Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 26-48. szám)

1939-02-04 / 28. szám

w WWW OLC 8 ! MÜStlAF >mt-iéi 6187-1951. wt. iÉÍ KIVONATA A nyíregyházi kir. járásbíróság­nak 2708—1937/15. számú Téglásé <öfetkeztében Dr. Wiener József budipesti lakos végrehajtató javára 265 P 80 fillér töke s jár. erejéig t»k. 18545-1938. 1938. évi Május ftó 25. napján foganatosított kielé­gítési végrehajás utján le és fílfll­íoglalt s összese* 1150 pengőre be­csült ingóságok, m. bútorok a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 18545. sz. végzést folytán 1939. évi február hó 14. napján d. 13 óra­kor nyilvános birói árverésen a leg­többet ígérőnek szükség esetén a ^csáron alul is el fognak adatni. _ Nyíregyháza, 1939. ja uár 24. FÁBRY SÁNDOR kir. jb. végrehajtó. \ nagykállói kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól . 704Í-1938. tksz. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONAT Apagyi Hitelszövetk zet, mint az OKH. tagja végrehajtatónak Kodácsi János és neje Hegedűs Zsófia vég­rehajtást ellen indított végrehajtási Ügyében a tkvi hatóság a végrehaj tási árverést 217 P tőkekövetelés és járulékai beh jtása végett Apagy községben fekvő és az apagyi 197. 37. betétben A. I. 1—3. sorszám s I87|l. és 187(3- hrszám alatt felvett végrehajtást szenvedettek nevén álló Ház, udvar és szántó ingatlanok 2643 P kikiáltási árban, az árverés a C. 1. és 2. alatt az 1184-1904. sz. végzéssel Péter Jó «sef javára bekebelezett holtigtartó Saszonélvezeti jogot és a 2525— 1902. sz. Ivégzéssel özv. Kodácsi Jánosné sz. Magos Erzsébet javára aekebelezett özvegyi jogot nem érinti, az apagyi 225. sz. betétben A I 1-3. sorsz. s 1336, 1337. és 1338. (írsz. alatt felvett végrehajtást szen­vedettek nevén álló kert és szőlő ingatlanok 184 P kikiáltási árban, az apagyi 593. sz. betétben A. kereszt 1. sorszám s 190(2. hrszám alatt felvett Kodácsi János nevén álló ingatlan 94 P kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Apagy községházánál megtartására 1939. évi február hó 27. napjának d. e. ) óráját tűzi ki és az árverési feltétele­det az 1881. LX. t c. 150. §-a alapján negállapitja. Az árverési feltételek a hivata'os órák alatt a tkvi hatóság, ál (Nagy utca 1. szám I. emelet 9. ajtó) és .%pagy község elöljáróságánál te­kinthetők meg. (1881. LX,t.c. 147. § g) pont.) A telekkönyvi hatóság elrendeli, 'íogv a tkvi iroda az árveré3 elren­delését az apagyi 197, 225. és 593 sz. tkvi betétekben jegyezze fel. A telekkönyvi hatóság e hirdet­nény egy példányát kifüggesztés, egy példányát pedig az árverési fel­tételek megtekinthetése végett Apagy község elő j4róságának, továbbá :gy egy példányát szabályszerű Közzététel végett Kskálló, Kálló temjén, Napkor és Sényő községek elöljáróságainak megküldi, végül az irverési hirdetmény törvényszerű Kivonatát bármelyik cimü helyi, nagyar nyelvű lapban egyszeri köz tététel végett a végrehajtató kép­viselőjének kiadia. (1881. LX t. c. 152. § 1908. XLI. t. c. 23. §.) Az árverési feltételek a követ­kezők : 1. Az árverés alá eső ingatlanok az apagyi 197. számú betétben fel­I87jl. és 187|3. hrsz. ingatlanok a végrehajtató közbejöttére! a kikiál­tási ár felénél, Msgyar Borértéke­sitő közbenjöttével 6274 P nél, Gnttraain Lajos közbesjöttével 6376 P nél, Jakabovics Nándor közb-.n jöttére! 6454 P «él, Hazai Lifcőr, Rum és Szeszárugyár kdzbesjöttével 7104 P n'l és Székely Emil közben, jöttével 7261 P nél, az apagyi 225 n. betétben fel­vett 1336, 1337. és 1338. hrszámu ingatlanokat a Magyar Boréitékesitő r. t. és Guttmann Lajos közben jöt­tével a kikiáltási ár kétharmadánál, Jakabovics Nándor közbenjöttével 192 P nél, a végrehajtató közben­jöttével 842 P-nél, Székely Emil közbenjöttével 7338 P-nél, az apígyi 593. sz. betétben felvett 190|2. hrsz. ingatlant Guttmann Lajos kö.<ben jöttére! a kikiáltási ár kétharmadá­nál, végrehajtató közbejöttével 84 P-nél, Székely Emil közben jöttével 6580 P-nél, Jakabovics Nándor közbenjöttével 6645 P né!, a Magyar Borértékesíiö r. t. bözbenjöitével 10170 P-néi alacsonyabb áron el nem lehet. (5610—1931. M. E. sz. R. 21. §) 2. Az árverelni szándékozók Kötele­sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1911. LX. t. c. 127. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes ér­tékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni. (1881. LX. t. c. 147, 150, 170. §§. 1908. XLI. t c. 21. §.) 3. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha töb­bet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. XLI. t. c. 25. §.) Nagy kálló, 1938. okt. 4. Dr. Fikly sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül Nagy József irodafőtiszt. Vh. 27—1939. sz. Árverési hirdetmény Alulírott bír. végrehajtó közhírré teszi, hegy a nyíregyházi kir. járás biróság 413—1938. sz. végzésével 630 art P és jár. iránt Blum Vil­mos nyíregyházi bej. cég javára el­rerdelt végrehajtás során birói'ag lefoglalt és ki nem igényelt 1592 ar. P becsértékü incókra az árverés (fenti tőke hátr. 630 ar. P töke, a végzés szerinti kamat és 180 ar. P 34 f. megállapított és az ezutáni költség, illetve a törlesztett össze­gek levonása ut'n) a még fennálló tartozás behajtása v gett a hely színre, Mándokra 1939. évi február hó 10. n pja d. e. 10 órájára kitüze­tik, amikor a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség ese tén becsáron alul is eladatnak a le fog'alt 10 pár lóhám, 10 drb nehéz gytplő, 9 pír kantár, benzinmo'or, csíp őszekrény szíjazatta! és egyéb ingók. Eíen árverüs a fenti ingókra jog­erős kielégítési zálogjoggal biró többi végrehajtatók, mint csat'ako zók javára is még fennálló követe lések erejég — az 1908 XLI. t. c. 20 § a aiepján — ezennel kitü­zetett. Kisvárda, 1939. január 9. Soós Kálmán kir. bir. vrehajtó — Töltőtoll és csayar-irón garuas tóit jó minőségben olcsó árban see­reahető be Jóba E. papír- é» írós*®* Express hirdetésed 15 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. TSritt aranya!, ezüstöt, brilliáns ékszereket legmaga­sabb áron vesz Sándor Rezső ékszerész. Telefon 229. Gyümölcsfa csemeték ciánozását a földmivelési minisztérium rendelete szerint szak­szerűen, felelősséggel végzem. — Nánássy cíánozó, Kossuth utca 9. ""•efon 6 84 Gyászjelentések sorom kívül és előnyös árban készülnek OROSZ KÁROLY nyomdaüzemében. Nyír­egyháza, Bercsényi-u. 3. Telefon: 577. Berc&ényi-u. 3. — Telefon: 577. 1938—462 vght. sz. ÁRVERÉSsI HIRDETMÉNY Kir. Kincstár Jogügyi Igazgatóság által képviselt Kir. Kincstár javára hátr. 1278 pengő követelés és járu­lékai erej ig a budapesti kir. járás­bíróság 1937. évi P. 6658—20V. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást sz-n­vedőtől 1938. évi szept-mber hó 23­án lefog lóit 2600 P becsértékü in­góságokra a nagykállói kir. járásbí­róság fenti számú végzésivel az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908 évi LXI. t. c. 20. § a"ahpján fentirt, valamint a zálogjogot szerzett más fogbltatók javára is a végrehajtást szenvedő tanyáján az esetleg fizetett Ö3$zeg betudásával Balkány község haíárában a Görény tanyán leendő megtartására határidőül 1939 évi február hó 20. husz napjának délu tán 3 három órája tü?e'ik ki, amikor a bíróilag lefoglalt ökrök, bivalyok s egyébb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés e iendtben. de lega'ább a bec-sár kétharmad ré­szééit, el fogom adni. Nagy kálló, 1939. január 19. LÉVY ELEMÉR kir. bir. végrehajtó. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Alólirott bírósági végrehajtó köz­hírré teszi, hogy a budapesti kir. járásbíróság 456429-457486/1931. sz. végzésevei 2198 ar P 45 f llér és jár. iránt dr. Morvái Béla buda­pesti ügyvéd által képviselt Hoffher­Schrantz Clayton-Schutilevort r. t. javára elrendelt vég ehajtás során bíróilag I« foglalt és ki nem igényelt 4050 ar. P becsértékü ingókra az átverés (fenti tőke hátr., a végzés szerinti kamat és 239 ar. P megál­lapított és az ezutáni költség, illetve a törleszte t összegek levonása után) a még fennálló tartozás behajtása végett a h lyszinre. Meíőladán^ban, II. r. adósoknál 1939. évi febiuár hó 14. nagja d. u. 2 órájára kitu zeiik, amikor a legtöbbet ígérőnek készpínzf zetés mellett, szükség ese­tén becsároi alul is eladatnak a lefoglalt cséplöszekrény, traktor és vizmentesponyva és egyéb ingók. Ezen árverés a f nti ingókra az 1908. XLI. t. c. 20. §-a alapján ezennel kiiüzetett Dr. Morvái Béla ügyvéd által képviselt H ffher Schrantz javára 1904 P 10 f. tőke és járulékok iránt. Kisvárda, 1939. január 2. Soós Kálmán kir. bir. végrehajtó. 'Trianon 19.) 1939 február oó 4. ÍHTERÉSI MIRDETMÉIT it IRVERÉSI FELTÉTELEI dn« blanketta kapható I1L. E J*pir naMébou ­liOl t. Hy' r«RrM*» 0WM8& ka l.T«lef*a 77. m. 10 szóig 80 fillér, minden további szó 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 fillér. KIADÓ LAKASOK Különbejátatu bútorozott szoba kiadó február 15-re. Bercsényi u. 3. 464-3 Két utcai szoba konyhás lakás március l-re kiadó. Honvéd utca 44. 531-2 Három szoba, hall, összkomfortos külön­álló uriiakas március 3 ra kiadó. Érdek­lődni Debreceni utca 63. 933 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Azonnali belépésre keresünk jobo, ügyes és minden házimunkában gyakorlott bent­lakó mindenesnCt. Selyem uica 5. 542~ Ujaágnez beoltó asszonyt állat dé alkal­mazásra fe vesz az Ujságbolt. 3& Megbízható tiszta fózémindenest kere­sek kisegítésre, esetleg állandó a>kaima­zasra. Széchenyi ut 3, balra. 54Í KÜLÖNFÉLÉK Angol anyanyelvű uiiasszony elvaltai csopunok vagy tgyénes tanításai. Cím a kiadóban. 390-3 Két darab jó állapotban lévő Íróasztal eladó. Cím a kiadóban. a^üYEKMEKAüY sárgái ez sodronnyal 12 évet korig használható, gyerek íróasztal­székkel, olcson eladók. Nyit fa utc» 3. Egy középítőiu maganosnö magános nrhoz házvezetőnőnek vagy anyahelyettes­nek ajánlkozik. Egy jó kaiban lévő 3U as körégo lámpa 8 pengőért eladó. — Cim Tóth Sand r Ujfehértu, Farnasnyári ut. Eladó szőiő gyümölcsössel Sóstóhegyen 6 m hald le Jobban kezein értékes fajszöió 14U drb termo gyümölcs­fává! adómentes épuiettel. Pfopper József az OFB. által engedé yezett ingatlanfor­galmi irodája Nyiregyhaza, Zrínyi IUmul utca 4. lelcton b—15. Nádor utca 62. szamu ház teiekkei eladó* Érdeklődni Sinka hentesnél, Hatz 1 tér. Gyümölcs es szélö kczeies en jarias jó bizonyítvánnyal, elhelyezkedne aprüis 1 re. Tarcsi András, Nyirpazony. 539 A legkedveltebb takarmány aprítógépek darálógépek, burgonya-gyorsfőzök tengeri­morztoiók ; könnyű acclekék — főleg gyü­mölcskertek szántására — valamint min­denfajta talajművelő stb. gépek legelőnyö­sebben beszerezhetők; viszont a gazda­közönség könnyebbségére, 3 évi berköl­asöndíj 3 év aiatt való iefizeté=e mellett jogaban lesz a használatlan u) speciális sorvetőgepet e tavaszon akként átvenni, hogy azok Mérsékelt árért utólag meg­vehetők és igy a vetőgép tökéletes mun­kája és elért vetőmag megtakarítás révén a fcép éra néhány év alatt megtérülhet. — Fentieken kivüi: használt traktorok, cséplőgépek, eleválorok, stb gépek elő­nyösen kaphatok, eseileg cserélhetők: L. LUKÁCS VILMOS gépkereske­dése Nyíregyházán, Horthy tér 3. PERZSASZŐNYEGET rendelésre készit, függönyt, szőnyeget javit, nyir Goldstein Margit Szarvas utca 5. 21 A szerkesztésért felelős: Jóba Elek, A kiadásért foldős: A Szabolcsi Hírlap lapkiadó betéti társasáf Kovácb B. és Társai kiadótulajdonos Nyomatott a HMMkor u-ayomdában > Nyingyhása, Bwrosónyi utca L n4m. FeUUfet Qroe* Károlr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom