Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1938 (6. évfolyam, 246-295. szám)

1938-12-06 / 275. szám

SZÄBOLCfli 5. oldal (Trianon 19.) xái 1938 december 6. Új Miklós aip ez, új nem a szeretedben, a hűségben, hanem a lelkendező öröm boldog­ság színében. A legelső magyar ember, Horthy Miklós kormányzó úr őfőméltósága neve ünnepén az eddigi években azzal végződött a fohászkodás, hogy engedje meg a jó Isten, érje meg Magyarország feltámadását. A tiszta szívek mély­séges áhítattal küldött fohászát a közelmúltban gyönyörű áldással fogadta az Ür. A feltámadás haj­nala felpiroslott az égen és ma Kassán és a többi felvidéki város­ban az édes honi egységhez való visszatérés mámoros örömével ün­nepük a Vezért, az országgyara­pító Horthy Miklós kormányzót. Kétségtelen, hogy a feltámadás el­ső lépcsőjére azok a magyar eré­nyek segítették a nemzetet, ame­lyek a Főméltóságú úrban inkar- nálódnak és amelyek elosztódva, az ő szuggesztív példájától, erősí- tetten hatottak a nemzeti lendület kiteljesedésében. Ma hálaimánk őérette száll: áldd meg, Istenünk azt, akivel megáldottad magyar népedet, adj Főméltóságú urunk­nak sok boldog névünnepet, sok diadalmas örömet és vezéreld to­vább őt a feltámadás útján — ben­nünket pedig segíts kegyelmeddel, bogy az ő nyomdokait követve, megerősödjünk a tiszta hazafiság tettekben való átélésében. NAPIREND December 6. Kedd. Róm. kát. Miklós. Gör. kát. Miklós. Prot. Mik­lós, Izr. Kiszlev 13. A nap kél 7 óra 32 perckor, nyug­szik 16 óra 09 perckor. A hold kél 15 óra 40 perckor nyug­szik 6 óra 14 perckor. Magyar napirend: A mai súlyos időkben, amely a tisztulás és a fel- emelkedésünk felé mutat, méltóbb ön­magunkhoz, hogy kezet a kézbe fogva haladjunk előre, semhogy hagyomá­nyainkat s töiténelmünket lábbal ti­porva egyensúlyt veszítsünk. A nagy feladatok küszöbén törhetetlen hűség­gel állunk a kormányzó urunk mögött, aki az egész nemzetet hűséges szivé­ben hordja s aki az egész nemzet ra­gaszkodását és bizalmát élvezi. Egész héten a kővetkező gyógyszertárák tartanak ügyeleti szolgálatot: Osgyany József (Bessenyei-tér) és Illés Zsófia (Deák Ferenc utca) December hónapban a közgyógyszer- •hatás, a tüdőbeteg-szanatórium, gyernaek- menhely, Stefánia vényeire a (Lányi— Székejy) Jancaó (Kuther utca sarok) gyógy­szertár szolgáltatja ki a gyógyszereket. A gyógyszertárak reggel ö-töl e6te 7 óráig, az éjjel szolgálaton teljesítő gyógy­szertárak este 9 óráig vannak nyitva, A 2t0,680/1934. B. M. rendelet értelmében este 9 órától reggel 7 óráig vénykészités- nél 25 százalék, kézielad; snál 50 fillér pótdij jár. A várni góc- és tíááfwM ootov*. — Orvosi hír. Dr. Liener Jenő gyermekorvos e hó 3-át ól újból ren­del Dessewffy-tér 4. síz. alatt. (x) — Ünnepi mise a huszárlaktanyá­ban a kormányzó úr névnapja al­kalmából. A honvédség méltó mó­don veszi ki ünneplését a leg felsőbb hadúr, Horthy Miklós kormányzó úr őfőméltósága névnapja alkalmá­ból. Holnap délelőtt 9 órákor a hu­szárlaktanyában tábori mise lesz, amelyen a polgári hatóságok is kül- döttségileg képviseltetik magukat. — Halálos baleset. Weber Károly 16 éves mérki lakost az erdőben fa­irtás közben halálos szerencsétlen­ség érte. A kidöntött fa rázuhant. Weber koponyaalapi törés és belső elvérzés következtében rövid idő múlva meghalt. A szerencsétlenség ügyében a nyíregyházi kir. ügyész­ség elrendelte a vizsgálatot-. M — Orvosi hír. Dr. Babicz Béla fül- orr-géige szakorvos rendelését Lu- ther-utca 3. sz. alatt megkezdte, (x) — Táborozás. A nyíregyházi Egye­temi és Főiskolai Hallgatók „Sza­bolcs vezér“ Bajtársi Egyesülete -ez év december hó 7-én, este 8 órakor az iparosszékház nagytermében, Ma- resch Lilli táncintézetében Miklós- napi táncos táborozást tart. — Bizonyításkiegészítés a MTK— NyKISE mérkőzés ügyében. Mint ismeretes, a NyKISE a múlt- héten nem ment el Mátészalkára a MTK elleni mérkőzésre. A MTK kérte a két pont jóváírását, az egyesbírő azonban kötelezte a NytKISE-t a tá­volmaradás hiteles igazolására és csak azután bo.z döntést a két- pont sorsát illetően. A NyKISE a mérkő- j zés újrajátszását kéri. Hivaíalos helyről közük, hogy a honvéd vezérkar főnöke a felszaba­dult terület és az anyaország közötti személyforgalomra elrendelt korláto­zásokat december 5-vel hatályon kí­vül helyezi. A mai naptól kezdve tehát az anyaországból a felszabadult terü­letre és viszont utazni szándékozók­nak utazási igazolvány kiállítását kérni nem kell. Célszerű, ha a Felvidékre utazók saját érdekükben személyazonosság DOXA — Ref. istentisztelet. A kormány­zó úr őf óméit óságának névnapja al­kalmából december hó 6-án, kedden délelőtt 10 órakor a református templomban istentiszteletet tarta­nak. — Német oktatás. Középiskolai növendékek, érettségiző növendé­kek, akik a német nyelvben segít­ségre szorulnak, alapos tanításban részesülnek. Mérsékelt tandíj, öz.v Mayer Györgyné született német tanárnő, Szarvas-u. 8. (x) igazolására alkalmas okirattal ren­delkeznek. A magyar királyi minisztérium november 26-án kelt 8530/1938. M. E. számú rendelete, mely a visz- szacsatolt területekkel lebonyolítandó áruforgalmat engedélyhez kötötte, december 5-vel hatályát veszti. Et­től az időponttól kezdve tehát a visszacsatolt területekre, illetve on­nan az ország egyéb részeibe áruk külön engedély nélkül szállíthatók. óránál árban» minőségben, minden előnyt megtalál! — A létért való küzdelemben gyakran hathatós segítségére van a dolgozó egyénnek egy pohár termé­szetes „Ferenc József“ keserűvíz reggel éhgyomorra bevéve azért, mert ez gyorsan szabályozza a szel­lemi és testi munkaképességre oly igen fontos bélműködést és anyag­cserét. Kérdezze meg orvosát. Hallotta már? fi Kiskőrösi Eitorca uj vccetis «Iá kertit. A leg­kitűnőbb fővárosi tztkáes ióx. _ Oietó aboaoma árak. — Kit tóé és váltazatos meat­rendszer. Társas vacsorák és knntpi ban­I kettek, a legkitűnőbb italok, Időjárás jelentése 1938. december 4. reggel 6 33-tóí december 5. 6’33-ig Hőmérséklet: maximum 9*0 Hőmérséklet • minimum 5 0. Talajmentén 4*8 Szél erőssége, iránya (C--*2.) 7. Eszs ki Felhőzet (0—10) Alacsony esőfelhők Csapadék milliméterekben reggel ? tői reggel 7-ig 10 0. Folytonos eső. Légnyomás: 759. Változatlan. Jegvzet: Látás 10 km. 1Mától kezdve szabad az utazás a Felvidékre Nem kell engedély au áruszállításhoz sem Ajándéknak DOXA ÓRÁT vegyan! Az ólomplombára ügyeljen I — 130 ügyet tárgyal le szerdán a vármegyei kisgyülés. A vármegye törvényhatósági kisgyűlését a csü­törtöki ünnepre való tekintettel de­cember 7-én, szerdán délelőtt 9 órára hívta össze dr. Borbély Sándor alis­pán. A kisgyülés tárgysorozatán 130 pont szerepei. A kisgyűlés't a köz- igazgatási bizottság ülése követi. CSODASÓ síl ú. n. glaubersó, amely j£en nagy mennyiségben található a jáeakarac jenői Müa keaerűvínbeo. Ize nem kettametien, hatása gyorn, de görcs* mentes és nemcsak hajt, hanem gyógyítja k a krónikus emésztési zavarokat. 2 — Büntetés nemzetgyalázás miatt. A debreceni törvényszék Baróthy tanácsa Felbermann József, Andor. Adél és Fischmann Hermáimé sza­bolcsi vádlottakat nemzetgyalázás miatt elítélte. Felbermann József 500. Adél és Andor 100—'100, Fischmann Józsefné 200 pengő pénzbüntetést kaptak. Az ítélet nem jogerős. — Töltőtollak javítását gyorsan és olcsón vállalja Jóba E. papír- és fcó- saerüziiete. — A Felvidék visszacsatolásának ünnepe a vándortanítók iskoláiban. A Felvidék magyarlakta területei­nek visszacsatolásán érzett hazafias öröm mosolya, boldogsága bera­gyogta a szabolcsi tanyák mélyén munkálkodó vándortanítói iskolá­kat is. A nyiradonyi tanyai vándor- tanítói iskola két lelkes tanítója. Mozga József és ifjú Tarnavölgyi András áll. h. tanítók nagyhatású, lelkes ünnepséget rendeztek a ta­nyai lakosság életének érdeklődése mellett. A gyermekek előadták Tar- navölgyi András tanító ükét, mély érzéstől áthatott aktuális költemé­nyét. A tanítók a visszacsatolás je­lentőségét a tanyai lakosságot haza­fias öntudatra lelkesítő beszédben méltatták a történelmi események jelentőségét. — Mindennemű egyenruházati cik­kek legolcsóbb beszerzési forrása Papp Dénes egyen ruházati kereske- szám: 799. . (1) — A Himnusz és a Rákóczi-induló. A hivatalos lap vasárnapi száma közli a kormányzó úr öfőmékóságá- nak -vitéz Imrédy Béla miniszterel­nökhöz intézett kéziratát, amely el­rendeli, hogy 'ezentúl hivatalos alkal­makkor a Himnusz után a Rákóczi induló egy kikerekített részét is játsszák. — Magyarruhás fiatal leány mo­solyog le a Magyar Lányok e heti cimlapijáiról. Köszöntőverset mond. Tutsek Anna népszerű ifjúsági lap­jának minden közleménye csupa melegség és derű. Kosáryné Réz: Lo­la és ego regényei, Altai Margit, if.j. Hegedűs Sándor, B. Radó Lilli, Csi- ky Mária elbeszélései, Ölbey Irén verse, Pogány Elza verses Mikulás- jelenete, Tutsek Anna és mások cikkei vannak az új számban. — Egy szabolcsi község hálája a jó tanító iránt. A tanító, aki a költő szerint „Istennek segít embert te­remteni“, évtizedes fárasztó, de lo­bogó lelkesedéssel végzett munká­jában a nemzet szebb jöjvojét építi. Világít, melegít és önmagát áldozza naponként, pillanatonként. Minden­ki ismeri, áldja ezt a munkát, de kevesen vannak, akik igaz szívből fakadó bálájukat nem felejthk, akik becsülésüknek tanújolét adják. En­nek a fenkölt érzésre valló tanúság- tételre szép példa Nyirpazony köz­ség, amelynek képviselőtestülete ünnepélyes keretek között díszpol­gárává választotta Vincze Tituszt, a ref. iskola igazgató-tanítóját, aki 40 évi hű és nemesen tiszta ideálokért küzdő tanító, nevelő munkássága után nyugalomba vonult. A díszpol­gári oklevél átadásán jelen volt a község kishirtokossága, -intelligen­ciája, népe, a jó tanítónak hálás kö­szönetét mondó tanítványok soka­sága. A díszközgyűlést 15Ó terítékes társasebéd követte, amelyen több lelkes köszöntő tárta fel a színek hódoló szeretetét Vincze Titusz előtt. Olcsó téli áraim! Női szövött kesztyű 1*10-tői Női kötött kesztyű 1 "59-tól Női bőrkesztyű bélelt 4'50-től Női melegharisnya —"90-től Női m. selyem bélelt harisnya 1 "58 tót Mackóruáák. bébikelengyék iagy ráiasztékban! rriirn nA| városház-épaiet, mUCnildl „BIZALOM“ hitel! — A vezér kardja. Szüli ő Géza, a felvidéki magyarság egyik kiváló ve.zórférfia írta az Új Idők mostani vezércikkét Magyarország főméltó- ságú Kormányzójáról. Herczeg Fe­renc szépirodalmi hetilapjának gaz­dag tartalmából kiemeljük még Har- sányi Zsolt költői regényének foly­tatását, Jajczay János értékes kép­zőművészeti tanulmányát és Bállá Antal magvas, tartalmas könyvis­mertetését Duff Cooper világhírű, új könyvéről, „A nyugati hadszín­téréről. Kassay Solt, Babay József. Nagy Lajos, Lénárt Hona elbeszélé­sei, Koroda Miklós hangulatos úti levele, Irnecs Béla, Várkonyi Zoltán és Hárs László versei, S. Bokor Mal­vin máris nagy sikert aratott regé­nyének folytatása, Illés Endre és Tbeczki György színházi kritikái, a kedvelt rovatok, időszerű képek gazdagítják még az Üj Idők úij szá­mát. Díjtalan mutatványszámot bár­kinek küld a kiadóhivatal, Budapest, VI., Andrássy-út 16. Miért iazlk mindenki Csokonai Ásványvizet ? Mert gyomorfeunti hsaknál, égésnél és gé«ehurntos megbetegedéseknél kiválóan gyógyhatású. OrYBSprofeaasorok a j á n 1 j á k Kapható Biadia flszsrúziitbn is veadígtübei

Next

/
Oldalképek
Tartalom