Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 98-121. szám)

1939-05-02 / 98. szám

Ara 10 fillér (Trianon 19.) VII. évfolyam 98 (1815) szám JSÍYÍRVIDBK Abolcsi hirLAF • Éteerkesztöség és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1. ÍPestatakaréki csekkszám: 47.139. Telefon: 77. POLITIKAI NAPILAP Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 E. Köztisztviselőknek 20%-os engedmény. A berlini ut Alig érkezett haza a miniszter­elnök Rómából, ahol a külügymi­niszterrel egyetemben .három napig tartózkodott és tanácskozott, máris útra kelt ugyancsak a külügyminisz­ter társaságában a tengelypoLitika másik nagy államának fővárosába. A berlini út Teleki Pál grófnak el­utazása előtt tett nyilatkozata sze­rint olyan udvariassági aktus, amely egyúttal újabb kifejezése a szoros közösségnek és a régi barátságnak, amely a német és a ma ivar nép kö­zött fennáll. Ezt a régi barátságot és szoros közösséget hangoztatta pénteki nagy beszédéiben Hitler Adolf vezér és kancellár is. Üigy emlékezett meg ebben az egész világon na.gy feltű­nést keltett .határozott, önérzetesen erélyes és mégis őszintén békére tö­rekvő .megnyilatkozásában a német nép vezére Magyarországról, mint régi baráti 'nemzetről, amellyel a sorsköz ősség köti össze Német­országot és amelynek baráti .hűségé­ben és őszinteségében bízni lehet és kell is. A teljes harmónia tehát nyilván­való. A vezér és kancellár nyilatko­zata fedi Teleki Pál grófnak azt a megállapítását, hogy a német biro­dalomhoz Magyarországot a legben­sőségesebb egymásrautaltság kötelé­ke fűzi. Különösen fontos ez Euró­pa földrajzának megváltoztatása kö­vetkeztében. Amint a .miniszter­elnök is hangsúlyozta, a német biro­dalom közvetlen szomszédunk lett, viszont azóta Magyarország is gya­rapodott területben, erőben és előre­nyomult ősi történelmi határaink egy részéig. Ez a gyarapodás kétség­kívül fordulópontot jelent Magyar­országnak háború utáni sorsában és amikor ezt a tényt mérlegeljük, ar­ról sem szabad egy pillanatra sem megf el edkeznünk, hogy a földrajzi változások bekövetkezése, úgy, amint Teleki Pál gróf miniszterelnök is hangsúlyozta, annak a bensőséges együttműködésnek köszönhető, me­lyet Németország és Magyarország között a tengelyipolitika keretében éveik óta minden magyar gondosan ápolt. ,A berlini út külső keretei tehát hasonlóak a római út külső keretei­hez. Rómában is két megnagyobbo­dott ország régi haráti viszonyt kul­turáló államfénfiai találkoztak és folytattak az őazinte iés igazságos békepolitika jegyében eszmecserét, Berlinben is ugyanez történt. Amikor ismételten utalunk Hitler vezér és kancellárnak legutóbbi be^ szédére, amely a londoni és párisi sajtó egylhangú értékelése szerint .is békebeszéd volt és utat nyitott és engedett a barátságos tárgyalások­nak, meg kell állapítanunk, hogy a tengelyhatalmak, Olaszországi épiúgy, mint Németország távol állanak? minden háborús szándéktól, őszin­0 berlini pohárköszöntők Berlinből jelentik: Tegnap este, a magyar államférfiak tiszteletére adott vacsorán két fontos pohárkö­szöntő hangzott el. Az első pohár­köszöntőt Ribbentrop német (kül­ügyminiszter mondotta. — A legutóbbi hónapok esemé­nyei — mondotta Ribbentrop — még szilárdabbá tették azt a barátságot, amely a két nemzet között régi idők óta fennáll. Különös elégtétellel .fo­gadta a német kormány az esemé­nyeknek olyan alakulását, amelyek­nek során oly^an területeket kapott vissza Magyarország, amelyeket minden jog és igazság ellenére sza­kítottak le a testéről. Magyarország­nak a kommunista internacionálé el­leni csoportba való lépése újabb bi­zonyságául szolgált a két nép kö­zötti baráti kapcsolatoknak. Hiisz­szük, hogy ennek a barátságnak a gyümölcsei még csak ezután érnek meg s Olaszországgal együtt vala­mennyien az iga.zi béke munkálói lesznek. Teleki Pál gróf válaszában min­denekelőtt hangsúlyozta, hogy min­den magyar ember számára élményt jelent az, ha megjelerihet a német birodalomban s megcsodálhatja a kultúrának és szociális jólétnek egyedülálló alkotásait. A két állam között régi haráti kapcsolat állott fenn. Ez a kapcsolat még jobban megerősödött, amikor a tengelyha­talmak támogatásával elvesztett te­rületeink egyrésze visszatért. Hogy mennyire hoz.zánk tartoztak lélek­ben ezek a területek, mi sem mutat­ja jobban, mint az, hogy húsz esz­tendő elnyomatása sem tudta ezeket a lelki kapcsolatokat megszüntetni. Szerdára várják haza a miniszter­elnököt Teleki Pál és Csáky István ma délelőtt részt vett az olimpiai sta­dionban rendezett nagyszabású ifjú­sági ünnepélyen. A magya.r állaim­férfiak Hitler páholyában foglaltak helyet. Az ünnepély során Hitler besziédet intézett a német ifjúság­hoz. A jövő az ifjúságon épül fel, — mondotta a vezér — s az ifjúság feladata, hogy a nemzet szabadságát és fejlődését biztosítsa. Hír szerint Teleki és Csáky hol­nap hagyja el a német fővárost és szerdán reggel érkeznek Budaipestre. Szerdán a képviselőház ülést tart s végleg befejezi a zsidójavaslat vi­táját. Lehetségesnek tartják, hogy még a vita befejezése előtt a .mi­niszterelnök felolvassa a Házfelosz­latást elrendelő kormányzói kézira­tot. De olyan hír is kering, hogy a házfeloszlatás csak csütörtökön tör­ténük meg. Megindulnak az olasz-francia tanáeskozásnk A párisi lapok ma reggel feltűnő helyen közlik a,zfc a feltűnést keltő hírt, hogy a közeljövőben megindul­nak a francia-olasz tanácskozások. Az olasz követeléseket a következő pontokban foglalják össze: Két tagsági hely a Szuezi-csa­torna igazgató-tanácsában. Sza­bad körzetet Dzsibutiban. Az 1893-ban megkötött egyezmény visszaállítása Tuniszban. A lapok megjegyzik, hogy Francia­ország az utolsó kérést nem lesz hajlandó teljesíteni, de a békés meg­oldásokra igyekezni fognak lehető­séget keresni. Daladier Megbeszélése a franeia lapvezérekkel tén az igazságos békét aka.riják és annak szolgálatában kell állania min­den más államnak, amely a tengely­politikához kapcsolódik. Magyar­ország ezek közt az első helyen áll. Ügy, amint miniszterelnökünk mon­dotta, mi szorosan kapcsolódunk a német birodalomhoz és nagy ten­gelytársához, a fasiszta Olaszország­hoz, teljes mértékben veszünk részt az igazságos béke megszilárdításá­nak munkájában, őszintén alkarunk olyan békét, amely úgy a két baráti hatalomnak, .mint saját magunknak a fejlődését, a jobb jövőt biztosítja. Ebben az őszinte akaratban a ró­mai és a berlini tanácskozások töké­letesen egyetértenek. miről tárgyaltak, azt egyik lap seim sejteti, csak annak a reményüknek adnak kifejezést, hogy a tárgyalá­sok remélhetőleg nagy lépéssel vi­szik előbbre a nemzeti egység gon­dolatát. Kondér római otja Kunder Antal kereskedelemügyi mi­niszter ma reggel Rómába utazott. El­utazása előtt az újságíróknak uyilatko­zatot adott útjáról. Ötnapos utam — mondotta a miniszter — csak lánc­szeme azoknak a barátsági tényeknek,, amelyek Magyarország és a tengely­hatalmak között az utóbbi napokban is megnyilatkoztak. Nagy őrömmel me­gyek Rómába, hogy [az ottani gazda­sági élet vezető tényezőivel megbe­széljem mindazokat a gazdasági kér­déseket, amelyek a két országot közö­sen érdeklik. H Hllnka-gárda lefegyverezése Mach Sándor szlovák propaganda­főnök nyilatkozatot adott a lapok­nak azokkal a hírekkel kapcsolato­san, melyek a Hl inka-gárda lefegy­verzésével kapcsolatosan láttak nap­világot. Kijelentette, hogy Szlovákia belső rendjének biztosítása érdeké­ben szükség van a Hlinka-gárdára, éppen ezért a gárdát ;meg kellett) tisztítani azoktól az elemektől, ame­lyek a békét ós a rendet veszélyez­tették. Nem felel meg a valóságnak azonban az a hír, hogy emiatt za­vargások támadtak egyes helyeken. I szahadpálván működő zsidók fogainak korlátozása Olasz­országban Rómából jelentik: Az olasz kor­mány tagjai a legutóbbi miniszterta­nácson törvényt fogadtak el a sza­bad pályán működő zsidók műkö­dési szabadságának korlátozásáról. A törvény szerint zsidó ügyvédek, orvosok és mérnökök nem vállalhat­nak .munkát csak zsidóktól, s nem gyógyíthatnak mást, csak zsidó be­tegeket. Az árja származású ügyvé­dek, mérnökök és orvosok viszont zsidóknak netm nyújthatnak jogse­gélyt, nem .vállalhatnak munkát tő­lük s nem gyógyíthatják őket. A Szent Jobb a Felvidéken A Szent Jobbot vivő aranyvonat első útjáról vasárnap a késő esti órákban érkezett vissza a fővárosba. Az erek­lyét visszavitték őrzőhelyére. Időjárás Mérsékelt szél, sok helyen ujabb eső, zivatar várható. A hőmérséklet már alig változik. Parisban nagy figyelmet keltett, hogy Dak.dier miniszfcer>elnc>k magú­hoz kérte az összes politikai napi­lapok főszerkesztőit. A megbeszélés zárt ajtók között folyt és arról nem adtak ki Hivatalos jelentést. Hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom