Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 1-25. szám)

1939-01-21 / 17. szám

8. oldal SZ HIRLAP (Trianon 19.) 1939 január hó 15. és utalják a büntetőbíróság hatás­körébe. Ha ehhez még az járul, hogy a fásítani kívánók rendelkezé­sére ingyen facsemetéket bocsáta­nak, a fásítást gyorsabb ütemben és eredményesebben végre lehet majd hajtani. iA panaszos sorokat a jól ismert tények igazolják és itt van az ideje, hogy a fatolvajlás üzletszerű űzői el­len a törvény teljes szigorával lép­jünk fel, a besorozott ínségeseket pedig az ínségakció keretében lássuk él tüzelővel, ami az idén egv kissé késve történt meg. Hirdetmény. Az özv. Róth Ferencné örö­kösei tulajdonát tett szőlőtele­pen (Nyirpazony határában, Keselyűs dűlőben) szőlészeti, borászati és gyümölcskerté­szeti felszerelések, többek kö­zött eca 689 hl. űrtartalmú lágerhordók, cca 104 hl. ürtar talmu transporthordók, szőlő­permetezők, kénporozógépek, szőlőprések, szőlődarálók, nagy szüretelőkádak, stb., stb. mind­azon ingóságok, melyek az in­gatlannal szoros alkatrészi kap­csolatban nincsenek, 1939. évi január b£ 22.-én d. e. 9 Mor magán-árverésen a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés elle­nében el fognak adatni. Eladók fenntartják jogukat, ha egyes ingók tekintetében kellő vételár be nem igértet­nék, az eladástól elállani. Eladók semminemű szava­tosságot az adásvétel tárgyát képező ingókért nem vállalnak. Vevők tartoznak a megvett ingókat azonnal birtokukba veDni és a szőlőtelepről el­szállítani. Vevők tartoznak a vételárral egyidejűleg a forgalmiadót is megfizetni. Magyar Altalános Hitelbank 3x nyíregyházi fiékfa és Kreskal Gyula -zárgondnok. Báli meghívók, alkalmi értesítések egy vagy több színben nyomtatva, jutányos áron késaulnek OROSZ KAROLY nyomdaüzemében, Nyír­egyháza, Bercaényi-u. 3. Telefon: 577. A JÚ TÖLTŐTOLL ALLANOÚ 0RÖM Ajándékozzon karácsonyra Matador expr ess töltőtollat 10-25 éves gyári garancia ! papir, iiószer, töl töltőtoll szaküzlete Bethlen utca 1 sz. Telefonszám; 77. E. Az influenza frontról Minden harmadik ember beteg a városban — Széleskörű, de enyhe lefolyása a járvány — A középiskolai tanulók mintegy husz százaléka felváltva hiányzik — Az iskolák bezárására nincs szükség Nincs hivatal, műhely, üzlet, isko­la, ahol ne hiányozna néhány em­ber. Az ok mindenütt az influenza, mert amint a hideget olvadás vál­totta fel, a száraz, de egészséges hi­deg utáni lucskos idő meghozta ál­landó vendégét: az influenzát. Kis túlzással meg lehet állapítani, hogy minden harmadik ember beteg Nyíregyházán. Sokan azonban nem fekszenek le, hanem fájó fejjel, könnyező, náthás szemmel, vörös orral is bejárnak az irodákba, mű­helyekbe, munkahelyükre. Az isko­lákban is sok a beteg, ami természe­tes is, hiszen a diákok vannak a leg­nagyobb tömegekben együtt. Ma reggel több iskola igazgatójá­tól telefonon felvilágosítást kértünk. Mindenütt azt hangoztatták, hogy a betegségek lefolyása enyhe, azonban ezen a betegségen majd minden diák átesik és a diákok mintegy 20 százaléka fölváltva hiányzik. A hivatalokban is hiányoznak a tisztviselők, azonban nem olyan nagy számban, hogy a munkame­netben nagyobb zökkenőt okozna, Beszéltünk az egyik nagykiterje­désű magánpraxist folytató orvos­sal, aki a következőket mondotta: — Az idei influenzajárvány igen széles kiterjedésű, de enyhe lefolyá­sú. Ez azonban ne tévessze meg az embereket, mert könnyen komoly, súlyos következményű betegségbe mehet át. Ha a betegség első jeleit észleljük (fejfájás, könnyezés, kö­högés), azonnal ágyban kell ma­radni. Hivatalos helyről nyert informá­ciónk szerint az iskolák bezárására egyelőre nincs szükség, bár hozzá­tették, hogy egyhetes szünet hatá­sos eszköz lenne. A nátha gyógy­szere egyébként a chinin. A néöyfil­léres dhihinből naponta többezer darabot adnak el a patikák. Nagy az elkeseredés a piacokon uralkodó állapotok miatt A vásárié közönség hozzá sem férhet az eladéboz, mert a ke­reskedők a kezükből is kikapják az árut A nyíregyházi piacokon az állapo­tok tűrhetetlenné kezdenek válni. Arról már nem is beszélünk, hogy az árak toronymagasságig emelked­tek. Kisebb jövedelmű polgárok már teljesen kiszorultak a piacok­ról, mert képtelenek megfizetni az indokolatlanul magas árakat. De már ott tartunk, hogy pénzért sem lehet vásárolni a piecon. Nem lehet a baromfi­hoz hozzájutni. A viszonteladással foglalkozó keres­kedők, akik elszállítanak mindent a nyíregyházi piacokról, hihetetlen agresszivitással vetik rá .magukat a baromfiárukra és még testi erőt is igénybe vesznek, hogy a város pol­gárait elüssék a napi szükségletének a megszerzésétől. Képtelen állapo­tok uralkodnak a nyíregyházi pia­con. Úriasszonyok, polgári szemé­lyek sírva panaszolják el sérelmü­ket. A baromfiügynökök már a megalkudott szárnyast erőszakkal is kiragadják a ke­zükből és elviszik. Megközelíteni sem lehet a piaci el­adót a városiaknak, mert ostrom­szerűen megrohanják a viszontel­adók a termelőket és még veréssel is fenyegetik a szegény városi pol­gárt, ha vásárolni merészel. Ezen a hatóságnak kell segíteni, ha' már a drágaságot nem tudjuk megakadá­lyozni, legalább engedjenek egy kis időt a polgárságnak arra, hogy a napi szükségleteit megvásárolhassa. Nem lehetséges az, hogy idegen vá­sárlók megakadályozzák a város la­kosságát a vásárlásban és még erő­szákkal is fenyegetőzzenek és rémít­sék az amúgy is nehéz anyagi viszo­nyok között bevásárló polgárságot. felrobbant patron etoitti barom ujját Túri Endre csengeri földmives egy patront tatait. Hazavitte és kalapálni Kezdte, a patron közben felrobban: és Kezének három ujját leszakította. Éietveazeiyes állapuiDan szállították be a mátészalkai Kórházba. Egy tízéves gyermek tűzhalála Ámok Sándor 10 éves ökörilói Kisfiú lüzhaiáiáról tett lelefonjelen­ttíbt a csendőrség a kir. ügyészség­nek, A kibfiu a tűzhely mellett el­aludt és a kipattanó szikrától a ru­hája lángra gyulladt, amire az ud­varon tartózkodó édesapja segitsé­gere rohant, mar olyan suiyos égési sebeket szenvedett, hogy nem lehe­tett rajta segíteni. A vizsgálat meg­állapította, hogy a kisfiú haláláért benkit sem terhel felelősség. Kaiyha es tOzkeiyszfiüsegietet j na® mautiki Wirtschafter ármin vaskereskedésében szerezheti be. Nyíregyháza. — Telefonszám 90. Budapest — Salgótarjáni tűzhelyek és kályhák lerakata. Háztartási cikkek nagv választékban ! — Erőteljes, vérmes, kövér embe­reknél reggelenként éhgyomorra egy pohá természetes „Ferenc József" keserűvíz kiadós bélürülést biztosít, lényegesen előmozdítja az emész­tést es az anyagcserét s a vérkerin­gést az egész szervezetben megélén­kíti. Kérdezze meg orvosát. Autószerelésre . |—— biztos sikerrel átképző tanfolyamot nyit.a Szommer garázs Pazenyí férj. Kilenc siilyss fegyházra elítéltet szállítottak át a nyíregyházi fogházból a váci fegyházba Tegnap este összeláncolt szomorú karaván vonult végig a városon a vasúthoz. A bud? pesti személyvo­nattal kilenc súlyosan elitélt rabot szállítottak el az itteni fogházból a váci frgyintézetbe, hogy jogerős fegyházbMntetésüket kitöltsék. Az el­szállított rabok között — akiket Tóth László fogházgondnok is elkisért — volt Vida András a 15 esztendei fegyházra itéit hitvesgyilkos, a két Sando- testvér, József és István, aki­ket egy ujfehértói kerülő megölé­séért hat hat évi fegyházra ítéltek. A kilenc bűnöző összesen 47 esz­tendei szabadságvesztéssel vonult be a váci fegyintézet örök zárt biro­dalmába. — összeesett az utcán egy tanító és meghalt. Hiripi Elemér volt sám­soni tanító, nyugodtan sétálgatott Debreceniben, amikor hirtelen rosz­szul lett es összeesett. Értesítették a mentőket, akik már későn érkeztek, Hiripi Eleméren már nem lehetett segíteni. A volt sámsoni tanító első nyugdíjas évét töltötte Debrecenben. BALI NAPTAR Február 1.: Ev. Nőegylet tea«9t§* (Korona-szálló). Február 2.: Pénzügyőrség bálja (Korona-seálló). Február 4.: Kossuth-gimná^uBB műscTO táncestje (Korona­szálloda). FRAKK, SZMOKING NÉMETH URISZABÓNAL, LUTHER HAZ. Február 4.: KIOSz. batyuabá! (iparosszé ldiáz). Február 5.: Szent Gergely zeae­és énekegyesület bálja (Koro­na-szálló). Február 11.: Vitézek bálja (Koro­na-szálló). Február 11.: Leventék bálja (ipar­testületi székhá®). Február 12.: Városi Dalárda mű­soros bálja (Korona-száttó). Február 18.: Postaaltisztek jelme­zes bálja (Korona-szálló). Február 19.: Frontharcos tea-est (Korona-szálló). Február 31.: Norma műsoros tea­est (Korona-szálló),

Next

/
Oldalképek
Tartalom