Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 122-145. szám)

1939-06-27 / 143. szám

1 oldal SZ NYÍRVIDÉK ABOLC#t H1J3 V&regykáza megyei város polgár­mesteri hi vatala. K. 18946-1939. í ;! • HIRDETMÉNY Nyíregyháza megyei városban 1939 évi junius hó; 17-én a ragadós száj és körömfájás járványosán megálla­pittatván a 100.000—1932. F. M rendelet 360-391 §ai alapján a város a hasított körmű állatállomá­nyát teljes (községi) záralá helyezem. Hasított körmű állatok és szálasta­karmány^ a városon át csak enge­délyemmel hajthatók, illetve szállít­hatók. Nem vonatkozik ez a tilalom az átutazók lovainak a jármüvön'el­helyeiett takarmányára. A városi és a hozzátartozó tanyabeli beteg vá­góállatok a vágóhidra csak járművön szállíthatók. Ily hasított körmű álla­tok és azoktól származó termékek, takarmányfélék és trágya a város határából csak engedélyemmel vihe­tő ki. Hasított körmű állatokra mar­halevelek esek engedélyemmel szol­gáltathatók ki és a kiadott marhale­velek beszolgáltatandók. Hasított körmű állatok vásárra nem hajtha­tók. Külön beli szigorú büntetés ter­he alatt mindenki tartozik az álla­tain fellépő ezen betegségei vagy elhullást a városi állatorvosi hiva­talba és a marhalevél kezelőségénél haladéktalanul bejelenteni, állatját elkülöníteni, udvarra kapujára „Ra­gadós száj és körömfájás" feliratú táblát kifüggeszteni. A fertőzött ud­varba szerzett, vagy [idegen hasított körmű állatok be nem állíthatók. Mészáros, hentes, marhakereskedő, herélők és általában sürgős ;vagy halaszthatatlan teendővel nem biró egyének a fertőzött udvaiba nem léphetnek be. A beteg állatokkal fog­lalatoskodó keze, lábbelije, ruházata az udvarból eltávozás előtt, meg­tisztítandó. Tőgybetegállatok teje csak forra­lás után és c?ak állatok itatására használható. Egyéb ily beteg vagy fertőzéígyanus állat teje forralva, vagy 85 fokra hevílve s „Hatósági rendeletre forralt tej" jelzéssel hoz­ható forgalomba. A hevítést az itte­ni tejszövetkezet [is eszközölheti. A tejeskannák kiforrázandók vagy ki­lugozandók. Főleg szopós és értékes felnőtt tenyészállatok szérumkezelésére az állatorvosoktól nyerhető tájékoztatás. A betegállatok ivós vagy zöldtakar­mánnyal és trágyalétől kitisztított igen bőven almozott istállóban (ól­ban) tartandók és körmük még meg betegedésük előtt megtisztítandó. A fejés tőgyzsir, vagy vaselin igény­bevételével eszközölendő. A gyógyu lás nagy hátrányára van, ha az ál­lat a lázas időszak alatt teljes nyu­galmat nem nyerhet, vagy a száj­kezelés végett az orrát megfogjuk, vagy a lábkezelés végeit lábát fele­meljük, mert ily beavalkozás az ál­lat ellenálását (rugaszkodását) váltja ki, minek következtében meglazult (beteg) csülke leválik. A betegség megszűnte után a fer tőtlenités (lúgos súrolás, meszelés, istállótalaj, és trágyakihordás) hala­déktalanul eszközölendő és bejelen­tendő. Nyíregyháza, 1939. junius 23. Biráiijf Sándor s. k. m. kir. állatorvos. Sztfaor Pál i. k. polgármester. Eljegyzési értesítések, esküvői meghívók a legszebb kivitelben é« előnyös áron készülnek OROSZ KAROLY nyomdaüzemében Nyír­egyháza, Bercsényi-u. 3. Telefon: 577. HIRLAP 3449—1939. vszám. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONAT A nyíregyházi kir. járásbíróság­nak 7049-938/5. sz. végzése foly­tán Sztupir Kálmán nyirbogdányi lakos javára 390 P tőke és járulé­kaira 1039. évi március hó 24 nap­ján fogsnatositotr végrehajtás alkal­mával lefoglalt és 1215 P-ie becsült ingóságok u. m. szecskavágégép, szerszámkocsi, tengeridaráló, benzin motor, mérleg, ködaráló, stb. a nyír­egyházi kir. | járásbíróságnak Pk. 16900—1939. sz. végzése következ­tében kezdődően Nyirpazony köz­ségben 1939. julius 5 én délután 2 és fél órakor folytalva Kék község­ben 1939. julius hó 5 napján dél­után 4 órakor nyilvános biró) árve­résen a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fogom adatni. Nyíregyháza, 1939. junius 7. LABAY ANTAL kir. jbirósági végrehajtó. 9324-1939. végrh. sz. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONAT A mátészalkai kir. járásbíróságnak 896—1939. sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Kántorjánosi Hengermalom és Olaj­ipar Kft. javára 812 P 35 fillér tőke s járulékai erejéig 1936. évi április hó 25. napján végrehajtás utján le­foglalt 57Q0 P-re becsült ingóságok u. m. tinók, lovak, ökrök, szőnyegek, stb. a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk 17460-1939. sz. alatt kelt árve­rést rendelő végzése következtében Nyirkércs községben adós lakásán 1939 évi julius 28. napján d. e. 12 órakor nyilvános bírói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1939. junius 1. dr. Zathureczky Almos kir. járásb. végrehajtó 9295-1939. végrh. sz. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONATA A budapesti központi kir. tdrvény­széknek 39059—1933. szám alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő végzé­se folytán Hazai Gépkereskedelmi Rt. javára 400 P tőke s járulékai erejéig 1937. évi november hó 29. napján végrehajtás utján lefoglalt, 3850 P­- re becsült ingóságok, u. m. cséplő­gép szíjakkal, benzinlokomobilok tar­tozékaival, bor, a nyiregyházikir. já­rásbíróságnak Pk. 23188-1937. szám alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Berkesz községben adó­sok lakásán 1939. évi junius hó 30. napján d. u. 3 órakor nyilvános bí­rói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1939. május 23. dr. Zatharscxky Almos, _ kir. járásb. végrehajtó. 3467—1939. vszám. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONAT. A nyíregyházi kir. járásbíróság­nak 5185—938/3. sz. végzése foly­Dr Farkas Imre nyíregyházi lakos ügyvéd javára 500 P tőke és járu­lékaira 1939. évi január hó 27;nap­ján foganatosított végrehajtás alkal­mával le és felülfoglalt és 3579 P 50 fillérre becsült ingóságokat, u. m. szobai bútorok, festmények, ezüstnemüek, zongora, stb. a nyír­egyházi kir. járásbíróságnak Pk. 15209—1939. sz. végzése következ­tében Nagyhalász községben 1939. évi junius hó 28 napján délelölt 10 és fél órakor nyilvános birói ár­verésen a !egtöbbet;igérőnek, szük­ség esetén becsáron alul is el fo­gom adni. Nyíregyháza, 1939. május 30. LABAY ANTAL kir. jbirósági végrehajtó. Nyíregyháza város Sóstó fürdője 900 holdas tölgyerdőben 70 holdas park közepén kádfürdővel, fedett uszodával, hatalmas szikes vizű taván strandfürdővel várja a pihenni és szórakozni vágyó közönséget. JEGYÁRAK: Strandjegy felnőtteknek .. —'46 P Strandjegy 1 m-nél magasabb gyermekeknek —"20 P Strand jegy 1 m-nél alcsonyabb gyermekeknek díjtalan Strandjegy diákoknak .. .. —"S6 P Strand sport jegy — 2® P Strandfürdővel kombinált kisva­sú^ menettérti jegy a Besse­nyei tértől —-80 P Strandfürdővel kombinált kisva­súti menettérti jegy az átra­kodó állomástól -"90 P Bérletjegy felnőtteknek 1 hóra 4-— P Bérletjegy felnőtteknek fél hóra 2 50 P Bérletjegy diákoknak 1 hóra 3 — P A kiszolgálás dija a jegyek árában benne van. Bérletjegy diákoknak fél hóra Bérletjegy gyermekeknek 1 hóra Bérletjegy gyermekeknek fél hóra Kabinjegy hétköznapra .. Kabinjegy ünnepnapra .. Kabinbérlet egész idényre Látogatójegy hétköznap .. Látogatójegy ünnepnap .. Nyugágyjegy Fonottszék jegy .. Strandkosár jegy .. Tábori szék jegy Értékboritékjegy .. 1-80 P 2 50 P 140 —•40 — 60 16 — —•10 —•20 -20 -•20 —•30 -•10 —•10 I. osztályú kádjegy —"80 P 1. osztályú kád pótjegy .. — 40 P I. osztályú kádjegy köztisztv. —'60 P II. osztályú kádjegy —"70 P II. osztályú kád pótjegy .. — 35 P II. osztályú kádjegy köztisztv. —"54 P Fedett uszodajegy —"40 P Fedett uszodajegy köztisztv. —'30 P Fedett uszoda bérletjegy 1 hőra 4 — p Fedett uszoda bérletjegy fél hóra 2 50 P Füzetjegy(10drb I. o. kádjegy) 6 — P Minden hétfőn — ünnepnap kivételével — filléres jegyárak. Kádfürdő 40 fillér, fedett uszoda 20 fillér — Filléres napokon egyébb kedvez­mények érvénytelenek. Csónakjegy közönséges csónakra Csónakjegy közönséges csónakra köztisztviselőnek Csénakjegy közönsfges görgőülésesre, vitorlásra Csónakjegy görgőülesesre vitorlásra köztisztviselő iek Csónakberlet 1 hónapra A csónakdijak hétköznap 1 órai, ünnepnap 40 perces használatra érvényesek. —•30 P —•24 P —•50 P —•38 P 4- P (Trianon 20.) 1939 júnina hó 27. Nyiregyháza megyei város polgár­mesteri hivatala. K. 18217-1939. HIRDETMÉNY Közhírré teszem, hogy a Gyü­mölcskiviteli Egyesülés a jelenleg piacra kerülő gyümölcsök irányárát folyó hó végéig a gyümölcsösökben éu a iegközeiebbi piacokon, vagy feladó állomáson a következőkben állapította meg: Egres kilogrammonként 14 fillér Cseresznye nagyszemü kg 23 fillér Cseresznye kigszemü kg 15 fillér Meggy nagyszemü kg 38 fillér Meggy kisszemü kg 18 fillér Valamennyi esetben az irányárak elsőrendű kifogástalan árura vonat­koznak. Nyíregyháza, 1939. junius 19. flkohor Pál alt polgármester. qc press hirdetések 15 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. Poloskát, svábot felelősséggel irt Nánássy, Kossuth utca 9. sz, Telefon 742. Biztos hatású iváb és ruszli irtó kapható. Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további szó 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 fillér. KIADÓ LAKASOK Nyirvizpalota első emelet 2 sz. alatt utcai nagy szoba külön bejáratú előszo­bával, „ fürdőszoba használattal, esetleg orvosi rendelőnek avagy irodának is aron­nai kiadó. Továbbá Horthy Miklós tér 3, alatt háromszobás utcai lakás konyha és mellékhelyiségekkel újonnan felszerelt für­dőszoba és vízvezetékkel szintén bérbeadó »^«URiKMMuai»QaiMaraaBi n.'«iW' Marói i nnr»»««» BET ÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Egy bsjárónö felvétik. , Luther utca 3. Laktanyaba jómunkás borbélysegédet vidékit is felveszek. Rózsa utca 11. KÜLÖNFÉLÉK Használt traktorok, cséplőgépek, elevá­torok, szalmaprések, stb. jutányosán ela­dók, esetleg bérkölcsönbe ís kaphatók — Továbbá még használatlan uj mindenfajta legkedveltebb gyártmányú sorvetógépek, és egyéb talajművelő gépek, valamint min­dennemű gazdasági gépek előnyösen be­szerezhetők LICHTMAN LUKACS VIL­MOS gépkereskedőnél j Nyíregyházán, — Horthy Mikl ós tér 3 . 1042-7 ( jDeutsches Fráulein such Fornaittag Stel­le zu Kinder. Miklós Etelka Béthlen utca 40 szám 159 Olcsó vikkend tűzhelyen fél kg vasaló­szénnel megfőzhet egy ebédet. Megtekint­hető Uj utca 32. 3035 4 m. h. gyümölcsösnek alkalmas, város­határában eladó. Érdeklődni Szarvas utca 97/b. 3054 Keresek megvételre jó állapotban lévő fűszerüzlet berendezést. Cimeket a kia­dóba kérem leadni. 3058 Külterületen lakók postán is be­küldhetik apróhirdetéseiket a hirde­tési díj levélbélyegben való egyidejű melléklésével. A szerkesztésért felelős: Jóba Elek. A kiadásért felelős: A Szabolcffl Hírlap lapkiadó betéti társaság. Kovách B. és Társai kiadótufejdonoo Nyomatott a JVLerkar B-u|ronidábaa, Nyiregyháca, Beeoaónyi-Htsa 3. FsiekJs: Orosa Kásofcr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom