.45: Torna. Utá­na: Lemezek. 7.20: Étrend. 10.005 Hírek. 10.20, 10.45: Felolvasás. 11.10c Vízállás. 12.60: Harangszó, időjárás­jelentés. 12.05: Hangverseny. 12-38: Hírek. 13.15: Időjelzés, időjáráqfrj­lentés. 13.30: Hangverseny. 14.40: Hírek, árak. 16.45: Időjelzés, kfőjá­rásjelentés, hírek. SZOMBAT, július 22. Budapest I. 16.20: Mesedélután. 17.00: Hírek szlovák ,és magyarorosz nyelven. 17.10: Thoma József zongo­rázik. 17.40: A rádió postája. 18.10: Géczy Barnabás zenekarának hang­lemezei. 18.50: Előadás. 19.15: Hírek. 19.25: Az Ostende-kávéház rajkó­•zenekara muzsikál. 20.15: „Hiivaltlam vendég." Hangjáték 3 részben. 21.40: Hírek, időjárásjelentés. 22.00: Az amerikai Y-ale-i egyetem énekkará­nak műsora. 22.40: Hírek német, olasz, angol és francia .nyelven. 23.00 Tánclemezek. 0.05: Hírek. Budapest II. 18.20: Mezőgazdasági félóra. 19.35: Előadás. 20.00: Hírek, ügető versen yer edmén yek. 20.20: Vi­dám hanglemezek. Kassa. 10.00: Budapest I. 1L10: Előadás. 11.25: Magyar tánclemezek. 11.40: Hírek. 12.00: Budapest I. 15.45 „Petőíi Sándor emlékezete." Elő­adás, lemezek, hangjátékok, versek. 16.45: Budapest I. 18.20: Budapest II 18.50: Budapest I. 19.25: Hangleme­zek. 19.35: Budapest I. műsora.

Next

/
Oldalképek
Tartalom