Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1938 (6. évfolyam, 246-295. szám)

1938-12-16 / 283. szám

6. okká e, J^tRVIDÉK SZABOLCSI Hifi hirläP (Trianon 19.) 1938 december 16. m ORION rádió MJisítRémbei lugRiiiségbeo sze,eHtí»ifaicaí _______________ _ — ORiON RÁDIÓK gyári lerakata H Nyíregyházán kizárólag | H KUHAREKNALl Zrínyi Ilona utca 8. Telefon 4 76. h Ugyanott HOOK KÁLMÁN IS RÁDIÓ LABORATÓRIUMA. RÁDIÓ CSÜTÖRTÖK, december 15. Budapest I. 4.15: Háztartási elő­adás. 5.00: Gazdasági előadás. 5.30: Géczy Barnabás zenekarának hang­lemezei. 6.00: Előadás. 6.30: Magyar nóták (hanglemezről). 7-00: Hírek. 7.20: Heimlidh Lajos zongorázik. 7.50 Felolvasás (szereplőkkel). 9.20: Vö­rös Elek cigányzenekara. 9.40: Hírek időyárásjelentés. 1020: Hírek német és olasz nyelven. 10.45: A rádió szalonzenekara. 11.00: Hírek angol Ás francia nyelven. 12.05: Hírek. Budapest II. 5.00: Hanglemezek. 620: Angol nyelvoktatás. 7.25: Elő­adás. 8.10: A „Turul“ Szépmíves Hangversenyzenekar műsorának közvetítése. 9.15: Hírek, ügetőver­sen ye re d m én yek. PÉNTEK, december 16. Budapest I. 4.15: Diákfélóra. 5.00: Nagy Olivér mesterharmóniumon játszik. 5.25: Előadás. 6.00: Sárai Ele­mér cigányzenekara muzsikál. 6.20: Sportközlemények. 7.00: Hírek. 720: Operaelőadás a Horthy Miklós re­pülőalap javára. „Fidclio.“ Dalmű két felv. 8.45: Külügyi negyedóra. 10.15: Hírek, időjárásjelentés. 10.30: Hírek német és olasz nyelven. 10.45: Hanglemezek. 11.00: Hírek angol és francia nyelven. 12.05: Hírek. Budapest II. 6.30: Gyorsírói tanfo­lyam. 7.30: Előadás. 8.C0: Hangleme­zek. 9.00: Hírek. 9.25: Farkas Jenő cigányzenekara muzsikál. Cselén yi József énekel. Kassa. 11.10: Felolvasás. 11.20: Népdalok. 11.40: Felvidéki hírek. 12.00: Budapest I. 3.30: Művészle- mezek. 3.55: Felvidéki hírek. 4.15: Ruszin dalok. 4.30: Látogatás a kas­sai múzeumban. 4.45: Budapest I. 5.00: Szepességi félóra. 5.30: Buda­pest I. műsora. Nyíregyháza m. város adóhivatala Adó 16500—1938. Felhívás az ebeknek ebbárcával való ellátása tárgyában A m. kir. földművelésügyi minis? ter ur 146 246—1938. számú ren delete aiapjan a veszettség ellen beoltott ebek számszeiü ebbárcáva: látandók el. Az ebbárc^k kiadásává' az a'üpán ur a városi adóhivatalt bizía meg és ezért f.lhivom az ebiül jdonoso sokat, hogy az ebbárcák átvéele végett az ebadó postai befizetési lap elismervényével, valamint az oltás megtörténtét iga oó áildo.vos iga- zoványanak f-in uta'á-a melleit a városi cdóhtvatal 37, sz. szobájában jelenjenek meg. A városi adóh vatal az tbbárcát 10 fillér előállítási kön ség megtérítése elleniben szolgál­tatja ki. Alti a tu’ajdonában lévő ebet bír cával el nem látja el, kihágást kö vet el s ellene e járás lesz folya ma'ba téve. Nyíregyháza, 1938 dfc. 13. 3x REJTIK tan ce’f'k Nyíregyháza megyei város polgár- mesteri hivatala. K. 31285-1938. VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETMÉNY. Nyíregyháza megyei váró* közön­sége az elhalt ínségesek eltemeté­séhez szükséges koporsók szállítá­sához, valamint a városi szegény- házban elhaltak eltemetésének válla­latba adására versenytárgyalást hir­det. A zárt boriiéitu ajánlatok folyó hó 12-én déli 12 óráig a városháza 7. számú szobájába adhatók be. Szállítási feltételek és ajánlati űrla­pok ugyanott kaphatók Csak azok az ajánlatok lesznek figyelembe vé­ve, ame yek a város által lebélyeg­zett ajánlati űrlapon vannak beadva. ^Wyiregykáza, 1938. dec. 3. SZOHOR PÁL s. k. 3x poigármester. 7989—1938. Tk. szám. ÁRVERÉST HIRDETMÉNY KIVONAT Országos Fa ud Kislakásépitési Szövetkezet budapesti cég végreh^j- tatónak Babulák Mihály és Dankó Pál végrehajtást szenvedők ellen in­dított végiehajtási ügyében a telek könwi hatóság az újabb árverést 2000 P tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Nyiradony köz ségben fekvő és a nyiradonyi 2234. sz. betétben A. I. 1—2 sorszám s 216, 217. hrszám alatt felve-f Dankó Pál nevén álló ház, udvar és szántó a Beltelekben ingatlanok 1467 P kikiáltási árbm, elrendelte. Az ezt meghaladó kérelmet eluta­sítja, mert a kövelés, amelynek be hajtására az árverés kéretett a nyir adonyi 251, sz. betétben jelzálogiíag bekebelezve nincs. A nyiradonyi 1078. 578, 1049, 683 és 773 sz. tkvi betétekben fe'- vett és Babulák Mihály nevén álló ingatlanok, illetve illetőségek védett biliokká vannak nyilvánítva, a fenn­álló rendelkezések szerint pedig ad­dig, mig az ingatlanokon a védett birtok feljegyzés törölve nincs, vég- rehajiási árverés el nem rendelhető. Azt pedig végrehajtató nem igazolta és a végrehaj ást elrendelő végzés­ből nem tűnik ki, hogy a követelés a védettségi koriátozások alól ki van véve. A telekkönyvi hatóság az árverés­nek Nyiradony községházánál meg­tartására 1939. évi január hó 14. napjának d. u. 2 óráját tűzi ki. Az árverési feltételek a követ­kezük : 1. Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem leltet a csatlako zottnak kimondott Nemzeti Hitelin tézet r. t. végrehajtató közbejöt­tével. Az árverés alá kerülő ingatlano­kat, ha az árverés meg artását a végrehajtató!« közű! az Országos Fa iusi Kigiakásépitő Szövetkezet kéri. 1450 P vételárnál alacsonyabb áron a ul éledni nem lehet. 2 Az árvereini szándékozók kö telesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy óva- dékképes értékpapiroeban letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiál tási árnál m gasabb Ígéretet tett, hs többet senki sem igér, köteles nyom­ban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénz az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig ki egészíteni. (1'08:XLI. t.-c. 25 §). Nagykálló, 1938. nov. 14 Dr. Fikly sk. kir. jb. A kiadmány hiteléül : V'PCV U/- r>. v c Bér Ház, FÖLD, VILLR, CSBLADIHAZ, TELEK, SZŰLŰ ÉS GYÜMLCSOS vételénél — eladásánál forduljon Csillag Nándor ny. banktisztviselő ingatlan adás-vételi irodájához, Nyíregyháza, Nyirvfzpalotá. Széchenyi-ut 1. Tel. 601. Pénzkölcsön közvetítés. Középeurópai Biztosító R. T. főképviselete. Árverés Berger József ügyfelem megbízá­sából közhírré teszem, hogy neve­zett ügyfelem az átvétellel késedel­mes vevő költségére és veszélyére 160 darab miskárolt, szimultánozott, orbánc ellen oltott szőke mangalica süldőt Tiszadada község határá­ban, a Verebes taoyán 1938. december 20 ikán reggel 9 órakor közbejöttöm mellett nyilvános árve­résen a legtöbbet igéiőnek elad. Kikiáltási ár azonos a megállapo­dás szerinti vételárral, vagyis ICO kilogramm páronkenti su yig 90 fil­lér, azon f-lül 75 fillér kilogram­monként. Árvereltetö az árut a leg­többet Ígérőnek a kikiáltási áron alul is eladja. Venni szándékozók kötelesek ke zemhez 500 pengőt bána pénzként az árverés megkezdése eiőn letenni. Az egész árumennyiséget csak egy tételben lehet megvenni. Azt azon­nal át keli venni és a vételárat — ha az eladó azt nem hitelezné — azonnal és egészben ki keit fizetni. Ellenkező esetben az árverési vevő költségére és veszélyére azonnal uj árverés lesz a he'yszinén, amelyben 6 többé részt nem vehet. Nyíregyháza, 1938 d c. 14. Dr. Horthy István kir. közjegyző. A nyíregyházi kir. járásbíróság, emut telekkönyvi hatóságtól. 20650—1938 tk. sz. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY-KIVONAT Dr. H^das (fj. Holítndci) Sándor hagyatéki gondnoknak néhii Beié- nyessy litván ha^ydfka ellen indi tolt ügyében a telekkönyvi hatóság a budapesti I—111. kér kir. járásbí­róságának P* II. 33863 — 1927 cz. végzése alapján a hagyatéki gond nők kére me következ>fban az 1881. LX. t c. 144, 146, 147 §- i ér leimében elrendeli a végrehajtási árverés hatályával biró árverést, a nyíregyházi kir. járásbíróság te­rületén lévő Nyirpazony községben fekvő s a nyirpazonyi 532 sz. tkvi betétben A kereszt 1. sor 975/7. hrsz alatt felvett Keselyű düliőben fekvő 3 hold 1200 négyszögöl terű letü szán óból a Belényessy Htván nevén álló egyhatod rész illetőségre 600 P kikiáltási árban az özv. Be- lényessv Andrásné Piiissi Katalin javára C. 7. sorszám, 6737—1924. tksz. végzéssel bekebelezett özvegyi jog sé.eime néihül. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Nyirpazony községházánál megtartá­sára 1939. évi január hó 4. napjának d. e. 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. LX. t. c. 150. §-a alapján a következőkben ál­lapja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár ké harmadánál alacso­nyabb áron ebdni nem lehet. (1908. zf.XLI ♦ c. 26. §) 2. Az árvereini szándékozók kötele­sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 szá­zalékát készpénzben, vagy az 1911. I. t c. 127. §-ában meghatározott ár­folyammal számított, óvadékképes ér­tékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénzek előlegesen bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. LX. La 147, 150, 170. §. 1908. XLI t. c, 21. $.) Nyíregyháza, 1938. nov. 4. Dr. Görgey sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül Benedek, irodaigazgató. Mindazoknak, kik feleségem temetésén résztvettek s fáj­dalmunkat enyh teni igye­keztek, ezúton mondunk há lás köszönetét. Honvéd u ca 57. Matolcsi Géza __ í-cM. | ftp ró hirdetések KIADÓ LAKÁSOK 4 szeba, háti. fürdőszobás lakás parkí­rozott udvarral, garazssal kiadó. — Kiss Ernő utca 46. Egy saroküzlejhelviség azonnal kiadó. Ki s Ernő utca és Árpád utca sarok BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Öná ló gazdasági 1SPÁNI állás var be­töltésre SzaDolcsmegyei 600 m. holda* birtokomon Csak ke esztény nős, nagy gyakorlattal rendelkezők írjanak ajánlottan Erdős Aladárné Bajcstanya, posta l elek- tanya. 6) 15-3 Középkorú nős gazdasági ispánt kere­sek január elsejére. Kovács Ödön, Nyir- tas. 60'5 6 Egy m>ndjnes bejáiónőt azonnalra fel­veszek. Közép utca 2. <074 KÜLÖNFÉLÉK Eladó 2, egyenként 3 szoba, fürdőszoba verenda, udvarán 1 szoba konyhas ház­mesteri lakással ellátott adómentes családi ház, közel az állomáshoz. — Ezenkívül 4 há/telek. Cim a kiadóhivatalban. 6107-8 Keresek központban egy szobát fürdő­szoba használattal, sajat tutorom van — Cím a kiadóban 6072 Eladó gyümölcsös Nyíregyháza vidékén állomásnál, köves- uinál 18 m. hold legjobban Kezelt 6 éves Jonathán a'mafa. | Propper József _____ az OFB által engedélyezett ingatlanfor­galmi irodája Nyiregyhaza, Zrínyi Ilona utca 4, Telefon 6-15. 3 Íróasztal, 5 tonettszék 1 d.vány, 2 stelázsi eladó. Kiss Ernő utca 46. A szerkesztésért felelős: Jóba Elek. A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hírlap lapkiadó betéti társaság Kovách B. és Társai kiadótulajdonos Nyomatott a .^Merkúr”-nyomdában, Nyíregyháza, Bercaényi-utco 3. szám. Felelő«: Orosz Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom