Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1938 (6. évfolyam, 145-195. szám)

1938-08-04 / 174. szám

(Trianon 19.) 1938 augusztus 4. #l9 mm V • • •• • rnmm ^ SZABOLCSI HÍRLAP 5. oldal ' gMfoi 1 Egén Ed« kis elemista gyerek és társai 180 pengőt küldtek a Horthy Miklós repülőalapra, azzal az ígérettel, hogy adományukat 670 pengőre fogják kiegészíteni. Megáll az em­ber az áldozatkészségnek emellett a felemelően nagyszerű megnyi­latkozása mellett. És gondolkodó­ba esik, hogy miért éppen csak a kis emberek azok, akik lélek sze­rint megértik a kötelességteljesítés parancsszavát. Miért éppen csak a tisztviselők áldoznak amúgy is szűkös fizetésükből és miért nem adnak nem ezreket, hanem tízezre­ket azok, akik százezrek felett rendelkeznek és miért nem adnak százezreket a milliós vagyonok? Ügy látszik, hogy a vagyon és a szív egymással fordított arány­ban állanak. NAPIREND Augusztus 4. Csütörtök. Róm. kát. Domonkos. Gör. kát. Ef. 7. gyerm. Prot. Domonkos. Izr. Ab. 7. A nap kél 4 óra 40 perckor, lenyug­szik 19 óra 31 perckor. A hold kél 14 óra 31 perckor, lenyug­szik 23 óra 43 perckor. Magyar napirend: A magyar Ika­rusok szárnyat kapnak. Szabad lesz felfelé szállai a mag sba. Szabad lesz a magyar ifjúságnak is megfürödni az azurkékség magasságaiban. Csak mi­kor emelkedik már minden törekvő magyar ifjú fel itt a földön is maga­sabb élethelyzetbe ? Bízunk a kormány böicseségében, hogy megnyílnak a ka­puk a magyar ifjúság előtt gazdasági, kereskedelmi és ipari életünkben is és ezzel összeomlik egy hazug világ is, amely azt a képet festette a köz számára, mintha csak az lenne úri­ember, aki Íróasztal mellett görnyed, akinek tintás az ujja. Megszűnik az a hazug világ, amelyben az ipar, a ke­reskedelem nem volt kellőképen meg­becsült pálya a magyar ifjúság részé­ről. Egész héten a kővetkező gyógyszertárak tartanak ügyeleti szolgálatot: Gonda (Nyírvíz palota, Széchenyi ut), Gergely/)^ (Kállai-ü.) Augusztus hónapban a közgyógyszerel­látás, a tüdőbeteg-szanatórium, gyermek- menhely, Stefánia vényeire az Fejér Ferenc i(Rakóczi utca) gyógyszertár szolgáltatja ki a gyógyszereket. A gyógyszertárak reggel 8-tól este 7 óráig, az ejjei szolgálaton teljesítő gyógy­szertárak este 9 óráig vannak nyitva, A 260,500/1934. B. M. rendelet értelmében este 9 órától reggel 7 óráig vénykészités- né! 25 százalék, kézieladásnái 50 fillér ijpótdij jár. A városi gőz- és kádfürdő nyitva. A Sóstó-fürdő nyitva. — Mikecz László eskütétele a közigazgatási bíróság teljes ülésén. A m. leír. «közigazgatási bíróság dr. Puky Endre elnök elnöklése alatt tegnap teljes ülést tartott. Ezen az ülésen tették le a hivatali esküt az újonnan kinevezett dr. Mikecz László és Ternovsziky Ferenc köz- igazgatási bírósági ítélőbírák. Az 'eskütétel után az elnök melegen üd­vözölte a két új ítélőbírót, akiknek nevében Ternovsziky Ferenc mon­dott köszönetét. — Frontharcosok. Ez év július hó 30-án megtartott vacsoránk alkalmá­val vitéz Koltay János fekete Gyiu- Ikits-k a lapját véletlenül valaki .el­cserélte. Főcsoprtunk elnöksége ké­ri, hogy az illető bajtárs, aki a ka­lapot v életlenségből elcserélte, je­lentse be Szövetségünk irodájában (Vay Ádám-u. 15.). Elnökség. — Felrobbant a szódás üveg. Bach János debreceni lakos kézéiben fel­robbant a szódásüveg s a kezefejét összezúzta. m* Nyári férfiing kötött rőviduju .............. 2 20, 270 Ny ári férfiing selyem rőviduju ............... 395 Kádár Divatházban Fürdőcikkek legolcsóbb árban — Áthelyezés. Deák László Ikir. ügyészségi írnokot Sátoraljaújhely­ből kir. ügyészségi díjnoki minőség­ben a nyíregyházi királyi ügyész­séghez helyezték át. — Orvosi hír. Dr. Lien er Jenő gyermekgyógyász, szakorvos rende­lőjét DessewffyJtér 4. szám alá he­lyezte. (Telefon: 605.) (x) — Leesett a padlásról. Kábái Já­nos tiszaörsi ácsmester padlás javí­tás közben leesett a magasból és a gerincét törte. Állapota életveszé­lyes. — Vasárnap kultúrvonat Buda­pestre. Augusztus 7-én Nyíregyhá­záról kultúrvonat indul Budapestre. A jegy ára oda-.vissza 9.84 pengő, mely összegben a margitszigeti sza­badtéri játékokra egy állóhely ára is benne van. A menetjegyek a Me­ne t j egyi r o d áb a n vá 1 tíha t ók. — Női kalapok, férfi kalapok tisz­títása, vasalása, formálása 1.50 P. — Női és férfi kalapokból állandó nagy választék: Papp Dénes cégnél, Lu­ther-utca 6. (2) — Hét nő halála fürdés közben. Párisi jelentés szerint az egyik le­ánynevelő intézet hat fiatal növen­déke nevelőnőjükkel a st. martini strand közelében örvénybe került és megfulladt. — Az apja szemeláttára a vízbe- fúlt. A bajai strandon fürdött I Franck István iparos 11 éves fiával és ennek barátjával. Az apa figyel­meztette a fiúikat, hogy ne ússzanak messzire, a 11 éves Framck Antal j azonban a mélybekerült s apja sze- 1 meláttára elnyelte az örvény. A I I szerencsétlen apa minden erejének megfeszítésével küzdött, hogy gyer­mekét megmentse, de nem sikerült s maga is csak alig tudott kimene­külni az Örvényből — A debreceni csata évfordulója. Tegnap volt 89 éves fordulója az emlékezetes debreceni csatának. Debrecen városa és társadalmi egye­sületei, a polgári és katonai hatósá­gok ünnepélyt rendeztek a Hősök temetőjében. Az ünnepi beszédet Soós Béla dr. mondotta. — Halálracsípték a darazsak, öt­vös Anna Remete községibeli 38 éves gazdálkodó leánya az erdőben da­rázsfészkekre lépett. A megbolyga­tott darazsak teljesen ellepték és 1 annyira összecsípték, hogy elvesz- j tette eszméletét. Mire rátaláltak és * bevitték falujába, a darázscsípések j mérge annyira felszívódott már tes- j tébe, hogy rövidesen meghalt. ÉRTÉKESEBB AZ ARANYNÁL j az egészség. Az aranyér, végbélrepe* ; { dés, prostatabajok, a végbél fajdal* ! más betegségei ellen, amikor leg* ‘ fontosabb a könnyű, puha székelés, i igyon naponta 1—2 deci Mára glau* bersós gyógyvizet. 7 * ; — Szerelmi bánat. Négyessi 1st- j Ván 21 éves postakihordó szerelmi bánatában az újkácskei postahivatal j egyik helyiségében felakasztotta magát. Mire ráakadtak, halott volt. j — Egy házaspárt agyonsújtott a , villám. Sajókaza határában a villám agyonsújtóttá .Sütő János 28 éves gazdálkodót és feleségét, akik a vi- j har elől egy szaInnakazal aljáiban ke- j restek menedéket. A fiatal házas- j pár tragédiája nagy részvétet vál- j tott ki a.z egész községben. — Hogy juthatunk okmányokhoz j a hadilevéltárban? A honvédelmi I miniszter rend el etet adott ki, mely : szabályozza a hadilevéltári mások- 1 tok, kivonatok, igazolások Ikjadá- • siát, valamint a levéltári kimutatá- I sok körül követendő eljárást és az ■ ezzel kapcsolatos díjak fizetését. A' j rendelet értelmében a ha Id i! évéi tár { magánt eleknek szóbeli, vagy írás- j beid kérelmére a hadilevéltári ősz- szes adatanyagról kivonatot, ,máso- ! latot adhat. Minden ilyen kérelem a j haidilevéltár főigazgatósága titkári' j hivatalának eímzendő és minden esetben meg kell mondani a kérel­mezőnek, hogy milyen célra szüksé­ges a kért adat. Az engedélyezett hiteles másolatot, kivonatot elvileg < a hadil évé ltá r a ma ga személyzeté- j vei készítteti el, de egyes kivételes ] esetben a hiteles másolatot kérő ! ma géműéi is elvégezheti. — Leszúrták az utcán. Bácskái Miklós 26 éves kislétai gazdalegényt tegnap e9te a község utcáján hátul­ról leszúrták. Bácskái vérző testtel, eszméletlenül esett öss.ze és csak a késői járókelők akadtak rá. Súlyos sérüléseivel beszállították az Erzsé- bet-íkónházba. Az éj sötétjében el­illant tettes kézrekerítésére .megin­dult a nyomozás. — Hétközben kell a munkabére­ket fizetni. A napokban megjelenik' a kereskedelem- és iparügyi minisz­ter r éli dele te, mely az ipari vállala­toknál a.z eddig szokásos szombati ’bérfiztés helyett hétköznapra teszi át a fizetés napját. — Leesett a kocsiról. Kuüga György 63 éves nyíregyházi napszá­mos tegnap délután búzakévéket ra­kott kocsijára. Eközben a lovak megrántották a kocsit s a gazda egyensúlyát .vesztve, mintegy négy méter magasból a földre zuhant. Sú­lyos belső sérüléseivel a nyíregy­házi kórházban vették ápolás alá.' — A szegénység statisztikája. A székesfőváros tisztiorvosi hivatal áltel gyűjtött adatok szerint Buda­pest területén 43 kerületi tisztior­vos az elmúlt évben 300.000 ingyen- rendelést végzett és pedig járóibete- gek részére 270.383, fekvőbetegek' részére pedig 29.396 esetben. Miután a szegénybetegak rendelését csak szegénységi bizonyítvány alapján lehet ellátni, a kerületi elöljárósá- gok az elmúlt esztendőben ilyen cél- ra 221.286 szegénységi bizonyítványt állítottak ki. Ä legtöbb szegény be­teg a VI. kerületben él: 54.000, a IX. kerületben 41.000. A legtöbb Szegénységi bizonyítványt, szám- szérint 46.525-öt, a VII. kerület ál­lította ki. — Október elsején életbelép a ke- ékpárrendeleí. A belügyminiszter erélyes rendelettel szűnt ete meg a kerékpártulajdonosok régi panaszát. A rendelet október 1-én lép hatály­ba. Ettől az időponttól kezd ve min­den kerékpár-tulajdonosnak köteles­sége kiváltani ikerékpárrendszám­'tábláját. Az intézkedés lehetetlenné' teszi a lopott kerékpárok értékesí­tését, illetve megkönnyíti a .kerék­párok nyilvántartását. A közeljövő­ben intézkedés történik a rendszám­táblák beszerzésére vonatkozólag, Ecelhól a belügyminisztérium ver­senytárgyalást hirdet 150.000 darab aluminiu ml e.m ez k érék p á r r e ndszám tábla szállítására, hogy október elsején minden kerékpár tulajdonos fölszerelhesse nyilvántartó tábláját. ML Kir. Meteorológiai Állomás Nyíregyháza Időjárás jelentése 1938. augusztus 2. reggel 6*33-tó1 augusztus 3. 6*33-ig Hőmérséklet: maximum 30*0 Hőmérséklet: minimum 18‘0. Talajmentén 16 0. Szél erőssége, iránya (0—12.) 1. Északi. Felhőzet (0—lö) 1. Magas fátyol. Csapadék miilirnéterekücu reggel 7- től reggel 7-ig 0. Légnyomás: 764. Emelkedő. Jegyzetek: Látás 50 km. — óriási óceánjáról épít Német­ország. Németország elhatározta, hogy a Normandie nevű francia és a Queen Mary nevű angol óceán- járó hajóóriások mintájára hasonló óceánjárót épít. Hír szerint az úi óceán járó tervei már elkészültek, a hajó építkezéseihez a jövő év elején hozzáfognak s 90.000 tonnatartal­mával nagyobb lesz a most építés alatt álló Queen Elisabeth nevű an­gol hajóóriásnál is. — Eljárás a nyilaskeresztes sár­kány miatt. Sebestyén Károly, Se­lyem-utca 44. szám alatti lakos ud­varáról az egyik gyerek egy piros mezőnyben nyilaskereszttel ellátott sárkányt bocsátott fel. Az őrszemes rendőr Sebestyént figyelmeztette, hogy a sárkányt vonják Le, mire Se­bestyén hangosan kifakadt a rendőr ellen és a rágalmak özönét zúdítot­ta rá. Sebestyén ellen — a rendőr feljelentése alapján — megindult az eljárás. — Augusztus 10-ig be kell jelen­teni a szőlőket és gyümölcsösöket. A hegyközségi törvény végrehajtá­sa értelmében a 100 négyszögölet .meghaladó szőlőket és gyümölcsösö­ket augusztus 10-ig be kell jelente­ni. A kerttulajdonosok kötelesek a szőlőtőkék és gyümölcsfák daraib- számát pontosan .bejelenteni. Nem kell bejelenteni a 100 négyszögölet meg .nem haladó szőlő, illetve gyü­mölcsös területeket, melyeik a köz­ség belterületén vagy különálló ta­nyákban közvetlenül a házhoz tar­toznak. Az .ingatlan tulajdonjogát igazoló iratokat a jelentkezők .vi­gyék magukkal. A bejelentést elmu­lasztók ellen kihágás címén eljárás indul. — Mi lesz a tűzifával? Fontos tü- zifaértekezlet volt a kereskedelem­ügyi minisztériumban, ahol Ku.nder államtitkár közölte a megjelentek­kel hogy a tűzifaegykéz megszűnt és ezentúl a tűzifa értékesítését a szaíbadkereskedelem alapján enge­dik meg. A kormány szigorúan el­lenőrizni fogja az- árakat és ha a ke­reskedelem nagyobb áremelést akar végrehajtani, még az egykédnél is súlyosabb .megkötöttséget fog a jö­vőben bevezetni. Az államtitkár be­jelentését nagy vita követte és fő­ként a Baross Szövetség képviselője fejezte ki aggodalmát, hogy a tűzi­fa ára jelentékenyen emelkedni fog, ami azon kereskedőknek malmára hajtaná a vizet, akik raktárral ren­delkeznek, A közönség érthető nagy (figyelemmel fordul a kérdés felé és reméli, hogy a tűzifa árának idei ki­alakulásánál az árkonmányhiztos résen lesz és nem engedi az embe­rek életének újabb drágítását. Győzött 2 a CSOKONAI fllffllZ Mindenki a kitűnő gyógyhatású ásványvizet issza, mert kelle­mes szénsavas viz, borviznek is kitűnő. Kapható minden füszerüzletben és vendéglőben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom