Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 1-25. szám)

1939-01-22 / 18. szám

(Trianon 19.) 1939 január hó 22. Iliin t I ii i iiiiii h IIlii i ii iii iií iiiiiii n iii ii ii iiIII Ilimi Ilin 1n SZ JVYÍRVIDÉK ABOLCS! HLfi HLRLAP ORION rádiók Hálózati és telepes kivitelben. — Gramafonok és hanglemeek. Alaol­din lámpák és alkatrészek. Előnyösen beszerezhetők KUHIREKNÁL Zrínyi Ilona utca 8. Telefon 4-76. Ugyanott Hock Kálmán rádió laboratórinma RADIÖ SZOMBAT, január 21. Budapest I. 4.15: Mesedélután. 54)0 Előadás. 5.25: Kisihonthv József ma­gyar nótáikat énekel, kíséri Pertis Jenő és cigányzenekara. 6.20: Posj taműszaki tanácsadó. 6.35: A rádió szalonzenekara. 7.05: Hírek. 7.50: „Carmosáne." Vígjáték 3 felv. 9.30: Hírek, időjárásjelentés. 9.50: A Bu­dapesti Hangverseny Zenekar. 10.30: Hírek német és olasz nyelven. 11.00: Hírek angol és francia nyelven.. 11.10 Thaler Gyula és Végh Mihály jazz­zetnökara játszik. 12.05: Hírek. Budapest II. 6.20: Pertis Jenő és cigányzenekara muzsikál. 6.35: Me­zőgazdasági félóra. 7.25: Előadás. 7.55: Hanglemez. 9.00: Hírek. VASARNAP. január 22. Budapest I. 8.00: Hanglemezek. 8.40: Hírek. 9.00: Görögkatolikus is­tentisztelet a Flórián-téri templom­ból. 10.00: Egyházi ének és szentbe­széd a terézvárosi templomból. 11.15 Evangélikus istentisztelet a Deák­téri templomból. 12.20: Időjelzés, idő járás jelentés. 12.30: Az Operahá­zi Zenekar műsora. 1.00: Előadás. 2.00: Hanglemezek. 3.00: Gazdasági előadás. 3.45: Csorba Dezső ós ci­gányzenekara muzsikál. 4.30: Köz­művelődési előadás. 5.00: Zenedél­után a Hubav-ipalotából. 6.00: Elő­adás. 6.30: A rádió szalonzenekara. 7.05: Hírek. 8.00: Sporteredmények. 8.10: „A Bükk szóban, dalban, mu­zsikában." Hangképsorozat. Közre­működik Nagy Izabella, Vargha Im­ire, az Egyetemi Énekkarok vegyes énetknyolcasa és Oláh Kálmán ci­gányzenekara. 9.40: Hírek, időjárás­jelentés. 10.00: „Téli sport Kassa környékén." Közvetítés. 10-35: Hírek német és olasz nyelven. 10.45: Szabó Kálmán jazz-hánmasa játszik. 11.00: Hírek an.gtol és francia nyelven. Budapest II. 11.15: Szalónötös mű­sora. 3.00: Opereítrésztetek (hang­lemezről). 4.35: Csorba Dezső és ci­gányzenekara. 5.00: Thaler Gyula és Végh Gusztáv jazz-zenekara ját­szik. 6.00: Zenedélután közvetítése a Hubay-palotából. 6.30: Előadás. 7.30: Előadás. 8.00: Hanglemezek. "9.00: Hírek, ügetőeredimények. 9.25: !A József nádor 2. honv. gyalogezred fúvószenekara. Kassa. 9.45: Református istentisz­telet. 10.50: Versek. 11.15: Budapest II. műsora. 12.10: Hírek. 1230-tól: Budapest I. műsora. HÉTFŐ, január 23. Budapest I. 4.15: Diákfélóra. 5.00: Felolvasás. 5.30: Kertész Lajos éne­kel, zongorán kíséri K. Kain Kató >6.00: Előadás. 6.20: Rácz-Tarlósi Pád ir^ii SL oldal cigányzenekara muzsikál. 7.05: Hí­rek. 7.45: „Isten rabjai." Hangjáték. 9.00: Beszkárt-zenekar műsora. 9.40: Hírek, időjárásjelentés. 10.00: Za­tbureczky Ede hegedül, zongorakísé­rettel. 1030: Hírek német és olasz nyelven. 10.40: Hanglemezek. 11.00: Hírek angol és francia nyelven, Budapest II. 6.30: Német nyelvok­tatás. 7.10: Felolvasás. 7.45: Vonós­ötös négy tételben. 8.30: Beszkárt­zenekar műsora. 9.00: Hírek. Kassa. 11.10: Előadás. 11.30: Le­mezek. 11.40: Hírek. 12.00: Buda­pest 1. 3.25: Női énekkar műsora. 3.50: Hírek. 4.15: Budapest I. 5.30: Hanglemezek. 6.10: Versek. 6.30-tól: Budapest I. műsora. Állandó műsor; 6.45: Torma. Utá­na: Lemezek. 7.20: Étrend. 10.0ÖÍ Hírek. 10.20,10.45: FeloAvasás. lLKfc Vízállás. 12.00: Harangszó, időjárás, 12.05: Hangverseny. 12-30: Hírek 1.15; Időjelzés, idő járásjelentés. 136Í Hangverseny. 2.40: Hírek, áríoájjB mok. 4.45: Időjükéi, időjáráajelto­A piaci élelmiszerhami­sitásokat fokozatosan íogják ellenőrizni országszerte Ólomporos darával etetett libáról tettek panaszt Nyíregyházán az exportőrök Országszerte általános panasz a fogyasztók részéről, hogy az élelmi­szerárusrtás körül — különösen a piacokon — igen sok a visszaélés. Ez indította arra az országos Egész­ségvédő Intézetet, hogy lépéseket tegyen a piaci élelmiszerhamisítások fokozottabb ellenőrzésére. A nyiregyházi piac visszaéléseiről illetékes helyről a következő felvilá­gosítást kaptuk: Az utóbbi időben többször előfor­dult, hogy a tejpiacról több egyént vittek be a rendőrök. De a tejhami­sításon kívül van paprika,hamisítás, rengeteg a rossz tojás is. A nagyobb részben kofák által elkövetett efféle manipulációk nemcsak a fogyasztás­ra károsak, hanem a gazdaközönség nagy tömegére is kellemetlenek, de károsan érintik az exportra vásárló­kat is. Az egyik exportőr elpana­szolta, hogy egy alkalommal ólom­poros darával megtömött libáit vá­sáolt és ezáltal jelentékeny súly­többlet állott ©lő. Előreláthatólag ellenőrző razziák­kal fogják a .visszaélők kedvét egy­szer s mindenkorra elvenni — fe­jezte be nyilatkozatát informáto­runk. BALI NAPTAR Február 1.: Ev. Nőegylet tea est j® (Korona-szálló). Február 2.: Pénzügyőrség bálja (Korona-szálló). Február 4.: Kossuth-gimnázium míisoiro táncestje (Korona­szálloda). FRAKK, SZMOKING NÉMETH URISZABONAL LUTHER HÁZ. Február 4.: KIOSz. batyusbál (ipar oss zékfaáz ). Február 5.: Szent Gergely zene­és énekegyesület bálja (Koro­na-szálló). Február 11.: Vitézek bálja (Koro­na-szálló). Február 11.: Leventék bálja (ipar­testületi székház). Február 12.: Városi Dalárda mű­soros bálja (Korona-szálló). Február 18.: Postaaltisztek jelme­zes bálja (Korona-szálló). Február 19.: Frontharcos tea-est (Korona^szálló). Február 21.: Norma műsoros tea­est (Korona-szálló). — Gyors- és gépírásórákat Nagy Irén gyorsírástanárnő. Káífb? oiea 25. «aám. (x> Kaiyha es íüzheiyszüksegletet | Nagy Btotí*! W'rtschafter irmin vaskereskedeseben szerezheti be. Nyíregyháza. — Telefonszám 90. Budapest—S lyó'ariani tü,helyen es kályhák lerahaia. Háyfartáci cfkkek nagv választékban ! NYÍLT-TÉR*) Néhai Hirschler Mór füszerüzle tét átvettük, esetleges hitelezők 8 napon beiül jelenkezzenek. Kovács Zoltán és Tóth Menyhért. A néhai Hirpch'er Mór füszerke­tesked^ higyatékához tartozó üzleti követelést k az üzlettel nem lettek átad-a és így azok jogéi vényesen csakis nálam, mint az örökös meg­bízottjánál fizethetők. Dr, Lefkovits Ignác Nyíregyháza, Bocskai h. 6. *) E rovat alatt kőzlöttekért sem a szer­kesztőség, sem a kiadóhivatal felelősséget netii vállal. PHILIPS RÁDIÓK, képviselete Fegyver — Lőszer Biczák- n ál Bethlen u'ca 27 ozím Báli meghívók, alkalmi értesítések egy vagy több színben nyomtatva, jutányos áron készülnek OROSZ KÁROLY nyomdaüzemében, Nyír­egyháza, Bercsényi-u. 3. Telefon: 577. Nyíregyháza megyei város polgár­mesteri hivatala. K. 1043—1939. szám. HIRDETMÉNY Közhírré teszem, hogy a kassai m. kh. ve'tőmagvizsgáló állomás műkö­dését megkezdte és a földműves­ügyi miniszter úr Szabolcs varme­gyét a kassai vetőmagvizsgáló állo­más körletébe osztotta be. Nyíregyháza, 1939 január 13. Szohor Pál sk., polgármester Hirdetmény. Az özv. Róth Ferencné örö­kösei tulajdonát tett szőlőtele­pen (Nyírpazony határában. Keselyűs dűlőben) szőlészeti, borászati és gyümölcskerté­szeti felszerelések, többek kö­zött cca 689 hl. űrtartalmú lágerhordók, cca 104 hl. űrtar­talmú transporthordók, szőlő­permetezők, kénporozógépek, szőlőprések, szőlődarálók, nagy szüretelőkádak, stb., stb. mind­azon ingóságok, melyek az in­gatlannal szoros alkatrészi kap­csolatban nincsenek, 1939. évi január hé 22.-én d. e. 9 érakor magán-árverésen a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés elle­nében el fognak adatni. Eladók fenotartják jogukat, ha egyes ingók tekintetében kellő vételár be nem igértet­nék, az eladástól elállani. Eladók semminemű szava­tosságot az adásvétel tárgyát képező ingókért nem vállalnak. Vevők tartoznak a megvett ingókat azonnal birtokukba venni és a szőlőtelepről el­szállítani. Vevők tartoznak a vételárral egyidejűleg a forgalmiadót is megfizetni. Magyar Általános Hitelbank 3x nyíregyházi fiókja ÉS Kreskal Gyula zárgondnok. Ingatlaoarverés özv. Grünfeld Mórnénak a nyiregyházi 5106. sz. betétben felvett ingatlana, ház udvarral az erdősoron 244 D-öl e hó 26 ikán d. e. 10 órákor a nyir­egyházi telekkönyvi hivatalnál árverésre kerül. Legkisebb vételár 4800 pengő. 3x Minden üzletben csak rrnrkás vaját és kitűnő tápdus sajt készitmé­•BBBBBBiMBHaBnBBBnaanMnmHHaB nveit kérje, mert R/ok ELETET, ERŐT, EGÉSZSÉGET jelentenek!

Next

/
Oldalképek
Tartalom