Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 248-296. szám)

1937-11-14 / 258. szám

12. oldal J^YÍRVIDÉK _ SZAbolcsi hisLAF ETSI (Trianon 18.) 1937 november 14. Önkéntes árverési hirdetmény s Alólirott közhírré teszem, hogy a „KORONA“ szálloda* étterem és kávéház berendezési tárgyai, nevezetesen : sörapa- rátus, jégszekrény, asztalok, székek, különféle szekrények, ágyak, díványok, madraeok, ágynemüek, takarók, szőnyegek, különböző üvegek és poharak, tálak, tányérok, evőeszközök, különböző berendezési tárgyak stb. Nyíregyházán, a KORONA szálló nagytermében 1937. november hó 15, 16, és 17. napjain d. e. 9 órai kezdettel Önkéntes ÓSWÓS utján készpénzfizetés ellenében a legtöbbet ígérőnek el fognak adatni. Önkéntes árvereziető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben bizonyos ingóságokért a megfelelő összeg nem igértetnék meg, úgy megtartási jogával élhessen. Nyíregyháza, 1937. november 10. Dr. Zathureczky Ólmos Nyíregyháza megyei város polgár- mesteri hivatalától K. 26866-1937. Versenytárgyalási hirdetmény Nyíregyháza megyei város az Ín­ségesek eltemetéséhez szükséges ko­porsók szállítására versenytárgyalást hirdet. A zárt boritéku ajánlatok folyó hó 18-án déli 12 óráig adhatók be a városháza 7. számú szobájába. Szállítási feltételek és ajánlati űrla­pok a városháza 7. számú szobájá­ban kaphatók. Csak azok az ajánla­tok lesznek figyelembe véve, ame­lyek a város által lebélyegzett aján­laton vannak beadva. Nyíregyháza, 1937. nov. 9. SZOHOR PÁL s. k. Apróhirdetések Eladók 60 hónapi részletfizetésre házhelyek a volt vásártéren az eddigi­eknél is kedvezőbb fizetési feltételek mellett. — Adómentes 3 szobás ház fürdőszobával, tiszta téglaépület, főút­vonalon, Pályaudvar közelében 3 szo­bás fürdőszobával, 2 szobás 3800 P stb, 3 szobás téglaház átvehető nagy teherrel 9000 pengőért. Házak, telkek a város minden pontján. NAGY SÁNDOR ingatanirodája Rózsa-u. 2. 6119 3x polgármester. KIADÓ LAKÁSOK K. 27081 — 1937. Versenytárgyalási hirdetmény Nyíregyháza megyei város közön­sége a városi szegény és betegmen- ház részére szükséges fűszer, hús, zsir, tej és élelmiszer szállítására versenytárgyalást hirdet. A zárt Írás­beli ajá. latok november 30 án déli 12 óráig adhatók be a városháza 7. számú szobájában. Csak azok az ajánlatok vétetnek figyelembe, ame­lyek a szociálpolitikai ügyosztály bélyegzőjével vannak ellátva. Aján­lati űrlapok a városháza 7. számú szobájában díjtalanul kaphatók. q Nyíregyháza, 1937. nov. 10. SZOHOR PÁL s. k. 3x polgármester. Express hirdetések 15 «tóig 1 P üO fillér, minden további szó 10 fillér, Figyelem! Nyermekjátékokban óriási válasz­ték. Babakocsi, bicikli, íornakészlet, sakk, tivoli, dominó. Borcsapok és faháztartási cikkek legolcsóbban özv. SándorffySándorné üzletében Nyíregyháza, Nyirvízpalota (Vasúti ut.) 5384 5 Uj lakását beköltözés előtt vizsgáltassa és ciá- noztassa NÁNÁSSY-val, Kossuth-u. 9. szám. Telefon 377. ZONGORA Bécsi gyártmányú rövid zongora, gyakorláshoz igen alkalmas, olcsón el­adó. Megtekinthető ERDÉLYI és KRÄ­MER bizományi lerakatban, Kállói u. 4. szám. 5601 3 szobás lakás azonnal kiadó. Ugyanott egy házmester felvétetik. Bocskai utca 27. ______________________________5 f: 66-3 Petőfi utca 8. sz. alatt 4 szobás össz­komfortos lakás azonnalra k adó. 5574-2 Bútorozott szoba kiadó. Horthy Miklós tér 8. szám. 293-2 Egy szoba, konyhás, szép tiszta lakás ]ó vizzel idősebb tisztviselő, vagy nyug­díjas pár részére kiadó. Madách utca 6. Különbejáratu bútorozott szoba úriem­bernek kiadó. Eötvös utca 15. 5607 Szép nagy cserépkályhás, különbejáratu üres szoba azonnalra kiadó. Kálvin tér 10 Egyszoba, konyha, speiz azonnal kiadó Arad utca 11. 5609 Kiadó 1 szoba bútor nélkül, üvegezett folyosóval, 1 bútorozott szoba alkalmas irodának. Luther tér 10. 5615 Utcai kétszobás lakás mellékhelyiségek­kel azonaalra kiadó. Pacsirta-u, 19. 5618 BETÖLTENDŐ ÁLLASOK Egy jó csizmamunkást keresek. Kótaji utca 51. szám. 5558-2 Könyvelésben járatos perpekt gépírót,, vagy gépirónöt felvesz a Nyíregyházi Ügy­védi Kamara. Személyes jelentkezés a hi­vatalos órák alatt. 5572-3 Női ruha varráshoz segédlányok és ta­nulólányok felvétetnek. Hoffmanné, Boéskai utca 7. szám. 5564-2 Füszernagykereskedésbe felveszünk egy pénztároanót és egy irodakisasszonyt. Cím aí|kiadóban„ 5570-2 15-ére tiszta mindenes leányt könyvvel keres kis család. Cim a kidaóban 5592 Jól főző mindenest keresek kis család­hoz elsejére. Pénzügyipalota, földszint 1. Ügyes fiút, vidékit, vagy helybelit teljes ellátással, borbély tanulónak felveszek. — Rózga utca 11. 5604 Jólfőzö bejáró, vagy bentlakó mindenest keresek. Vay Adám utca 20. Baloldal 5602 Délelőtti órákra ügyes takarítónőt ke­resek. Jelentkezni Jozsa András 'utca 10. Tisztességes minddnes főzönőt keresek 15-re. Jókai utca 3, 5577 Egy ügyes bejárónőt felvesz a Kiskorona. Délelőttre takarítónőt keresek azonnalra, mindenes főzőnőt december elsejére. — Liliom utca 26. 5600 Főző mindenes hosszú bizenyitványok- akl 15-re felvétetik. Bújtos utca 53. 5599 BérhIz, föld, mi, csriüdihAz, TELEK, SZŐLŐ ÉS GYÜMÖLCSÖS vételénél — eladásánál forduljon CSILLAG KONDOR ny. banktisztviselő M. kir. Földművelésügyi Minisztérium által engedélyezett ingatlan adás-vételi irodájához. Nyír­egyháza, Nyirvízpalota. Széchenyi-ut 1. Tel. 601. Pénzkölcsön közvetítés. Középeurópai Biztositó R. T. főképviselete. Jólfőzö mindenes szakácsnő szobalány mellé felvétetik. Luther utca 14. sz. alatt. Magános idősebb urinő, keres jó lelkű minden házidolgot végző szolid nőt, ki vele a magányt is megossza. Luther-u. 21 Rendes munhaszereíő, minden házimun­kában jártas,'jobb mindenesleányt keresünk ? e hó 15-ikére. Selvem utca 5. 5616 Jólfőző mindenes szakácsnőt keresek tizenötödikére. Bessenyei tér 14. 5620 CSODASZÉP német mesekönyvek és IFJÚSÁGI REGÉNYEK diszköíésben £jj?| nagy választékban az összes magyar képes és mese­könyvek ifjúsági regények kaphatók Darvasnál Zrínyi Ilona utca 9. Telefon 6-14 Kéttagú család keres tisztességes, meg- bizhaló mindenest, azonnali belépésre — Bocskai utca 57. 5619 Bejárónőt keresek 15 éré. Rózsa utca 48 Jól főző parketthez értő mindenest 15-re felveszek Glück Vay Ádám-u. 8. 5581 Egy tisztességes bejárónőt azonnal fel­veszek. Nagyvárad-u. 8 sz. 294 KÜLÖNFÉLÉK Keresek megvételre füszerüzlethez szük­séges berendezési tárgyakat. Laktanya tér 7. szám. Fülöp Béla. 5557 Az 1937. évi őszi apaállat vizsgálóbi­zottság által köztenyésztésre alkalmasnak talált zsemletarka bikámat lakásomtól tá­volabbi helyre eladnám vagy elcserélném. Koska János nyíregyházi (Alsóbadur 25.) lakos. 5554 Gyümölcsöző tőkebefektetés! Eladó kőbánya. Zemplén megyében a vasúti állomástól 1 km távolságra elsőrendű építőkövet szolgáltató 5 kát. holdon elterülő fehér kőbánya betegség miatt előnyös feltételek mellett eladó. — Kizárólagos megbízott: CSILLAG NÁNDOR nyug. banktisztviselő ingatlanforgalmi irodja Nyiiregyháza, Nyir- vizpalota. 5517-10 Füszerüzlet italmérési joggal azonnal átadó. Aim a kiadóban. 5562-2 Alkalmi vételek Ebédlő, hálóberendezés, antik búto­rok, szalongarnitura, zongora, konzum tükör, asztalok, Íróasztal, kredencek, festmények, porcellánok rendkívül ol­csón vásárolható Erdélyi és Krámer bizományi lerakatban, Kállói utca 4. Alkalmi házvétel Belterületen 3 szobás, jól megépített, összkomfortos téglaház, 30 éves adómen­tességgel 9C00 P ért. HAUBERGER iroda Bethlen utca 3. Telefon 610. 5560-2 MAKÓI VÖRÖSHAGYMA, fokhagyma, dughagyma és mindennemű ZÖLDSÉG­FÉLÉK, valamint azoknak magvai LEG­OLCSÓBB beszerzési forrása nagyban és kicsinyben STRAUSZ MIKSÁNÁL MAKÓN. Árajánlattal bárkinek készséggel szolgál. _____________________________5563-3 Ker esek vizhordó embert vagy gyereket napi 2 órai reggeli munkára. Közép ütea 2. szám. 2x Háromszobás adómentes családiház mo­só- és nyárikonyhával, nagy telekkel eladó Kótaji utca 53. 5189-10 Tangóharmónika 50 P-től hegedű 8 pengőtől. Zongorahangolás ja­vítás, K V A N DUK hangszerükében. — Bethlen-utca 3. Elismert márkájú autóalváz, egy és két lóra átszerelve, jutányos árban eladó. — Cim a kiadóban. 5520-2 Ritka vételi alkalom A belterületen eladó 15 évig adómentes 3 szoba, előszoba, felszerelt fürdőszoba és mellékhelyiségekből álló ház. Éri bérjöve­delem 1200 P. Eladási ár 8500 pengő. Megbízott: CSILLAG ingatlaniroda, Nyír­egyháza, Nyirvízpalota. 5515-10 Kirakatok, irodák, rendelők, magánlaká­sok ablakainak tisztítását, valamint festé- utáni helyiségeknek takarítását jutányosán vállalom. Reich, Kert-utca 37. 1586-lo Elaíló 20 kglos alig használt piros szinü eredeti „BERKEL“ gyors mérleg folyó évi hitelesítéssel. Cim a kiadóban. 5563 Tengeri csutka korlátlan mennyiségben kapható a Magyar Általános Takarékpénz­tár tárházánál, a Simái utón. 5500-2 Keresek a nagyállomás közelében, vagy a város központjában, egy szellős, tágas, lehetőleg betonos raktárhelyiséget. Csaba József kereskedő, Kállai utca 2. 5576 Háromszobás, mellékhelyiségekből álló lakást keresek. Ajánlatokat Kürt utca 4. szám alá kérek. 5605 GÉPH1MZÓNÓ, elsőrendű tanulmány­újáról haza érkezett, uriházhoz jutányos áron ajálnkozik. Segelbaumné Káilai utca 8 sz. udvarban. 5598 Alig használt barna háromnegyedes női bőrkabát eladó Vay Ádám-u. |69. 5597-2 1070-es golyóscsapágyas acélvázas csép­lő, Hofher nyersolaj traktorral, Fordson 20 és 30 HP. traktor eladó. Palotay Ferenc Árpád utca 5. 5596 Éltes nő keres (teljes ellátást mint csa­ládtag jobb családnál. Cim a kiadóban. 5617 Könyvelési, levelezési? és leírói munkát vállal délétán 5-től perfekt irodistanő. — Cim a kiadóban- 5594 Vaskályha, gyermekágy és tölgyfaoszlopok eladók. Szarvas utca 27. 5593 Használt bútorok olcsón eladók. Siffo- nók, ágyak, éjjeli szekrények. Fecske utca 24. Himeskert. 5611 Mercedes-Benz csukott 6 személyes fő­úri autó, csere folytán igen olcsón eladó. Marton (Menetjegyiröda) 5613*2 Páncél szekrény Egy közép nagyságú páncél kassza trezorral olcsón eladó. Megtekinthető Erdélyi és Krámer bizományi lera­katban, Kállói-u. 4 szám. 5601 Forgalmas vidéki városban jómenetelü 12 éve fennálló női kalap és kézimunka üzlet, elköltözés miatt eladó. Cim a ki­adóban. 5621 20-30 hold jó főidet vennék Szabolcsban. Cim Karucz Józsefné Bencs László-tér 7. 200 pengő biztosítékkal házmesteri vagy irodaszolgai állást keresek. Cim az Uj- ságboltban. 292 Borbély üzlet berendezési áron nagyon olcsón eladó. Cim : Nyirpazony. 5622 A *52?erkesabésért felelős: dr. Garay Gyula. A kiadásért felelős: A Sx»- jsolcsÁ Hírlap lapkiadó betéti társaság. Kovách B. és Társai kiadótulajdoax* MyaroststS • ^«rkiru-tyga)déb«tt, Bwcséij^vte* S. méd. Fekió«? Orom Károly,

Next

/
Oldalképek
Tartalom