Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 248-296. szám)

1937-11-03 / 248. szám

ÜliüS^IS 6. oldal 0,bNyírvidék jZAbolcsi Hifi HÍRLAP (Trianon 18.) 1937 november 3. n * gyisnölcsfák téli permetezésére * ( t Shell Dormant Wash vízben tökéletesen oldható ásványolaj emulzió. Az egész világon elösmert és hatásban túlszárnyal minden más készítményt, mert: Hatása teljesen biztos. A fa kérge tiszta és sima lesz, anélkül, hogy a fa szöveteibe felszívódva mérgező lenne. Kapható és szakszerű felvilágosítást nyújt Kapható és szakszerű QKaII Sftfnlín W felvilágosítást nyújt ÖUM MUItfJ 2. Elpusztítja az összes kártevőket, pajzs- teíüt, vértetüt, rügyfuröt, téli araszolót, mohát, rákot stb. 3. Használata olcsó és gazdaságos: 4 százalékos oldatával, kevés folyadékkal igen nagy felület lepermetezhető. Shell Kőolaj Rt. bii. lerakat Nyíregyháza, Horthy liklós-tér 3. Telefon 372. Rom, kát. vallásnak figyelmébe! Walssr Varga 0r3k imádéi ^^ffásjon^ kötés­ben P 7.80. Égése vászon kötésbea 10'—, Bőrkötésbe» 18'—, Börkőté* párnáivá 16'—, Öregbetfl* kiadás félv&szon kötésben 12 50, egész vi­sion kötésben 13-50, égési vásioa kötésben arany metszéssel P KJ1— Állandóan kapható Pj&IaS Jk«*’íéle könyvkereskedés, ■ áíllf lilll N>’iraKyh^£a> B'thien u. 5. szám. Telefonsaim 121. (Folytatás a 4. oldalról.) Azután a festői gyászt reprezentáló impozáns papi menet. Espereseik, lelkészek 120 főnyi sokasága lépdel kettős sorokban, méltósággal. Utá­nuk a székeskiáptailan tagjai, a gyász- szertartás asszisztenciája, majd au­tón Stolpa dr. államtitkár Bányay Jc?,nő nagypréposttal, a nuncius kép­viselőjével, azután a városi díszifo- gat, amelyben Papp Antal c. érsek és Szemán István prelátus foglalnak ke Ivet. Ezt követik a koszorút vivő dísz­kocsik, majd az a fekete kocsi, amely 1906-ban Kassán IL Rákóczi Ferenc hamvait vitte a dómba. Most egyházfejedelmet hoz. Rajta egy ko­szorú, a család kegyeletének virágai. A gyászkocsit cserkészek, várme­gyei és városi hajdúk, fáklyás test­őrök sorfala fogja közre. Nyomban a koporsó után az elhúnyt püspök hűséges „fiai“, Sereghy László kano­nok, püspöki irodaigazgató, Bihon István oldalkanoínok, püspöki titkár és Papp György dr. fogalmazó jön­nek mélyen gyászoló szívvel, maijd az elhunyt püspök rokonai jönnek. Őket követik a felsőház, a képvise­lőház, a vármegye, város képviselői és a tisztikar impozáns küldöttsége, a frontharcosok, Leventék szakaszai, az egyházak, egyesüljetek, intézmé­nyek, iskolák küldöttei. Joób Olivér ág. h. ev. püspöki titkár palástban lép a koporsót követők között. A hatalmas menetet beláthatatlan so­kaság kíséri. Véges-végig a temetőig két oldalon a gyászoló közönség ez­rei sorakoznak fel példás rendben. A halottak ünnepi vigíliáján az ősz virágai között, aranyló napsütés si­mogató áldásában teszi meg utolsó útját István püspök... A temetőben utolsó istemhozzádot suttog a hű sereg, felzendül Papp Antal c. érsek búcsúimája és kö­nyörgő szózata, majd a Nyíregyháza város által felajánlott díszsírhelyen, ideiglenes kripta mélyére 9záll az érckoporsó, amelyben a magyar föld, a magyar vallásos és nemzeti eszme egyik rendíthetetlen hőse pihen im­már, akinek sírja fölött nemzetének és egyházának soha nem múló ke­gyelete áldó imát mond, míg egy ma­gyar él a megpróbáltatások, a már­tírok és hősök földjén, a Duna- medeneében ... üf Nyíregyházi Ügyvédi Kamara. 1501 1937. szám. Meghívó A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara 1937. évi december hő 3-án pénte­ken délután 4 órakor Nyíregyházán, a Kamara hivatalos helyiségében rendkívüli közgyűlést tart, melyre a Kamara tagjait meg­hívom. A közgyűlés tárgya az Or- szágyülés Felsőházáró! szóló 1926. évi XXII. t. c. lő ik 3 a értelmében felsőházi tagok választására két ki- kü dőltnek megválasztása. Amennyiben a december 3 ára összehívott közgyűlés határozatképes nem lenne, az újabb közgyűlést már ESérhéz, föld, mis, csuadihóz, TELEK, SZŐLLÖ ÉS GYÜMÖCSÖS vételénél — eladásánál forduljon CSILLOG KONDOR ny. banktisztviselő M. kir. Földmivelésügyi Minisztérium által engedélyezett ingatlan adás-vételi irodájához. Nyír­egyháza, Nyirvízpalotá. Széchenyi-ut 1. Tel. 601. Pénzkölcsön közvetítés. Középeurópai Biztositó R. T. főképviselete. ez alkalommal 1937, évi december | hó 6 ik napjának délutáni 4 órájára : hívőm össze. Nyíregyháza, 1937. november 2. g Dr. Murányi László elnök. Rpró hirdetések Szohor Fái polgármester mondja a Kereskedő Ifjak szombat esti házavató estjén az ünnepi beszédet Tartja Szohor iA Kereskedő Ifjak Egyesülete szombaton este fél kilenc órakor .nagyszabású házavató műsoros estét rendez a Luther-utca 3. sz. alatti új egyesületi helyiségéiben. A műsoros est iránt a társadalom minden réte­gében hatalmas érdeklődés nyilvá- nnl meg, aminek különös ünnepsé­get ad, hogy az ünnepi beszédet Szo­bor Pál polgármester mondja. Az est részletes műsora a kővet­kező: 1. Magyar Hiszekegy. 2. Megnyitó. Mondja: Révész György felső keresk. isk. tanár, az egyesület kultúrbizottságának elnöke. Nyíregyháza m. város adóhivatalától. 15545—1937. adó. Hirdetmény. 3. Ünnepi beszéd. Pál polgármester, göver Gé zárté, zongorán ta cmfwcvx 4. M'artini: Szerelmi bú; Paisiello: Zinganetlla. Énekli Algöver Gézámé, zongorán kíséri Gamm völgyi V. György felső kér. isk. tanár. 5. Dr. Kelen László ügyvéd szaval saját verseiből. 6. Magyar tánc. Bemutatja Pázmá­ny! Kató. Zongorán kíséri Faragó György. 7. Kreisler: CápniceViemmois; Bar­tók ^-Szigeti: Három magyar népdal; Joe Venuttii: Fantázia. Hegedűn elő­adja: ifj. Rácz Márton, zongorán kí­séri Sándor István. A műsoros est jegyei 1.50 és 1 pengős árban a Székely, Győri és M árvái-.cégnél jegyezhetők elő. IQ sxói$ 80 fillér, minden további 3 fillér, állást keresőknek IC szóig 63 Hisér, tníadea további sző 6 fillér KIADÓ LAKÁSOK Modern, parkettás utcai szoba bútorozva, vagy butorozatlan, azonkívül egy kétszobás lakás kiadó Kossuth-u. 5. Ugyanott egy megbízható fiú hetesnek felvétetik. 5369 2 BETÖLTENDŐ ÁLLASOK Perfekt szobalányt november 1-re kere­sek. Dr. Landau ügyvéd Nyirvízpalotá, I. emelet. 5368-5 Perfekt gyors és gépirónót keres előkelő nagy vállalat azonnali belépésre. Írásbeli ajánlatokat „Biztos jövő“ jeligére kiadóba kérünk. 5378-3 Ügyes, ^megbízható mindenes bejárónő felvétetik Bercsényi u. 3, emeleten. Express hirdetések A földhöz jutottak tartozásainak a 600/937. P. M. számú rendelet alap* ján való újabb megállapításáról szó­ló kimutatás elkészült s az 1937. évi október hó 30-tól 1937. évi no­vember hó 13-ig bezárólag a városi adóhivatalnál közszemlére kiteszem. Ezen kimutatás a városi adóhi­vatal 41- számú szobájában a hiva­talos órák alat- megtekinthető. Nyíregyháza, 1937. október 25. RAJTIK, tanácsnok. *5 szóig l F 50 fillér, minden további sző 10 fillér. Uj lakását beköltözés előtt vizsgáltassa és ciá- noztassa NÁNÁSSY-vai, Kossuíh“ű. 9. szám. Telefon 377, Ebi c4*dhj hfedessea a EQúritagjfcosi. v*öy vonal akta NyírvÉdék Sxeb&faftt Tűzifát, szenet előnyösen szerezhet be Lazarovits Miklós f&keréskedőnél. Telefon 167. Román i«portfa, 2 éves vágású, I. osztályú bükkhasáb érkezett. Egy bejáró mosónőt és egy szobainast keresek. Káli ói utca 40. 5422 Bejáró mindenes szakácsnőt keresek. — Lutherház B. III. 7. 285 KÜLÖNFÉLÉIK Háromszobás adómentes családiház mo­só- és nyárikonyhával, nagy telekkel eladó Kótaji utca 53. 5189-10 Nagyobb mennyiségű tengeri csutka ál­landóan kapható a Közraktárban. 5327-6 800-ás Hoffer cséplőszekrény, szivógáz- motor üzemképes eladó. Ugyanott egy 1200-as cséplőszekrény és őszibarack olt- vány eladó. Községháza Nyirpazony 5344-2 Tangóharmónika 50 P-től hegedű 8 pengőtől. Zongorahangolás ja­vítás, KVANDUK hangszerükében. — Bethlen-utca 3. Jókarhan lévő használt barna politúros ebédlőt veszek priváttól. Ajánlatokat a ki­adóba „Ebédlő* jeligére kérem. 5379-2 Egy női trencskókabát övét találtak. — Tulajdonosa a kiadóban átveheti. 200 pengő biztositékkai márcils 1-re házmesteri, irodaszolgai, kapusi állást ke­resek. Cim az Ujságboltban. 284 Perfekt szakácsnő állást keres azonnalra hosszú bizonyítvánnyal. Cim a kiadóban. 5421 Elveszett Nyíregyházán Altdörfer Ilona vasúti arcképes igazolványa. Megtaláló illő jutalmat kap. 5423 A aaea-koaztésiért felelős: dr. Garay Gyula. A kiadásért felelős: A Sza­bolcsi Hírlap lapkiadó betéti

Next

/
Oldalképek
Tartalom