Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 98-121. szám)

1939-05-05 / 101. szám

(Trianon 19.) 1939 májas hó 5. SZABOLCSI HIRLAP Szabolcsmegye hat egyéni, négy lajslromos képviselőt választ H választókerületi beosztás A 'Budapesti iKözlöny tegnap .megjelent száma közölte a helügy­<miniszter rendeletét a képviselő: vá­lasztási kerületek beosztásáról. A kerületek számából most már nyil­vánvaló, hogy Szabolcs megye hat egyéni és négy Lajstromos képviselőt vá­laszt. Az új kerületi beosztást az alábbiak­ban közöljük: 1. Kisvárdai választókerület. Szék­ihelye iKisvárda. A választókerülat­hez tartozó községek: Ajak, Anarcs, Dombrád, Döge, Fényeslitke, Gyu­laháza, Jéke, Kecske, Kisvárd a, Ko­moró, Nyírkárász, Nyírtass, Pap, Pátraha, Rétközbe rencs, Szaboks­veresmart, Saabokssbáka, Tiszaka­nyár. 2. Nagyhalászi választókerület. A vá1 aszták érül etth eztartozó községek: Balsa, Berkesz, Beszterce, Buj, Dc­mecser, Gáva, Gégén y, Ibrány, Ke­mecse, iKék, Kenézlő, iKótaj, Nagy­ihalász, Nyinbogdány, Nyirpazony, Nyírszőlős, Nyírtét, Nyírtura, Oros, Paszab, Rakatmaz, Sényő, Szabolfcs, Székely, Timár, Tiszabercel, Tisza­nagytfalu, Tiszarád, Vasmegyer, Ven­csellő, Viss, Zalkod. 3. Nagykálló-nyirbátori választó­kerület. Székhelye Nagyká'lló. A vá­lasztók erülethez tartozó községek: Balkány, Biri, Bököny, Enesenc9, Érpatak, Geszteriéd, Kállósemjén, Kiskálló, Kisléta, Máriapócs, Niagy­kálló, Napkor, Nyirábrány, Nyir­a.csád, Nyiradony, Nyírbátor, Nyir­béltuk, Nyírbogát, Nyirgelse, Nyir­gyufaj. Nyír lúgos, Nyirmártoníalva, Nyinmihálydi, Nyinpiiis, Piricse, Pócspetri, Szakoly, ÜjMiértó. 4. Nyíregyházi választókerület. .Székhelye Nyíregyháza. A választó­kerülethez' tartozik: Nyíregyháza megyei város területe. 5. Nyirmadai választókerület. Székhelye Baktalórántháza. A vá­lasztókerülethez tartozó községek: Apagy, Baktalórántháza, Benk, Be­senyőd, Eperjeske, Gemzse, Győ­röcske, Gyüre, Kisvarsány, Kopócs­apáti, Laskod, Levelek, Lónya, Lö­vőpetri, Magy, Mándok, Mátyus, Mezőladány, Nyirvarsány, Nyir­ibrony, Nyárjákó, Nyirkércs, Nyír­om A kormányzó úr vitéz Eötvös Sándor ezredest tábornokká léptette elő. A magas kitüntetés híre kedden terjedt el Nyíregyházán és mind a helyőrség tisztikarában, mind Nyír­egyháza város polgári társadalmá­ban általános örömet és megelége­dést keltett. Nyíregyháza városa nemcsak a kiváló, nagyitudású, nagyműveltségű katonát ismerte meg benne, hanem a rendkívül szíves és előzékeny modorú, a város polgári hatóságaival mindenkor készségesen együttműkö­dő igaz magyar urat, aki a ,maga példáján keresztül még jobban el­Légvédelmi ,elszerBlése k oktató anyagok. —o— GAZ álarcok védelmi clkkok „MINIMAX" és „PIR0FU6A" tűzoltó készülékek -0­Tüzolté felszerelések -0­MfWF" Légoltalmi és lllXJ V L- Felszerelési KFT. megbízottja . Kreskai Gyula rádiólechnikus laboratóriuma és szaküzlete utca 6. szám, TE L 7 7 Fí Ü N Országzászló mögött » Komoly nagy érdeklődés nyilvánul meg városszerte a tanítóképző szombati jubileuma iránt I hangverseny legyeit elővételben veszi a közönség a Nylrvidék­Szabolcsl Hirlap kiadóhivatalában Most már nyilvánvaló, hogy a nyíregyházi állami tanítóképző inté­zet szcimbati jubileumi díszközgyű­lése és jubiláris nagy hangversenye iránt komoly és számottevő nagy érdeklődés nyilvánul meg. Sokan előjegyezték -már belépőjegyüket a szoimbat este fél 9 órakor kezdődő hangversenyre és az egyesületek, ha­tóságok, iskolák, a volt tanítványok, saülők nagy számban vesznek részt a délután 5 órakor az intézet nagy­termében kezdődő jubiláris díszülé­sen is. A hangverseny iránt megnyilvá­nuló érdeklődést nemcsak az intézet iránt érzett bajtársi és hivatalos el­ismerés motiválja, hanem maga a művészi program is, amely azok szá­mára is értékeket nyújt, akik magá­ért a zenéért, az előadások számai­Hungária Filmszínház Május 4 5. Budapesttel egyidőben Csütörtök, péntek KIVANDORLOK lövő, Nyinmada, Öfahértó, Ör, Pet­neháza, Pusztadobos, Ramocsaiháza, Révaranyos, Rohod, Tlszabezdéd, Tiszakerecseny, Tiszaimogyorós, Ti­szaszentmárton, Tornyospálca, Tu­zsér, Üjkenéz, Vaja, Záhony, Zsurk. 6. Tiszalöki választókerület. Szék­helye Tiszalök. A választókerület­ihez tartozó községek: Báj, Büd­szentmihálv, Csobaij, Polgár, Prügy, Taktakenéz, Tiszabüd, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Ti.szaladá.ny, Tiszalök, Tiszatardos. 'Vitéz Eötvös Sándort, Nyíregyháza állomásparancsnokát tábornokká léptették elő | mélyítette azt a Nyáregyházán min­denkor élő baráti viszonyt, amely e város társadalmát fűzi össze Nyár­egyháza helyőrségének közszeretet­ben álló tisztikarával és legénységé­vel. A legfelsőbb hely részéről a "meg­becsülését látják ebben a kinevezés­ben annak a kiváló és régi magyar katonai erényeket megcsillogtató (fe­gyelemnek, kitartásnak és ízig-vérig katonai szellemnek is, amelynek vi­téz Eötvös Sándor katonái adtak fé­nyes bizonyságot Kárpátalja felsza­badulása alkalmából. ért keresik fel a hangversenyt. Kü­lönösen érdeklődéssel várja a kö­zönség művészbarát többsége B ói­vá ry Zoltán zongorajátéikát, Király Sándor operaénekes, Tőkey Károly előadóművész tanító, Áfra Nagy Já­nos író, Kiss Lajos tanár számait, de nagy tetszéssel fogadta a közön­ség a képzőnövendék gárdájának ze­ne és kórus, valamint szóló ének­számait, kvartettjét, Kiss István he­gedűszólóját, Sáfár V. é. énekszá­mát. Sokakat érdekel a gyakorlások kedves táncegyüttese is. Akik még nem váltották meg jegyüket, melvek két- és egvpengős árban kaphatók, használják fel a még rendelkezésre álló két napot. A jegyeket a Nyír­vidék-Szabolcsi -Hirlap kiadóhivata­la árusítja. teljesen ártalmatlan az ASPIRIN TABLETTA Csak gyógyszertárakban kapható. Főispáni változás Biharban A kormányzó ur Őfőméltósága a belügyminiszter előterjesztésére dr. Vajay Károly bihari főispánt állásá­tól saját kérelmére felmentette s megengedte, hogy neki buzgó szol­gálatai elismeréseképea elismerését tudtul adják. Utódja dr. Molnár Imre képviselő lett. Értesülésünk szerint a főispáni változás a közeli választásokkal áll összefüggésben, amennyiben Vajay Károly lesz a bihari lista vezetője. Dudás Miklós püspök beiktatására különvonat megy Nyiregyházárél Márlapécsra Dudás Miklós gör. kat. püspök felszentelési ünnepsége alkalmából a Menetjegyiroda kellő számú jelent­kező esetén május 14 én féláru kü­lönvonatot indit Máriapőcsra. A va­súti jegy ára oda-vissza 1 pengő 40 fillér. A jelentkezéseket már elfo­gadja a Menetjegyiroda. — Nemzetgyalázásért pénzbünte­tés. Rózsavíz Salamon nyirbélteki i bádogosmester egy aldósától köve­• telte negyven fillérnyi adósságát. Az í adós azt válasaolta, hogy most nincs j pénze, de ha lesz, megadja. A hite­, lező erre szidalmazni kezdte s eköz­ben a magyar becsületre vonatko­zóan is olyan sértő kifejezéseket ihasznált, hogy ezek miatt a debrece­1 ni törvényszék ötös tanácsa nemzet­! gyalázás vétsége miatt 15 napi fog­házra ítélte el. A kúria Kvassay-ta­> nácsa ezt az ítéletet megváltoztatta í és a fennforgó enyhítő körülmé­i nyekre való tekintettel Rózsavíz Sa­| lamon büntetését 100 pengő pénz­büntetésre csökkentette. Telelőn 11. sz. Uránia Filmszínház ^ Telefon Május 4-5. Budapesttel egyidőben 1 Csütörtök, péntek KIVANDORLOK Előadások 7*6, 7<8 és 7*10 órai kezdettel Előadások ,7*5, 7*7, és 7*9 órai kezdettel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom