Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1938 (6. évfolyam, 196-245. szám)

1938-09-10 / 203. szám

6. oldal USOS« S2Ä Bölcsx HÍRLAP (Trianon 19.) 1938 szeptember 10. Kedvező a fogyasztási statisztika A pénzügyminisztérium nyilvános­ságra hozta a fogyasztási adó alá eső ci.k<ke.k termeléséről szóló kimu­tatást. E.z a kimutatás a legutolsó tizenegy 'hónap adatait foglalja ma­gába«!, tehát feltünteti a fogyasztás alakulását 1937 szeptamber elsejétől 1938 július végéig. Mindjárt meg le­het állapítani, hogy a legtöbb cikk­nél a forgalom emelkedett. Kivétel ‘talán a cukorfogyasztás, de itt a for­galom visszafejlődését a kivitel kényszerű csökkenése idézte elő. A sörfogyasztás az utolsó tizenegy hó­napban 31.327 hektoliterrel emelke­dett. A motalko fogyasztása megha­ladta a 100.000 méterrnázsát és 44.869 métermázsa növekedést mutat. A. könnyiiben.zin forgalom árnyalatilag gyengébb, a nehéz benziné viszont emelkedett. A petroleurnfogyasztás némileg visszaesett, a fűtőolaj for­galma végeredményben jelentősen eanelkede11, de magában jú 1 tusban csökkent. A kenőolaj fogyasztása szintén emelkedést mutat. Meglepe­tés, hogy a gyufafogyasztás többévi .visszafejlődés után állandó növeke­dést tüntet 'fel. Az utolsó tizenegy hónapban 184 millió doboz gyufa fogyott, ami 7.5 millió do/boz többle­tet jelent. Játékkártya eladás! BRIDGE, RUMMY ÉS MAGYARKÁRTYA ELADÁSA NAGYBAN ÉS KICSINYBEN. — OLCSÓ ÁRAK! Jóba E. papír, Írószer üzletében’ (Nyirvidék-Szabolcsi Hír­lap helyiségében.) RÁDIÓ PÉNTEK, szept. 9. 4.15: A rádió diákfélórája. 5.00: Légvédelmi elő­adás. 5.25: Hajdú István gordonká­ik, zongorakísérettel. 6.00: Sport- közlemények. 6.10: Hanglemezek. 7.00: Előadás. 7.30: Christ op híd es Jánosné és Liontas Konstantin gö­rög dalokat énekel zongorakíséret­tel. 8.15: A rádió külügyi negyed­órája. 8.30: A Budapesti Hangver­seny Zenekar műsora. 9.40: Hírek, időjárásjelentés. 10.05: Lakatos Flo­ps és cigányzenekara muzsikál, Ku- bányű György énekel. 11.00: Hírek francia és angol nyelven. 11.10: Mile- tin Géza jazz-hármasa játszik. 12.05: Hírek. Budapest II. 6.30: Előadás. 7.00: Frieder Katalin zongorázik. 7-30; El­beszélések. 8.00: Hanglemezek. 8.30: Hírek. SZOMBAT, szept. 10. 4.15: Mese­délután. 5-00: Kalmár Pál magyar nótákat énekel, kíséri Farkas Béla és cigányzenekara. 6.00: Elbeszélés. 6.30: Kerékjártó Gyula hegedül, zon­gorakísérettel. 7.0Ö: „Lavotta János emlékezete.“ 8.00: Rádió a rádióról. 8.15: „A német rádió tarka estje.“ Köavetítés Berlinből. 9.20: Hírek, időjárás jelentés. 9.45: Radhelie Tihau- voye klaviesembalón játszik a belga- magyar művészcsere keretében. 10-20: Ilniczky László ja.zz-zenekara játszik. 11.00: Hírek német és olasz nyelven. 11.10: Pertis Pali é9 cigány- zenekara muzsikál. 12.05: Hírek. Budapest II. 6.30: Mezőgazdasági félóra. 7.00: Hanglemezek. 8.05: Hí­rek, lóversenyeredmények. 8.25: A rádió szalonzenekara. 9*45: Időjá­rásjelentés. i Állandó műsor: 6.45: Torna. Utá- B«: Lemezek. 7.20: Étrend. 16.80: Hírek. 10.20, 10.45: Felolvasás. 11.10: Vízállás 12.00: Harangszó, időjárás, 12.05: Hangverseny. 12.30: Hírek. 1.15: Időjelzés, időjárás. 1.30: Hang­verseny. 2.40: Hírek, árak. 4.45: Idő­jelzés, időjárás jelentés, hírek. Tankinyve! islslai szertlet —— vásárdíjén DARV1SN1L Zrínyi Ilona utca 9. Tel. 6-14 Nyíregyháza megyei város polgár- mesteri hivatala. K. 22351 -1938. HIRDETMÉNY A gazdasági munkavállaiók köte­lező öregségi biztositásáró! szóló 1938, évi XII. t. c. 12, § a alapján azok a gazdasági munkavállalók, akik 65, a tűzharcosok 63-ik élet­évüket már betöltötték, vagy az 1939. évi jaauár hó 1. napjáig be töltik. 1939. január hó Möl öreg­ségi járadékra jogosultak. A 87000— 1938. F. M. sz, rendelet 1. §. értei mében a szóban lévő gazdasági munkavállalók járadékigényének a megállapítása iránt az eljárást folyó évi szeptember hó 1-től kezdve fo­lyamatba lehet tenni és ezzel kap­csolatban a fent megjelölt gazdasági munkavállalók járadék iránti igényü­ket már folyó évi szeptember 1 - töl a városháza emelet 30. sz. szobá­ban bejelenthetik. Közérdekből kívánatosnak látom, hogy az érdekelt munkavállalók ezeket a bejelentéseket minél előbb tegyék meg, hogy a jelentkezési la­pok a szükséges adatok bejegyzése után a járadékbizottzág véleményé vei együtt az intézethez mielőbb beküldhetők legyenek. Fontos szociális érdek fűződik ahhoz, hogy az érdekelt munkavál­lalók a hivatkozott törvénycikkben részükre biztosított járadékot 1939. évi január hó elején már tényleg meg is kapják. Ez pedig csak úgy érhető el, ha a jelentkezési lapok az intézethez kellő időben érkez­nek be. Figyelmeztetem az érdekelteket arra is, hogy a hivatkozott törvény- szakasz értelmében a jelentkezés előtti időre járadékot folyósítani nem lehet. Azok tehát, akik a je­lentkezéssel késedelmesednek, ma­guknak okoznak anyagi kárt. Mind a jelentkező családi nevét, mind születési évét, hónapját, nap ját, születési helyét és anyja leány­kori nevét közhitelű könyvek és hi- teltérdemlő okiratok alapján kell be­jegyezni. E célra elsősorban alkal­masak a községben vezetett anya­könyvek, a felmutatott születési vagy házassági anyakönyvi kivonatok, ka­tonai igazolványok. Ha a jelentke­zőnek ilyen okmányai nincsenek és azok beszerzése nehézségekbe ütkö­zik, úgy községi bizonyítványt, cse­lédkönyvet, vagy munkásigazolváayt is el lehet igazoló iratul fogadni, ha az ezekben foglalt adatok helyessé­gét egyéb rendelkezésre áüó adatok is alátámasztják. A iüzharcosi minőség igazolásé nak azoknál a jelentkezőknél van jelentősége, akik 65-ik életévüket még nem töltötték be, de 63-ik életévüket már betöltötték. Az ilyen jelentkezőket, ha a 9500—1938. H. M. sz. rendeletnek megfelelő igazoló j irattal még rendelkeznek, annak sür- j gős beszerzésére kell, hogy utasít- j sam. A 65 ik életévüket már bétől- | tőit jelentkezőknél a iüzharcosi mi­nőséget csak akkor fogom feltün­tetni, ha az igazolás nehézségekbe nem ütközik. Figyelemmel erre, tehát csak azt lehet tűzharcosnak tekin­teni, aki igényjogoíultaágát a volt közös hadsereg, vagy a honvédség katonai parancsnoksága, az illetékes testnevelési és népgondozó felügye­lőség áitai kiállított igazolvánnyal igazolja. Természetesen attól, akinek a tüzharcosi minősége már születési vagy házassági anyakönyvi kivona­tán is fel van jegyezve, külön iga zolást nem kívánok. Felhivom az érdekeltekéi, hogy igényeik érvényesítése végett a fent megjelölt igazoló iratokkal a Város­háza emelet 30. sz. szobában saját érdekükben jelentkezzenek. Nyíregyháza, 1938. szept. 2. Szobor s. k. polgármester ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 3633—1938. vsz. Árverési hirdetmény kivonata A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 287—1936-6. számú végzése folytán Giasner Ernő budapesti cég javára 758 P 10 f. tőke s járulékaira 1936. évi május hó 19. napján foganatosított végrehajtás alkalmával le és felülfog­lalt és 1240 P-re becsült ingóságokat, u. m. tennisz rakett, szobai bútorok és zongora a nyíregyházi kir. járásbí­róságnak Pk. 18473 —1936. sz. végzése következtében Nyirpazony határában Sóstóhegyen 1938. évi szeptember hó 20. napján d. e. 11 órakor nyilvános bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, eí fogom adni. Nyíregyháza, 1938. augusztus 25. LABAY ANTAL kir. )bir. végrethsajá# Apróhirdetések IC $ 80 fillér, minden további «s4 8 üiíér, áüáat keresőknek 10 szóig fillér, zárnám további szó 6 ÜMí KIADÓ LAKÁSOK Kiadó szeptember 15-re vagy október 1-re 3 szobás uj lakás. Luther utca 16. 2443-3 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Közhírré teszem, hogy Ruhakon- fektion keresk. és ipari r. t. bpesti bej. cég végrehajtató kérelmére és javára 254 P 70 f. tőke és járulékai erejéig a teljesített fizetések betudá­sával a nyíregyházi kir. járásbíró­ságnak 4927—937, számú végzése alapján foganatosított kielégítési vég­rehajtás alkalmával le és feiülfoglalt 3407 P-re becsült bútorok, festmé­nyek és egyéb ingóságok 1938. évi szeptember hó 14-én d. e. fél 10 órakor Nyíregyházán, CsiLag utca 9/a alatt bírói árverésen $ legtöbbet ígérőnek eladatnak. Nyíregyháza, 1938, aug. 23. Berky latrán kir. jbir. végrehajtó. express hirdetések IS artif 1 P SS ffi»6r, ntafes MM ssé 10 BHér. Költözködés előtt vizsgáltassa és ciáuoztassa lakását NÁNÁSSY-val, Kossuth a. 9. szám. Telefon 377. — Frissen érkezett sváb és patkányirtó szerek kap­hatók. 6 évi törlesztésre eladók a Rákóczi utca végén lévő városi kislakások néven is­mert tiszta téglából épült adó­mentes házak. 1 szoba, előszoba és mellékhelyi­ségekből álló ház P 2.800 2 szoba, előszoba és mellékelyi­ségekből álló ház P 3 600 Ugyanott kaphatók 5 évi rész leifizetésre házhelyek négyszög­ölenként 6-10 P árban. Eladással megbízva: Csillag Nándor ay. banktisztviselő ingatlanforgalmi irodája, Nyíregyháza, Nyirvizpalota, Széchenyi-üt. 1. szám Telefon 601. Pénztárkezelésben és könyvelésben jár­tas kisasszonyt keres azonnali belépésre ifj. Hegedűs András hentes és mészáros. 4389 3 Egy mindenes 15-re felvetetik. Luther ház III. 3. 4477-2 Jómunkás hölgyfodrásznő é* egy fiatal fodrászsegéd azonnal felvétetik. Cim a kiadóban. 4452-2 Érettségizett, gépírást tudó fiatalember alkalmazást kaphat az ev. Kossuth gim­názium igazgatói irodájában. 4475- 'i Német kisasszonyt keresek két kisgyer­mekem mellé. Cim: Árpád utca 1. szám. EmeLt. 202 KÜLÖNFÉLÉK Keresztény úri leány kereskedelmi vég­zettséggel, gép és gyorsirónő, bármily ál­lást elfoglalna. Szives megkereséseket a kiadóba kérem „Ötven pengő“ jeligére. 4479-2 Alkalmi házvétel Főutcán adómentes 3 szobás hallos fel­szerelt fürdőszobával 8840 P-ért sürgősen eladó. Háromszobás téglás adómentes 5200 P ért belterületen kevés készpénzzel át­vehető. , HAUBEROER GÉZA ingatlan iroda utján. Nagy korona épület ■érmés biztosító fóképviselete, g Betegtoló kocsi eladó. Bocskai utca 54. szám. 4449 Kertész október 1-re jan. 1-i belépéssel állást keres, 16-18-20 éves fiai gazdasági alkalmazást. Cim a kiadóban. 4444-2 Eladó ház Három szobás teljes komfortu adómen­tes, főutcán, kilenc százalékot jövedelmez tisztán. Propper József ingatlanforgalmi irodája, Nyíregyháza, Zrínyi Ilona utca 4. Telefon 6-15. 4394 Eladó generál javított 5 üléses kaiban- tartott személyautó §0 százalékos gumik­kal, takszi joggal is. Nádor utca 66. 4453-2 Nyomtatványok alábbi szövegben a ki- adóhivatalban darabonként 10 fül ér ét kap­hatók. Üzlethelyiség kiadó. Kiadó pinoe. Ez a ház eladó. — hóid föld eladó. Bú­torozott szoba, kiadó lakás, 1, 2, 3, 4, 6 szobás stb. A fokstóe: iábe Klek. A fhadMM fefctffc: A ftwb«M Hkiap fapkfadó befeti ttrmaftg. LmééK ée Téomi kinddtafejdonoa

Next

/
Oldalképek
Tartalom