Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 248-296. szám)

1937-11-10 / 254. szám

S. oldal SZ sí HffiLftP flbessziniai kép Nyíregyházán Messze távolságról hordják a lakosok az ivóvizet, mert alig van néhány jó vizű kút a városban Bérház, föld, villi, csiladihíz, TELEK, SZÖLŰ ÉS GYÜMÖLCSÖS vételénél — eladásánál forduljon CSILLOG KONDOR ny. banktisztviselő M. kir. Földmivelésügyi Miniszteriura által engedélyezett ingatlan adás-vételi irodájához. Nyír­egyháza, Nyirvízpalotá. Széchenyi-ut 1. Tel. 601. Pénzkölcsön közvetítés. Középeurópai Biztositó R. T. főképviselete. Nyíregyházán nem kell hangoz­tatni, hogy tarihatütlan a lakosság helyzete a kutak hiánya miatt. Ezt a kérdést már jóval ezelőtt megtár­gyalták a város képviselőtestületé­ben, ahol mindenki elfogadta azt az indítványt, hogy a városnak bármily áldozatába kerülne is, vízvezetéket kell építenie. A város megtalálta a Tisza régi medrében a kutforrást is, sőt a Vay Ádám utcában lefektették a vezetéket is. A váratlanul súlyos gazdasági helyzet lehetetlenné tette a vízvezeték szép álmának megva­lósulását és tekintettel a városra ne­hezedő súlyos pénzügyi körülmé­nyekre, amelyek nem engednek meg semmiféle építő munkát és nagyobb koncepciójú elgondolást, ez a nem­zedék már le kell, hogy mondjon a vízvezetékről, amint sok másról is lemondott kényszeredetten. Most aztán tovább stagnál a hely­Nyiregyháza megyei város polgár­mesteri hivatalától K. 25906-1937. Hirdetmény Tudomásomra jutott, hogy a la­kosság egy része — különösen a gyakorlótér környékén lakók — a katonai iövölde területén minden figyelmeztetés és óvatossági rend­szabály ellenére közlekedik, sőt egye­sek még a katonaság éleslövészetei alkalmával is a veszélyeztetett terü­leten járnak át és ezzel életüket, egészségüket veszedelemnek teszik ki. Az emiatt előfordult sajnálatos balesetek elkerülése érdekében a m. kir. honvéd állomásparancsnokság a lőtéren szolgálatot teljesítő őrségnek uj utasításokat adott ki és gondos­kodott arról, hogy lőgyakorlatok al­kalmával a veszélyeztetett területet messze látható piros zászlókkal je­löljék meg. Miután azonban a legmesszebb­menő óvatossági rendszabályok is csak akkor lehetnek hatályosak, ha a polgári lakosság azokat szigoruau betartja, felhívom a közönség figyel­mét arra, hogy a golyófogó és a lőszerraktár közötti területen soha, a gyakorlatok alkalmával pedig a piros zászlókkal határolt területen ne közlekedjék és az őrség utasítá­sainak feltétlenül engedelmeskedjék, mert az őrségnek egyrészt fegyver­használati joga is van, másrészt azok, akik a rendszabályokat figyel­men kívül hagyva sérülést szenved­nek, a kincstárral szemben semmi­féle követeléssel fel nem léphetnek. Nyíregyháza, 1937. nov. 2. SZOHOR PÁL s. k. 3x polgármester. Nyíregyháza m. város polgármestere K. 25050-1937. Hirdetmény Nyíregyháza megyei város hely­hatósága nevében értesítem a gazda- közönséget, hogy f. év november hó 10. napjától kezdve a baromfipiacon a város hatósági mázsát állít fel. Ezzel egyidejűleg minden magán mérlegelés megszűnik, kivéve az exportőrök mázsáit. Úgy az exportőrök, mint a ható­sági mázsa mellett a városi jövedéki zet. Abesszíniái kép fogadja a sé­tálót. Vizes lajtot szállító kocsikat, egy-egy j°bb kút környékén az abesszin rabszolgákhoz hasonló viz- hordókat lát, mert egész utcarészek vannak, ahol a kutak vize ihatatlan. Ezen a helyzeten segíteni kellene, mondotta egyik kutszakértő, akinek elpanaszolta a lakosság a nagy víz­hiányt. Egyszerűen mozgalmat kell indítani, hogy Nyíregyháza is része­sedjék a Rockefeller alapítvány költ­ségeiből és kapjon néhány furott- kutra segélyt. Így íehetssges nyolc- tiz uj kút építése, aminek katása rendkívül áldásos volna. Azt hisz- szük, hogy ez a javaslat sem való­sítható meg, mert a Rockefeller pénzt még az illetékes községeknek is ki kell alaposan pótolnia, amire Nyír­egyháza mai helyzetében képtelen voina. hivatal egy-egy alkalmazottja fogja a mérlegelést ellenőrizni, aki egyút­tal ellenőrzi azt is, hogy a minimá­lis nagybani árak betartassanak, Hivatalos mérlegelés díj , tekintet nélkül a baromfi fajtájára, kg ént 1 fillér. Minden megkezdett kg 1 kg- nak számit. Felhívom ezzel egyidejűleg a gaz­daközönség figyelmét arra, hogy csakis üres beggyel hozza fel a baromfit a piacra, mert tele beggyel az exportőr nem fopja a baromfit megvásárolni. Nyíregyháza, 1937. nov. 6. SZOHOR PÁL s. k. 3x polgármester. JNyiracsád község elöljárósága. 2819—1937. szám. Kivonatos virsenytárgyalási IMmény Nyiracsád község elöljárósága a a Nyiracsád községben létesítendő 2 tantermes és egy tanítói lakásos állami elemi iskola és a Nyiracsád községhez tartozó Buzita pusztán 1 tantermes egy tanitói lakásos iskola építésével kapcsolatos építési mun­kákra 1937, évi december hó 9-én 10 órai határidővel nyilvános ver­senytárgyalást tart. Az ajánlatok fel­bontása ugyanaznap 11 órakor a községházán történik. Kiírásra kerülnek a következő ipa­ros munkák: Föld, kőműves, elhelyező és szi­getelő munka, ácsmunka, tetefedő- munka, bádogosmunka, asztalos, la­katos, mázoló és üvegesmunka, szo­bafestőmunka, kályhásmunka. A munkákra külön-külön és együt­tesen is tehető ajánlat. A község elöljárósága fenntartja magának azt a jogot, hogy a kiirt munkákat részben, vagy egészben elhagyhassa, illetve hogy az építés­től elálljon. Az ajánlathoz szükséges nyomtat­ványok és rajzok Nyiracsád község elöljáróságánál a hivatalos órák alatt beszerezhetők, illetve megtekinthetők. A szóban levő ipari munkák tel­jesítésére törvényes képesítéssel nem biró ajánlattevők már ajánlatukban kötelesek azt az iparigazolvánnyal biró önálló iparost megnevezni, aki az illető munkát tényleg végre fogja hajthni. Ez esetben csatolni keil az iparos igazolványát és a munka el- I vállalására vonatkozó sajátkezüíeg aláirt nyilatkozatát. Ha az ajánlati végösszeg 15000 P alatt marad, a saját szakmájában vállalkozó kisiparosok bánatpénzt nem tartoznak letenni. Egyébként a vállalati összeg 2 százalékát kitevő | bánatpénzt Nyiracsád község pénz- j táránál kell letétbe tenni. Az ajánlattevők kötelesek benyúj­tani és szabályszerűen aláírni az ajánlati lapot, a kiírási költségvetést és a részletes versenytárgyalási fel­tételekét. Nyertes építési vállalkozó a kiviteli összeg 2 százalékát tarto­zik megfizetni az elöljáróságnak a tervrajz és költségvetésekért. Már most kiköti az elöljáróság, hogy az épitési vállalkozónak kijáró összegek másra nem engedélyezheíők. Nyiracsád, 1937. november 3. Katona Ferenc Szén!irmán Lajos bíró. főjegyző. Nyíregyháza megyei város adó­hivatalától. 8855—1937. fk. sz, Árverési hirdetmény. Nyíregyháza megyei város adó­hivatala közhírré teszi, hogy köz­adós nyíregyházi Széchenyi utca 31. sz. alatti lakásán, üzletében 13153 pengő 48 fiilér köz és magántar­tozások, valamint járuléka erejéig az 1937. év augusztus hó 12 én, 1932. julius 8-án lefoglalt és 795 P-re becsült teherautó, írógép, ló, szekér, hordó, bútor, gépek síb.-ből álló zálogtárgyak elárvereztelek, A második árverés idejéül 1937, év november hó 11-ik napjának d. e. 10 órájára a városi árverési csar­nokba Kossuth tér 2. szám és foly­tatólag a Széchenyi u. 31. sz. alatti lakására tűzetik ki, ahová [a venni szándékozók ezúton hivatnak meg. Árverési feltételek: A második árverésen minden zá­logtárgy a becsárnak háromnegye­dén alul is a legtöbbet Ígérőnek át­engedhető. A vételár készpénzben előre fize­tendő. Nyíregyháza, 1937. nov. 9. Városi adóhivatal. 3640—1937. végrh. szám. Árverési hirdetmény kivonata A budapesti központi kir. járásbíró­ságnak 424764—937. számú végzése következtében Magyar Ruggyantagyár r. t. végrehajtató javára 226 pengő s jár. erejéig Nyirpazonyban 1937. évi szeptember hó 27. napján foganatosí­tott kielégítési végrehajtás alkalmával lefoglalt s összesen 1290 P-re becsült 2 db cséplőszekrény, 1 daráló, 1 tize­des mérlegből álló ingóságok a nyír­egyházi kir. járásbíróságnak Pk. 21571 — 1937. számú végzése folytán Nyirpazony községben “1937. évi no­vember hó 18. napján d. ú. 2 és fél órakor a legtöbbet ’Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Nyíregyháza, 1937. október 25. Labay Antal kir. járásb. végrehajtó. Express hirdetések IS szóig 3 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. Uj lakását beköltözés előtt vizsgáltassa és ciá-[ noztassa NÁNÁSSY-vaí, Kossuth-u. 9. szám. Telefon 377. Apróhirdetések KIADÓ LAKÁSOK Szoba, konyha, előszobás lakás azon- nalra kiadó. Bethlen «tea 85. 5546 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK 14—15 éves leányok könnyű, állandó munkára jó fizetéssel felvétetnek. Cim az Ujságboltban. Tisztességes mindenesleányt azonnal felveszek. Cim a kiadóban. 5550 Bejárónőt azonnalra felveszek. Jósa András-utca 12. 219 KÜLÖNFÉLÉK Háromszobás adómentes családiház mo­só- és nyárikonyhával, nagy telekkel eladó Kótaji utca 53. 5189-10 Ritka vételi alkalom A belterületen eladó 15 évig adómentes 3 szoba, előszoba, felszerelt fürdőszoba és mellékhelyiségekből álló ház. Évi bérjöve­delem 1200 P. Eladási ár 8500 pengő. Megbízott: CSILLAG ingatlaniroda, Nyír­egyháza, Nyirvizpalota. 5515-10 Sárga fedeles, sima táblás hajtókocsi eladó, megtekinthető Kótaji utca 6. szám. 5543-2 Tangóharmónika 50 P-től hegedű 8 pengőtől. Zongorahangolás ja­vítás, K VANDUK hangszerükében. — Bethlen-utca 3. Gyümülcsözé tőkebefektetés! Eladó kőbánya. Zemplén megyében a vasúti állomástól 1 km távolságra elsőrendű építőkövet szolgáltató 5 kát. holdon elterülő fehér kőbánya betegség miatt előnyös feltételek mellett eladó. — Kizárólagos megbízott: CSILLAG NÁNDOR nyug. banktisztviselő ingatlanforgalmi irodája Nyíregyháza, Nyir­vizpalota. 5517-10 15 méhcsalád eladó körülbelül 30 csa­ládra való keretekkel. — Keretek mérete 32 x 47 cm. teljes felszereléssel értve. Ér­tekezni lehet a tulajdonossal. Méhész, Ti- szanagyfalu. 5545 Sóstói útról nyíló Krúdy Gyula utcában telkek kaphatók, építéshez kölcsönnel. — Tárgyalni lehet Villanytelep igazgatónál. Eladó 5 drb fiatal hízott mangalica ser­tés 150 kgr. Agyag-utca 16. 5549 Drótkerítés, drótszövet ágybetét és szi- taárü-gyár hetest vagy tanulót felvesz. — Bezzeghy Sodronymü, Selyem ü. 5547 Egy fürdőkád, egy gyermek fürdőkád és egy vas ályha eladó. Széchenyi utca 39. Ugyanott egy bútorozott szoba is kiadó. IÁ szerkesztésért felelős: dr. Garay Gyula. A kiadásért felelős: Á Sobs* bolcsi Hírlap lapkiadó betéti társáé^ KováchR. és Társai Ídtadóüdaj<kt&KM[ wJOlJÍSwil • nTMapSr -SfyQrrsSiwOÄÄ, B'sxtfénff-ctM & ssátn. Matt* Omm Károly,

Next

/
Oldalképek
Tartalom