Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 1-25. szám)

1939-01-03 / 2. szám

Egészségügyi ellenőrző könyv kapható Jóba E. papir, írószer, nyomtatvány üzle­tében. Bethlen utca 1. szám Nyíregyháza megyei város polgár­mesteri hivatala. K. 33901—1938. HIRDETMÉNY A m. kir. Földmivelésűgyi és a Honvédelmi Miniszter Ur rendelete alapján az 1939. évi ló és öszvér vizsgálat helyét és idejét helyszíni kiszá/ással Nyíregyháza város terü­letére 1939. évi január hó 26 án d. e. 8 órára a Hazatérre tűzte ki. Felhívom a város belterületén I. —IV. kesületben lakó állattulajdo­nosokat, hogy a fentjelzett időben és helyen a kát éves és azon felüli ló és öszvér állományukat kötelesek előállítani. Aki a bemutatást elmu­lasztja, kihágást kövat el és 600 pengővel büntethető. Nyomatékosan figyelmeztetek min­den lótulajdonosí, hogy a birtoká­ban lévő lovakat a szemlére feltét­lenül állítsa elő, mert olyan léra, melyet tulajdonosa bemutatni elmu­lasztott, marhalevelet kiállítani nem fognak. A lovak tuiajdonosai a szemléken személyesen tartoznak megjelenni és kötelesek az elővezetendő lovakra vonatkozó előző évi zöld színű „ló­vizsgálati igazolványt" magukkal hozni. A vállalkozók részére kiadott kincs­tári lovakat is elő kell vezetni. Aki ezt elmulasztja, az ellen a legszigorúbb kihágási eljárást teszem folyamatba. Nytregyháza, 1938. dec. 29. SZOHOR PÁL s. k. 3x polgármester. Nyáregyháza megyei város polgár mesteri hivatala. K. 33407 1—-1938. sz. HIRDETMÉNY A mezőgazdasági munkavállalók kötelező öregségi biztosításáról szó­ló 1938. évi XII. fcc. 4. szakasza ér­telmében a biztosítási kötelezettség alá eső gazdasági munkavállalókat biztosítási könyvvel, a biztosítási kötelezettség alá nem eső gazdasági munkavállalókat pedig a mentesség­ről szóló igazolvánnyal kell ellátni. A törvény értelmében az Orszá­gos Mezőgazdaság,i Biztosító Inté­zetnél öregségi biztosítás kötelezett­sége alá esik a 18-ik életévét betöl­tött férfi gazdasági munkavállaló: a) a gazdasági munka végzésére részért, szakmány vagy napibérért szerződő munkás, segédmunkás,, napszámos, illetőleg az, akinek mun­kaadója maga is gazdasági munka­vállaló; b) a fakitermeléssel és az erdei termékek szállításával kapcsolatos, valamint az erdőgazdasághoz tarto­soó egyéb munkák végzésére, szerző­dött munkás és napszámos, hacsak munkaadója nem olyan vállalkozó, aki a faállomány forgalombahozata­la vagy ipari feldolgozása végett Vette meg a lábon álló erdőt; c) á beváltási ár bizonyos részéért —• emellett esetleg egyéb javadal­mazásokért is — dohánytermelésre szerződött dohánykertész; d) a gazdasági cseléd (szegődmé­nyes iparos) vagyis az, aki szerző­déssel kötelezte magát arra, hogy gazdaságban személyes és folytonos szolgálatokat bérért legalább egy hónapon át teljesít; gazdasági cse­lédnek kell tekinteni azt is, aki ház­tartásbeli és egyszersmind gazdasá­gi munka teljesítésére szegődik, ha­csak a szerződéséből más nem kö­vetkezik; e) a gazdasági cseléd módjára al­kalmazott szegődményes gépész. Ezenifelül általában biztosítási kö­telezettség alá esik a vízitársulatok (öblözetek) rendes kezelésénél vagy üzeménél, valamint a házi kezelés­ben végzett és szorosan vett magas­építési munkálatok körébe nem tar­tozó wízimunkálatainál és mellék­üzemeinél (telepeinél), úgyszintén a földművelésügyi tárca keretében há­zikezelésben végzett és szorosan •vett magasépítésű munkáktok kö­rébe nem tartozó vízi, valamint er­dei munkálatoknál, ideértve a föld­művelésügyi miniszter fennhatósága alatt álló hivatalok vezetésével köz­érdekből egyesek (magánosok) vagy érdekeltségek terhére házikezelés­ben végzett ilynemű munkálatok­nál, valamint azok melléküzemeinél (telepeinél) alkalmazott az a munka­vállaló is, aki öregségi ellátás, illető­leg biztosítás szempontjából nem esik klülön jogszabály vagy társulati nyugdíjszabályzat hatálya alá. Nem esik a törvény értelmében biztosítási kötelezettség alá az a gazdasági munkavállaló: a) aki olyan földbirtok tulajdono­sa, amelynek kataszteri tiszta jöve­delme 20 koronát, területe pedig a 2 kat. holdat meghalad; egymagában tehát nem elegendő e kivétel meg­állapításához a 20 koronát meghala­dó kat. tiszta jövedelem, ha a föld­birtok 2 kat. holdat meg nem halad, sem a 2 kat. holdat meghaladó föld­birtok, ha a kat. tiszta jövedelme 30 koronát meg nem halad; b) akinek egyéb jövedelme évi át­lagban rendszerint meghaladja a gazdasági munkavállalásból eredő keresetét; c) aki munkaadójának házastársa, felmenő vagy lemenő ágbeli rokona, örökbefogadott vagy mostoha gyer­meke, testvére avagy ezek bárme­lyikének házastársa, ha a munka­adóval közös háztartásban él; d) aki a törvény vagy más hazai társadalombiztosítási törvény alap­ján öregségi járadékot élvez, illető­leg erre igényjogosultságot szerzett; e) aki ó5-ik életévének eléréséig a beszámítható évekkel (T. 12. §.) együtt sem tölthet el 15 évi várako­zási időt, hacsak maga. nem kéri, hogy a biztosítási kötelezettség alá vonják. A munkavállalók biztosítási köte­lezettségének fennállását igazoló biztosítási könyvet a munkavállaló lakóhelye szerint illetékes hatóság szolgáltatja ki, tehát a könyvek kiál­lítása végett a Városháza, emelet 30. számú szobában kell jelentkezni. A biztosítandó a következő okmá­nyokat köteles — bemutatás végett — magával hozni: 1. saját születési anyakönyvi kivo­natát, ha nős, házassági anyakönyvi kivonatát; 2. munkakönyvét, esetleg bérleve­lét vagy a gazdasággal megkötött szerződését, vagy annak hiteles má­solatát; 3. esetleges tűzharcosa minőségét igazoló igazolványát. A munkavállaló járulékfizetési kö­telezet tsége a munkába (szolgálatba) lépés napjával kezdődik és a .munka (szolgálati) viszony megszűntével végződik. A munkavállalói járulék összege naptári hetenként 20 fillér, tekintet nélkül a héten munkában töltött na­pok számára. A járadékot abban az esetben, ha a munka (szolgálati) vi­szony legalább egy hétig tart, a munkaadó, ha pedig ennek a vi­szonynak tartama 1 hétnél rövi­debb, a munkavállaló maga köteles leróni. Utóbbi esetben a munkavál­laló a végzett munkát a munkaadó­val igazoltatni tartozik. A járulék összegét a munkaadó a munkavállalónak a megfelelő bizto­sítási időszakra járó béréből, vagy a neki járó más ellenszolgáltatásból levonhatja; ezzel a jogával utóbb már nem élhet. A járulékot a mun­kaadó a levonással egyidejűleg kö­teles leróni. Figyelmeztetni kell ugy a munka­adót, mint a munkavállalókat, hogy 1939. évi január hó 1-étől kezdve a munkavállalók csak akkor vállalhat­nak munkát, ha a biztosítási köny­vük, illetőleg mentességi igazolvá­nyuk van. A munkavállalói járulékot az e végből rendszeresített mezőgazda­sági biztosítási bélyegeknek a biz­tosítási könyvben levő bélyeglapra ragasztásával kell leróni. Ezek a bé­lyegek a m. kir. postahivataloknál és postaügynökségeknél kaphatók. A járulékot más (posta, okmány stb) bélyeggel leróni nem lőhet. Figyelmeztetni kell az összes ér­dekelteket, hogy amennyiben a mun­kaadó, ha a biztosítási könyvet, vagy az arró! szóló igazolványt, hogy a munkavállaló biztosítási kö­telezettség alá nem esik, a munka­vállaló kívánságára, illetőleg a mun­kaviszony megszűnése után a mun­kavállalónak ki nem adja, — a mun­kavállalói járulék lerovását elmu­lasztja. — az őt terihelő hozzájáru­lást, -vagy annak egy részét a mun­kavállalóra hárítja. A munkavállaló, ha a járulékfize­tési kötelezettségének eleget nem tesz, vagy pedig a végzett munká­nak a munkaadó által való igazolta­tását elmulasztja, — az adatszolgál­tatásnál hamis adatokat vall be, — amennyiben a cselekmény súlyosabb büntetőrendelkezés alá ntm esik, ki­hágást követ el és 600 pengőig ter­jedhető pénzbüntetéssel büntethető. A biztosítási könyvek, illetve a mentességről szóló igazolványok ki­váltása céljából érdekeltek az 1939. évi január hó 3. napjától (Város­háza, emelet 30. sz.) saját érdekük­ben jelentkezzenek, mert ezen iga­zolványok nélkül munkát a törvény értelmében nem vállalhatnak. Nyomatékosan figyelmeztetem az érdekelteket, hogy az előírt okmá­nyokat annál is inká'bb hozzák ma­gukkal, mert ellenkező esetben biz­tosításra felvenni őket nem lelhet. Nyíregyháza, 1938 dec. 28. Szohor Pál polgármester 3965—1 §38. vszám. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONATA A nyíregyházi kir. járásbíróság­nak 2031—936. számú végzése folytán Bötykös Hálmán és Társai javára 802 P tőke és járulékaira 1937. évi február hó 12. és 1937. junius 28. napján foganatosított vég­rehajtás alkalmával le és felülfoglalt és 1895 P-re becsült ingóságokat, u. m. 1 kerékpár, 1 cimbalom, 5 te­hén, 3 sertés, 1 szekér vasalatlan fája és 100 drb. juh a nyiregvházi kir. járásbíróságnak Pk. 16299— 1937. számú végzése következteben Nyirpazony határában, Sóstóhegyen, Kriskó féle tsnyán 1939. évi január hó 7. napján d. u. 2 órakor nyil­vános bírói árverésen a legfőbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Nyíregyháza, 1938. d£c. 10. LABAY ANTAL kir. jbirósági végrehajtó. (Trianon 19.) 1939 január hó 3. ttfT , • Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, mindea további szó 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 fillér. BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Önálló keresettel biré (esetleg nyugdijas> gyermektelen házaspárt keresünk házmes­trruek. Citu a k adóban. 41-3 Megbízható, ügyes rendes kifutólányokat felvesz;nz lUjságbot. 3013 Ujságkézbesítóket felveszünk január el­sejére. Érdeklődni lehet az Ujságboltban. Egy parketthez értő ügyes mindenes­szobalány 15-ére felvétetik.' Cím Petőfi u. 6. szám. 117 QyermeKtelen íházaspár, ha a férjnek jö­vedelme van takariiasért száraz pincela­kást kaphat. Szarvas utca 21. baloldal. Tisztességes megbízható bejárórjőt ke­resek azonnalra vagy 15-ére. Közép u. 18. Üejárónét azonnalra keresek. Árpád u» 17. szám. 86 Fiatalabb rendes fiu hetesnek azonsaira felvétetik. Buza tér 4. 87 Keresek bgyes fiatal bejárói enyt déle­lőttre könyvvel Illatszertár Luther utca 8. Azonnalra keresek egy jobb 20 éven felüli mindenesnél, bentlakót, ki főképen a takarításban gyékorlolt. Selyem utca 5. KÜLÖNFÉLÉK Nyir«gjháza megyei város a Vadász-ház udvarán lévő éCKka vasanyagokat és al­katrés*eket szabadkézből eladja. Felvilá­gosítást z viros gazdasági hivatalt (era. 18. sz. Sióba) ad. 95 2 Sürgősen eladó 5 hold búzatermő föld ? szobás lakással,, korcsmajoggal 5600 P-ért. Megbízott Hauberger iroda. Megvételre keresünk 60 colos cséplő­szekrényünk meghajtásához megfelelő leg­feljebb 20 éves üzemképes gőzgépet szal­maetető berendezéssel és legalább 250 cm. csucitávolságu jó karban lévő eszter­gapadot teljes felszereléssel. Gőzgépeknél magánjárók előnyben. Ajánlatokat és le­írást Kornis uradalom Büdszentmihály címre kérjük. 44-2 Eladó három mangalica fiatal zsir sertés Vay Adám utca 68. 89 Eladó elsőrendű vetőmagnak vagy étke­zésre kiválóan alkalmas nagyszemü lencse mázsánként 35 pengős árban ab Nyíregy­házán átvéve közraktárból. Megtekinthető a közraktárban Glück igazgatónál. 45 Gulyást és elsókocsist felvesz Papp Lajos Világos tanya. 6306 Közigazgatási, iskolai és egyházi nyomtatványok a legolcsóbb árban készülnek OROSZ KAROLY nyomdaüzemében, Nyíregyháza, Bercsé nyi-u. 3. — Telefon: 577. Külterületen lakók postán is be­küldhetik apróhirdetéseiket a hirde­tési díj levélbélyegben való egyidejű melléklésével. A szerkesztésért felelős: Jóba Elek, A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hirlap lapkiadó betéti társaság Kovách B. és Társai kiadótulajdonos líinib levélpapír 50 drb borítékkal, fisom vászöm ízléses D |iKj| sziiekbea 'J^, JÓBA E. papir, írószer üzletében. A Nyir­vidék kiadóhivatalában. Nyomatott a „Merkur"-inyomdában, Nyíregyháza, Bercsényi utca S. ssám. Fdblő*; Oroae Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom