Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 122-145. szám)

1939-06-16 / 134. szám

2. oldal VOmm _ JSÍYtraroÉK „ SZABotca? HÍM-^P k-IJCSöWIW (Trianon 20.) Í939 június hó 16. Kovács kerthelyiségében Ma És minden esie: Molnár Aranka operaénekesnő énekel, aki a Zeneakadémián kitűnően vizsgázott és Székelyhidy Ferenc operaénekes tanítványai. — Kiséri pu'nski KÓTAJÍ KÁROLY cigányzenekara. Minden pénteken HALVACSORA Kecsege, fogas, harcsa. — Báró Waidbott hegyaljai és sóstói faj borok. — ,.Dreher" bajar és szaüofi sör csapba. — Kitűnő magyar kortyba. FLEKKEN ÁLLANDÓAN. — Kirándulók és uri családok találkozó helye. Olcsó árak ! 5 zoiid kiszolgálás! Fedett helyiség! Külön lugasok! Kisvárdán diszküzgylilés keretében adják ki a zöldmezoverseny dijait B zöldmező napokon a főldmüvelésagyi miniszter kiküldötte is résztvesz Június 17-én, szombaton és 18-án, vasárnap Kisvárdán zöldmező-napok lesznek. Az országos legelőversany során Szabolcs vármegye egyes köz­ségei igen szép eredményeket értek el. Az I. a) díjat Kisvárda közlege­lője, az I. b) díjat a Tiszarádi Legel­tetési Társulat legelőlje nyerte el, majd a minősítés sorrendje a követ­kező volt: Ibrány, Nyírbogát, Nyír­tass, Tor nyosp álca, Nyírszőlős, 'Nyírkárász, Nyiraesád, Dombrád, 'Üjlfehértó, a Jármy-Mie.skey Legelő Birtokosság, Nyirpazony község 'közlegelője. A döntőbizottsági határozat alap­ján a földművelésügyi minisztérium, Szabolcs vármegye, az Országos Zöldmező Szövetség díjait, jutal­mait, okleveleit szombaton, június 17-én és vasárnap, június 18-án oszt­ják ki ünnepélyes keretek között Kisvárdán. Ebből az alkalomból az Országos Zöldmező Szövetség meg­bízásából az Aliföldi Zöldmező Szö­vetség, a szabolcsvármegyei gazda­sági felügyelőség és Kisvárda község közreműködésével Zöldmező-napo­kat rendezzenek a következő időbe­osztás szerint: június 17-én: 13 óra 37 perckor a m. kir. föld­művelésügyi miniszter képviselőjé­nek és az érkező vendégeknek ün­nepélyes fogadása a pályaudvaron. 15 óra 15 perckor Kisvárda köz­ség ünnepélyes díszközgyűlése a községháza tanácstermében. Ennek tárgysorozata: 1. Elnöki megnyitó. 2. A m. kir. földművelésügyi mi­niszter kiküldöttjének felszólalása. 3. Az Országos Zöldmező Szövet­ség képviselőjének előadása: „Sza­bolcs vármegye és a zöldmezőgaz­dálkodás" címmel. 4. „Hogyan lett első a kisvárdai közlegelő a legelőiversenyben?" Is­merteti: Máté László járási m. kir. gazdasági felügyelő. 5. Díjkiosztás. 6. Esetleges felszólalások. A közgyűlés után a kisvárdai m. kir. Téli Gazdasági Iskola megte­kintése, miajjd este 8 órakor vacsora. Június 18-án: Reggel 8 órakor indulás a község­háza elől Kisvárda község közlege­lőjének megtekintésére. A legelő­szemle a giuilyalegelőrészen kezdő­dik, amelyet -Máté László járási m. kir. gazdasági felügyelő és Milko­vich Géza szövetségi intéző vezet­nek. 11 óra 30 perckor a legelőn levő kiseriiőhél a kgelőszemüin látottak megbeszélése, amelynek során Máté László járási m. kir. gazdasági fel­ügyelő ismerteti,a kisváriai járás le­gelő-- és állattenyésztési viszonyait; Milkovic'h Géza. szövetségi intéző a legelőbírálati szempontok alapján foglalja össze a legelőszemlén látot­takat, majd közös ebéci Ebéd ára egy pengő. Szállásigények Kisvárda község elöljáróságánál jelenten­dők be. mWS&SP^WS&BSS!^ cH piaci árak indokolatlanul és ugrás­szerűen emelkednek A kereskedelmi életben sehol nincs áremelkedés, de a piac áilardéan drágít drágulási folyamatat. S ennek a % az eredménye, hogy a kisebbjövedelmü tisztviselők, kereskedők, iparosok nem juthatnak a legszükségesebb napi szükségletükhöz sem, mert nem képesek megfizetni a piac to­ronymagasságig ugró árait! Mégis, csak. a hatóságnak kellene beleavat­kozni a piac árkalkulációjába. Sza­bályozni keltene a viszonteladók vá­sárlásait is és előnyben kellene ré­szesíteni a városi polgárt, hogy eő­ször is ő vásárolhassa meg a napi szükségletét. Az árdrágítókat meg szigorúan büntetni kellene, úgy% mint a háborús években is volt! Bi­zonyosra vesszük, hogy rövid idő alatt normális árak alakulnának a nyíregyházi piacokon. Csak egy kis szigorúságot kérünk a hatóságoktól. Rend lesz akkor a piacokon! Soha annyi panaszt nem hallot­tunk, mint napjainkban a piaci árak miatt. A vásárló közönség kétségbe •esése érthető, mert a piaci áruk napi árai indokolatlanul, szinte ugrássze­rűen emelkednek. A nyíregyházi piac mindig arról volt híres, hogy árukban bővelkedett és árakban or­szágos viszonylatban is a legolcsóbb volt. Az utóbbi években a piacunk­nak ez az „előnyös" jóhíre egyszeri­ben megváltozott. Ma már szakér­tők állapították meg, hogy Nyíregy­házán van aránylag a legdrágább pi­ac az egész országban. De hogy miért van ez a drágaság? Erre nincs elfogadható magyarázat. Teljesen indokolatlan árdrágítás! folyamat van a nyíregyházi piacon. Ha ter­mésokozta hiányok miatt kevesebb áru kerülne fel a nyíregyházi piac­ra, akkor az áremelkedést tudomá­sul vennénk! Ha a kereskedelmi életben is drágulási áramlat keringe­ne, akkor is indokoltnak tartanánk a piaci árak állandó emelkedését! De nincs áremelkedés sehol, csak a mi piacainkon! Nem drágább a cipő, a ruha és más közszükségleti cikk, akkor miért drágít a termelő? Mi oka lehet, hogy a piacra ke­rült szárnyas és gyümölcs, zöld­ségfélék árai ugrásszerűen emel­kednek? Óriási tömegű áru kerül naponta a ; piacra, ha a viszontelárusító keres- | kedelem fel is vásárolta nagyrészét, \ még mindig marad bőven a naponta vásárló közönségünk résziére is. Te­hát nem okozhatja a felvásárló ke­reskedelem sem a piaci árak folyto­nos emelkedésiét. Ezek szerint a magas árakat, a magas termelői árak okozzák. A há­borús években, amikor sokkal keve­sebb áru került a piacra, a hatósági intézkedések szabályozni tudták az árakat, most, amikor indokolatlanul napról napra emelkednek az áruk, a hatóság nem akadályozza meg a — A Székely Társaság e hó 18-án, délelőtt 10 órakor juniálist tart a sóstói erdő közepében levő Méhes­ben. Felkérjük erdélyi testvéreinket, hogy akik részt akarnak venni, 17-én délig jelentsék be részvételüket Madaras János főtitkárnál, pénz­ügyigazgatóság, malom-osztáiy. — Az állami keltetőtelepek sikere. A földművelésügyi minisztérium ál­tal létesített keltetőtelepek évi telje­sítőképessége egymillió csirke, ame­lyeket a telepek önköltségi áron alul, darabonként 10—24 filléres kedvez­ményes áron juttatnak elsősorban a legszegényebb mezőgazdasági lakos­ságnak. Az egymillió csirke kb. egy­millió pengő tiszta hasznot biztosít ennek a mezőgazdasági rétegnek olyan hónapokban, amelyekben más készpénzbevétel nincs. A baromfi­tenyésztésnek a földművelésügyi mi­nisztérium által megszabott ötéves terve az angol igények kielégítésével új devizapiacot fog az országnak hódítani. — Tömb levélpapír, 50 darab bo­rítékkal, finom vászon, ízléses szí­nekben olcsón kapható Jóba E. pa­pír-írószerüzletében. — A forróégövi betegségek keze­lésében,. különösen napszúrásnál, bélllxurutnál és vérhasnál, valamint olyan gyomor-, máj- és lépbajoknál, amelyek malária kíséretében lépnek fel, a természetes „Ferenc József" •keserűvíz gyakran szerfölött értékes hatást fejt ki. Kérdezze meg or­vosát! Évzárás, beiratkozás az ev, Oeduly leánygimnáziumban Évzáró e hó 17-én, szombaton reg­gel 9 órakor felekezetenként részi­veszünk az évzáró hálaadó isten­tiszteleteken, 10 órakor záróünne­pály az iskolában. A beiratkozások június 19—20 és július 1—<2. napjain lesznek. Az első 1 osztályba, illetlve az idegen intéze­> tekből jövők hozzák magukkal a « negyedik elemi, illetve legutolsó ) gimnáziumi bizonyítványukat, szüle­] tési anyakönyvi (kivonatukat, inté­| zetünk növendékei indexüket. Beira­! tá&i díj 32 pengő, tandíj egész évre 90 pengő, mely összeg havonként is fizethető. Tekintettel arra, hogy az első osz­tályba csak 40 növendéket veszünk : fel, ajánlatos a minél előbbi beirat­kozás, mert a szeptemberi pótbeira­tás alkalmával csak akkor veszünk fel valakit, ha még a létszám be nem telt. •Mindennemű felvilágosí­tást készséggel megad az intézet igazgatósága (telefon: 4—67.). A Gedulv leánygimnázium föld­rajz-, természetrajz-, rajzkiállítása nyitva csütörtök—szombat. BMBBBBSHMBBBMMMBMMMBBMM; Diósgyőrben találkoznak vasá nap Észak- és Keletmagyarország sakkozói Az évenként megrendezésre ke rülő Debrecen —Miskolc—>D i ósgyő r —Nyíregyháza városok közötti sakk .verseny ezddei fordulója, vasárnap, e hó 18-án, Diósgyőrben kerül lebo­nyolításra. Vasárnap reggel 7 óra­kor indul a debreceni és nyíregyházi csoport Diósgyőribe. A nyíregyházi csapat tagjai: dr. Friedmann, Gerő, Hoffmann, Huba, dr. Kelen, Kovács Kornél, dr. Nagy Béla, dr. Schár-. bért, Staub László, Szigeti Sándor és dr. Szilágyi Jenő. •Nyíregyháza sakkozói a verseny­ben az eddigi két forduló után a második heilyen állanak Debrecen mögött, megelőzve Miskolioot és Diósgyőrt. Remélhető, hogy a nyír­egyházi csapat fenti összeállításban újra meg tudja védeni hegemóniáját­az egyre javuló északiakkal szem­ben és továbbra is fenntartja a vi­déki városok rangsorában szerzett szép pozícióját.

Next

/
Oldalképek
Tartalom