Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1938 (6. évfolyam, 246-295. szám)

1938-11-10 / 253. szám

Egy régi nótaverseny emléke Nyíregyházán Amikor a felvidéki magyar tanító nyerte a nótaíelismorés első Z Sok pesszimista cikket olvashat­tunk az utóbbi évtizedben arról, hogy a felvidéki magyar területeken a esehesités olyan nagy mértékű, hogy a fiatal magyar generáció már nem tud magyarul és nem is érez magyarul. Most, hogy a felszabadult Ipolyságon és Komárom magyarsága körében izzó nemzeti érzés fényei­vel találkoztunk a fiatalság, a gyer­mekvilág lelki életében is, boldogan ismételjük azoknak a szavait, akik rendíthetetlenül biztak a magyarság élniakarásában, vitalitásában kitartó nemzethüségében, amely erényeket átplántálták az utódokba is. Ezzel kapcsolatban egyik olvasónk érdekes élményt elevenít fel a hu­szas évekből Az anyagi konjunktúra éveiben történt, Nyíregyházán , vi­rágzó és optimista élet volt. Épít­kezések indultak meg, a színház, a mozik, a kávéházak telve voltak mu­latókkal. Ekkor egyre-másra rendez­ték Nyíregyházán a nótafeüsmerési, operett és opera felismerési verse­nyeket. Egy ilyen versenyen, amelyet a Koronában Papp Lajos rendezett, százan és százan résztvettek. A ci­gány, a már azóta megboldogult Rácz Marci száztíz nótát játszott, mind régi szép magyar dalok voltak és a közönség szorgalmasan jegyezte az elhangzott dalok kezdősorait. Aki a száztiz nóta közül legtöbbet is­mert fel, az kapta az első dijat. Egy üveg pezsgő volt ez a dij. A nyer­tes egy fiatalember volt, aki a tanító­Szabolcs és Ung k. e. e. vármegyék alispánja. 27886-1938. K. sz. Versenytárgyalási hirdetmény Szabolcs és Ung k. e. e. várme­gyék alispáni hivatala és a járási főszolgabírói hivatalok 1939 évi nyomtatvány és irodaszer szükségle­tének szállítására nyilvános verseny- tárgyalást hirdetek. A nyomtatvány űrlap, részletes versenytárgyalási hirdetmény és szál­lítási feltételek a vármegyei iroda- igazgatónál (Vármegyeháza 16. sz. szoba) hivatalos órák alatt (8 —14 óra közölt) beszerezhetők. Az ajánlatokat hivatalom iktatójába 1938. évi november hó 30 án dél­előtt 10 órájáig kell benyújtani. Nyíregyháza, 1938. nov. 7. Dr. Borbély Sándor sk. alispán. VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETMÉNY Nyíregyháza megyei város K. 28,711 —1938. szám alatt a városi gőz- és kádfürdő, Sóstófürdő, vala­mint kertgazdaság 1939. évi szén szükségletének biztosítására (2900 millió calóiia) versenytárgyalást hir­det. Részletes feltételek és ajánlati űrlap a városi mérnöki hivatalban 8 órától 14 óráig díjtalanul besze­rezhetők. Bánatpénz az ajánlati ö*z- szeg 2 százaléka. Az ajánlat benyújtásának határ­ideje 1938. november 26, délelőtt 10 óra. Nyíregyháza, 1938. hov. 8. Szohor s. k. polgármester — Töltőtollak javítását gyorsa« ée olcsón vállalja Jóba E. papír- ás fcó- Sírer üzlete. diját képzőben végzettek tálál kozó jára jött közénk a megszállott Felvidékről. Amikor a Korona megbízottja a nyerő fiatal tanítónak átadta a pezsgőt, nagy beszédet vágott ki arról, hogy ime, a megszállott magyar Felvidé­ken él és munkálkodik a magyar hagyományok ereje, a magyar nóta­ismeret. Hiszen a felvidéki tanító legyőzött mindenkit a magyar nép­dalok és müdalok felismerésében. A közönség lelkesen ünnepelte a fiatal tanítót, aki boldogan fogadta az ovációt/ de aggodalmában arra kérte a jelenlévő újságírókat, hogy az Isten szerelmére, meg ne Írják, hogy ő a nótafelismerési verseny győztese, különösen pedig ne hogy megírják a nevével kapcsolatosan azokat az irredenta következtetése­ket, amelyet a szónok a közönség nagy tapsa kíséretében hozzá inté­zett. Mert nagyon fél a cseh kémek­től, fél, hogy otthon a rendőrségnek tudomása lesz a dologról és akkor súlyos börtönre ítélik. Később érdeklődtünk a tanító után, szerencsére nem tudták meg a dia­dalmas magyar győzelem hírét a csehek, akik akkor pöffeszkedve és kénytelen cinizmussal rendezkedtek be az őrök uraságra. Most a nótás- tanitó is szabad lesz, a magyar dal, a magyar érzés is szabad lesz. Mindenesetre ünneplő érzéssel gon­dolunk a régi esetre, amely akkor a ma megvalósuló magyar remény­ségre lelkesített a nótaversenyen. 1938. El. XX. A. 80/2. szám. HIRDETMÉNY A debreceni kir. közjegyzői ka­mara 1938. évi november hó 1. nap­ján 699—1938. kjk. szám alatt kelt végzésével dr. Balogh Antal kir. közjegyzőjelöltet dr. Kovách Dénes nyíregyházi kir. közjegyző helyette­séül elfogadja és feljogosítja, hogy főnökét, annak akadályoztatása ese­tén mindennemű közjegyzői teen­dőire nézve előzetes bejelentés kö­telezettségével helyettesítse, Nevezett kir. közjegyzőhelyette* az előirt esküt a nyíregyházi kir, tör­vényszéknél 1938. november hó 3. napján letette. Nyíregyháza, 1938, nov. 7. Dr. Téry Tivadar kir. törv. elnök. 3841 — 1938. végrh. sz. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONATA A budapesti kir. törvényeknek 44787/934 16. számú végzése foly­tán Gaál Lászlóné javára 4900 P tőke és járulékaira 1936. évi augusz­tus hó 18. napján foganatosított végrehajtás alkalmival le és fe’ül foglalt és 3728 P-re becsült ingó­ságokat, u. m. szobai bútorok, ezüst- nemüek, szőnyegek stb. a nyíregy­házi kir. járásbíróságnak Pk. 20813— 1936. számú végzése következteben Nyíregyházán, Nyirvizpalotában II. em. 9. sz. ajtó alatt 1938 évi nőv­én bar hó 11 napján d. u 3 órakor nyilvános bírói árverésen a leg­többet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Nyíregyháza, 1938. okt. 20. Labay Antid, kir. Jbir. vfcgreliajtö 1938—86. vgrh. sz. ÁRVERÉSI rnsmUXK Dr. Fazekas Imre budapesti ügy­véd által képviselt Várady Béla bu­dapesti lakos javára 101 P követelés és járulékai erejéig a nagykállói kir. járásbíróság 1933. évi P. 2209. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1933. évi október hó 6-án lefoglalt 3318 P 40 f. becsértékü ingóságokra a nagykállói kir. járás­bíróság végzésével az árverés elren­deltetvén, annak a végrehajtást szen­vedő lakásán, üzletében az esetleg fizetett összeg betudásával Apagy községben leendő megtartására ha­táridőül 1938. évi november hó 30. napjának délelőtt 10 (iiz) órája tü­zelik ki, amikor a biróilag lefoglalt termények s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés ellenében, de legalább a becsár két­harmad részéért el fegom adni. Nagykálló, 1938. november 2. LÉVY ELEMÉR kir. jbir. végrehajtó. Tämh levélpapír 1 50 drb borítékkal, finom vászon ízléses □ liCfj színekbe* ' 1 ÜU JÓBA E. papír, írószer üzletében. A Nyír- vidék kiadóhivatalába». 3709—1938. végrh. szám. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Schaeffer Vilmos és Társa buda­pesti cég javára 205 P tőkekövete­lés és jár. erejéig a kir. járásbíró­ságnak 2905—938. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán 1938. évi október hó 5-én íe és felülfoglalt 1240 P-re becsült ingó­ságokra a nyíregyházi kir. járásbí­róságnak Pk, 21023—938. sz. vég zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. XLI. te. 20. § a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, Sóstóhegyen Nyirpazony határában leendő meg­tartására határidőül 1938. november hó 19 napjának délutáni 2 és fél órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt szobai bútorok s egyéb in­góságok a legtöbbet ígérőnek kész- pénzfizetés ellenében — az esetleg tett fizetések betudásával — szük­ség esetén becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban — csak a végrehajtást szenvedők hozzájárulásával — el fognak adatni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610—1931. M. E. sz. ren­delet érte mében csak azok árverel- hetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Ezen árverést a Te. 70 § a alap­ján G asner Ernő bpesti cég javára 758 P 10 f. és jár. erejéig mint ie- és felülfoglaltató nevében is elren­delem. Nyíregyháza, 1938. október 28. LABW ANTAL kir. j^rásb. végrehajtó. Köszönetnyilvánítás Mindazoknak, akik egyetlen egyetlen jó gyermekünk el­hunyta alkalmából fájdal­munkat 'részvétükkel enyhí­tették és a temetésen meg­jelentek, ezúton mondunk köszönetét. Pokoraczky András és felesége jcpress hirdetések 15 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. Alkalmi vétel 1 drb Remington Monarch, 1 drb Remington 10-es irodai írógép, ki­tűnő üzemképes állapotban olcsói* eladó. Megtekinthető kiadóhivata­lunkban. Költözködés előtt vizsgáltassa és ciánoztassa lakását NÁNÁSSY-val, Kossuth n. §. szám» Telefon 377. — Frissen érkezett sváb és patkányirté szerek kap­hatók. Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további szó 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 fillér. KIADÓ LAKÁSOK 3 szoba hallos összkomfortos lakás központi fűtéssel és folyó­vízzel kiadó Széchenyi ut 9. szám alatt. Értekezés a Nyír­vidéki Takarékpénztár rt-nál. BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Női szabósegédet és varróleányokat azon­nal állandó munkára felveszek. — Erdélyi Jánosné angol és francia női szabó, Ber­csényi utca 7. Jól fózó Megbízható szakácsnét keresek vidékre 15-éré. Jelentkezni Nyirvizpalota trafik. 5569 a-y.- r'^^rTTTír ^~1Jciv'lí~-'’TVT-°'' KÜLÖNFÉLÉK Modern 4 kabinnal ellátott hölgyfod- rész üzlet teljes felszereléssel eladó. Az üzlet kipróbá.ható. Kiss Ernő utca 20. Egy teljesen uj állapotban lévő finom hosszú fekete férfi télikabát eladó. Cim az Ujságboltban. __________ Eg y fél háló berendezés egy 3 ajtós szekrénnyel, 2 darab használt padló- szőnyeg és egy nagy ebédlőasztal ol­csón eladó. Megtekinthető ERDÉLYI KRÄMER bizományi lerakatában, Négy középiskolát végzett urileány kezdő, félnapi irodai elfoglaltságot keres. Cím az Ujságboltban. 252-2 ZONGORA, HARMONIUM Egy jóhangu gyakorló bécsi gyárt­mányú zongora és egy teljesen uj harmonium sürgősen aladó. Megtekint­hető ERDÉLYI és KRÄMER bizomá­nyi lerakatában, Kállói u. 4. A Mwk«»»tósért foMte: Jóba Elek« A feta**«** Metóm A 8»«feolc*3 Kovécfc B. é§ Térmi IMMaldotKMk KMap lapkiadó IwóMi tárwság. Npom»ÉoiÉ « JRmtor%i*i>omdábw», N^Aragyhém, Bmcaéayl-uéca É. INnM* OaoM

Next

/
Oldalképek
Tartalom