Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1938 (6. évfolyam, 145-195. szám)

1938-07-02 / 146. szám

2. oldal SZÁi BOLC3Í HÍRLAP I Szent Jobb ünnepség nyíregy­házi szónokai: vitéz Jékey Ferenc dr. főispán, Török Dezső kanonok fl Szent Jobb érkezése: inlins 3-án este 9 óra 39 perckor indulása julius 4 en reggel 8 éra 50 perckor A Nyír vidék-Szabol esi Hírlap ed­el i ölik özil e m é n yieib e n p on tos an j e ­lezte, hogy az Arany vonat a Szent Jobbal július 3-án este 9 óra 39 perc­kor érkezik Nyíregyházára és .más­nap, július 4-én reggel 8 óra 30 pere­kor indul. Legutóbbi közleményünk­ben. amelyben a kát, egyházi képvi­selőtestületi közgyűlésről adtunk tu­dósítást, sajtóhiba következtében az érkezési idő tévesen van fel­tüntetve, ezért most ismételten han­goztatjuk. hogy az érkezési idő jú­lius 3-án este 9 óra 39 perc. Tehát azok az egyesületek, akik erre az időre számítva már 8 órára vagy 9 órára hívták össze tagjaikat, helye­sen jártak el. A Szent Jobbot az állomáson fé­nyes fogadtatás várja. Megjelennek az egyházi, katonai, világi hatósá­gok és egyesületek. Az Aranyvonat megérkezése után a Szent Jobbot nagy gyertyás körmenet kíséri be a városba. Ebben a körmenétbe.n nem vonulnak fel magyar ruhában a vár­megye küldöttei. Magyarruhás fel­vonulás másnap, július 4-én reggel a Szent Jobb kikísérése ünnepi mene­tében lesz. A Szent Jobbot a rom. kát. temp­lom előtt állítják fel. itt szertartás lesz, amelyet Mészáros érseki hely- nők, a Szent Jobb őre véges fényes segédlettel. Vitéz Jékey Ferenc dr. főispán itt mond ünnepi beszédet a vármegye nevében. Másnap reggel tábori mise lesz a templom előtt és ekkor Török Dezső kanonok mond .búcsúbeszédet. A rendezői kar megtette intézke­déseit, hogy a Szent Jobb nyíregy­házi érkezése, tartózkodása, kikísé­rése minél impozánsabb, a nagv ese­ményhez minél méltóbb legyen. A közönségtől a rendezőség virágokat kér vasárnap délutánra, az útvonal lakóitól pedig az ablak díszítését és kivilágítását kéri. Mindenkinek be kell) kapcsolódni a történelmi han­gulatú szép alkalom élményébe, — melyhez fogható több nem lesz éle­tünkben. R Szent labte fogadása a vármegye határán A Szent Jobb fogadására alakult ren.dezőbizottság intézkedése alap­ján a Szent Jobbot a vármegye ha­tárán, Üjfehér tón, ahová az arany- vonat este 9 órakor érkezik, fogad­ják egyházi részről: Bányay Jenő g. kát. püspöki hely.nök, pápai prelá- tus, akit 516—1938. sz. alatt az Ac­tio Catholica orsz. Elnöksége is fel­kért az Aranyvonat és Szent Jobb kísérésére, Melles Géza g. kát. ka­• JULIUS 2-án és minden szombaton ELITE feSZIgjlC este 8-tól 12 óráig MÜRESCH LILLY úri tánciskolájában, az Iparos Székház nagytermében. Kitűnő jazz ! nonok, dr. Korompay Károly i,g. fő­orvos. a róm. kát. egyház világi el­nöke ‘és Rajtik Miklós, a gór. kát. egyház .világi elnöke, továbbá a vár­megye részéről az alispán és az ál­tala kirendelt 3 tagú küldöttség és a nagykálló.i járás főszolgabírája. A küldöttség Üjifehértón felszáll az Arany vonatra és azon kíséri a Szent Jobbot Xy iregyházá.ra, A küldöttség tagjai az a ram vo­nat tál érkező Huszár Károly ny. mi­niszterelnök, Mészáros János érseki helynök, az Szent Jobb őre, Gévay Volt Nándor államtitkár, Zscmbery István elnök, Mihalovics Zsigmond ügyvezető igazgató, Szakács Károly udvari káplán, 4 diákonus és 2 úr •részére; továbbá Máriássy ezredes, a..koronaőrség parancsnoka és 16 fő koronaőr részére szállás, élelmezés és egyéb tudnivalókról szóló tájé­koztatót masukkalv iszik és azt Melles Géza kanonok az illetékesek­nek át fogja nyújtani. Az Arany vonat július 3-án. este 9 óra 39- perekor érkezik a nyíregy­házi vasúti, állomásra. endéglő megnyitás! Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hozok hogy KERTHELYISÉGGEL .egybekötött VENDÉGLŐMET' a Bethlen a, 25. sz. alatt f. évi július hó 2-án szombaton este bográcsgulyás keretében ünnepélyesen megnyitom. Minden­kor a legjobb és legolcsóbb ételek és italok kiszolgálásával minden igyekezetem oda fog irányulni, hogy a kedves vendégeim elismerését teljes egészében kiérdemeljem. Állandó magyar cigányzene. Záróra 2 órakor. Szives párt­fogást kérve, vagyok hazafias tisztelettel: vitéz Hernadfői Sándor vendéglős Egy délelőtt a trópusi hőség öt halálos áldozatáról érkezel* jelentés a nyíregyházi ügyészségbe? a A kétnapos trópusi hőség elől tik- 1 kadtan menekült, aki csak tehette | az enyhülést adó vízhez. Ez az eny- j büfés azonban megkívánta a maga. | szomorú áldozatait és hétfőn dél- j előtt egymásután csengett a nyiregy- | házi ügyészség telefon jelentése;, j amely öt ember halálos szerencsét- í fenségéről számolt be. Az első jelen- [ tés Szamossály községből érkezett. Csaholy Károly 84 éves koldus a nekkenő hőségben a falu határában egy bokor aljában megpihent. Köz­ben rosszul lett és még mielőtt se­gítségére lehettek volna, meghalt. A nagy meleg megölte. Két jóbarát halálos fürdoszeren- csétlenségét jelentette a papi csend- őrörs. Radóczy Ferenc 18 éves sza­bósegéd és Szaniszló László 21 éves asztalossegéd együttesen mentek a dögéi határba a Tiszába fürödni. — Radóczi mélyen beúszott a vízbe és jókedvűen magához hívta Szapisz- lót. hogy együtt ússzék át a Tiszát. Alig hogy elindultak,, örvénybe; ke­rültek és pillanatok alatt elmerül­tek. Szandszló holttestét esti órákban kifogták, Radóczy Ferenc holttestére még nem akadtak rá. Cégénydányád határában egy fér­fihullát vetett partra a víz. ‘Az a&~ noszkálás során. megállapították, hogy a Szamos áldozata Tőkés Jó­zsef portsaim a i lakos, aki fürdés áldozata lett. Petró János tiszake-gcse.nyi 27 éves gazdálkodó fürdés közben a Tiszába fúlt. Holtteste még nem ke­rült elő. Az ügyészség, miután a jelenté- . sekből megállapítható., hogy a töme­ges halálesetért senkit sem terhel, felelősség, minden esetben megadta, a temetési engedélyt. Sötét éj borul a kis cserkészapró- d'ok fehérgúlás sátorára. A napközi mozgás, a napsugár; az áldott sza­badlevegő megteszik jótékony hatá­sukat s a mély csöndességben csak a jól mélyrehúzott lélekzetvétel él­ni osító muzsikája halls zik, melyet itt-ott halk szordinóval gyengéd hor­kolás kísér. Szinte el tudom képzelni a,zt a ragyogó képet, mely az álmok film­jén e csöndes éjszakában lepereg, keverve a tündérkezek művészi de­korációival. Hisz van hozzá anyag bőven s annak színezéséihez a fantá­ziáért nem kell a szomszédba menni. A szőke Tisza őserdőszerü berkei, ezernyi trillázó énekeseivel, a ka­nyargó meder tutaj os tótjaival, majd egy méltóságteljes gőzhajó öb­lös szirénahangjával, a halász-élet mindenkit érdeklő munkájával és szerszámaival, mind-mind megannyi új világot ismertet meg. új életlehe­tőségeket tár fék Erdő közepén a halásztanya idil­likus környezete szinte a mesebeli örega.nyó mézeskalácstete jü, c9oko- ládéké.ménvü házacskáját eleveníti fel s hogy a kép teljes legyen: még az őzikék sem hiányoznak. Hatal­mas tölgy lombsátora alatt, kis ka­rámban egy őzcsalád él. Az őzbak hetykeágu szarvacskájával még így sem volna jó egy boxversenyt kiál- lani, annál szelidebb a suta, melv­(Triaaon. 19 ) 1938 július tó 2. — Székrekedésnél és emésztési zavaroknál, valamint az ezekkel kapcsolatban fellépő vértó-dtolások­nál, fejfájásnál, álmatlanságnál és általános rosszullétnél igyunk reg­gel éhgyomorra egy pohár termé­szetes ..Ferenc József“ keserűvizet, mert annak hashajtó hatása gyors, biztos, alapos és mindig kellemes. Kérdezze meg orvosát. nek bársonyos tekintetű szemében csak az édes kis, csíkoshátú gidait •féltő aggodalom remeg. Talán ezek a képek peregnek le újra álomképekben a fehérsátrak; alatt, míg a Gönc ölszekér az éjféli útra tér. Egyszer csak egy sátorban moszátolás ballík, majd tiszta, csen­gő hangon megszólal az egyik: „Anyuka! anyuka, édes anyuka!“ A hang inkább örömteljes, mintsem félelmet vagy rémületet kifejező volna, mégis odamegyek, megnézem. „Mi baj, kisfiam? Mit álmodtál?“ — „Nézd, nézd, anyuka, három őzike húz egy aranyhajót! -Sok kis cser­kész üil a hajón. Engem nem akar­nak elvinni.“' „Nem baj, kicsi fiam, te csak ma­radj velünk. Aludj tovább, fiam!“ „Itt maradok, édes anyuka!“ Nem egy ilyen kedves jelenét ját­szódik le éjszakánként, melyben a drága, jó anyukának legtöbbször szerepe van. De tudom, mindez csak azért van, naert azoknak az édes­anyáknak legtöbb gondolatuk a nap­nak minden órájában ideszáll s éj­szaka meg talán a lelkűk is itt vans mint megannyi őrangyal Ölelő kar­ral, csókos ajakkal vigyáz a játék­ban elfáradt kis cserkészfiára. Kérjük az éde9 jó anyukákat, ne •aggódjanak. A gondolatot, nem lehet ugyan megkötni, de hogy az is nyu­godt legyen: jöjjenek el,, látogassák meg a bátor kiseserké&zeket, kik a legutóbbi éjszakai záport is többen átaludva, észre sem vették, az ébe­rebbek meg a cserkész tiszt bácsik megnyugtatásával tovább aludtak reggelig­Vasárnap várjuk m kedves szülő­ket s akik eljönnek,, arra kérjük* hogy a Két érközi állomáson szánja­nak le, ahol is úgy a kiseserkészek* mint kocsi, is várja, vendégeinket. A viszontlátásra: Ju—La kötelesség a vá­lasztói számláié lag kitöltése és pontos beszolgáltatása Hetek óta folynak a választói számlálólapok kitöltése és összesze­dé se. Házról házra járnak a város emberei és lakók számaihoz megfe­lelően otthagyják a megfelelő nyomtatványokat kitöltés végett. — Ezeknek a számláló lapoknak a pontos kitöltése minden magyar ál­lampolgárnak kötelessége, arra ai napra kell elkészíteni, amelyikre a kiküldött hatósági ember kéri! En­nek elmulasztása kihágása eljárást vonhat maga után. Ha valaki nem kapta volna meg a választói számlá­lólapot, igényelje a városházán, ahol a nagyteremmel szemben levő .ruha­tári helyiségben állították fel ideig­lenesen a számláló lapok gyűjtő­helyét. Nyíregyházi Kereskedelmi Rt. Iroda: Luther palota. Telefon 3 83. Telep: Alsópázsit 91. Telefon 2-67. Szállít: hazai szenet és mindenfajta száraz és hasáb aprított tűzifát. Bityu&a, édes aayitáa!

Next

/
Oldalképek
Tartalom