Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1938 (6. évfolyam, 97-144. szám)

1938-06-15 / 133. szám

é. okid SZÄBolcsi hlriaP Juníus 19-én megkezdik és december 10-én befejezik az uj választó névjegyzék összeállítását Hogyan történik az uj névjegyzék Összeállítása — Az 1939-re érvényes uj választói névjegyzék alapján tartják meg a legkö­zelebbi országgyűlési képviselőválasztást — titkosan Bérhíz, föd, villi, csrlidmíz, TELEI, SZŰLŰ ÉS GYÜMÖLCSÖS vételénél — eladásánál forduljon f'eftlfXT \JOnrírsr ny* banktisztviselő, M. kir. Földmi- inaimul veíésügyi Minisztérium által enge­dé,yezett ingatlan adás-vételi irodájához, Nyíregyháza, Nyirvízpalotá. Széchenyi-ut 1. Tel. 601. Pénzkölcsön közvetítés. Középeurópai Biztosító R. T. főképviselete. Hirdetmény Most vasárnap jelent meg a bel­ügyminiszter rendeiete, mety az 1938. XIX. t. c. (titkos választójog) alapján elsőizben összeállítja az or­szággyűlési képviselőválasztók név­jegyzékét, amely az 1939-re érvé­nyes névjegyzék lesz. A nagyjelen­tőségű rendelet főbb intézkedései a következők: j£ A névjegyzék összeállítási mun­kálatait junius 19-én kell kez­deni. Részletes tájékoztatás közli, miként kell igazolni a választójogosultsá­got, az iskolavégzettsé: et, a tüzhar- cosságot, a Károly csapatkeresztet. A névjegyzék összeállítása vallomás szolgáltatás alapján történik. Vallomás szolgáltatásra kötele­zett minden 19. évet betöltött férfi és nő. Városokban a számlálólapokat a a hatósági közegek junius 21-éig kikézbesitik a vallomás szolgálta­tásra kötelezettek lakásán s a szám­láló-lapot junius 27-ig kell kitölteni, mert a hatósági közegek ekkor ösz- szegyüjtik. Nagyközségekben a szám­láló lapokat juníus 19. és julius 6. közt a hatósági közegek töltik ki házról-házra járva. Egyebekben a pontos tudniva­lókról úgy a városokban, mint a községekben a lakosságot fal­ragaszok, illetve dobszó utján tájékoztatják. A beérkezett számláló-lapok alap­SPORT A NyTVE győzött, a NyKISE kikapott 1 Nytvc— Báthori SE 4:2 (1:2) A nagy hőségben fáradtan moz­gott mind a két csapat. A Nytve csak a második félidőben feküdt a játékba s ekkor biztosan szerezte meg a győze.met. A gólokat Pakot (2) és Négyessy III. (2), illetve Farkas dr. (2) lőtték. A Nytve bői Milotay, Négyessy II. és Pakot di- C8érhetők. DVSE—NyKISE 3:2 A Nykise az utolsó mérkőzésen veszítette el tavaszi veretlenségét. A villanygyáriak lelkesebben játszottak és megérdemelték a győzelmet. A Nykise csak 3:0 után tért magá­hoz, de ekkor már nem tudta be­hozni a nagy előnyt és Hajdú két góljával csak szépített az eredményen. Egyéb eredmények Nyvsc II—Nykise II. 2: 2, Nse— Nytve II. 8 :4, Kisvárdai LE—Piac 2 :0. A II. osztályú bajnokság való­színű győztese a Kisvárdai LE s igy több évi szünet után ismét lasz Kisváidának elsőosztályu csapata. Világbajnokság Magyarország—Svájc 2:0 (1:0). A gólokat Sárosi dr. és Zsengeílér szerezték. Magyarország legközelebbi ellen- fel- csütörtökön Svédország csapata ján a polgármester, illetve községi elöljáróság augusztus 20 áig dönteni köteles a választójogosultság kérdé­sében. Az igy elkészített névjegyzé­ket augusztus 21-től augusztus 31-ig közszemlére teszik ki, de a névjegy­zék a járásbíróságokon bárki által beíekinthetők és róluk díjazás elle­nében másolat szerezhető. A névjegyzék elleni felszólalá­sokat szeptember 5-ig közszem­lére tészik ki s azokat legkésőbb szeptember 7-ig a polgármester, illetve községi elöl­járóság beterjeszti a községi választ­mányhoz, amely felülvizsgálatát ok­tóber 7-ig befejezni köteles. Az igy felülvizsgált névjegyzéket megküldi a polgármesternek, illetve községi elöljáróságnak október 9 éig s azo­kat október 11-től 21-ig közszem­lére teszik ki. A közszemle ez ideje alatt a névjegyzéket egy előljárósági tag, illetve városi tisztviselő jelen­létében mindenki megtekintheti és hétköznapokon délután 2—6 ig le­másolhatja. A központi választmány az ez­után beérkező panaszokat köteles október 25 éig felterjeszteni a köz- igazgatási bírósághoz, ahol azokat december 10-ig érdemlegesen el kell intézni. így tehát december 10-éig tel­jesen készen áll az 1938. évre érvényes uj választói névjegyzék, amelynek alapján választanak leg­közelebb — titkosan. lesz. Ha győz, úgy a döntőben van, ahol ellenfele előreláthatólag Olasz­ország. Olaszország—Franciaország 3:1, Svédország—Kuba 8:0, Brazília— Csehszlovákia 1:1, ezt a mérkőzést ma megismétlik. 3238—1938. vsz. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONATA A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 35988—1929. számú végzése folytán Dr. Klein Aladár nyíregyházi lakos ja­vára 480 P tőke s jár. követelésére 1938. évi április hó 5. napján foganato­sított végrehajtás alkalmával le és fe­lülfoglalt s összesen 3120 P-re becsült 4 ló, 1 üsző, 60 bárány, szerszámfa, gazdasági eszközök stb. ingóságokat a helyszínen, Nyirpazony határában Kriskó-féle tanyán 1938. évi junius hó 17. napján d. e. 10 órakor nyilvános bírói árverésen a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem, el fogom adni. Nyíregyháza, 1938. május 21. 160—1938. vgrh. sz. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Magyar Általános Hitelbank Budapest és debreceni cég által a Büdszentmihályi Gazdasági és Ke­reskedelmi Bank rt. büdszentmihályi cégre engedményezett végrehajtat­nak — közbenjárással — büdszent­mihályi lakos végrehajtást szenvedő ellen 5500 P tőke és járulékai ere­jéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán lefoglalt és 1936. évi decem­ber hó 22 én összeirt és 2115 P-re becsült az 1936. évi október hő 23-án felvett jkönyvben 1—12, tétel alatt lefoglalt ingóságok és az 1-től 27 tétel alatt lefoglalt Büdszentmi­hályi Gazdasági és Kereskedelmi Bank rt. cimü részvények 515 P és 1600 P becsértékben, továbbá az ugyanezen időben lefoglalt és 50 P-re becsült 1 drb Csendélet cimü falikép stb. összesen hatvan pengő becsértékben lefoglalt ingóságok és 1937. év julius 7 én Pk. 8447/3— 1936, számú jkönyvben lefoglalt 137 kereszt búzából 68 egész és fél ke­reszt búza szalmával együtt, továbbá 9 kereszt árpából 4 es fél kereszt árpa, illetve ezen keresztekből a ki- cséplés folytán kapott búza, illetve árpa terményre ezen termények je­lenlegi fekvőhelyén a Pk. 3447— 1936. sz. végzés és a Vht. 102, § a alapján a Büdszentmihály községben a végrehajtást szenvedő tulajdonát képező területen, illetve a lefoglalt ingók fekterületén, 1938, év junius 30. napjára délelőtti 8 órájára, a részvényeknek 1938. évi junius 30. napjára délutáni 1 órára, ez már a büdszentmihályi községházán meg­tartandó, most kitűzött bírói árveré­sen, az 1881. évi LX. t. c. 121. § a értelmében, a lefoglalt értékpapírok elárverezése tárgyában a legtöbbet ígérőknek készpénzfizetés ellenében, esetleg a becsár kétharmad részéért is el fogom adni, kivéve az érték­papírokat, amelyek a jelen tőzsdei árfolyam értéke szerint lesznek csak megvehetők. Az ingóságok eladása a Te. 74. § ában részletezett feltételek mellett lesznek eladva. A Te. 72. § a alapján ezen árve­rés a határnap előtti 48 órával be­jelentendő a végrehajtató, képvise­lője, vagy a végrehajtást szenvedő által, mert máskülönben ezen árve rés nem lesz megtartva. Tiszalök, 1938. május 31. SZÜCSY BÉLA kir. bir végrehajtó. Ólmot minden mennyiségben vem e kiadóhivatal. Bethlen-utca 1. Az 1938. junius 15 éré meghirde­tett községi vadászterület árverése közbejött akadály miatt megtartva nem lesz. Oros, 1938. junius 13. Elöljáróság. £ {(press hirdetések IS szóig 1 P 5u íiítéf, mii ciea íovábt 8X6 10 fiilé?. Költözködés előtt vizsgáltassa és ciánoztassa lakását NÁNÁSSY-val, Kossuth u. 9. szám. Telefon 377, — Frissen érkezett sváb és paíkányirtó szerek kap­hatók. ftpróhirdetések SÖ üsöíf 80 fillér, sniadea további nsi § fillér, állást keresőknek 10 szóig SS fillér, úriadé« további síző 6 ÍÜÍér BETÖLTENDŐ ÁLLASOK Hat elemit végzett fiú hetesnek felvéte­tik. Cim az Ujsagboltban. 3xv Füszernagykereskedésben jártas keresz­tény fiatal kereskedősegédet felvesz a Nyíregyházi Fűszer és Gyarmatáru Rt. 2874-2 Rendes bejáró mindenesnót felveszek. Cim a kiadóban. 2936 Fiatal gyermekszerető mindenes felvé­tetik. Szarvas utca 15. 2937 Mindenes rendes főzőnét azonnali be­lépésre felveszek. Cim az Ujságboltban. 125 »Megbízható mindenes azonnalra felvé­tetik. Kepes sütöde. 2939 KÜLÖNFÉLÉK Házvezetőnőnek ajánlkozom. Kéz u. 34, Mosást vasalást vállalok. — Cimet a kiadóba kérem. VIZSGÁI AJÁNDÉKUL olcsón vásárol­hat Agfa fényképezőgépet 2 tekercs film­mel 11 pengőért, továbbá tenniszütőt és footballt BLUMBERGNÉL. Három szobás lakás eladó vagy bérbe­adó. Bethlen utca 85. 2917 Cséplő felszereléssel, vagy anélkül el­adó, vagy bérbeadó. — Ugyanott autó és cséplőalkatrészek, használtak kaphatók. Vastelep, Tátra utca 7. 2918 Nyomtatványok alábbi szövegben a ki- adóhivatalban darabonként 10 fillérét kap­hatók. Üzlethelyiség kiadó. Kiadó pince. Ez a ház eladó. — höld föld eladó. Bu torozott szoba, kiadó lakás, 1, 2, 3, 4, 6 szobás stb. Külterületen lakók postán is be­küldhetik apróhirdetéseiket a hirde­tési díj levélbélyegben való egyidejű melléklésével. A szerkesztésért felelős: Jóbe Elek« A kiadásért felelős: A Szabolcs! Hírlap lapkiadó beiét! társaság, Kovách B. és Társai kiadótulajdonos LABAY ANTAL kár. jbir. végrehajtó Gép j avitásokhoz szüséges S. K. F. márkás csapágyak, csapágy fémek, Böhler és magyar dobsinek Wirtschafter Ármin Tel. 90. olcsón beszerezhetők. — "wőiínéné^^ Nyomatott a „Merkur“-nyonidában, Nyíregyháza, Bercsényi-utca 3» szám. Felelős: Orosz Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom