Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 1-25. szám)

1939-01-15 / 12. szám

6. oldal MMMFR AB0L£91 MLRLAP (Trianon 19.) 1939 január h ó 15. • iiwimíiiwhíii miii—É—<wi——iiiw—i im 'i iBiiWTMiMnwiWOTKW ,iiinBn>iB"nMrgft iimr—wmkmi Férfi él 9IÖÍ Szövetek ..Takarékossági hitel !" Báli 9B m M MBB ^ SMH JMÉ megnagyobbított és korszerűen l * I ' I Wki M ÍMBL mUP 1 111 IftlL átalakított szövet, selyem, ke­selyemujdonsagok |f;J||f 1 U9 ^f^tT,^ nagy választékban Telefon 793. — Takarékpalota. A.mi a jogkereső közönséget érdekli: A nyíregyházi kir, járásbíróság 1939-i évi ügybeosMsa PHILIPS RÁDIÓK képviselete Fegyver — Lőszer :-// ái Bethlen ufea 27. szám. A nyíregyházi kir. járásbíróság ügyibeosztását Zoltán Béla el­nök a következőkben adta közre: L Zoltán Béla a kir. járásbíróság elnöke (földszint 9. szoba). 1. Elnöki ügyek, elnöki letetek, postapénzek és "bűnügyi ellátmány. 2. A Jüsz. 38. Í-ának 1—5. pontjaiban felsorolt teendők. 3. A polgári perek egy; tizenegyed része. 4. Anyakönyvi ügyek. Helyettese: dr. Siposs Sándor kir. járásbíró, vagy a most nevezett akadályoztatása esetén dr. Balogh Béni kir. járásbíró. fi. dr. Siposs Sándor kir. járásbíró (földszint 7. szoba). Tárgyal: kedd, szerda, péntek. 1. A polgári perek két-tizenegyed része. Helyettese: dr. Balogh Béni kir. járásbíró. III. dr. Balogh Béni kir. járásbíró (földszint 14. szoba). Tárgyal: hétfő, kedd, csütörtök. 1. A polgári perek két-tizenegyed része. Helyettese: dr. Siposs Sándor kir. járásbíró. oji.qscJ'Ef -JI^ UBAJSI ip '.\l (földszint 17. síróba). Tárgyal: kedd, csütörtök, szombat. 1. Büntető ügyek felerésze. 2. A büntető meg­keresések felerésze. Helyettese: dr. Kató Zoltán kir. járásbíró. V. dr. Balogh Endre kir. járásbíró (földszint 26. szoba). Tárgyal: hétfő, kedd, csütörtök. 1. A polgári perek két-tizenketted része. Helyettese: dr. Szűcs Andor kir. járásbíró. VI. dr. Szűcs Andor kir. járásbúró (földszint 12. szoba). Tárgyal: kedd, szerda, péntek. 1. A polgári perek két-tizenketfced része. Helyettese: dr. Balogh Endre kir. járásbíró. VII. dr. Kató ZoJtán kir. járásbíró (földszint 37. szoba). Tárgyal: hétfő, szerda, péntek. 1. A büntető ügyek felerésze. 2. A büntető megkeresések fele része. 3. A büntető panaszok felvétek minden szombaton 9—11 óráig. Helyettese: dr. Hetey István kir. járásbíró. Vilii. dr. Szilágyi Dezső kir. já­rásbíró (földszint 25. szoba). Tár­gyal: hétfő, kedd, csütörtök. 1. A polgári perek két-tizenegyed része. Helyettese: dr. Vass Antal kir. já­rásbíró. IX. dr. Görgey Árpád kir. járás­bíró (földszint 5. szoba). 1. A telek­könyvi ügyek. 2. A telekkönyvi iro­da feleti felügyelet. Helyettese: dr. Szilágyi Dezső kir. járásbíró. X. dr. Vass Antal kir. járásbíró (földszint 29. szoba). Tárgyal: kedd, péntek. 1. Társadalombiztosítási és munkaügyi perek. 2. In.gó végrehaj­tási és hagyatéki ügyek bírói hatás­körre fenntartott része. Helyettese: dr. Szilágyi Dezső kir. járásbíró. XI. dr. Kálmánocky Béla, önálló működési körrel felruházott kir. já­rásbírósági jegyző (földszint 13. szo­ba). 1. Ingó végrehajtási és 'hagyaté­ki ügyek bírói hatáskörre fenn nem tartott része. 2. Polgári megkeresé­sek. 3. Holttányilvánítási ügyek. 4. Okiratmegsemmisítési ügyek. 5. Pol­gári panaszfelvétel és törvénynap minden szombaton 9—11 óráig. XII. dr. Szabó László önálló mű­ködési körrel felruházott kir. járás­bírósági jegyző (földszint 8. szoba). 1. Telekkönyvi ügyek. XIII. dr. Márföldy József önálló működési körrel felruházott kir. já­rásbírósági jegyző (földszint 4.). 1. Telekkönyvi ügyek. XIV. dr. Varga Lajos önálló mű­ködési körrel felruházott kir. járás­bírósági aljegyző (földszint 4. szoba). 1. Telekkönyvi ügyek. XV. dr. Benkó István kir. járás­bírósági joggyakornok. 1. Telek­könyvi ügyek és segédkezik a szük­séghez képest a központi ügyek in­tézésében. XVI. dr. Szoboszlay Imre kir. já­rásbírósáigi joggyakornok. 1. Segédi teendőket végez és jegyzőkönyvet vezet dr. Hetey István kir. járásbíró mellett. XVII. dr. Mariiia György joggya­korlatra bocsátott jogtudor. 1. Segé­di teendőket végez és jegyzőköny­vet vezet dr. Kató Zoltán kir. járás­bíró mellett. Labay Antal kir. járásbírósági vég­rehajtó. 1. Foganatosítja a végrehaj­tást azon ügyekben, amelyekben a végrehajtást szenvedő Nyíregyházán lakik s a vezérszó I—L. és V. be­tűkkel kezdődik. 2. Foganatosítja a végrehajtást azon ügyekben, ame­lyekben a végrehajtást szenvedő a következő községekben lakik: Baj, Gáva, Ibrány, Kótaj, Nagyhalász, Nyirpazony, Nyírszőlős, Gáva és Paszab. Helyettese: Berky István kir. járásbírósági végrehajtó. Dr. Zat'hureczky Álmos kir. járás­bírósági végrehajtó. 1. Foganatosítja a végrehajtást azon ügyekben, ame­lyekben a végrehajtást szenvedő Nyíregyházán lakik s a vezérszó M —F betűkkel kezdődik. 2. Foganato­sítja a végrehajtást azon ügyekben, amelyekben a végrehajtást szenvedő a következő községekben lakik: Ber­kesz, Beszterec, Demecser, Gégény, Kék, Nyirbogdány, Nyiribrony, Nyirkércs, Nyírtét, Nyírtura, Ramö­csaháza, Sényő, Székely, Tiszarád, Ojfehértó és Vasmogyer. Helyette­se: Fábry Sándor kir. járásbírósági végrehajtó. Berky István kir. járásbírósági végrehajtó. 1. Foganatosítja a végre­hajtást azon ügyekben, melyekben a végrehajtást szenvedő Nyíregyházán lakik s a vezérszó R, S, Sz, T, U, Z betűkkel kezdődik. 2. Foganatosítja a .végrehajtást azon ügyekben, arne­lyekb en a végrehajtást szenvedő a következő községekben lakik: Bal sa, Görögszállás, Ke mecse. Kenézlő, Királytelek, Rakamaz, Szabolcs, Ti­már, Tiszabercel, Tiszanagyfalu, Vencsellő, Viss és Zalkod. Helyet­tese: Labay Antal kir. járásbírósági végrehajtó. Fábry Sándor kir. járásbírósági végrehajtó. 1. Foganatosítja a vég­rehajtást azon ügyekben, melyekben a végrehajtást szenvedő Nyíregy­házán lakik s a vezérszó A—II be­tűkkel kezdődik. Helyettese: dr. Za­t'hureczky AI mos kir. járásbírósági végrehajtó. A teljesen írásbafoglalt ítéletek jegyzékét minden hétfőn a polgári peres ügyek irodájának kezelője ké­szíti el és-függeszti ki a kir. járásbí­róság hirdetményi táblájára. A kir. járásbírósági irodákban és pedig a főlajstrom és mutató adatai­ról minden köznapon 9—11 óráig díjmentesen, 11—12 óráig-tudakozó­lap ellenében lehet értesítést kapni. Más kezelő könyvekből minden köznapon 10—11 óráig díjmentesen, 11—12 óráig tudakozólap ellenében kapható értesítés. Ezen időben te­kinthetők meg az iratok is. Bűnügyekben a magánvádló és vádlott, sértett és képviselője, ha érdekeltségüket és személyazonossá­gukat igazolják, vagy más szemé­lyek, ha erre engedélyt kaptak, köz­napokon 9—12 óráig, vasár- és ün­nepnapokon 9—10 óráig díjmente­sen nyelhetnek értesítést. Ekkor te­kinthetők meg az iratok is. A telekkönyvi iktató az iktató­könyv és mutató adatairól minden köznapon 9—11 óráig díjmentesen, 11—12 óráig tudakozólaip ellenében ad értesítést. A telekkönyvi iroda, a telek­könyvtár és a telekkönyvi irattár minden köznapon 9—11 óráig díj­mentesen, 11—12 óráig tudakozóiap ellenében van nyitva a felek részé­re. Ezen időn túl tudakozólappal sem lehet telekkönyvet megtekin­teni, vagy azok tartalmáról értesí­tést nyerni. A telekkönyvi iktató hétközna­pokon 9—13 óráig, vasár- és ünnep­napokon 8—11 ór ig fogad el a fe­lektől beadványt. A telekkönyvi másolatok készíté­séhez szükséges bélyeget és másolá­si költséget Kölesei Márton vezető telekkönyvvezető veszi át . A bírósági iratok másolatainak elkészítéséért járó költséget Cser­fán András kir. járásbírósági iroda­segédtiszt, büntető irodavezető ve­szi át. A veszélybizonyítvány kiállításá­ért járó költséget Szalay Anna kir. járásbírósági irodasegédtiszt, a pol­gári perenkívüli iroda vezetője veszi át. A fizetési meghagyás-nyomtatvá­nyok darabonként 2 fillérért a kir. járásbíróság elnöki és központi iro­dájában. földszint 8. sz. szoba, köz­napokon 10—11 óra között Strcbl Béla kir. járásbírósági irodatiszt, el­nöki és központi irodavezetőjénél kaphatók. Zoltán Béla, a kir. járásbíróság elnöke ítékkártya ELflDftS Olcsó árak 1 óbaE. Pa?ÍR ÉS ÍRÓSZER ÜZLETE NYiREGY­HÁZA, BETHLEN U. 1. TELEFON 77. BÁLI NAPTAR Január 14.: Szabolcs Vezér Bajtár­si Egyesület műsoros táncos estje (Korona-szálló). Január 14.: Lovas tüzértisztek táncestje (Korona étterem). Február 1.: Ev. Nőegylet teaestj* (Korona-szálló). Február 2.: Pénzügyőrség bálja (Korona-szálló). Február 4.: Kossuth-jjimnázium műsoros táncestje. FRAKK, SZMOKING NÉMETH URiSZiiBÓNÉL, LUTHER HAZ. Február 4.: KIOSz. batyusbál (ip ar oss zékház). Február 5.: Szent Gergely zen«­és ének egyesület bálja (Koro­na-szálló). Február 11.: Vitézek bálja (Koro­na-szálló). Február 11.: Leventék bálja (ipa-r­testületi székház). Február 12.: Városi Dalárda mű­soros bálja (Korona-szálló). Február 18.: Postaaltisztek jelme­zes bálja (Korona-szálló). Február 19.: Frontharcos tea-est (Korona-szálló). Február 21.: Norma műsoros tea­est (Korona-szálió). Uradalmak és vadászok figyelmébe! M ," C £" nem n lőtf vadát WS szűsik at, saját érdekében is kérjen ajánlatot. I S M ftf A * f t Briegert Hermán Kereskedelmi « 9 !rl t# n l\ M vállalatai nyíregyházi kirendoltsége Széchenyi ut 13. szám. Teleion 6S1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom