Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 122-145. szám)

1939-06-28 / 144. szám

Ara 10 fillér Nyíregyháza, 1939 junius 28. r^ ^ j (Trianon 20.) vn. évfolyam 144 (1 86o.i szám ^B€J u(í mimméK OLCSI » gi*rkesztőség és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1. & ÖAi |TI|/$M ÍM OI í A R ^ Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 E. SEantat&karékí csekkszám: 47.139. Telefon: 77. rULISI&Míí IlMrILMr Kő z ti sz tv is e 1 őkn e k 20%-os engedmény. A magyar kormány buzacsatája A világpiaci árak jegyzése és ala­kulása terén járatlan polgár minden különösebb érdeklődés nélkül veszi tudomásul, hogy a kormány ismét megállapította a most következő ér­tékesítési esztendőre a búza belső piaci árát és hogy ez az ár átlagban a tavalyi színvonalon maradt azzal a különbséggel, hogy a termelő mi­lyen időpontban viszi piacra az árut, ősszel, télen, vagy tavasszal értékesíti-e, viszont emelkedik a búzaár minőség szerint is, mert a 80 kilogrammot meghaladó hektoliter­súly után bizonyos prémiumszerű felárhoz is van joga a gazdának. A közgazdasági élet folyamatának, bo­nyodalmainak, elsősorban az árala­kulás technikájának ismerői nagyon jól tudják, hogy a búzaáraknak 'ez a megállapítása és rögzítése azt je­lenti, hogy a magyar kormány köz­érdekből és elsősorban a termelés védelmében ismét győzelmesen ví­vott .meg egy eléggé súlyos búza­csatát. A világpiaci ár ugyanis lényege­sen alacsonyabb, mint az a 19—21 pengő átlag, amely Magyarországon belső piaci árként van megállapítva és amelyért bármilyen mennyiségű búzát felvásárolnak az ezzel megbí­zott intézmények, feltéve, hogy a felkínált búza az úgynevezett tőzs­di szokványoknak megfelel. Mint­hogy pedig a körülbelül 28 millió métermázsára becsült búzatermés­nek tekintélyes része nem itt benn kerül fogyasztásra, hanem azt ex­portáljuk, természetes az is, hogy a belső piaci és a világpiaci árak kö­zötti különbözet effektive is az ál­lam terhe, tehát mindannyiunké, kik kötelesek és kénytelenek vagyunk ezt vállalni a mezőgazdaság boldo­gulása érdekében. Kötelesek va­gyunk vállalni ezt a terhet a világ­piacinál magasabb belső búzaárak­kal egyetemben saját jól fe-llfogott érdekünkben azért is, hogy gazda­sági életünk rendje meg ne inogjon, hogy a gazda vásárlóképessége csor­bát ne szenvedjen, tehát hogy a gaz­da adót tudjon fizetni, iparcikkeket, fogyasztási cikkeket tudjon vásárol­ni, ami viszont az ipar és a kereske­delem boldogulása érdekében szük­séges. Kénytelen a közület a gazdák bevételét megfelelően emelni, hogy elegendő pénz kerüljön a gazdasági élet vérkeringésébe. Ezért kell a magyar kormányok­nak már esztendők óta megvívni a búzá'csatát. Ha nem történnék intéz­ményes gondoskodás a búza árának biztosításáról, ennek kétségkívül ká­rát vallaná az ország egész gazdasá­gi élete. Nemcsak a közvetlenül ér­dekelt 'termelők, hanem a fogyasz­tók is, mert az ország mai gazdasági rendszere, a világpiaci .rendszerhez idomultan a rögzített búzaárakra Anglia hajlandó szavatolni a balti államok sérthetetlenségét A francia sajtó értesülése szerint az angol-ifrancia-szovjet tárgyalások továbbfolytatása bizonytalan, annak ellenére, hogy az angolok legutóbb már hajlandók voltak a szovjetkö­veteléseket teljesíteni. Az angol al­sóház külügyi bizottsága tegnap dél­utáni ülésén ismételten foglalkozott az egyezmény ügyével és újabb ja­vaslat eljuttatását határozták el. Ki­szivárgott hírek szerint Anglia haj­landó szavatolni a balti államok sérthetetlenségét, de nem az egyez­mény, hanem egy külön tikos szer­ződés alapján. Ez az új elhatározás sem teszi valószínűvé egyelőre a tárgyalások továbbfolytatását. A napokban azonban sor kerülhet egy francia-szovjet vezérkari megbeszé­lésre, amelynek legfőbb tárgya a háromhatalmi gyezménv. Japántól végleges választ kér Anglia A tokiói angol nagykövetet há­romnegyedórás kihallgatáson fogad­ta a japán külügyminiszter. A nagy­követ Anglia álláspontját ismertette a tienciini kérdésben, egyben kor­mánya nevében felkérte a külügy­minisztert, hogy végleges választ adjon, hogy azt haladéktalanul kö­zölhesse Londonnal és a sok nyugta­lanságra okot adó ügyet végleg lik­vidálhassák. —: i — A képviselőház ülése A képiviselőház mai ülésén foly­tatták a kislakásépítések alómentes­séigéről szóló törvényjavaslatot. Az első felszólaló Közi-Horváth József volt, aki örömmel elfogadta a javas­latot. Nyirő Antal pártja nevében örömmel üdvözöl és elfogad min­den olyan javaslatot, amely szociá­lis problémákat van hivatva megol­lani. Kóródy Tibor ugyancsak a ja­vaslat mellett szólalt fel. Szabó Gyula volt az utolsó szónok, majd R.eményi-Sdhneller pénzügyminisz­ter mutatott rá, hogy mi tette sür­gőssé a javaslat benyújtását. A javaslatnak általánosságban való elfogadása után Teleki Pál gróf beterjesztette, hogy a felvidéki és kárpátaljai képviselők behívására vonatkozó javaslat alapján az aláb­bi képviselőkt hívják be. A felvi­déki képviselők közül: Demkó Mi­hályt, Egry Ferencet, Fenczik Ist­vánt, Földes Gyulát, Füssy Kálmánt, Gürtler Kálmánt, Paulik Györgyöt, Jaross Andort, Kadlec Antalt, Ki­rálv Józsefet, Korláth Endrét, Ortu­tay Tivadart, Papp Mihályt, Po­runszky Gézát, Szentiványi Józse­fet, Tost Lászlót, Turcsányi Imrét, Virág Bélát és Vozáry Aladárt. A kárpátaljai képviselők a követ­kezők: Bencze György, Bogsa Já­nos, Brody András, Csula Sándor, Babka Péter, Homicsko Vladimír, Papp István és Gregory ödön. A japán-magyar barátság becikke­lyezéséről szóló törvényjavaslathoz Törs Tibor és Hubay Kálmán szó­lottak hozzá. Az ülés még tart. Holnapra 26 interpellációt jegyeztek be A Ház holnapi ülésére 26 inter­pellációt jgyeztek be. Az interpellá­ciók elmondására előreláthatólag I csak a déli órákban kerül sor. van felépítve. Az, amit ráfizetünk a búzára a belső piacon és az az ál­dozat, amit az export támogatásával hozunk, tulajdonképpen a leghasz­nosabb beifektetés, mert alátámaszt­ja a gazdasági egyensúlyt. Bizonyos azonban, hogy .végtelen­ségig nem lesz fenntartható ez a rendszer. Bizonyos, hogy előbb­utóbb a belső piacon is közelebb kell jutnunk a búza világpiaci árá­hoz, tehát azt, amit ezzel veszítünk a vámon, be kell hoznunk a réven. A kormány is természetesen tu­datában van annak, hogy a mai érté­Cianó gróf súlyos gyásza Ciano gróf olasz külügyminiszter édesapja ma hajnalban elhunyt. Ciano gróf a hír vétele után nyom­ban apja halálos ágyához utazott. A kormány több minisztere és állam­titkára ma délelőtt repülőgépen ke­reste fal a külügyminisztert, hogy részvétüket tolmácsolják. Zavar a szlovák gyermekek balatoni nyaralása kürfil A Szlovákiai Magyar Párt nyaral­tatási akciója során elhatározta, hogy 200 gyermeket a Balaton mellé küld üdülni. A gyerekek már felké­szültek az utazásra, ma reggel azon­ban értesítés jött, hogy a közös út­levelet nem engedélyezik s így el­utazásukra egyelőre nem kerülhet sor. Két gyermek borzalmas Halála A Temsvárhoz tartozó telepes község határában két gyermek el­aludt a lucernásban. A kaszáló gép az útjába kerülő gyermekeket való­sággal darabokra szaggatta. • • __ —— „ v i Megszűnt a salgótarjáni bányásztrájk A salgótarjáni szénmedencék sztrájkoló bányászai ismét megkezd­ték a munkát. Az egyeztető bizott­ságok folytatják tárgyalásaikat a bérem eléssel kapc solatosan. Börtönbüntetésre ítélték a sikkasztó jegyzőt Marossi Ferenc községi főjegyzőt a budapesti törvényszék sikkasztás bűntette miatt két év és két hónapi börtönbüntetésre ítélte. Idfifárás Mérsékelt északnyugati szél, egyes helyeken záporeső. Északon a hő­mérséklet kissé csökken, nyugaton a nappali hőmérséklet nem változik, keléten kissé emelkedik. kesítési rendszer nem lehet örök­életű. Ez a magyarázata annak az intelemnek, hogy a gazdák már a jövő gazdasági évben igyekezzenek búzaterületeiket csökkenteni. Hogy ennek a műveletnek keresztülvitele milyen szabályok és elvek szerint történjék, arról bizonyára kellő idő­ben fognak a termelők tájékozta­tást kapni. Ez a tájékoztatás pedig lényegé­ben nem lesz más, mint a termelés­nek jótékony, nem kötelező erejű, de elkerülhetetlen és hasznos irányí­' tása. Ez nemcsak joga, hanem köte­lessége is a kormánynak mindaddig, amig a világpiaci helyzet nem vál­tozik, amig az egyes államok kontin­gentálják azt a mennyiséget, ameny­nyit piacaikra beengednek, tehát amig a mai kötött gazdálkodás rendszerét az egész világon nem fogják likvidálni. Kötelessége az ál­lamnak az irányítás azért is, mert hiszen a terményértékesítés tulaj­donképpen az állam számlájára tör­ténik, irányítás nélkül tehát ki vol­nának téve annak a veszedelemnek, hogy gazdasági életünk egyensúlya felborul.

Next

/
Oldalképek
Tartalom