Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1938 (6. évfolyam, 196-245. szám)

1938-10-18 / 234. szám

Be kell jelBBteci az araté és kaszáié gépeket A minisztérium most kiadott ren­deleti) értelmében az arató és ka­száló gépeket 15 nap alatt a vár­megyei, illetőleg városi gazdasági felügyelőségeknél az előirt bejelen­tési űrlapon be kell jelenteni. A jö­vőben előállítandó iiyen gépeket az előállítás napjától, a költőidről be­hozott gépeknél pedig a behozatal számítolt 15 nap alait kell bejelen­teni. A bejelentésre a gép tulajdo­nosa (gépgyár, kereskedő, birtokos sib.) köteles, ha azonban a gépet a tulajdonjog fenntartásával adták el és a vevő a tulajdonjogot még nem szerezte meg, a bejelentést nem a tulajdonos, hanem a vevő köteles megtenni" s Aki arató vagy kaszáló gépet el­idegenít, köteles ezt a körü;ményt a vevő nevének és lakásának megje­lölésével 8 nap alatt bejelenteni an­nál a gazdasági felügyelőségnél, amelynél a gépet bejelentették. A bejelentési kötelezéttség teljesí­tését törvény hatósági jogú városok­nál a városi, a megyéknél a vár­megyei gazdasági felügyelőség ellen­őrzi. Aki a bejelentési kötelezettség­nek nem te&z eleget, kihágást követ el és 600 pengőig terjedhető pénz­bírsággal büntethető, KÖZGAZDASÁG — K síparí közszállítási cso­portokat alakítanak a beruhá­zási programra. A vidék iparos­sága erőteljesen kíván bekapcsolódni a milliárdos beruházási i program végrehajtásába. A vidéki ipartestfl- letek azt kérik a kormánytól, hogy azok az összegek, amelyeket a vidék fizet be, kei ti jön vissza az illető ipartestületi kerület gazdasági vér­keringésébe. Az illetékes körök úgy szeretnék keresztülvinni ennek a fontos célnak a megvalósítását, hogy az egyes ipartestületek keretibe tar­tozó kisiparosok kCsszállitá&i cso­portokat alakítsanak és igy része­sedjenek a beruházási programból. Errevonatkozóan a kormány kilátásba helyezte támogatását és ennek meg­felelően az ipartestületi kerületekben megkezdték a közszállitási csopor­tok alakítását. — A vidéki pénzintézetek is kapnak állami és közületi be téteket. A vidéki pénzintézetek már régebben kérték az illetékes kor­mányköröket, hogy a hivitalos pén­zeket ne csak a főváro'i pénzinté­zeteknél helyezzék el, hanem része­sítsék ebben a vidéki pénzintézeteket is. Most, hogy a beruházási hozzá­járulás amugyis súlyos terheket ró a vidéki pénzintézetekre, ezt a ké­rést az intézetek megújították és kérték, hegy a hivatalos pénzek el­helyezésével tegyék lehelévé szá­mukra üzletkörök fejlesztését és a helyi hiteligények könnyebb kieié gitését, Miu'án a pénzügyi kormány­zat nagy súlyt helyez á vidéki hi telélet fejlesztésére és az ottani hi telírények kielégítésére, intézkedő? történt, hogy az OTI és a MABI pénzéből, továbbá az állami alapok pénzéből 100 000 pengőn aluli be­tétek formájában bízzák meg a vi­déki intézetekéi is a hatósági pán zek kezelésével. Báli meghívók, alkalmi értesítések egy vagy több színben nyomtatva, jutányos áron késeidnek OROSZ KAROLY nyomdaüzemében, Nyír­egyháza, Bercsényi-u. 3. Telefon: 577. Bpéregyháza megyei váróé polgár- mesteri hivatala. K. 35764—1938. Pályázati hirdetmény Nyíregyház* megyei város köz­igazgatásánál megüresedett 2 dijnoki állásra ezeaael pályázatot hirdetek. A hirdetett dijaoki 'állásokra való alkalmazás az 1937. évi 7000 M. E, rendelethez csatolt 12. számú kirau tatásban a dijnokok részére megál­lapított havi díjjal ée szabályszerű lakáspénzzel van egybekötve. A meghirdetett állások az 1938. évi IV. t. e. 6, §-ának 4. pontjában meghatározott első harmadba tartoz­nak. Ennéifo|va a betöltésnél az 1931. évi III. t. c. alapján kiállított „B“ mintájú igazolvánnyal rendel­kezők, ezekután az 1938. IV. í. c. rendelkezéseihez képest a hadirok kantak, a vitézek, a tűzharcosok, fel­téve, hogy 45. életévüket még nem töltötték be, minden má* pályázóval szemben elsőbbségi igénnyel bírnak. A featemlitett állások betöltésénél csak olyan pályázó folyamodás ve­hető figyelembe, aki 1893, évi I. t. c. 1. § ába előirt kellékekkel bir és. valamely középiskola negyedik osz­tályát elvégezte. A pályázatra jogosultak feltétlenül sajátkezűig irt kérvényüket pontos lakcím feltüntetése mellett, ennek a hirdetménynek a „Budapesti Köz­löny“-ben történő háromszori meg­jelenésétől számított 14 napon belül, — amár szolgálatban (ka’o ai szol- gálatban) állók szolgálati utón — Nyii egyháza megyei város polgár- mesteréhez cimezve nyújthatják be. A pályázati kérvényekhez eredet ben, vagy hiteles másolatban a kő­vetkező okmányokat kel! csatolni: 1. A magyar állampolgárságot iga­zoló okmányt, esetleg a magyar ál­lampolgárságra való igény szabály­szerű bejelentését igazoló okmányt (optiót.) 2. Újabb keletű hatósági erkölcsi bizonyítványt, mely a családi álla­potot és az u. n. tanácsköztársaság alatti magatartást is igazolja. 3. Az állami szolgálatra alkalmas szellemi és testi épséget igazoló uj keletű közhatósági tiszti orvosi bi zonyitványt. 4. Születési anyakönyvi kivonatot. 5. Az iskolai k pzettséget igazoló bizonyítványt. 6 Az igényjogosultságot igazoló okmányokat éspedig: a.) igazolványosoknáí az 1931. évi III, t. c. alapján kiállított „B“ min táju „Igazolványát, b ) a vitézi rend tagjainál a vitézi rend Fős*éktartósága által kiállított igazolványt, c.) az 1914 1918. évi világhábo ruban arcvonaibeli szolgálatot teje- sitett egyéneknél (tűzharcosoknál) a Károly csapatkereszt viselésére való jogosultságot tanú utó igazolványt. d) a világháború alatt teljesített arcvonalbeli szolgálatból kifolyólag rokkantá vált egyénnél az ezt meg­állapító okmányt. 7. Az eddigi szolgálatot, illetve fog alkozást és a hivatali teendők­ben való jártasságot igazoló okmányt. Az igarolványosok, valamint az 1938. évi IV. t. c. szerint elsőbbsé­gi igénnyel bírók folyamodványai illetékmentesek. A pályázati feltételeknek meg nem felelő, k llőképen fel rém szerelt, vagy elkésve érkező fo’yamodványok nem vétetnek figyelembe. Nyíregyháza, 1938. október 13. Szohor s. k. polgármester K. 25694—1938. Felhívás az összes sertéshizlalókhoz és szarvas marhahizlalókhoz A Főídffliivelésügyi Miniszter ur 65828—1935. sz. rendeiete értelmé­ben az 1938. évi október hó 15-i átlapollak megfelelőíeg az összes sertés és szarvssmarhahiztalással foglalkozók azonnal, de legkésőbb október hó 18. napjáig tartoznak sertés és marhahizlalád jelentéseiket megtenni s evégből statisztikai la­pokat kiállítani a törvényes kövei- kezmények terhe alatt. Ezím jelentéseket és statisztikai lapok kitöltését a Városháza 10. sz. hivatali helyiáégében kell megtennie. Felhívom a sertés és szarvas ma r- hshizlaíók&t, hogy a statisztikai la­pok kitöltése végett a Városháza 30. sz. hivatalos helyiségében ázonnai jelentkezzenek. Jelentést kötelesek termi a sertés hizlalók közül azok : 1. akik sertéshizlalássa! ípsrsie- rüleg foglalkoznak, tehintet nélkül a feiró sertések számára, 2. misden gazda, aki egy község határában 200 kát. holdnál nagyobb birtokon gazdálkodik, tekintet nél­kül arra, hogy tulajdonos, vagy ha­szonbérlő. Jelentést kötelesek tenni a szarvas­marhahizlalók közül azok: 1. akik szarvasraarhahízíaiással iparszerüleg foglalkoznak, tekintet nélkül a hízó szarvasmarhák szá­mára, 2. minden gazd3, aki nem gaz­dálkodik ugyan egy község határá­ban fekvő 200 kát. holdon, de &hi egyszerre legalább 8 drb. szarvas- marhát hizlal és 3. minden gazda, aki egy körség határában 200 kát, hokinál nagyobb birtokon gazdálkodik, tekintet nél­kül arra, hogy tulajdonos, vagy ha­szonbérlő. A 200 kát. hold vagy ennél na­gyobb ieü'eten gazdálkodók a szarvasmarhahizlalás bejelentésére még akkor is kötelesek, ha hizlalás­sal az összeírás Időpontjában nem is foglalkoztak vagy foglalkoznak. A fenti körülírt bejelentéseket a hizldók, illetve 200 holdnál nagyobb területen gazdálkodók október hó 18 ig tartoznak — külön felhívás nélkül — megtenni. Aki a bejelentést elmulasztja, ki­hágást követ el és 500 pengőig ter­jedő pénzbüntetéssel büntethető. Tekintettel arra, hogy az össze­írásnak határidőre kell történnie, ab­ban az esetben, ha a bejelentést, illetve a statisztikai lapok kitöltését valaki elmulasztaná, ezt helyszíni kiszállás uiján fogom elvégeztetni és ennek költségeit, a miniszteri ren­delet értelmében, a mulasztóval meg fogom téríttetni. Nyíregyháza, 1938, október 12. Szohor s. k. polgármester 9694-1938. vsz. Árverési hirdetmény kivonata A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 1118—1933. szám alatt kelt kielégí­tési végrehajtást rendelő végzése folytán Magyar Kir. Kincstár javára 377 P 54 fillér tőke s járulékai erejéig 1934. évi január hó 18. napján végrehajtás utján felü[foglalt, 41Ö0 P-re becsült ingóságok, u. in. bútorok, szőnyegek stb. a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 15771- 1934. sz. alatt kelt árve­rést rendelő végzése következtében Nyíregyházán, a Káliói utca 12. szám alatti háznál 1938. évi október hó 27. napján d. e. 10 órakor nyilvános bírói el fognak adatni Nyíregyháza, 1938. október 4. dr. Zathureczky Áhnofl, kir. járásb. v grt hajtó. 3700—1938. végrh, sz. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONAT A nyíregyházi kir. járásbíróságnak P. 23734—1937. sz. végzése folytáa vitéz Elekes Gábor nyíregyházi lakos javára 390 pengő tő>e s járulékaira 1938. évi január 7. és 1938 május 19. napján foganatosított végrehajtás alkalmával le és fe ülfoglait és30iö P-re becsült ingóságokat, u. m. 4 lovat, 1 tehenet, 1 üszőt, 160 juh és bárányt, tűzifát síb. a nyíregy­házi kir. járásbíróságnak Pk. 22734/ 1937. számú végzése közét kéz lében Nyirpazony határában Sóstóhegyen, Kriskó féle tanyán 1938. évi októ­ber hő 20. napján d. e. 10 órakor nyilvános bírói árverésen a legtöb­bet Ígérőnek, szükség esetén becs­áron alul is, el fogom adni. Nyíregyháza, 1938. szept. 19. La bay Antal, kir. jbir. végrehajtó S*prés* teírdetések 15 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. Költözködés előtt viz ^áltassa és ciánoztassa lakását NÁNÁSSY-val, Kossuth u. 9, szára. Teiefen 377, — Frissen érkezett sváb és patkány irtó szerek kap­hatók. Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további szó 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 fillér.! KIADÓ LAKÁSOK 2 szoba, előszoba, konyha, speiz utcai lakás, 1 szoba konyhás udvari lakás ki­adó. Nádor utca 30. 5253 Kiadó 2 szoba mellékhelyiséges lakás. Rákóczi utca 63. 5253 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Ügyes szobalányt azonnal felvennék. — Udvarló nem járhat. Sarvayné, Egyház utca 15. 4960-3 Főzni tudó mindenest november 1 éré felveszek Csillag utca 30. 5251 Fűszer és csemege szakmában jártas segédet azonnal felveszek. Cím a kiadó- hivatalban. 5250 Egy niindenesleány azonnal felvétetik Árpád utca 11. szám alatt. Emeleti lakás. KÜLÖNFÉLÉK ELADÓK a Rákóczi-utca végén levő városi kislakások néven ismert, tiszta téglából épült adómentes házak: 1 szoba, előszoba és mellékhelyisé­gekből álló ház 2800 P, 2 szoba, előszoba és mellékhelyisé­gekből álló ház 3600 pengő. Ugyanott kaphatók házhelyek négyszögölenként 6—10 pengős^ ár­ban. Eladással megbízva: Csillag Nándor ny. banktisztviselő, m. kir. .földművelésügyi minisztérium által engedélyezett ingatlanirodája. Nyír« egyháza, Nyirvízpalota, Széchenyi­ét 1. Telefon: 6—01. Nyomtatványok aianbi szövegben a ki­adóhivatalban darabonként 10fillérét kap­hatók. Üzlethelyiség kiadó. Kiadó pinca* Ez a ház eladó. — hold föld eladó. Bú­torozott szoba, kiadó lakás, 1, 2, 3, 4, 6 rzsbás stb. A aaerkes&téaért felelős: Jóba Elek« A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hírlap lapkiadó betéti társasága Kovácfa B. ée Társai kiadótulajdonos. Nyomatott a erkur“-nyomdában, Nyíregyháza, Bercsényi-utca 3. szája, Felelős: Orosz Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom