Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 26-48. szám)

1939-02-15 / 37. szám

Férfi magyar ruhaszövetek! Női kabát és kosztüm kelmék férfi divatszövetek. — Báli selyemujdonságok nagy választékban -TAKARÉKOSSÁGI HITEL! ­megnagyobbi'ott és korszerűen 4ta;akitotí szövet, selyem, kelen­gye éf siőnyeg üzletében. Vay Ádám utca 2 szám. T» lefon 793. Takarékpalota. Vakmerő kasszafurás Horthy Istvás közjegyző irodájában Ifibb ezer psagö értékű letétet és készpénzt vittek el — fi rentí&rség a betörik nyomában Mára virradóla.g vakmerő betörés történt a város központjában, a dr. Hörtihy István közjegyző, Kossuth­•tér 8. szám alatt levő irodájában. A törvényszék tőszomszédságában kö­vették el a páratlanul vakmerő kasszafúrást. A kora reggeli órákban jelentették a betörést a nyíregyházi rendőrka­pitányság bűnügyi osztályának, — ahonnan azonnal rendőrtisztek és detektívek siettek a helyszínre. A rendőri nyomozás a következőket állapította meg. „Rózsanyllással" nyitották ki a közjegyzö páncélszekrényét Az ismeretlen tettesek a közjegy­zői iroda. Bujtos-utcad udvarán ke­resztül hatoltak az irodahelyiségbe, melynek ajtajai t álkulccsal egész könnyedén kinyitották. Az irodá­ban az éjféli órákban tartózkodhat­tak a betörők. A kasszaíúrás három óra hosszáig tarthatott. Villanyfúróval dolgoztak, majd a megfúrt zárat körülvágták, úgynevezett ,,rózsanyitással" nyi­tották ki a páncélszekrényt. Azért nevezik szakszerűen „rózsa­nyitásnak", mert a megfúrt és kivá­gott zár a szétnyílt TÓzsaszirmokhctó } hasonló. A rendőrség nem tartja va­lószínűnek, hogy „szakavatott" kasszaifúrók dolgoztak a közjegyző irodájában, mert ez „durva" munka volt, egy „vérbeli" modern kassza­fúró így már nem „dolgozik"! Több ezer penső értékű kár A betörők kifosztották a köz­jegyző páncélszekrényét, melynek értékeiről most készítik el a pontos teltárt. Annyit meg lehetett állapí­tani, hogy a kasszafúrók elvitték az iroda saját pénzét, 4—500 pengő papírpénzt és 3— 400 pengő ezüstpénzt De több ezer pengő értékű letétet is vit­tek magukkal. .Most vizsgálják át a közjegyzői iro­da könyveit, hogy meg lehessen ál­lapítani, milyen értékek voltak a pénz szekrényben, mint letétek ke­zelve? Annyi máris megállapítható, hogy sok ezer pengő kárt okoztak a betöréssel. Értékpapírokat, betétkönyveket és minden ott talált értéket elvittek. fl kasszafuró betörők nyomában A rendőri nyomozás elsősorban az ujjlenyomatok után kutatott. — Sajnos, a durva kasszaifúrás követ­keztében valóságos porréteg fedte be a pénzszek­rényt és az egész irodát, úgy hogy használható ujjlenyomatot nem lehetett találni. A rendőri nyomozás azonban már tu; első órákban értékes nyomokra bukkant s így remélni lehet, hogy a vakmerő kasszafúró betörőket sike­rűi rövid idő alatt ártalmatlanná tenni. Megfelelő helyről vett értesülé­sünk szerint a kár biztosítás útján teljesen megtérül. Megbizíiatósáp)! közismert JJ J j GLÜCH JENŐ BUTOHHaZB árban, választékban és minőségben vezet Saját készitésü elsőrendű kárpitozott bútorok. TÖBBSZÖRÖSEN KITÜNTETVE V^Y ÁDÁM UTC4 8 SZÁM Csütörtökön gyászistentisztelet lesz a nyíregyházi rém. Itat. plébánia tempismhan XI. Psus ielfciiieiyéért Országszerte mély gyásszal áldo­zik a magyarság a nagy magyarbarát pápának, XI. Piusnak ravatala előtt. Nyíregyházán csütörtökön, február 16-án a róm. kat. plébániatemplom­ban délelőtt 9 órakor gyászisten­tisztelet lesz az elhunyt pápa le.lki­üd;véért. A gyászistentisztelet hiva­talos jellegű, úgyhogy megjelennek a hivatalok, hatóságok, intézmé­nyek, egyesületek, iskolák küldöt­tei. A gör. kat. plébániaihivatal hét­főn meghívókat küldött szét, ame­lyeken jelzi a gyászistentisztelet időpontját. a Vitézi Bál február 19-i a Frontharcos tea február 20-án lesz A vármegyeszerte nagy érdeklődés­sel várt Vitézi Bál terminusát sikerült végérvényesen megállapítani. A Vitézi Szék és Frontharcos Szövetség meg­állapodása szerint a Vitézi Bál február 19-én, vasárnap lesz, a Frontharcos teát pedig másnap, feb­ruár 20-án, hétfőn, farsang keddjének előestéjén, tehát ugyancsak kitűnő idő­ben rendezik meg. i és férfi divatcikkek fehérnemű, ágynemű anya­gok, paplanok, takarók, harisnyak, kesztyűk nagy választékban, olcsón Mayer Ágoston dívatüzletébcn, Nviregyháza ZRÍNYI ILONA UTCA Takarékossági hnel. Tetefon 5 37 nyolcszáz pengő a Láthatatlan Bál í eddigi bevetele, de sekan ezután kSidik be a nemes célra szánt Ssszeget •— A magas vérnyomás és a vér­keringési zavarok kezelésénél reggel éhgyomorra egy kispohár természe­tes „Ferenc József" keserűvíz sok­szor nagyon jót tesz, mert a bél.mő­ködést csakhamar elrendezi, az emésztést előmozdítja, az anyag­cserét felfrissíti és ezáltal igen kel lemes közérzetet teremt. Kérdezze meg orvosát. J^M^WIBHfc A folyó február hó 18­án — szombaton — reggel 9 órakor a M a á r tanyán, ugyanazon nap délután 3 órakor pedig a Nyirpazony határában lévő Sártelek ta­nyán lovak, tehenek, biva­lyok és más állatok lesznek birói árverésen eladva, Bányay Jenő káptalani helynek poniifiká.ta a szenfnvsét XI. Pius pápa lelkiéért A gor. kat. templomiban ma dél­előtt 9 órakor volt az ünnepélyes szentmise XI. Pius pápa lelkiüdvé­ért, amelyet Bányay Jenő káptalani helynök pontifikált Melles N. Géza és dr. Mihalovkh Sándor kanonok konce!ebrá!ásával. A nagy pápát « hó 12-én, a paróchiális szentmise ke­retében méltatta ugyancsak Bányay Jenő káptalani helynök. A nagy számban összegy-ült hívek megilletődött lélekkel hallgatták a görögkatolikusok jóságos atyjának. XI. Pius pápának nagyvonalú életéi és váratlanul belkövetkezett halálát. Mindazoknék, akik fe'ejt­hetetlen jó édesapánk el­hunyta alkalmából részvé­tükkel f-íjddmunkat enyhí­teni igyeksz ek, e?uton mon­dunk háiás köszönetet. A Valent család. Itóöiarás Élénk északi szél, változó felhő üet, több helyen záporeső, zápor­szerű havazás, a hegyekben hó vár­ható. Erős éjjeli fagy lehetséges, -a nappali hőmérséklet alig változik. A Láthatatlan Bál láthatatlan erői a szívekhez férkőztek és áhítatos jó szándákkal szépítették meg a ne­mesletkü emberek életét. Mert a jó­ságnak önmagáiban van semmi más­sal nem pótolható jutalma: a lelki •béke, lelki csend... A Láthatatlan Bálnak eddig 800 pengő körül van a jövedelme, de még sokan nem kül­dötték be az összegeket olyanok köziül, akikre az évenként visszatérő szép alkalom — ismerve egyénisé­gük tartalmát és nemes tendenciáját — most is bizton számíthat. Remél­jük, hogy a befutó Összegekkel a jövedelem jóval meghaladja az ed­digi bevételt is. hyirbátorban a va ut állomással szemben lévő szálloda, étterem, söntés, nyári kertbelyi&ég, teljes be-endeíéssel szibad kéz­ből eladó. £ deklödni ugyanott a tu'ajdonosnál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom