Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 122-145. szám)

1939-06-01 / 122. szám

fira 10 fillér Nyíregyháza, 1939 junius 1. (Trianon 19.) VII. évfolyam 122 (1838 > szám YÍRYIDÉK Csütörtök OLCSI HÍRLAP 63S fSxerkesztőség és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1. postatakaréki csekkszám: 47.139. Telefón: 77. Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 E. Köztisztviselőknek 20%-os engedmény. n jobboldali eszme győzelme 'A pünkösdi választások alkalmá­éval hitet tett az ország a nemzeti és keresztény kormányzati politika meügtt. így ítélt a józan felfogású magyar nép s ítélete lesújtó azokra, akilk a.szociális népi politika mun­káját el akarták .gáncsolni s a mun­ka üteme elé akadályokat igyekez­tek gördíteni. De felemelő és meg­nyugvást keltő a nép ítélete a jobb­oldali magyar nemzeti és keresztény politikai iránykövetőkre, akik eddi­gi munkájuk helyeslését és a nép ál­tal való szentesítését láthatják az eredményiben. A magyar nép döntött. A döntést egyedül lelkiismeretére .hallgatva, minden befolyástól mentesen, titkos választás útján hozta meg. Az egész országiban a választóknak mintegy kilencven százaléka teljesítette ál­lampolgári kötelességet s a legjobiö meggyőződése szerint adta le szava­zatát. Az eredmény nem keltett meglepetést. Tudtuk s eddig is han­goztattuk, hogy pünkösdkor az új magyar élet apostolai, a nemzeti és keresztény alapon álló jobboldal politikusai mellett tesz hitet az or­szág. Nem csalódtunk. A magyar választók imponáló egységben .fog­laltak állást Teleki Pál és kormánya mellett. Gömbös Gyula eszméi dia­dalt arattak. A magyar nép önma­gára talált s csaknem teljesen kive­tette magából azokat, akik nemzet­közi elveket hirdettek, mert tudatá­ban van annak, hogy Magyarorszá­gon csak az ezeréves magyar múlt­hoz méltó és nemzeti alapon álló keresztény irányzatnak va,n létjogo­sultsága. De a nép eltávolította a politikai élet színteréről azjokat is, akik a népi reformok megvalósítását megkísérelték feltartóztatni s akik­nek el.vfliűságében eddig is csalódott. Itávolította a disszidensek, a bal­oldali liberális-zsidó, szociáldemo­krata pártok jelöltjeinek nagy ré­szét. Egyenesen halálos csapást mért ez a népítélet egyes pártokra, míg mások alig egy-két mcíhikánnal sze­repelhetnek az új képviselőházban. Az ország népe megértette gróf Teleki Pál miniszterelnök figyelmez­tetéséit, hogy legyünk komolyak lés felelősségteljesek. A jobboldali tö­megek valóiban fegyelmezetten vo­nultak az urnák elé s szavazataikat az ország jobb sorsáért való fele­lősségérzetük irányította. A magyar nép érzi, amit a miniszterelnök pün­kösdi cikkében írt, ihogy újra olyan korszakot élünk, amikor a világ tár­sadalmi és gazdasági rendje erősen átalakul. Ezeket az átalakulásokat a világgal együtt ami is átéljük, mert fejlődni és erősödni akarunk. Ennek a fejlődésnek az előmozdítására kell megvalósítanunk a Magyar Élet Pártjának programjában szereplő gyors és gyökeres .nemzeti refor­Ma este hirdetik ki a lajstromos szavazás szabolcsi eredményét a számítások eredményeként két MÉP és két nyilas jelelt kerQl be a listán szereplők kSzű! A vármegye kerületeiből beérkez­tek a listaszavazatok eredményei is. Ezek szerint Szabolcsban a Magyar Élet Pártija 35.579, a nyilaskeresztes párt 23.438, a Reformpárt 10260 szavazatot kapott. Ezen a>z alapon az új választói törvényiben előírt számítások szerint a Magyar Élet Pártja két és a nyilaskeresztes párt szintén két jelöltet küldhet a parla­mentbe. A MÉP-listán első helyen vitéz Ujlfalussy Gábor .vezetett, akit azonban Kisvárdán is megválasztot­tak egyéni kerületi választáson. így ő Kisvárda mandátumát tartja meg és a következő két jelölt, T.huránsz­ky Pál és dr. Boér Ágoston jut be a parlamentbe. A nyilaskeresztes párt listáján szereplő jelöltek közül Kó­ródy Tibor és Gál Csaba jutnak .mandátumhoz. A szabolcsi lajstromos választás eredményét ma este hét és nyolc óra között hirdeti ki az elnök a vár­megyeháza nagytermében. A" kihir­detésen megjelennek az összes sza­bolcsi képviselők. Budapestről érkezett jelentések szerint az ország valamennyi kerüle­tében ma este hirdetik ki a listasza­vazások eredményét. II magyar választások az európai sajtéban Európa sajtója nagy érdeklődlés­sel és behatóan foglalkozik a ma­gyar képviselőválasztások eredmé­nyével. Valamennyi berlini lap is­merteti a választás .részletes ered­ményét, hangsúlyozva, hogy a man­dátumok kétharmad részét a kor­mánypárt szerezte meg. Legnagyobb meglepetést a jobboldali pártok elő­retörése jelentette, — írják a laipok. Az olasz sajtó megelégedéssel ír a választások eredményéről. A Ga­zetta del Popolo szerint a választá­sok legfontosabb eredménye a kor­mánypártnak hatalmas győzelme volt. A Magyar Élet Pártja, amelyet keresztény nemzeti szellem, a ha­gyományok tiszteletéhez való ra­gaszkodás jellemez, olyan győzel­met aratott, amellyel új tartalmat ad belpolitikájának és megerősíti a tengelyhatalmak iránt való külpoli­tikáját. A Stampai és a Regiime Fascista megállapítja, hogy a választások nyugalomban és fegyelmezetten folytak le. Az első titkos választás a kormánynak hatalmas győzelmet hozott. A Popolo d'Italia szerint különös fontossága van annak, hogy Csáky István gróf külügyminiszter a jelen­tős kisebbségi soproni .német nem­zeti szocialisták felett aratott teljes győzelmet. Az Osservatore Romano, a Vati­kán félhivatalos lapja is foglalkozik a választások eredményével s ki­emeli, hogy ez volt az első válasz­tás az új titkos választójog alapján s megállapítható, hogy a kormány­párt az egész vonalon győzött. Meg­leoő volt az ellenzék nagy veresége s csupán a szélsőjobboldali pártok törtek előre. Az angol sajtó is behatóan fog­lalkozik a magyar választással. A Times budapesti levelezője a kor­mánypárt hatalmas győzelméről és a szélsőjobboldal előretöréséről ír. Ki­emeli a lap a külügyminiszter sop­roni döntő jelentőségű győzelmét. Megállapítja a lap, hogy a kormány messzemenő jelentőségű földreform terveit és antiszemita politikáját most már Végrehajtja. A kormány a reformtörekvések mellett tiszte­letben tartja a nemes hagyományo­kat s biztosítani tudja a nemzeti függetlenséget. A Daily Telegraph a. kormány döntő győzelméről ír. Megállapítja a lap, hogy a nemzeti szocialisták előretörtek, a középpártok azonban teljesen megsemmisültek. .A párisi lapok is kellően .méltat­ják a választásokat. A francia sajtó mókát. Ez a választás próbatétel volt, amelyen a magyar nép helyes politi­kai érzékéről tett bizonyságot. A jobboldali 80 százalékos előretöré­sét bizonyítja, hogy a magyarság csak a határozott .vonalú jobboldali politikai irányt támogatja, mert eb­ben látja a magyar sors jobbrafor­dulását. A választások eredménye lehetővé teszi most már gróf Teleki Pálnak és a szociális politikát foly­tató népi kormánynak, hogy keresz­tül is vigye az új magyar életet munkáló nemzeti reformjait s a sze­gedi gondolat diadalra juttatása ér­dekében a hagyományos magyar életformák szerint, de az ősi magyar alkotmány keretein belül valósítsa meg Gömbös Gyula célkitűzéseit s ezzel a Magyar Élet Pártjának az új, szebb, gazdaságilag fejlettebb és magyarabb Magyarország megte­remtésére irányuló programját. különösen a szélső jobboldal előre­törésére utal. Általában megállapít­ják, hogy a kormány ura a helyzet­nek s minden nehézség nélkül meg­valósíthatja reformprogramját. Német István álpüspSk ellen elflrás ifidül - Német István szír püspök ellen, akinek püspökségét sem az egyházi, sem a világi hatóságok el nem is­merték, eljárást indítottak. Német' István körülbelül 300 zsidót keresz­telt meg. Minden egyes esetben 200 —300 pengőt kapott a megkeresztelt­től. A vizsgálat megállapította, hogy az áttértek és megkereszteltek nem jelentkeztek szabályszerűen illeté­kes lelkészi hivataluknál k.iténéslre, ennek következtében az álpüspök közokirathamisítást követett el. R kormány mnnkapragramla A kormány tagjai ma délután mi­nisztertanácsot tartanak, amelyen megbeszélik a legközelebbi munka­programot. Valószínűleg június 12-én formá­lis ülést tart a Ház. Az új ország­gyűlés ünnepélyes megnyitása 14-én lesz. 15-én kezdi meg a parlament érdemi munkáját. Ekkor döntenek a felvidéki képviselők behívásáról, napirendre tűzi a kormány Kárpát­alja autonómiáját, beterjeszti a koir­mány az indemnitási javaslatot s több szociális javaslatot is. Turisták halálos katasztrófája Milánói jelentés szerint az Alpok­ban halálos kimenetelű hármas tu­ristaszerencsétlenség történt. Két bu­dapesti fiatalember, Floris János és Adler Leo egy vezető * társaságában meg akarta mászni a Mont Blancot. Útközben mindhárman egy szaka­dékba zuhantak s szörnyet haltak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom