Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 248-296. szám)

1937-12-16 / 284. szám

' t. oldal nmaomsi mám (Trianon 18.) 1937 december 16. RADIÖ SZERDA, dec. 15. 4.15: Diákiél- óra. 5.00: Útleírás. 5.30: Konrad Hansen zongorázik, Arthur T roes ter íjordoíikázik, a magyar-német mü- vészcsere keretében. 6.15: Munkás- íélóra. 6.40: A rádió Sízal ónzenekar a. 7.10: Vidám est a dohányzásról da­lokkal, zenével, adomákkal. Énekel Varga Imre, kíséri Vidák József és cigányzenék ara. Közben hangleme­zek. 8.00: A Filharmóniai Társaság hangversenyének ismertetése, majd a hangverseny közvetítése az Ope­raházinál. 9.10: Hírek. 10.10: Időjárás- 'jelentés. 10.15: Kalmár Tibor jazz- •enekara játszik. 11.00: Hírek fran­cia és olasz nyelven. 11.05: Tánc- Jemezek. 12.05: Hírek. Budapest II. 6.40: Olasz nyelvok­tatás. 7.15: A rádió szalonzenekara. 8.05: Vidák József és cigány zeneka­ra muzsikál. 8.35: Előadás. 9.05: H. CSÜTÖRTÖK, dec. 16. 4.15: „Ka­rácsonyi sütés-főzés.“ Előadás. 5.00: Méhészeti előadás. 5.30: Kékes Irén magyar nótákat énekel, kíséri Bura Sándor és cigányzenekara. 6.30; Elő­adás. 7.00: Hübner Miklós gordon­ka zik, a magyar-osztrák művészcsere keretében, zongorán kíséri Polgár Tibor. 7.30: „A tiszteletbeli sport­nadrág.“ Iskolai történet 13 képben. 9.15: Dohnányi Ernő V. Beethoven- zongoraestje. 10.00: Hírek, időjárás- jelentés. 10.25: Kiss Lajos és cigány­zenekara muzsikál. 11.00: Az Opera- ház tagjaiból akkuit zenekar műso­ra. 12.05: Hírek. Budapest II. 5.15: A Magyar Tör­ténelmi Társulat fennállásának 70-ik évfordulója alkalmából közvetítés a Tudományos Akadémia dísztermé­ből. 6.00: Előadás. 6.30: Hangleme­zek. 7-00: Angol nyelvoktatás. 7.30: A rádió szalonzenekara. 8.45: Hírek, ü ge t őe r ed.m én y e k. Állandó műsor: 6.45: Torna. Utá­na: Lemezek. 7.20: Étrend. 10.00: Hí­rek. 10.20, 10.45: Felolvasás. 11.10: Vízállás. 12.00: Harang-sző, időjárás. 12.05: Hangverseny. 12.30: Hírek. 1.15: Időjelzés, időjárás. 1.30: Hang- ■verseny. 2.40: Hírek, árak. 4.45: Idő­jelzés, időjárásjelentés, hírek. Nyíregyháza megyei város polgár- mesteri hivatala K: 30136/1937. HIRDETMÉNY. Nyíregyháza város elöljárósága közhírré teszi, hogy december hó 25. napján, szombaton és január 1. napján, szombaton az e napokra eső karácsonyi és újévi ünnepek miatt hetivásárt nem tart. Karácsony és éjév hetiében december 22. napján, «szerdán és december 29. napján, szerdát tartunk hetivásárt, amelyek­re vészmentes helyről mindenféle áikfi felhajtható. Nyíregyháza, 1937. december 9. Szohor Pál sk. SX polgár meste r. Pályázati hirdetmény Nyíregyházi megyei városnál üre­sedésben levő é* a M. kir. Belügy­miniszter ur 104.342—1837. IV. sz. rendelete alapján betöltendő küzfcé- góhidi igazgató-állatorvosi állásra pályázatot hirdetek. Felhívom a pályázni kívánókat, hogy az alábbiak szerint felszerelt pályázati kéreimeiket hivatalomnál 1937. évi december hó 31. napjának déli 12 órájáig annál is inkább nyújtsák be, mert a később érkező kérelmeket figyelembe venni nem fogom. A pályázati kérelemhez eredetiben vagy hitelesített másolatban a kö­vetkező okiratokat kell csatolni: születési anyakönyvi kivonatot, magyar honosságot igazoló ható­sági bizonyítványt, esetleg a ma­gyar állampolgárságra vonatkozó igény szabályszerű bejelentést iga­zoló okmányt, az országban gyakorlatra jogosító állatorvosi oklevelet, hatósági orvosi bizonyitványt az egészségi állapot igazolására, fedhetetlen előéletet, valamint a proletár diktatúra és megszállás alatti magatartást igazoló hatósági bizo- nyitványt, eddigi szolgilatott igazoló ok» iratokat.. Közszolgálatban állók, pályázati kérelmüket szolgálati uíon kötelesek beadni. Az állás javadalma, az állami rendszerüfX. fizetési osztály 3. fo­kozatával járó illetmény és lakbér, valamint családi pótlék. Minősí­tése, az 1883. évi I. t. c. 1. §» a szerinti képesítés. Az állás betöltése választás utján történik, s a választás hatálya az 1939. évi XXX. t. c. 68 §-ának 5. bekezdése alapján, életfogytiglan tart. . A választás kitűzése |iránt külön fogok intézkedni. Nyíregyháza, 1937. december 9. BORBÉLY, alispán A nagykáiiói kir. jbirőság, mint telekkönyvi hatóságtól. 5374—1937. tfcsz. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONAT Nagykáiiói Takarékpénztár R. T. cég végrehajtatónak, Páil János (nős Orosz Borbálával) végrehajtást szen­vedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. LX. t. c. 144, 146 és 147, §§. érteimében elrendeli a végre­hajtási árverést 440 P tőkekövetelés és jár. behajlása végett, a nagykál- lói kir. járásbíróság teiüietén levő, Kóilósemjén községben fekvő és a kállósemjéni 345. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—4. 8—19. sorszám s 168/1, 168/3, 169/1 a, l69/2-a, 685/1, 685/2. 756/1, 970/2, 1060/1, 1060/2, ;i060/3, 1061/1, 1061/2, 1061/3, 1170/1, 1170/2, hrszám alatt felvett ház, udvar kerttel, szántó és rétnek Páll János (nős Orosz Bor­bálával) végrehajtást szenvedő né­véi álló ingatlanok 2017, P kikiál­tási árba«, a kállósemjéni 346. sz. betétben A. II, 1—2. sorszám s 1939/1, 1940/1. hrszám alatt fnlvett szőlő és kert­nek Páll János (nős Orosz Borbá­lává!) nevén álló ingatlanok 52 P kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Kállósemjén községházánál megtartá­sára 1938. évi január h© 3. napjának déli 12 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. LX. t. c. 150. § alapján, a következőkben állapítja meg : 1. Az árverés aiá eső ingatlgno kai a kikiáltási ár két harmadánál a’acsonyabb áron eladni nem lehet. (1908. LX. t. c. 26. §.) 2. Az árverelni szándékozók kötele­sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. LX. t. c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított, óvadékképes ér­tékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen birói letétbe helyezéséről kiállított letéti el­ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. LX. t. c. 147, 150, 170. §§. 1908. XLI. t. c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha töb­bet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Nagykálló, 1937. augusztus 17. Dr. Fikly, s. k. kir. jb. A kiadmány hiteléül Nagy József, irodafőtiszt. A nyirbál őri kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól. 6136—1937. tk. sz. Árverési hirdetmény és árverési feltételek Dr. Róth Izsó ügyvéd által kép­viselt Nyírbátori Takarékpénztár rt. végrehajtatnak Schwartz Viímosné Mandel Netti végrehajtást szen­vedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehaj­tató kérelme következtében az 1881, LX. t. c. 144, 146. és 147. §§. ér­telmében elrendeli a végrehajtási árverést 385 P tőkekövetelés, ennek 1937. február 15. napjától járó 6 százalékos kamata, egyharmad száza­lék válíódij, 53 P eddig megálla­pított per és végrehajtási és az ár­verési kérvényé.t ezúttal megállapí­tott 26 P 60 f. költség, valamint a csatlakozottnak kimondott Polacsek Füiöp és Fia 223 P 23 f; Silber- msnn Hermann 223 P 33 f, M. kir. Kincstár 748 P 77 f, Lefkovits Jenő 29 P 25 f, Takarékosság Keres«, rt. 160 P 73 fiilér tőkekövetelése és járulékai behajtása végett, a nyírbátori kir. lárásbiréság te­rületén levő Nyirbátor községben fakvő s *z 1300. számú betétben A. kereszt 1. sor 1168. hrsz. alatt fel­vett végrehajtást szenvedő nevén álló házra 4440 P kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a tkvi hntóság hivatalos helyiségében megtartására 1938. január 27.jiapjának d. e. 9 óráját tűzi ki és az árve­rési feltételeket az 1881. LX. t. c. 150 §-a alapján a következőkben állapítja meg: 1. Az árvetés alá eső ingatlant a a Kir. Kincstár és Nyírbátori Taka­rékpénztár rt. követelése behajtása végetti árverés esetén a kikiáltásiflár felénél, mig csati. Polacsek Fülöp és Fia végrehajtató követelése behajtása végetti árverés esetén 7140 P 34 fillérnél, eseti. Silbermann Hermann végrehajtató követelése behajtása végetti árverés esetén 7363 P 57 fil­lérnél, csati. Lefkovics Jenő végre­hajtató követelése behajtása végetti árverésnél 7802 P 10 f-iiél, csat]. Takarékossági Rt. követelése behaj­tása végetti árverésnél 7848 P 10 fillérnél a!ac*onyabb áron eladni nem lefeeb (1908. XLI. t. c. 26. §.) 2. Az árverelni szándékozók kötele­sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. LX. t. c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes ér­tékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni. (1881. LX. t. c. 147, 150, 170. §§. 1908. XLI. t. c. 21. §.) Nyirbátor, 1937. szeptember 25. Dr. Győry sk.kir. jb. ömkf. jegyző. A kiadmány hiteléül Vozáry kir. jb. irodatíszt Nyomtatványok alábbi {szövegben a ki- adóhivatalban darabonként 10 fillérét kap­hatók. Üzlethelyiség kiadó. Kiadó pince. Ez a ház eladó. — hóid föld eladó. Bú­torozott szoba, kiadó] lakás, 1, 2, 3, 4, 6 szobás stb. Nagy KARAC! a járni ilNYI 1 lék I vás ár 1 az lljságbo libán # 6jcpress .hirdetések IS szóig 1 P 50 fillér, mind« további szó 10 fillér. Gyermekjátékok óriási választékban. Baba kocsi, bi­cikli, hiníaló, sakk, dominó, társas­játék, stb. borcsap és faháztartási cikkek legolcsóbban özv. SándorffySándorné üzletében Nyíregyháza, Nyirvizpalola (Vasúti ut.) Bútordarabok ciánozását felelősséggel vállalja NÁNÁSSY, Kossuth- ulca. 9. szám. Telefon 377. Rpróhirdetések AQ sxói£ ÜÖ fillér, minden további azó 8 fillér,. állást keresőknek 10 sióig 60 flltór, míMÓsa további szó 6 ttilif BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK IflnHBtBnBHnBnBnBnRBBaMH rfí Zucker féle bérgazdaságba Nagykálló- ban, Corraich traktor kezelései értő gé­pészkovács és kerékgyártó, 1938. április elsejére felvétetik. 5877-8 Gazdasági kovácsmestert nőst kerezek január hó l-ére. Előnyben, aki cséplőhöz motorokhoz is crt. — Jelentkezni Liptay Jenőné gazdaságába. Nyirpazony. 6227-2 KÜLÖNFÉLÉK «ManaMWIIIMIIillWnmMüaBWMBBBMMaMBBHMBMi Répaföldet, kb. 20—30 holdat a város közvetlen közelében, haszonbérbe keresek, esetleg csak egy évi időtartamra. Cim a kiadóban. 6264-3 Takarításért lakást keresek 1-re. Vasgyár utca 6. szám. 6281 Beltelek — 2458 négyszögöl — parcel­lázásra kiválóan alkalmas, a Tűzoltó ut­cában eladó vagy hasonló értékű birtokkal elcserélhető. Bővebbet Tűzoltó utca 4. szám alatt. 6282-3 Egy jókarban lévő férfi télikabát eladó,. Színház utca 21. 6280 Teljesen uj félháló sürgésen olcsó áron eladó. Közép utca 39. 6235-2: Külterületen lakók postán is be­küldhetik apróhirdetéseiket a hirde­tési díj levélbélyegben való egyidejű melléklésével. A szerkesztésért felelő®: dr. Garay Gyula. A kiadásért felelős: A Sza­bolcsi Hírlap lapkiadó betéti társaság Kovóch B. és Társai kiadótulajdonos Nyomatott a „M«rkw“-nyomdáben, Nyíregyháza, Bercaényi-utca 3. szán. Feldtöe: Orom Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom