Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 248-296. szám)

1937-11-13 / 257. szám

(Trianon 18.) 1937 november 13. Ufa» ANGLIÁBÓL Ágy falukutató jött az Alföldre. Be­járta a szegény zsellérek lakását, beszélt a családról, a gyermekről, az iskolákról. Megnézte a nép szegény fiát étkezésénél, imádkozásánál, ve­rejtékező munkájánál, mulatozásai­ban. És mindent feljegyzett, amit csak látott. Kijelentette, hogy Ang­liában sincs sokkal jobban semmi. A falukutatás ott sem mutathat fé­nyes eredményekre. Természetesen az ilyen faluszemlélethez szív is kell. Látás kell, amely nem fordítja félre a megfigyelő szemét. Meglátja az ínséget, a bűnt. a gyűlölködő irigy­séget, de meghallja a zsolozmázó csendes hajlékok életmuzsikáját, meg­látja a gyermekmosolyt, a virágokat is, Mindez azonban nem azt jelenti, hogy ne kellene őszintén feltárni azt is ami szenny és gonoszság, ami miatt mérhetetlen szenvedések vannak. Ön­ismeretre tanította Széchenyi nemze­tét és meg kell ismernünk magun­kat, hogy gyógyíthassuk a sebeket, amelyekkel telve van sok magyar falu népének arca. A népért a nép­pel, a jelszava a mai rendszernek és Gömbös Gyula miniszterelnök volt az, aki tétényi kastélyában megbe­szélte az őszinte falukutatás prog­ramját a fiatal magyar írógárdával. Nos lássuk tisztán a magyar falu bajait, nyomorúságát, hogy szebbé tudjuk a sötét képet varázsolni. NAPIREND. November 13. Szombat. Róm. hat. Szaniszló. Gór. kát. János. Prof. Szaniszló. Izr. Vajeze. A nap kél 6 óra 0 pefckor, nyugszik 16 óra 28 perckor. A hold kél 13 óra 35 perckor, nyugszik 0 óra 50 perckor. Magyar napirend: A magyar kül­ügyminiszter világosan kifejtette ál­láspontját az ország külpolitikája te­kintetében. Főképpen azt hangoz­tatta, hogy a Dana völgyében Ma­gyarország minden időben pillére lesz a békének, de nagy céljainkról nem mondhatunk le soha. Békésen is harcol az, akinek igazsága van. Egész héten a következő gyógyszertárak tartanak ügyeleti szolgálatot: Osgyáni (Bessenyei-tér) és Illés ' (Deák Ferenc-utca.) Október hóban a közgyógyszer ellátás Tüdőbeteg-Szánatóriuni, Gyermekmenhely, Stefánia receptjeit Fejér Ferenc gyógy­szertára (Rákóczi utca) szolgálja ki. A wircsi góz- ét a kddfürc&i nyiltva. — A Szociális Misszió Társulat 'helyi szervezettének -hölgyei az októ­beriben megrendezett nagysikerű, családias jellegű teadélutánt e ihó 13-án, szombaton 5 órai kezdettel (megismétlik. A táncoá fiatalság szó­rakozásáról is gondoskodnak a fi­gyelmes háziasszonyok. Külön meg­hívóikat nem küld szét az egyesület, hanem ezúton szeretettel meghívja a tagokat és azok vendégeit a rende­zőség. — 2400 pengőt juttatott a szegény gyermekek felruházására az árva­szék. Az árvaszék a vármegyei gyámpénztári tartalékalapnak meg nem terhelt 2400 pengős saját ka­matjövedelmét az elhagyottá nem nyilvánítható szegénygyenmekek se­gélyezésére bocsátotta. — Értesítés. A Hadirokkantaik, Hadiözvegyek és Hadiáryák Orszá­gos Nemzeti Szövetségének sza- -boiLcsvármegyeá és nyíregyházi cso­port j-a értesíti tagijait, hogy Sándor Dezső volt ügy,v. igazgató megron­gált egészségére való tekintettel tisztségéiről lemondott. Midőn Sán­dor Dezső távozásakor eredményes munkásságáért úgy az elnökség, mint a választmány és az összes ha­digondozottak nevében ezúton hálás köszön etünket tolmácsoljuk, kérjük őt, hogyha egészségi állapota megen­gedi, úgy bennünket a jövőben is támogasson kiváló munkásságával. Értesítjük egyben a csoport tagjait, hogy a választmány határozatából kifolyólag ezen ügyv. igazgatói állást dr. Farkas Laijos 75%-os hadirokkant tölti be. — Tegnap délelőtt lehullott Ma­gyarországon az első hó. Nagykani­zsáról érkezett jelentés szerint ott tegnap délelőtt kétnapos esőzés után havazni kezdett. Nagy pelyh-ekben hullott a hó a nagykanizsai utcákon. Az öröm nem tartott soká,, mert a havazást csakhamar havaseső vál­totta fel. Ausztria területéről is ér­kezett 'jelentés havazásról. Inns­bruckban tegnap kezdett el havazni -és a .hóesés még délelőtt is tartott. A háztetőket és utcákat nedves hó­takaró borítja. — Sofőr tanfolyam. Az állami gép- járőiművezetőképző (sofőr) tanfolyam a m. kir. Technológiai és Anyag- vizsgáló Intézetben (Budapest VIII.. József-körút 6.) november 22-én este fél 7 órakor nyílik meg. Beírás és a felvételhez szükséges űrlapok kiadá­sa naponta délelőtt 10—-12 óra kö­zött az igazgatósági irodában. A MOMENTAN SIKER semmit sem ér. Ezért igyunk olyan gyógyvizet, amely nemcsak gyorsan és görcsmentesen hat, hanem egy* szersmind gyógyítja, megelőzi az emésztési, vérkeringési zavarokat. Ilyen a jászkar aj enői Miraskeserűs víz. 4 — A vármegye október havi ál­latexportja. A vármegye területéről október havában Ausztriába 124 so­vány, 162 kövér sertést, Csehszlová­kiába 316 kövér sertést, 100 juhot, Németországba 411 kövér sertést, Olaszországba 39 darab szarvasmar­hát szállítottunk ki. — Anyakönyvi hírek. Nov. 10. Születés: Dávid Judit izr., Babicz Pál ág. h. ev., Adám Ilona r. kát., Sarecz Ilona Mária ref., Gyurcsány Jolán g. kát. Halálozás: özv. Ad ami Andrásné Cseh Zsuzsámra ág. h. ev. 71 éves, Tóth András ág. h. ev. 34 éves, Enyedi József g. kát. 35 éves. — Felvette á társai munkabérét, majd Budapestre szökött. A Horthy Miklós-téri bankszékházépítk-ezésnél több munkás megbízta Martino-vszki András nevű társát, hogy szombaton hetibérüket vegye fel helyettük. A pénzt Martinov9zki fel is vette, de hiába vártáik az elszámolásra, nem jelentkezett a kijelölt helyen. Ami- kar a Hadház-utcai lakásán (keresni kezdték, kiderült', hogy Marti- n-ovszkd Budapestre szökött. A meg­károsított munkások tegnap feljelen­tést tettek csalás és sikkasztás miatt lelkiismeretlen társuk ellen. BMM—BtMBWMmirV— Ideális hatású megbecsülhetetlen értékű a Csokonai Ásványvíz a debreceni hőforrás szénsavval te­lített vize. Lugos, konyhasós, jó- dos, brómos ásványvíz. Kapható az összes fü szerüzletekben és vendéglőkbe. waawpgiwwmMMBM — Üjból megszólal a Kreml húsz­mázsás zenélőórája. Moszkvából je­lentik: A K remiben levő Szpas-zki- torony híres zenélőóráját hosszú ja­vítási munkálatok után ismét üzem­be helyezték. A hajitószerhezet két teljes emeletet ifoglal el. Azelőtt a mintegy húsz mázsás súlyt napon­ta kétszer körülbelül 20 méter ma­gasra kellett felhúzni, hogy üzem­ben tarthassák a szerkezetet. Most elektromos motor pótolja a súlyt. De más változás is történt. Az óra ré­gen a „Szent, mint az Isten az ég­i'beüD...“ kezdetű ó-orosz egyházi éneket játszotta. Most a szerkezettel együtt az ének szövegét is „moder­nizálták“. Az ódon Kreml-óra a jö­vőben az internacionálét játssza. — Kifogyott a sertéspestis ingyen széruma. A vármegyei költségvetés­be a sertéspestis elleni védekezésre szükséges ingyen szérumra felvett összeg kimerült. Dr. Erdős László törvényhatósági főállatorvos a föld­művelésügyi minisztériumhoz 15 li­ter ingyen pestis-szérum kiutalása iránit tett felterjesztést. Nyúlszőr kalapot Papp kalaposnál vegyen. Luther-utca 6. szám. — Egy híres tanító halála. Hosszas betegség után, 73 éves korában Csík­szeredán .meghalt Sólyom Mihály kántortanító. A 9zékelységnek egyik legnevezetesebb embere volt. Vidám kedélyű, szellemes és nemcsak a nép körében, hanem a felsőbb körökben is szerették. Csak magyarul tudott, volt azonban egy különös tehetsége: elsőrangú hangutánzó volt és úgy tudta a magyar szót kiejteni, hogy az még az oláh és szász füleket is megtévesztette. A Báreasághan egy alkalommal egy előkelő szász úrnak ünnepelték a ne.venapját. Ott volt Sólyom Mihály is és mindenki őt kí­vánta hallani. A kántor hosszú be­szédbe fogott, pompásan utánozva a szászok különös hanghordozását. Amikor a szónoklat végétért, a házi­gazda átölelte, megcsókolta Sólyom Mihályt és elragadtatva jelentete ki: Gyönyörű volt a beszéde! Hol ta­nulta meg ilyen csodásán a német nyelvet? Igaz, Jiogy ilyen tájszólást soha életemben nem hallottam, meg sem értettem, de átéreztem minden szavát.“ Az egész vidék nagy rész­véte .mellett temették el az öreg kán­toriamtól. — Magyar operaénekesnő Rabin­dranath Tagorenál. A Színházi Élet új száma érdekes beszélgetést foly­tat Bendiner Heddyvel, a Magyar Királyi Operaház volt ösztöndíjas tagjával, ,aki Indiáiban járt és Ra­bindranath Tagorenak, a nagy hindu költőnek volt a vendége. Rabindra­nath Tagore egy érdekes levelét is közli a lap. Bethlen Margit grófnő a Vígis z ính á z n a g ysik erű u j d on sá gá r ól számol be és az „Asszonyok“ című darab legérdekesebb fotográfiáit közli a Színházi Élet. Bemutatja va­lamennyi hollywoddi dublőzt. Az Operaház újdonságáról Kovács Kál­mán írt beszámolót. Stella Adorján a 70 éves Kóbor Tamásnál tett láto­gatást. Szitnyai Zoltán Laurisin La­jost, az operaénekest fedezi fel, mint költőt. Farkas Imre győri revüit ad, Guthv Bösike megírja, hogy mit hoz az idei farsang. Kottamelléklet „Csak. egyszer mondanád“ című tangó. Rá­dió Világhíradó, kézimunikalmellék- let stb. tartalmazza az új Színházi Életet. Előfizetési díj negyedévre 6.50 pengő. Kiadóhivatal: Budapest VII., Erzsébet-körút 7. M. kir. Meteorologie AHoaeás Nyíregyház* Időjárás jelentése 1937. november 11. reggel november 12. reggel 6*33*-ig Hőmérséklet: maximum 16‘4 Hőmérséklet: minimum 9 5. Szél erőssége, iránya (0—12.) 2. Délkeleti. Felhőzet (0—10) 8. Gyorsan vonuló esőfelhők. Csapadék miliméterekben reggel 7- től reggel 7-ig 2 9. Kisebb esők. Légnyomás: 754. Sülyedő. — Leszúrták a békéltetőt. Láng Béla m'érkl szabósegéd egy suhan- cokból álló verekedő társasággal ta­lálkozott az utcán. Szétválasztotta őket és békét közvetített. Amikor a soihaneok széjjelszó,ledtek, folytatta útját. Két fiatalkorú azonban utána vetette magát és bicskájukkal has- baszúrták. Láng Bélát rendkívül sú­lyos állapotban szállították be a má­tészalkai kórházba. A tetteseket a nyíregyházi fiatalkorúak bírósága vonj a felelősségre. — Baleset disznóölés közben. Bu­dai István 24 éves hentessegéd a vá­góhídon disznóölés közben megcsú­szott és olyan szerencsétlenül esett el, hogy karját eltörte és súlyos zú- zódásokat szenvedett. Az Er zsebet - kórházban vették ápolás alá. RÁDIÓ PÉNTEK, nov. 12. 4.15: Felolva­sás. 5.00: Fedics Mihály bátorliget» mesemondó két mesét beszél el hang­ilemezről. 5.45: Sportközlemények. 5.55: Felvioczi Takács Alice hege­dül, zongorakísérettel. 6.30: Előadás. 7.00: Orbán Sándor magyar nótákat énekel, kíséri Csorba Gyula és ci­gányzenekara. 8.00: A ljubiláris Nem­zeti Színház új örökös tagjaival be­szélget Gyarmathy Sándor. 8.35: A Budapesti Hangverseny Zenekar mű­sora. 9.00: A rádió külügyi negyed­órája. 9.50: Hírek, időjárásjelentós. 10.10: Hanglemezek. 11.00: Hírek an­gol nyelven. 11.05: Lantos Jenő jazz- zenekara játszik, Szathmáry László énekel. 12.05: Hírek. Budapest II. 6.00: A rádió szalon- zenekar a. 7.00: Gy őrsi rőt anfolyam. 7.30: Előadás. 8.00: Tánelemezek. 8.30: Elírok. FEUER divatüzlet Városháza« épület Olcsó szabott ár Bizalom hitel Női, férfi és gyermek bőr és kötött kesztyűk feltűnő olcsó ár SZOMBAT, nov. 13. 4.15: Harsá­nyi Gizi mesél. 5.00: Mit üzen a rá­dió? 5.30: Suki Tóni és cigányzene- kara muzsikál. 6.35: „Hangképek a hollandiai jamboreeról.“ Előadás. 7.25: Fisoher Annie zongorázik. 8.00: „A vért bakkancsos és fia a huszár.“ Eredeti népszínmű 3 felv., dalokkal. 9.45: Hírek, idő járás jelentés. 10.10: Farkas Jenő és cigányzenekara mu­zsikál, Sztáray Márton énekel. 11.10: Garay György és jazz-zenekara ját­szik. 12.05: Hírek. Állandó műsor: 6.45: Torna. Utá­na: Lemezek. 7.20: Étrend. 10.00: Hl-* rek. 10.20, 10.45: Felolvasás. 1U«Í Vízállás. 12.00: Harangozó, időjárás. 1.15: Időjelzés, Időjárás. 1.30: Hang- 12.05: Hangverseny. 12.30: Hírek, verseny. 2.40: Hírek, árak. 4-45: Idő­jelzés, időjárásjelentés, hírek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom