Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 26-48. szám)

1939-02-16 / 38. szám

JNÍYlRVIDÉK „ SZABOLCSI WLRLAF oldal ^ — Ezért terjesztettük ki a felső­iház jogkörét? A baloldal nagy zajban tört ki. A .vihar elültével az elnök bemu­tatta Vay László és Kolossvári-Bor­csa M:i.hály képviselői megbízóleve­lét s Kolossváry Borcsa Mihálynak azt a bejelentését, hogy képviselővé történt megválasztásával reá vonat­kozó összeférhetetlenségi ügyből le­vonta a következményeket. Darányi Kálmán elnök ezatán beje­lentette, hogv átirat érkezett a Háznak a miniszterelnöktől. Az átiratban a mi­niszterelnök bejelentette, hogy a kor­mányzó február 15-én elfogadta a mi­niszterelnök és a kormány tagjainak lemondását. Az elnök ezután javasolta, hogy a változott helyzetre való figyelemmel a Ház bizonytalan Időre napolja el ülé­seit. A Ház igy is határozott s ezzel az ülés véget ért. ^•••••nHRBBnHHaanWHHBlVMBHBBnMOMaOK'' ÁRVERÉSI HiRDETMÍHY ÉS ÁRVERÉSI FELTÉTELEK cimü blanketta kapható • ^ papir üeletében. — HiSllÜ r Nyíregyháza Bethlen «WUU ha u. 1.Telefon 77. sz. Gsülortökön érkezne* a DKW autók Nyíregyházára Az 1939-es montecarlói csillagfáira meglepetése volt az, hogy a 700-as kategóriában, indult 7 darab DKW szériagyártmányú autók közül 7 ér­kezett a célba és az első, második, harmadik, negyedik és hetedik he­lyezést érték el. Ügy értesültünk, hogy ezen dia­dalmas kocsik közül kettőt, melyek magyar vezetőikkel a negyedik és (hetedik helyezést érték el, a ma­gyarországi vezérképviselet Miajlátöh iM. budapesti cég felvidéki bemutató körútra indította. Felvidéki útjukról visszatérve, 16-án, csütörtökön reg­gel fognak városunkba érkezni az itteni képviselethez, Szilágyi Miklós cégihez, Nyíregyháza, Vay Adám­utoa 16., ahol bárki meggyőződhet arról, hogy a kocsik, melyek kb. há­rom hete több mint 10.000 km-t fu­tottak, még az eredeti csillagtúra plombálva! vannak ellátva, tehát a balkáni — minden képzeletet felül­múló — rossz utakat, majd a gyor­Több vidéki rendőrkapitányság megkeresésére a nyíregyházi rendőr­ség is belekapcsolódott abba a nyo­mozásba, amely egy ügyes szélhá­mos elfogatására indult meg néhány nappal ezelőtt. A megkárosított ke­reskedők szerint a szélhámos, jó­megjelenésü fiatalember az egyik kereskedőhöz azzal állított 'be, — mint egy nagy budapesti cég ügy­nöke — hogy: „.Azt tapasztaltuk, hogy a budapesti közönség sokkal nagyobb bizatommal van azok iránt az élelmiszerek iránt, amelyeket vi­dékről szerzünk be. Ezért elhatá­roztuk, hogy miniden nagyobb város­ban fiókgyüjtötekpet állítunk föl. Szeretnénk egy ilyen telepet létesí­teni s ezért kerestem föl most ezt a céget, hogy vállalja el ennek a meg­szervezését, megfelelő részesedés mellett." A kereskedő — mondanunk sem sasági versenyeket úgy teljesítették, hogy azokon egyáltalán semmi vál­toztatást nem eszközöltek. Kíván­ságra bárki ki is próbálhatja az autókat. kell — majd kiugrott a bőréből. „Bombaüzletnek" látszott a.z ajánlat. A szélhámos fiatalember erre cég­jelzéses levélpapirost vett elő az aktatáskájából s hozzákezdett a szerződés megírásához. — Na, még arra van szükség, — mondotta a szélhámos befejezésül — hogy cégem minden áruból mintát kapjon. Ez is megtörtént. Ládaszámra pakolták össze a fino­mabbnál finomabb élelmiszereket s elküldték a fiatalember által be­mondott címre. De hiába várták a rendelést. Ami­kor utána néztek, hogy létezik-e olyan cég, amilyent a fiatalember bemondott, akkor tűnt ki, hogy szél­hámossal van dolguk. . • • __ t • ~ (Trianon 19.) 1939 február hó 16. — A gyakran visszatérő fejfájás, szédülés és szívdobogás nagyon sok esetiben megszűnik, ha egyideig na­ponta reggel éhgyomorra és esetleg este lefekvés előtt is egy-egy féloo­hár.nyi természetes „Ferenc József" keserűvizet iszunk. Kérdezze meg orvosát. A folyó február hó 18­án — szombaton — reggel 9 órakor a M a á r tanyán, ugyanazon nap délután 3 órakor pedig a Nyirpazony határában lévő Sártelek ta­nyán lovak, tehenek, biva­lyok és más állatok lesznek birói árverésen eladva, Hatalmas részvét mellett temetfék el Gyulaház! Miklóst Folyó hó 13-án délután fél há­romkor, az ébredő természet ra­gyogó napsugaraiban kísérte utolsó útjára a rokonok, jóbarátok tömege és Kállósemjén s a szomszédos köz­ségek népe a tragikus hirtelenség­gel meghalt Gyulaházi Miklós föld­birtokost, a kállósemjéni forrón sze­retett otthonából. A szívekbe markoló gyászszertar­tás első szónoka Losonczy Géza plébános volt, aki a hadifogság kí­nos-keserves, nyomorúságos napjai­ban ismerkedett meg az elköltözöt­tel, a messzi Szibériában, ahol utol­só falat kenyerüket osztották meg egymással. S itt, Kállósemjéniben ezer megnyilatkozását mutatta jósá­gos, nemes, nagyira hivatott lelküle­tének, áldozatos tetteiben. Várkonyi Ferenc főjegyző a köz­ség nevében búcsúzott, melynek né­pe: aprajanagyja siratta a jóttevő, igazszivü, gondoskodó földesurat. Ezrekre menő tömeg kísérte a te­metőbe, alhol a sírnál Bernodák Má­té napkori plébános megható imájá­ban a mélységesen együttér.ző gyász és fájdalom szavai hangzottak el a frontharcos zászlóval letakart gyász­koporsó fölött. Füzesséry Elemér ny. alezredes, e frontharcos bajtársak utolsó üdvöz­letét tolmácsolta: Kedves bajtár­sunk, édes Miklóskám, pihenj aa öröklétben, Isten békéjében. A frontharcosok vállukon .vitték a koporsót végső nyugvóhelyére. — Azután Kállósemjén népe behao­tolta a sírt, s rövid idő múlva a ra­jongásig szeretett anyaföld borult az elhunyt fölé s a hantokat a ko­szorúk tömege lepte el. A jóságos földesurát sirat:ö nép a sír körül tér­depelve imádkozta a Miatyánkot. — Hajdúhadházon tartja meg az Alsó-Sziabolcs és hajdúvidéki refor­mátus egyházmegye presbiteri kon­ferenciáját. Az Alsó-Szabolcs és hajdúvidéki református egyházme­gye egész napra tervezett egyház­megyei és presbiteri konferenciát Hajdúihadházon tartja meg március hónap folyamán. A konferencián előadást tart Szabó Imre budapesti esperes, kormányfőtanácsos és több előadó. A konferencián az egész egyházmegye presibiterei részt vesz­nek. MERflHO SZÁLLÓD & Budapest, IV., Bécsi ucca 2. — Exclusiv belvárosi családi ház. Propagandaárak kizárólag belföldi utasok számára. Kifogástalanul be­rendezett, hideg-meleg folyóvizes központi fűtéses szobák: Egyágyas 5 — Kétágyas 8 — Egyágyas háromszori étkezéssel 8.— Kétágyas háromszori étkezéssel 14 50 Szobát ajánlatos előre rendelni! loób Olivér és Lóky Károly tartanak előadást a Népfőiskolán A népfőiskola állandó érdeklődés­sel kísért előadássorozata holnap, csütörtökön ismét jelentős állomás­hoz érkezik. Két kiváló előadó, Joób Olivér ev. püspöki titkár és Lóky Károly, a m. kir. állami tanító­képző itanár.a tartanak előadást. Joób Olivér a finn népfőiskola és a mi főiskoláink között von rendkívül érdekes párhuzamot a személyes ta­pasztalatai, tanulmányai és élmé­nyei alapján. Lóky Károly a legaktuálisabb té­makörből választotta ki előadását: „Magyarország népének néprajzi ki­alakulása':' címen. Nálánál kevesen I vannak, akik hozzáértőbbjei ennek f a kérdésnek, mert hosszú éveken I át nemcsak a szakember, hanem az I újságíró széles látókörével és felké­j szükségével tanulmányozta azt. Az előadás öt órakor kezdődik a tanítóképző előadótermében. B kasszafnré betörők nyomában flutótaxin menekültek a közjegyzői iroda kasszaM betörői fl lopott ezüst egfpengősrikből fizették ki a nyíregyházi taxit Lapunk tegnapi számában beszá­moltunk arról a vakmerő kasszaifú­rásról, amelyet dr. Horthy István kir. közjegyző irodájában követtek el ismeretlen tettesek. Villanyfúró­val fúrták m-.'5 a pénzszekrényt, a zárat kivágták és a kas9za értékes tartalmát -elvitték. A rendőri nyomozás az első órák­ban ériékes nyomósra bukkant, már tegnap reggel pontos személyleírás állt a nyomozást végző detektívek rendelkezésére. üutótaxin menekültek el a betörők Megállapítást nyert, hogy a- betö­rők reggel 4 órakor a Rákóczi-úti autótaxi megállónál Kifor Endre autójába szálltak be és Debrecenbe vitették ma­gukat. A viteldíjat ezüst egypengősökkel fizették ki a taxisofőrnek, abból a pénzből, melyet a közjegyről irodá­ban zsákmányoltak. Kifor vallomása szerint a két be­törő teljesen nyugodtan viselkedett. ° semmi gyanúra nem adtak okot. Jól voltak öltözve, mielőtt elindultak volna, megalkudtak a viteldíjra vo­natkozólag. Csak azt kötötték ki. •hogy minél gyorsabban induljanak, mert sürgős dolguk van Debrecen­ben. Reggel fél 6 órakor érkeztek meg Debrecenbe, ahol kifizették a sofőrt, még borravalót is ad­tak, majd udvariasan elköszön­ve, eltávoztak. Kifor Endre ezután kocsijával visz­szaindult Nyíregyházára, nem gon­dolva, hogy milyen „különleges" utasokat szállított kocsijával. A betörök nyomában A rendőrség a taxisofőrtől pontos személyleírást kapott a két betörő­ről és így tegnap reggel már rádió­körözés ment szét az országba. A , pontos személyleírás alapján bizo­| nyosra vehető, hogy a köz>jegyzői iroda vakmerő rövid idő alatt nek. kasszaifúró betörői rendőrkézre kerül­Ujíajta trükkel dolgozó szélhámos becsapott egy sereg kereskedőt

Next

/
Oldalképek
Tartalom