Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 49-73. szám)

1939-03-23 / 67. szám

ÍL «U*1 ktStifl.' -JK _ MJRL&P (Trianon 19.) 1939 március hó 23. ü yiragyhtoi megy* WMsterx hivmtmia. K. 70€8—1939. 1 HIRDETMÉNY. líyiregyháza m. város elöljárósága közhírré teszi, hogy a császárszál­lási gulyalegelő folyé évi bérei a következik: 1 éves állat atáa 10 peagő, 2 éves állat után 13 pengő, 3 és tőbb éves állat ntán 16 peagő, ezeskivfll a tinók után nég 2—2 pengő, a járaesökrök legelőbére 20—20 pengő. A pászterbér a lege­lőbérekbea már beane vaa. Idegen határbili birtokosok minden csoport­ban S pengővel magasabb legelőbért fizetnek. Beiratai csak szarvasmsrhát és pedig fls;éket, tinókat, teheneket és a helybeli gazdák jármos Ökreit le­het. A beiratás ideje március 20 ik napjától április 30-ik napjáig tart. Április 5. napjáig csak helybeli, április 6. napjától pedig a létszám betöltéséig helybeli és vidéki gazdák állatait lehet beiratni a jelentkezés sorrendjében. Az állataikat kihajtaai szándéko zók e köitUményt a kitűzött időben a legelőbér egyideji befizetése mel­lett a stámvevé8égen jelentsék be. A galyakihajtás napját később fog. jak kihirdetni. Nyíregyháza, 1939. március 17. SZOHOR PÁL s. k. 3x polgármester. A aagykálléi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóeágtól. 1—1939. tk. sz. HBLDGTNAN Y-KIV OKA.T Nyíregyházi Takarékpénztár Egye­sület végrehajtaténak Szabolcsi Gy örgy és neje Dudás Márta végre­hajtást szenvedők ellen indított vég­rehajtási tlgyében a telekkönyvi ha­tóság a végrehajtásti árverést 133 P 30 f, tőkekövetelés s jár. behajtása vigett Bököny köziigben fekvő és a bökönyi 1232. sz. beiéiben A. I. 1 - 6 sorsz. s 3263(5, 3263|6, 326J|7, 3263(8, 3263)9. És 3263(10. hrsz. alatt felvett Szabolcsi György vég­rehajtást szenvedő nevén álló rét ingatlaaokból a B. 1. és 4. alatti fele llletiségre 698 pengi kikiáltási álban, a bököayi 1232. ez. betétben A. I. 1-6. törsz. • 3263|5, 3163|6, 3263|7, 3263|8, 3263)9. éa 3263)10. hrszám alatt felvett Szabolcsi Györgyné s?. Dudás Márta nevén álló rét ingat­lanokból a B. 3, 5. alatti fele ille­tőség 696 P kikiáltási árban, a bökönyi 1232. sz. betétben A. II. 1—2. sorsz. s 99, 100. hrszám alatt felvett ház, udvar és szántó in gátlásokból Szabolcsi György nevén alló B. 1, 4. alatti fela illetőség 515 P kikiáltási árban, a bökönyi 1232. sz. betétben A. II. 1—2, sorsz. s 99, 100. hrszá® alatt felvett ház, udvar és szántó in­gatlanokbél Szabolcsi Györgyaé sz. Dudás Márta nevén álló B. 2, 5. alatti fele illetőség 515 P kikiáltási árbin, a bökönyi 1232. sz. betétben A. III 1—3. törsz, s 810|11, 811|8. és 812|1. hrsz. alatt felvett szántó és réCingatlauokból SzaitoTcsi György nevén álló 1, 4. alatti fele ille­tőség 943 P kikiáltási árban, a bökönyi 1Í32. sz. betétben A. III. 1-3. sefoz. s 810(11, 811)8. és 812)1. hrsz. alatt felvett szántó és rét ingatlanokból Szíboicsi Györgyné sz. Dudás Márta aevéa álló B. 2, 5 alatti fele illetőség 943 P kikiáltási árban, az árverés a C. 5. alatt a 3955— 1932. sz. végzéssel özv. Goldstein Mózesné javára bekebelezett holtig­tárté haszonélvezeti jogát Ram érinti, a bököayi 87. sz. betétben A. I. 1-5. sorsz. 8 1482, 1483, 1484, 1680, 1681. hrsz. alatt felvett szántó ingatlanokbél Szabolcsi György ne­vén álló B. 4. alatti 2/20-ad illető­ség 74 P kikiáltási árban, ugyanezen betétben A. kereszt 1. férsz, alatt felvett 64/4774 ed legelő illeléíégbél Sztbolcsi György aevén álló B. 4. alatti 2/20-ad jutalék 4 P kikiáltási árbas, a bökönyi 534. sz. betétbea A. I. 1-2. sersz. s 694. és 695. hrszám alatt felvett ház, udvar és szántó ingatlanekből Szabolcsi György re­vén álló B. 6, alatti 2/10 ed illető ség 214 P kikiáltási árban, a bökönyi 759. sz. betétben A. I. 1 - 3. sorsz. s 24202. 2431)2, 2432|2. hrsz. alatt felvett szántó és rét in­gatlanakból Szabalcsi György nevén álló B. 2. alatti egynegyed illetősíg 101 P kikiáltási árban, elrendelte. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Bököny községházánál megtartására 1939. évi május hó 25. napjának d. e. 9 óráját tűzi ki'és az árverési feltétele­ket az 1881. LX. t. c. 150. §-a alapján •egállapitja. Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a tkvi hatóságnál (Nagy atca 1. szám I. emelet 9. ajtó) és Bököny község elöljáróságánál te­kinthetők meg. (1881. LX. t. c. 147. §. g) pont.) A telekkönyvi hatóság elrendeli, hogy a tkvi iroda az árverés elren­delését a bökönyi 1232, 87, 524.és 759. sa. tkvi betétekben jegyezze fel. A telekkönyvi hatéság e hirdet­mény egy példányát kifüggesztés, eg} példányát pedig az árverési fel­tételek megtekinthetése végett Bö­köny község elöljáróságának, to vábbá egy-egy példányát szabálysze­rft körözés végett Téglás, Érpatak, Geszteréd és Nyiradoay községek elöljáróságainak megktldi, végül az árverési hirdetmény törvécyszerfl kivonatát Bármelyik ciwfl magyar nyelvfl lapbaa egyszeri közzététel végett a végrehajtaté képviselőié­nek kiadja. (1881. LX. t. c. 152. §. 1908. XLI. t. c. 23. §.) Az árverési feltételek a követ­kezők: A bökönyi 1232. sz. betétben A. I 1-6. sorsz. alatt felvett ingatla­nekből Szabo'csi György illetősé­gére az árverést végrehajtaté kéri 4864 P-nél, a bökönyi 1232. számú betétben A. I. 1—6. "sersz, alatt fel­vett ingatlanekből Szabolcsi György né sz Dudás Márta illetőségére az ár­verést a végrehíjtató kéri 4434 P-aéi, a bökönyi 1232 sz. betétben A. II. 1—3. sersz. alatt felvett ingatla­nokbél Szabolcsi G örgy illetőségére az árverést a végrehajtató kéri 2834 P-nél, a bökönyi 1232. sz. betétben A. II. 1—2. sorsz. alalt felvett in­gatlanokból Szabolcsi Györgyné sz. Dudás Márta illetőségére az árve­rést végrekajtató kéri 2555 P nél, a bökönyi 1232. sz. betétben A. III. 1—2 sorsz. alatt felvett ingatla­nokból Sxabolesi György illetőségére az árverést végrehajtató kéri 2114 P-nél, a bökönyi 1232. sz. betétben A. III. 1—3. sorsz. alatt felvett in­gatlanokból Szabolcsi Györgyné sz. Dudás Márta iliatíségére az árverést végrehajtató kéri 2759 P né! alacso nysbb áron eiadni nem lehet. A bökönyi 87. sz. betétben A. I. 1—5. sersz. alatt felvett ingatlanok­ból Szabolcsi György n;vén álló il­letőségre az árverést Dr. Fehér Mór kéri 298 P-nél, hi Kühne Mezőgaz­dasági Gépgyár rt. cég kéri 963 P-nírl, ha az Országos Körponti Hi­telszövetkezet kéri 1126 P-nél és a végrehajtató kéri 1525 P nél, a bökönyi 87. sz. betétben A. ke­reszt 1. sorsz. alatt felvett illetőség­ből Szabolcsi György nevén álló jutalékra Dr. Fehér Mór kéri 29 P nél, ha Kflhne Mezőgazdasági Gépgyár rt. Cg kéri 96 P-nél, ha Oigzágos Kőjpon'i Hitelszövetkezet kéri 126 P nél és ha végrehajtató kéri 133 P-nél a'acsonyabb áron eladni nesa lehet. A bökönyi 534 sz. betétben A. I. 1—2. sorsz. alatt felvett ingatlanok­ból Szabalcsi Cyörgv nevéa állé illetőségre az árverést Dr.JjFehér Mér kéri 850 P nél, ha Kühne Mezö?az dasági Gépgyár rt. cég kéri 1287 P nél, ha az Országai Központi Hi­telszövetkezet kéri 1480 P-nél, ha Csillag József kéri 1849 P nél és ha a végrehajtató kéri 1930 P-nél, a bökönyi 759. sz. betétben A. I. 1—3. sorsz. alatt felvett ingatlanok­bél Szabolcsi György nevén álló illetőségre az árverést D . F hér Mór kéri 360 P-nél, ha Kflhne Mezégaz­dasági Gépgyár it. cég kéri 796 P nél, ha az Országos Központi Hi tehzövetkezet kéri 959 P nél, ha Csillag József kéri 1359 P-nél, ha végrehajtató kéri 1439 P nél alacse­nyabb áron eladni nem lehe*. 2. Az árverelni szándékozók [kötele­sek bánatpénzQl a kikiáltási ár 10 szá­zalékát készpénzben, vagy az 1911. I. t c. 127. §-ában meghatározott ár­folyammal számított, óvadékképes ér­tékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénzek előlegesen birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. LX. t. a 147, 150, 170. §. 1908. XLI t c. 21- §•) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha töb­bet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. XLI. t. c. 25. §.) Nagyfcálló, 1959. jznuár 4. Dr. Fikly sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül Nagy József irodafőtiszt 3113—1939. vszám. Árverési hirdetmény kivonata A nyíregyházi kir. járásbíróság­nak 5511—938-7. sz. végzése foly­tán Nyíregyházi Termény és Áru­raktár r. i. nyíregyházi cég javára 1500 P tőke és járulékaira 1939. évi január hó 26. napján foganato sitott végrehajtás alkalmával le és felülfoglalt és 4451 P 50 f re beesőit ingóságokat, u. m. 1 lé. 1 üsző, 1 tehéa, serlések, bor, tengeri a nyír­egyházi kir. járásbíróságnak Pk. 22521 — 1938. számú végzése kö­vetkeztében kezdődően Nyirpazony határában Igrice tanyán, folytatva Nyíregyházán, Géza utca 2. számú háznál 1939. évi március hó 28 napján d. u. 3 és fél órakor nyilvá nos birói árverésen a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Nyíregyháza, 1939. míreius 1. LABAY ANTAL kir. (bírósági végrehajtó. Egészségügyi elleiirzi kiiyv kapható Jóba E. pspir, irészer, nyomtatvány flzle­tíben. Bethlen utca 1. szám ?*pre$s hirdetések Ib «*»£ 1 f 50 fillér, minden t»vábbi szé IS fillér. Poloskái felelősséggel irt Nánássy cíáaozó Kossuth atca 9. Telefon 648. Apróhirdetések 10 szóig 30 fillér, minden további szó S fillér, állást keresőknek 10 széig 60 fillér, minden további szé 6 fillér. KIADÓ LAKÁSOK Három szobás magános lakás kiadó, aethlen utca 78. Értekezni Rézsa utca 29. 3 szoba hallos lakás fürdőszobával, folyó­vízzel és minden mellékhelyi­séggel MÁJUS 1-RE KIADÓ a Vay Ádám utca 32 és Nyírfa utca 3. szám alatt. Értekezni a Nyírvidéki Takarékpénztárnál. MfTÖLTBNDÖ ÁLLASOK Jél főzi szakácsnét felvesz április 15-re vidéki uriház. Cím a kiadóban. 1433-4 Parketthez értó mindenes szobaleány azonnal felvétetik. Petőfi u. 6. 1409 Raktárba nyugalmazott vasutast vagy al­tisztet keresek. Cím a kiadóban. 14IS KOLÖNTttL< K Főszer és festékkereskedé segéd azon­nalrá vagy április l-re állást keres. Cin a kiadóban. 1434-2 Városhoz közel kisebb tanyásbirtokot p esetleg gyümölcsössel bérelnek. — Bakó Miklós Nyíregyháza, Vay Adám u. ll sz. 1435-2 Fekete buzatermőföld holdanként fCO P-ért eladó Nyíregyházá­hoz kézel HAUBERGER IRODA Nagykorona épület. 1439-4 3 hold szántóföld a Bujtoson bérbeadó. Cim a kiadóban. 1415 2 M iiwAiiiwilifl'iM; tateKta J«w EM, A M»dft»6«ft Mdfls: A Saabelcftf BitUp fepfetwtt fcottfi táHHMég fi. éa Társai Mezőgazdasági cikkek, keriies innátok nagy raktara Wirtschafíer Brmin \ i Hoílierr­Schrantz­Clayton­Shuttlewort RT. féle mezőgazda­sági gépek kör­zetképviselete — vaskereskedésében, Nyíregyháza, Vay Á. u. 3. Tel. 90. Olcsó árak!

Next

/
Oldalképek
Tartalom