Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 1-25. szám)

1939-01-20 / 16. szám

é. ofcW kcsai OLC8! MŰRLAF (Trianon 19.) 1939 MforyssmH január hó 20. A kormány segített a cselédek és munkások sorsán Felemelte a baleseti kártalanítás és özvegyi járadék összegét A földművelésügyi miniszter most megjelent rendelete szerint a bal­eset következtében meghalt gazda­sági cseléd vagy munkás özvegye az Országos Mezőgazdasági Biztosi­tó Intézettől az eduigi 320 P he­lyett 800 P egyszer s mindenkorra szóié haláleseti segélyt kap. Ez a segély az első és második gyermek ntán 100—100 pengővel, a barma dik gyermektől kezdve pedig gyer­mekenként 200 P-vel emelkedik. Szemben az eddigi rendszerrel, a segély felső határát a rendelet egy­általán nem korlátozza. A teljesen árván maradt gyermekek segélye fejenként 400 pengő. Az uj rendelet lehetőséget ad ar­ra, hogy az Intézet indokolt eset­ben, haláleseti segély helyett rend­szeres havi járadékot folyósítson. Az özvegyi járadék a száz százalé­kos baleseti rokkant járadékának a fele. Ez a járadék az első és második gyermek után, az özvegyi járadék 20—20 százalékával, a har­madik és minden további gyermek után 25-25 százalékkal emelkedik. A munkaképtelen árvák 16 éves koruk után is kapnak járadékot^ a tanulmányaikat 16 éves koruk után is folytató árvák pedig támogatás­ban részesülnek. A járadékon felöl a hozzátartozók temetési segélyt is kapnak. A rendelet szerint a nemcsak munkaképtelen, hanem magával te­hetetlen baleseti rokkant, aki állan­dó ápolásra szőrül, az évi 288 P-t kitevő rokkantjáradékon felül évi 144 pengő tehetetlenségi pótlékban részesül. A rendelet a baleseti kártalaní­tás megjavításának ellenében az ed dig évi 1 -44 P balesetbiztosítási di­jat mindössze 2 P re emeli fel. Mindazoknak, akik felejt­hetetlen Etukánk elhunyta al­kalmával mély fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni igye­keztek, ezúton is hálás kö­szönetet mondunk. Mihalkó család. Hirdetmény. Az özv. Róth Ferenené örö­kösei tulajdonát tett szőlőtele­pen (Nyirpazony határában. Keselyűs dűlőben) szőlészeti, borászati és gyümölcskerté­szeti felszerelések, többek kö­zött cca 689 hl. űrtartalmú lágerhordók, cca 104 hl. űrtar­talmú transporthordók, szőlő­permetezők, kénporozógépek, szőlőprések, szőlődarálók, nagy szüretelőkádak, stb., stb. mind­azon ingóságok, melyek az in­gatlannal szoros alkatrészi kap­csolatban nincsenek, 1939. évi január hi 22.-én d. e. 9 árakor magán-árverésen a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés elle­nében el fognak adatni. Eladók fenntartják jogukat, ha egyes iogók tekintetében kellő vételár be nem igértet­nék, az eladástól elállani. Eladók semminemű szava­tosságot az adásvétel tárgyát képező ingókért nem vállalnak. Vevők tartoznak a megvett ingókat azonnal birtokukba venni és a szőlőtelepről el- [ szállítani, Vevők tartoznak a vételárral egyidejűleg a forgalmiadót ia megfizetni. Magyar Altalános Hitelbank 3x nyíregyházi fiókja és Kreskal Gyula -zariendnak. KÖZGAZDASÁG Magyarország élelmiszer kivitele állandó emelkedést mutat. Legna gyobb a fellendülés a konzervek és a tejtermékek kivitelénél, A para­dicsompüré exportja az utolsó hat évben négyszeresére emelkedett Az évi kivitel értéke közel 3 millió pengő ; az áruknak közel felét Anglia veszi Ht. A szárított főzelékeket és főzelékkonzerveket főleg Németor­szág és Svédország vásárosa. A g) ümölcskonzerveket Angliába. Svéd­országba, Lengyelországba és Pa­lesztinába szállítjuk. * Az árellenőrzés kormánybiztosa még ősszel csökkentette a rézgálic árát, most pedig a szőlőtermelés másik igen fon'os anyyglnak, a raffiának az anyagát mérsékelte. A kü'fö dről in portált raffiának angol fontokban számított beszerzési ára ezidőszerint 37 angol font, ezer kg-ként cif Triesit vagy Fiume. E beszerzési ár mellett a raffia 1939 évre érvényes árait az Árellenőrzés Országcs Kormánybiztosa mintegy 6 százalékkal csökkentette. Az ily módon megállapított árakban a for galmiadóváltság, valamint az összes szállítási költségek is bennfoglaltat­nak, tehát azokhoz további költsé­geket semmilyen cimen sem szabad hozzáadni. Külkereskedelmi forgalmunk az elmúlt évben, különösen az esztendő három uto'só hónapjában erősen csökkent. Otóber—december hóna­pokban a külkereskedelmi mérleg aktivuma az előző év hasonló idő szakának eeyharmadára csökkent A forgalom visszaesése egész eszten­dőben mintegy 15 százalék. A visz szaesés oka fő eg a szarvasmarha kivitel hanyatlása, Kivitelünk értéke szarvasmarhából 1'4 millió pengővel vo't kevesebb, mint az előző évben. Csökkent a mult évben a toll-, liszt-, bu'gonya- és babkivi'el is. A beho zatal főleg nyers és megmunkált fában esett vissza. Miután a kü föl­dön beszerzett nyersanyagok egyré­szét hazai termelésű anyaggal sike­rült pótolni, a bt hozatal c«ök*enése nem jelenti egyszersmind a termelés visszaesését is. Bér Ház, FÖLD, VILLI, CSILlOIHÍZ, TELEI, SZŰLŰ ÉS GTÜUOLCSSS vételénél - eladásánál forduljon Csillag Nándor ny. baiktisztTiseli ingatlan adás-vételi irodájához, Nyíregyháza, Nyírvízpaleta. Széche«yi-a4 1. Tel. §11. Pénzkölcsön közvetítés. Kftzépeurépai Biztosító R. T. főképviselete. Nyíregyháza megyei város polgár­mesteri hivatala. K. 1279—1939. szám. HIRDETMÉNY A Csehszlovákiával kötött megálla­podás értelmében a magyar és cseh­szlovák állani a politikai, vagy ka­tonai bűncselekmény miatt elfogot­takat kicseréli. Felhívom ezért mindazokat, akik­nek valamely hozzátartozójuk vagy közeli ismerősük politikai vagy ka­tonai bűncselekmény folytán még ezidészerint is csehszlovák fogság­ban, vagy rendőri őrizetben van, hogy ezt a közigazgatási tanácsnok­nak 3 napon belül feltétlenül je­lentsék be. Nyíregyháza, 1939. január 16. Szohor Pál a. k., poJ^ármeaber Ingatlanárverés özv. Grűnfeld Wórnénak a nyíregyházi 5106. sz. betétben felvett ingatlana, ház udvarral az erdősoron 244 D-öl e hó 26 ikán d. e. 10 órákor a nyír­egyházi telekkönyvi hivatalnál árverésre kerül. Legkisebb vételár 4800 pengő. 3x 658-1938. vght, szám. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Dr, Cs. Tóth Oeyza budipesti ügyvéd áüal képviselt E>sö Mtgyar Á »a ános Biztosító Társaság javára 167 P 80 fillér tőke és járulékai erejé'g a hud pesti közp. járásbíró­ságnak 1934. P 428232. sz végzé­sével elrendelt kieégitési végrehfj tán foly'án végrehajtást szenvedőtől 1935 mA-c ;u8 hó 28. n?pján infog. Iáit, 1380 P-re becsült hazihutoiok, 'o^ak, tehenekből ál'ó ingóságok 1939, évi január hó 27 (hu^zonh t) n pján d e. 9 (Hlenc) órakor kez deiét veendő és Nagykállóban, edis lal-ásán meg attandó nyilváros ár­verésen a legtöbbet Ígérőnek azon­nali kés7péns fizetés mellett, szükség esetén becsáron a ul is el fogna* adatni, de a kikiáltási ár kétharma dánál alább nem. Amenmiben a he'yszinen árvere­lők nem jelentkeznek, u<*y a hfog ialt ingósági k nyomban Nagykálló köziéi; piacterére f gnak ebzáH'­ta'ni és az árverés o t fog folytat­tatni. M-gjegyezteliir, hogy ezen árve rés mirdiíon foglaltatók javára, kik már jogerős végrehajtási jogot nyer tek, elret deltetik. Nagykálió, 1939. január 2. LÉVY ELEMÉR bir. végtehaj'ó. c*press lairaelese 15 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. 1 Tirtarawat, drápfeivef, régi ezüstneműt és ékízereket leg­magasabb áion vásárol MATER ISTVÁN ékszerész, törvényszéki bites szakértő. Gyümölcsfa csemeték ciánozását a földmivetésc minisztérium rendelete szerint szak­szerűen, felelősséggel végzem. — Nánássy ciánozó, Kossuth utca 9. """'efon 6 84 Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további szó S fillér, állást keresőknek 10 axáig 60 fillér, minden további szé 8 fillér. KIADÓ LAKASOK Szaboics utca 7. sz. alatt négy s.obáa hallos összkomfortos lakás majusra kiadó Ctm a kiadóban. 269-3 Sostoi ut 25. Sí ám alatt 4 szobás össz­komfortos Ukás kiadó február l-re. eset­leg késébbre 273 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Jól főző mindenes szakácsnét azonnali beiépesre keresek. Jelentkezés Széchenyi uc 21. szam. 9-i Szabolcs, Szatmár, teregvármegyek hi­vatalaiban jó bevezetett keresztény urakat k resunk konzumcikk eladásara. Jé jöve­delmet biztosit. Cí.n a kiadóban. 224-3 KÜLÖNFÉLÉ K Fényképész és fotoriporter képzó tan­folyamra ö—6 társat kerestk. — Cim a kiadóban. 274-2 Minden igenynek megfelelő hazikosztot adok kihuraásra is. Olcsó menQk. Kállai utca 4. 6211-10 Jó forgalmas heiyen kisebb fiiszeruzie­tei vagy heiy téget átvessek. Cimeket ké­rem az Ujságboitba. 10-2 Uri hölgyeket, kivándorlókat szabás­varrásra rov d idö alatt tökéletesen és olcsón atképzunk. Érdeklődni leaet Körte utca 18. 2 8 3 Korcsmai italmérés 5000 lakosú faluban Nyiregyha/ahoz 20 km. távoisagban 300 pengő havi jövedelemmel jogfolytonosság­gal azounal átadó. Cim a kíddóban 27 -2 Tisztvistlo hazaspar keres május l ére a város belterületén 2 szoba, elfS2oba, konyha, speiz és mellékhelységekből álló lakást. Cimet a Merkúr nyomdába kérem leadni. Bercsényiutca 3. Me ögazddS'gi szakiskolát végzett, szóló, jyúmöics és gazdaságban 5 éves gyakor­lattal, ispáni vagy egyeb gazdasági allast keresek — Buhaly üyörgy, Kállósemjén, Mohos tanya.; 275 A szerkesztésért felelős: Jóba Elek. A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hirlap lapkiadó betéti társaság Kovách B. és Társai kiadótulajdonos Nyomatott • Jámkor^yoadábsn. NyiKtfyhán. Bsrosányt-ntsa 1 Fedni ős: Orose Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom