Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1938 (6. évfolyam, 196-245. szám)

1938-10-25 / 240. szám

(Trianon 19.) 1938 október 25. SZ. lOLCfl hoflAP 5. 4M Uf ftMkrtciít irt az új Prága zászlójára, mert mind mondják a «csehek: véget akarnak vetni a korrupciónak. Ez­zel elismeri Csehország, hogy az, ami eddig a cseh közéletben, a bel- és külpolitikában történt, kor­rupció volt, erkölcsi alap nélkül való materialista hazugságok rend­szere. Az új Olaszország, a meg- ifjodott és a világ bámulatát ki­vívó új Németország a tisztes né­pi erők alapján az erkölcsi világ­rendre emelte nemzetét. A nem­zeti szocializmus, mint Frank dr. birodalmi miniszter pesti előadá­sában a minap mondotta, a német szellem alkotása és így nem lehet exportcikk, de erkölcsi vonalve­zetése, erőt koncentráló dinami­kája, a népi gondolat maradékta­lan, őszinte és magának a népmil­lióknak ellenőrzése, nagy nyilvá­nossága mellett való szolgálata olyan útmutatások, amelyeket kö­vetnie kell minden országnak, ha erős, ha számbavétetni akaró jö­vőről álmodozik. NAPIREND Október 25. Kedd. Rám. kát. Mór Gör. kát. Marcián. Prot. Blanka. Izr. Thisri 30. A nap kél 6 óra 32 perckor, nyug­szik 16 óra 56 perckor. A hold kél 8 óra 49 perckor, nyug­szik 18 óra 6 perckor. Magyar napirend: Sohasem volt vi­tás, hogy Magyarországon csak nem­zeti és keresztyén irányzat lehet ural­mon. Ha a miniszterelnök mégis hang- snlyozni kivánta ezt a nemzethez in­tézett szavaiban, annak a jele, hogy figyelmeztetni és óvni kívánt minden­kit, aki a nemzet sorsdöntő napjaiban esetleg a nemzeti közszellemtől idegen eszmeáramlatokkal merészelne kacér­kodni. A miniszterelnök nagyon jól tudja s erről őt az ország nepe bizto­sítja, hogy mögötte sorakozik fel en­nek a keresztyén-nemzeti állaseszmé­nek minden kicsinye és nagyja. Egész héten a következő gyógyszertárak tartanak ágyéiért szolgálatot: Gonda (Nyírvíz palota, Széchenyi ut), Gergely]}y (Kállai-U.) Október hónapban a ‘közgyógyszertl lá­tás, a tüdőbeteg-szanatórium, gyermek nén­it el y, Stefánia vényeire az Osgyáni Jó­zsef (Bessenyei-tfir) gyógyszertar szol­gáltatja ki a gyógyszereket. A gyógyszertárak reggel 8-tól este 7 óráig, az éjjel szolgálaton teljesítő gyógy­szertárak este 9 óráig vannak nyitva, k 200,500/1934. B. M. rendelet érteimében este 9 órától reggel 7 éráig vénykésdtés- néi 25 százalék, kézi eladásnál 50 ftUér pótdij jár. A vátosá gjő»- ée tetdÜssdA — Halálozás. Reich Gyuláin é. Reich Gyula fűszer nagykereskedő felesége a szombatról vasáer-apra •virradó éjszaka hirtelen elhúiób\. A széles körben ismert és szeretettel körülövezett üriasszonyt ma dél­után temették el a részvét impozáns megnyilatkozása mellett Halálát férjén kívül bátyja, L. Lukács Vil­mos és kiterjedt rokonság gyászolja. — Meghosszabbítják a mezőgaz­dasági védettséget. Az érvényben levő rendelkezések értelmében ok­tóber 30-án megszűnik a védettség, A pénzügyminisztérium még sem­miféle hivatalos közlést ebben az ügyben nem tett. Tekintettel arra, hogy a határidő erősen közeledik, az érdekelt köröket erősen foglal­koztatja a kérdés, milyen intézke­dés készül. Beavatott körökből ar­ról értesülünk, hogy egyelőre a vé­dettségi állapot meghosszabbítására kerül sor, mivel az új gazdaadóssági rendelkezések ez időpontig valószí­nűleg már nem jelenhetnek meg. — Szárnyat a hazának. Kisvárdán gyűjtést kezdeményezett vitéz Hay- nal Lajos alezredes, az itt állomáso­zó hoin/védzászlóalj parancsnoka. Kis vár da közönsége átérezte a nagy •nemzeti cél fontosságát és föllelke­sülve attól az áldozatos magyar szel­lemtől, amelyet a honvédség hozott a község életébe, pár hónap alatt 35.000 pengőt gyűjtött össze a Hor­thy Miklós repüJőaiapra. — Egy nyíregyházi hivatásos bir­kózó hirtelen halála. Grün Henrik 43 éves hivatásos birkózó, szomba­ton budapesti lakásán váratlanul meghalt. A halála körül gyanús kö­rülményeket láttak fennforogni, az­ért a rendőrség elrendelte a holttest telbo.nc olását. A boncolás megálla­pította, hogy halálát szívizomelfaju- lás okozta. Grün Henrik Nyíregy­házán született és hosszú évekig eredményesen működő tagja volt az itteni sport egyleteknek. HOVANY LETT A KÖV9JL mari are—éiyteácn kárért tartott. Na* pont« ragpej éhgyomorra 3 doci Un* gyem Mir« ftUubenaúa gyógyvwct ív ott, mely foico—a • —irdégóet, csökkenti « tápééiéfc k8a«—náláeál 6a így nem gyrapaoik « teatcály. 5 — Ernszt Sándor a Világegyház helyzetéről. Ernszt Sándor a Világ­egyház helyzetéről vallott felfogását a Katolikus Népszövetség 1939. évi naptárában mondja el. Glattfelder Gyula Csanádi püspök a Nagy Kongresszus tanulságairól, Huszár Károly v. miniszterelnök pedig Az Ol tá r is.z én t s ég Vi 1 ágkon gr e ssz-us á r ról értekeznek az új hangokat és formákat kereső kalendáriumban. —: Az elmúlt év története, a nevezete­sebb évfordulókról való megemlé­kezés, elbeszélések, hasznos tudni­valók és rövid karcolatok teszik vál­tozatossá és hasznossá a Katolikus Népszövetség nagy naptárát. A 116 oldal terjedelmű, a kettős szentév ünnepségeinek képeivel díszített, rendkívül csinos kiállítású naptárt a Katolikus Népszövetség tagjai tag- illetményül, a Népújság előfizetői 20 fillér portómegtérítés fejében, az ér­deklődők pedig 50 fillér megküldése ellenében kapják a Katolikus Nép- szövetségtől (Budapest IV., Veres Pálné-utea 9., I. 2.), vagy a helyi igazgatóktól és csoportvezetőktől. — Bánky Róbert Kamaraszínháza díszelőadást rendez a Repülő Alap javára. Vitéz Bánky Róbert Nyír­egyházán is mindig szeretettel és el­ismeréssel fogadott, kitűnő Kamara- színháza október 26-án Pécsett dísz­előadást rendez a Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap javára. A díszelőadáson, amelynek Albrecht kir. herceg* 1, vitéz Ruszkay Jenő ve­zénylő tábornok, pécsujfalusi Péchy Kálmán tábornok a fővédnökei, az ,,E,lmegy a falu“ c. színművet adják elő. — Üj tűzoltó- és légoltalmi pa­rancsnokok. Debrecenben most ért véget a második tűzoltótiszti tanfo­lyam, amelynek hallgatói légoltalmi kiképzést is kaptak, mert az újabb rendelkezések értelmében a kisköz­ségekben a tűzoltóparancsnok lesz egyidejűleg a légoltalmi parancsnok is. A tanfolyamot a szabolcsi közsé­gek kiküldöttei közül a következők végezték: Czine Zsigmond kovács- mester (Kántorjánosi), Dankó Sán­dor közs. kisegítő munkaerő (Nyir- adony), D-uli Jánois tanító (Gebe), Éliás János kisbirtokos (Kótaj), Er- dey Lajos ref. tanító (Tiszaeszlár), Horváth Lajos gazd. (Búj), Jakab Já­nos tanító (Nyirvasvári), Kiss And­rás földműves (Bessenyőd), Lengyel Gyula gazd. (Nyirgyulaj), 'Márton József kádármester (Baktalóránthá- za), Pál Sándor közs. kisegítő írnok (Nyirpazony), Spák József földmű­ves (Tímár), Szabó Kálmán aszta­losmester (Lövöpctri). — A közalkalmazottak igazolvá­nyainak: érvényesítése. Az államvas­utak igazgatósága közli, hogy a köz­szolgálati alkalmazottak arcképes igazolványainak érvényesítése az il­letékes üzlet vezetőségnél november 1-én megkezdődik és 1939 január hó 31-én végződik. Az 1938. évre kiál­lított, illetőleg érvényesített arcké­pes igazolvány 1939 január 31-ig akad ál y t a 1 an ul f e lhas z n állha t ó. — KafcmL, rmtMraé^, —i»rWrné- gí, pA—otfjárWigi éa rmáÚ qpw­rufa*««ti cikkek ietfoicaóbb beeaaraé- m forró«* P*pp Déeee egyaonátámatí hakte. Lutber-vite« 6. —wm. Tfieéfm­aaám: 799. (x) — A Reménysugár, a nyíregyházi kereskedelmi középiskola ifjúságá­nak országos viszonylatban is is­mert, nívós diáklapja most jelent meg. Vezércikke az aktuális külpoli­tikai helyzettel foglalkozik, nem po­litizálva, hanem a magyar ifjúság szíve mélyén rejlő érzéseket őszinte szavakban megszólaltató .'hatásos cikkben tárva fel a magyar fiatalság gondolatait. A cikkek, közlemények, versek, a különböző rovatok mind a Reménysugár életrevalóságát, a szerkesztés ügyességét hirdetik. — Az elmúlt, izgalomtól, örömtől és keserű csalódásoktól zsúfolt na­poknak talán legszebb, legmegha- tóbb és legmelegebb emléke a sze- pességiek állásfoglalása a magyar haza mellett. A cipszerekrőil, a Sze- pesség izzóan magya'rlelikü német­jeiről, magyar történelemtől és ma­gyar romantikától gazdag városaik­ról írt izgalmasan érdekes és költői cikket Bevilaqua-Borsody Béla, az „egykori késmárki diák“ a.z Üj Idők legújabb számába. Ugyancsak a nemzet nagy eseményének jegyében áll Havas Istvánnak, a Petőfi Tár-, saság főtitkárának hat művészien csiszolt szonettje, a Felvidék váro­sairól. A lap gazdag tartalmából ki­emelkedik még Eszterhás István drámai erejű történelmi novellája, Barabás Gyula elbeszélése, továbbá Hegedűs Ádám, Kőváry Margit és Konkoly Kálmán cikke, Falu Tamás, Kelen László stb. költeménye és Zsdigray Juliánná, valamint Illés Endre és Zaka Sándor színházi kri­tikája. Díjtalan mutatványszámot bárkinek küld a kiadóhivatal, Buda­pest VI., Andrássy-út 16. Előfizetési díja negyedévre 6.40 pengő. Egyes szám ára 50 fillér. — A hulladékgazdálkodás meg­szervezése a vidéki városokban. A magyar racionalizálási bizottság ter­vezetet dolgozott ki a hulladék g y ü j tés m e gs z e r.ve zés o ér deké b en>. Ez a tervezet figyelembe veszi az Egyesült Államokban már jól bevált rendszert. Intézkedés készül azok­nak a hulladék anyagoknak gyűjté­séről, amelyek nyersanyag szem­pontjából számot tesznek. Elsősor­ban a bőr-, gumi- és vasa nyűgökön kívül minden más fémanyag gyűjté­sét célszerűen kívánják megszer­vezni. Ez úgy történik, hogy a fő­városon kívül a vidéki városokban is megszervezik a hulladékgazdálko­dást és főként az ónra, rézre és ólomra lesznek tekintettél, miután ezeket az anyagokat csak külföldről lehet beszerezni. Ezek a fémek kitü­nően alkalmazhatók újból is és tel­jesen pótolják a külföldről behozott drága nyersanyagot. A hulladék­gazdálkodás megszervezése új eg­zisztenciákat is teremthet, eltekint­ve attól, hogy a belföldi nyersanyag, fokozott kihasználását és értékesí­tését b.izLOSítja. ML Kir. MrirarniWfal ARom** Myintrfcfcii Időjárás jelentése 1938. október 23. reggel 6*33-tői október 24. 6*33-1* Hőmérséklet: maximum 6*4 Hőmérséklet: minimum 3’0. Talajmentéa 2 6. Szél erőssége» iránya (6—UL) 7. p Q7Q1/j _vih a rn« Fe lhőzet (0—10) 10. Változó esőfel­hők. Csapadék milliméterekben reggel T tői reggel 7-ig 5 8. Meg—megszűnő esők. Légnyomás: 769. Változatlan. Jegyzetek: Látás 10 km. — Az Ev. Nőegylet választmánya kedden délután 4 órakor összejöve­telt tart. Az összejövetelen a dr. Dómján Elek püspök h alá lávái kap­csolatos teendőket beszélik meg. — Talált tárgyak. Egy darab kör­zőit, egy kapukulcsot, retikült és egy darab talált zsákot szolgáltat­tak be a rendőrkapitánysághoz. Iga­zolt tulajdonosuk átveheti a hivata­los órák alatt a bűnügyi osztályon. — A jókedvű adakozót szereti az Isten. De az Ev. Nőegylet is... Tud­ják ezt a mi kedves testvéreink és egymás után hozzák a Csillag-utca 16. sz. alatti Szeretetotthonunkba ajándékaikat. Nem soroljuk fel név szerint azokat, akik gyermekkocsit, ruhácskákat, élelmiszereket hoztak. Jobb helyre van az felírva a jóisten­nél, mint a hírlapi nyugtázások ro­vatában. Ha még van valaki, aki Csendes szüret hulkszavú kopogta­tására, nem felelt, nagyon kérjük, ne dobja a papírkosárba elintézetlenül kérésünket. Akinek a jó Isten krum­pliban, lisztben, ruhafélékben, pénz­ben eleget adott, juttasson belőle öregeinknek, árváinknak és nap­közi otthonunk pólyásainak. Nem kérnénk, ha nem volna rá szüksé­günk. Kérünk tehát a jószívű embe­rektől, mert tőlünk is napról napra többen kérnek. Adjatok, hogy ad­hassunk! Ev. Nőegylet elnöksége. Győzött Mindenki a kitűnő gyógyhatású ásványvizet issza, mert kelle­mes szénsavas viz, borviznek is kitűnő. Kapható minden fflszerfizletben és vendéglőben. — Emelkedik a fogyasztás! A pénzügyminisztérium most hozta nyilvánosságra a fogyasztási adó alá eső cikkek termeléséről Ó9 for­galmáról szóló kimutatást szeptem­ber hónapban. A kimutatás a fo­gyasztás emelkedését tűnteti fel. A könnyű benzin fogyasztása 4604, a tiszta benziné 5398, a motalkóé 10.494 métermázsával növekedett szeptemberben. Ugyancsak emelke­dett a petroleumfogyasztás és kenő­olajfogyasztás is. Kedvező képet ad a gyufafogyasztás: több mint hat­millió dobozzal emelkedett. A sör- fogyasztás csökkent. További javu­lást mutat a cukorfogyasztás, ha az exportot .is figyelembe vesszük, ak­kor az emelkedés 942 vágón. ««i ............ M* r most gondoljon a telre és sz«r«zze be g Many V323S­kályha ás tüzbelyszikságlstát | oic/n iraki Wirtschafter vaskei eskedesében, Nyíregyháza. Telefon 90. Budapest — Salgótarjáni tűzhelyek és kályhák lerakata.

Next

/
Oldalképek
Tartalom