Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1938 (6. évfolyam, 196-245. szám)

1938-10-15 / 232. szám

Harctéri napié Október 14. (Trianon 19.) 1938 október 15. $2. j hírlap 3. oldal Halálragázolfegy idős hölgyet a Kisvasút Sitoraliaaihelyen idején abból a célból szavazták 1914. A volt azékesfchérviri 17. h, gy. e. az 1914, évi Rin és Visz- tulamenti hadjáratban ai X/l 3 — XI/2-íg vívott Chi'/öw ég Stari Sam- bor*i harcokban az o. m 2. hd?- néi a ra. kir. 20. h. ho. (Nagyvá­rad) kötelékében harcolt. Ezen és az ezt kővető nspon az ezrednek harcban álló zászlóaljai heves küzdelemben a túlerővel (egy egész hadosztály) támadó oroszokat nagy veszteség arán feltartóztatták, majd pedig a 8 aa sorokban ro hamra induó áttörni kísérletüket hősie3 ellentámadással meghiúsítot­ták, bátor és eredményes kéihusá val az állásokat mindenült megtar tolták. Különösen kitűnt az ezred utász osztaga, mely csákánnyal és baltával vívott véres közelharcot az ellenséggel. A nehéz chirowi harcokban az ez red több száz halottat és sebesültet vesztett, köztük az egyik zászlói!) hós parancsnoka Tomcsányi Árpád őrnagy is e harcokban esett el. Yítriolos merénylet a debre­ceni Tábla épében Súlyos «kimenetelű vi trióios me­rénylet történt tegnap délelőtt 11 órakor a debreceni ítélőtábla épüle­tében. Istók Ferenené debreceni la­kos tömény vitriollal leöntötte per­beli ellenfelét, Kovács Dezső hódos- cséipányi kocsmárost. Istókné tette elkövetése után be­ment Lábos tábfabíró termébe s ott szabályszerűen jelentkezett s beje­lentette a merénylet elkövetését. Kovácsot beszállították a klini­kára, az asszonyt pedig előállították a rendőrségen. áilaikivitelSuk szepiraberbuu Szabolcsvármegye területéről ez év szeptemberében a köveikező ál* latokat vittek ki: Ausztriába elszállítottak 279 hízott sertést, 39 szarvasmarhát, Németor szágba 10 szarvasmarhát, Csehor szágba 513 hízott sertést. 11111111111811111111 Kfeakai Rádió Service Sz-akazertien javít, modernizál. — Legújabb telepes rádiók raktára. TOMPA MIHÁLY U. 3. TELEFON 7-77 lllllllillli B1I8I1IK Halálos kimenetelű szerencsétlen­ség történt Sátoraljaújhelyen, a Kos­suth Lajos-utcában a báró Wald- bott-fél-e kastély előtt. Stern Johanna 80 éves újhelyi la­kos az úttesten akart keresztül ha­ladni, nagyothalló volt s így nem hall­hatta meg a kisvasút robogását. A vonatvezető egyrészt folytonos sairénázással figyelmeztette az át­haladó hölgyet, másrészt minden Évről évre érdekes képet nyerünk a vármegyei törvényhatósági bizott­ság kisgyűlésén a megye községei­nek helyzetéről. Mig a gazdasági romlás éveiben alig volt szó más­ról, mint tartozások fedezéséről, most már az egyes községek beru­házásokat teljesítenek, kulturális szociális, hazafias célokra áldoznak. A kisgyűlés csütörtökön délelőtt 9 órakor tartott ülést vitéz Jékey Fe­renc dr. főispán elnökletével. A kis- gyűlésen elfogadták az alispán elő­terjesztését, amely szerint a várme­gye kisfogy a sztású új gépkocsit szerez be, a régi kocsit pedig eladja. Nyírszőlős község elhatározta,- hogy az evangélikus templom építé­séhez 2000 pengő segéllyel járul hozzá. A segélyt évenként 500 pen­gős részletekben utalja ki az evan­gélikus egyháznak. Az alispán te­kintettel arra, hogy Nyírszőlős köz­ség anyagi viszonyai még mindig elég súlyosak, nem javasolta a segé­lyezésre vonatkozó határozat jóvá­hagyását, de Berta Jenő dr. és Vie- tórisz József dr. felszólalására, akik hangoztatták, hogy a községek templomépítési hajlandóságát min­denképpen honorálni kel!, a maga részéről is Örömmel járult a kisgyű­lés határozatához és így a segélye­zést az ág. h. ©v. templom javára jóváhagyta a kisgyűlés. Számos község iskolasegélyezést, ifúrott kút építését, egészségház lé­tesítését, napközi otthon és más kulturális és szociális intézmény tá­mogatását határozta el és ezeket a határozatokat a kisgyűlés mind jó­váhagyta. Megható az a hazafias buzgalom, amellyel Szabolcs várme­lyozni a szerencsétlenséget nem tudta. Stern Johanna nem vette észre a közeledő vonatot és így meg­történt a tragédia. A vonat el­ütötte a szerencsétlen asszonyt. Véresen, eszméletlen állapotban szállították a mentők Stern Johan­nát a kórházba, ahol még aznap sú­lyos sérüléseibe bekihalt. A halálos szerencsétlenség ügyében megindult a nyomozás. gye községei a Horthy Miklós re­pülőalapot támogatják. Nyirábrány, a határmenti község jár elöl az ál­dozatkészségben. Ez a község 5000 pengőt szavazott meg a fontos ha­zafias célra és vállalta, hogy az így keletkező pótadótöbbletet szívesen fizeti. Dombrád, Nyirpazony, Nyir- mártonfalva, Nyirgelse, Nyiradony 200—200 pengőt, Zsurk, Tiszas.zent- márton 100—100 pengőt, Mező- ladány 50, Benk község 25 pengőt- ajánlott fel a Horthy Miklós repü­lő alapra. A kisgyűlésén szereplő nyíregy­házi képviselőtestületi határozato­kat mind jóváhagyták, közöttük a Bazaltbánya Rt.-gal kötött egyesség- re vonatkozót, amely szerint a vá­ros a vállalkozói tartozást hosszú- lejáratú kölcsönné alakítja át. A kisgyűlési határozat rámutat, hogy ez a megoldás előnyös a városra. Feloldott községi határozat mind­össze egy-kettőv szerepelt a kisgyű­lés tárgyai között, ezek a határoza­tok is leginkább alaki hibák miatt szenvedtek elodázást. Megemlítjük ezek között Nyírlugos határozatát, amwely a debreceni gúti vasút réJ szere földterületet enged át bizo­nyos feltételek — a faanyag vissza­adása — ellenében. A kisgyűlés fel­oldotta a határozatot azzal, bogy pontosan jelölje meg a község, mi­lyen körülmények között engedi át a területet. A kisgyűlés elfogadta azt a ja­vaslatot, amely szerint a nyugdíjba vonult! Löwy Ignác állam építesz éti főtanácsos buzgó szolgálatainak el­ismeréséül 1000 pengő jutalomban meg, hogy az államépítészeti hivatal vezetője résztvehessen a hágai nem­zetközi útügyi konferencián. Abban az időben olyan fontos útépítési fel­adatokat kellett Löwy Ignác főtaná­csosnak megoldania, hogy nem utaz­hatott el Hágába. Most fáradhatat­lan szorgalmát a megajánlott juta­lommal is elismerni kívánta a vár­megye törvényhatóságának kis- gyűlése. Emelik a személyautók adéját Rövidesen napvilágot lát a sorom­póvámok felfüggesztésére vonatkozó kormányrendelet. Illetékes helyen be­fejeződtek az erre vonatkozó meg­beszélések, az érdekeltek is megtet­ték észrevételeiket s igy a rendelet kiadása előreláthatóan még ebben a hónapban megtörténik. Kiszivárgott hírek szerint a so­rompóvámok mintegy 5—6 millió pengős összegére az egyes városok megváltást kapnak. A megváltási összeg fedezetét azok a befizetések képezik, amiket a személyautó, üzemi gépjármütulajdonosok, továbbá a MÁV fizetnek be az alapba. A sxemélaauiókra a sorompóvá­mok megváltásából háruló költség — értesülésünk szerint — évi 30 pengőt jelent. Minden autó egyaránt ennyi terhet visel majd, amit az autó­adó pótiékelásaként hárítanak majd a gépkocsitulajdonosokra. Olcsább lesz a sertéshús A csehszlovákiai kivitel megsza­kadására való tekintettel a zsir és sertésárakban feltétlen csökkenés fog bekövetkezni. A zsir árak jelentős lemorzsolódása már az elmúlt na­pokban megkezdődött, most pedig — értesüléseink szerint — rövide­sen sor kerül a sertésárak leszállí­tására is. A német kiviteli relációban a német Reichstelle már csökken­tette az átvételi árakat es ennek meg­felelően most a belföldi átvételi ár is jelentősen le fog mérgelődni. így reményünk lehet, hogy a napi forgalomban is esni fognak az árak, ocsóbb lesz a zsir és sertéshús Legújabb íerfiszövetek, férfiingek SS Uránia Filmszínház Tittr Október 15-16 17. Szombat, vasárnap, hétfő — Budapessttel egyidőben A hölgy ©gy kissé bogaras ASZLÁNYI KÁROLY óriási sikerű filmvigjátéka. — A FŐSZEREPEKBEN Telaay Klári, Ráday Inra, tláiy Ctrl, Gázon Gyula. ­Előadások: szombaton és hétfőn 3-5-7 és 9 óra előtt 10 perccel. Vasárnap délelőtt fél 11 órakor és délután 3-5 7 9 és órakor. Ma, pénteken utolsó nap: SZERELMI VIHAR erőjével fékezett, de megakadá­sai 1 vármegyei törvényhatóság kisgyiilése a községek fskazatos fejlődéséről tanasksdik Nyirábrány hazafias áldozatkészséggel 5000 pongUt ajánlóit lel a Horthy Mikiét repfilBiiapra részesül. Ezt az 1000 pengőt annak­pu lóverek, nyakkendők Hungária Filmszínház Ezelőtt: Városi Filmszínház. Telefonszám: 503. Október 15 16-17. Szombat, vasárnap, hétfő — Budapesttel egyidőben! A hölgy egy kissé ASZLÁNYI KÁROLY óriási sikerű fílmvigjátéká. — A FŐSZEREPEKBEN Telnay Klári, Ráday Imre, Mály Gerö, Gázén Gyula ­Előadások: szombaton és hétfőn 3, 5, 7 és 9 óra után 15 perccel, — _________________Vasárnap 2, 4, 6, 8 és 10 órai kezdettel. Ma , pénteken utolsó nap: SZERELMI VIHAR

Next

/
Oldalképek
Tartalom