Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 248-296. szám)

1937-11-03 / 248. szám

Ára 10 fillér Nyíregyháza, 1937, november 3. 18.) V. évfolyam 248 (1380.) szám. * Szerda és kiadóhivatal Bethkm-utca 1. sz. ftaMafcaréki csekkezám: 47.139, Telefónazám; 77. * POLITIKAI NAPILAP ^ Előfizetés: Egy hónapra 2.50, negyedévre 7.50 P„ Köztisaftviselők aek 20 százalék engedmény. I Kivételes biráskedás ilél a nemzet' ellenes bűncselekményekben i Nemcsak a politikai világ, hanem az egész magyar közvélemény szé­leskörű érdeklődéssel várta Darányi Kálmán miniszterelnök beszédét. iEz a nagyhatású beszéd felölelte az összes időszerű közéleti kérdése­ket. Elvi bejelentések után az or­szág közrendjének és nyugalmának megóvására vonatkozó fontos közlé­sek hangzottak el. Külpolitikáitól, a közjogi reformokról, majd a kor­mány gazdasági és szociális célkitű­zéseiről beszélt a miniszterelnök s megnyilatkozásának minden részlete valóban olyan, hogy külön-külön is hosszas méltatást kíván. Igen fontos probléma volt a ki­rálykérdés és Magyarország külpoli­tikája. Ami az első kérdést illeti: ezt a problémát legutóbb egy népgyűlésen vetették fel egyes ellenzéki politi­kusok. Az ország közvéleménye már akkor úgy érezte: nem volt szeren­csés a politikai élet nyugodt légkö­ré»: ennek a problémának fclszfcrre- vetésével megzavarni, mert sem kül­politikai, sam belpolitikai szempon­tok nem indokolják időszerűségét. Most maga az ország felelős veze­tője mondja: ,,a királykérdést .illető­leg a kormány álláspontja változat­lanul az, hogy annak aktualitását nem látja. Nem lát semmi olyan vál­tozást sem kül-, sem belpolitikai te­kintetben, amely ettől az álláspont­tól való eltérésre okot szolgáltatna. Sémim leset re sem tartom kívánatos­nak, hogy a kérdésnek felszínreveté- sével felesleges és a nemzetre káros ellentéteket keltsünk. Határozott és világos beszéd, re­méljük, el fogja csöndesítemd az idő­szerűtlenül és ok nélkül felzavart hullámokat. És nem kevésbé határozott a mi­niszterelnök beszédének az a része sem, amelyben külpolitikánkról s a kisantanttal folytatott tárgyalások­ról beszél. Most, hogy ilyen irányú tanácskozások indultak, egyes kül­politikailag tájékozatlan körökben különböző mande-mondáikat indítot­tak útnak. A miniszterelnök mind­ezekkel szemben azt mondja: „Ma­gyarország külpolitikája megmaradt azon a vonalon, amelyen eddig is haladt. A római jegyzőkönyv ék to­vábbra is alapját képezik külpoliti­kánknak és összes eddigi barátsá­gunkat szorosan ápolják ... A szom­szédán amclkkal való tárgyalások a sinajai és genfi megbeszélésekkel még korántsem jutottak nyugvó­pontra. A normális viszony kialaku­lása addig nem lesz elérhető, amíg a Magyarországtól elcsatolt területe­ken élő magyar kisebbségek sorsá­ban jaivulás nem áll be.“ Magyarország kitart barátai mel­lett és folytatja békepolitikáját, amellyel a Duna-medence békés lég­körének megteremtéséhez hozzájá­rulni kíván, természetes azonban, Lázár Andor iga zs ágügy mini sztie r a legutóbbi pártértekezleten terve­zetet mutatott be s ennek alapján megkezdte a kivételes ' bíráskodás­ról szóló törvénytervezet előkészíté­sét. A miniszter elgondolása szerint mindazok, akik áll am ellenes bűncse­lekményt követnek el, ha az a bűn­cselekmény sajtó útján történik is, kivételes bíráskodás elé áílítandók. Ilyen bűncselekmények közé tartozik a hűtlenség, lázítás, izgatás, felség- sértés s általában az állami és társa­dalmi rend ellen elkövetett bűncse­le km én v. A javaslat szerint ezekben a bűn- cselekményekben a királyi ügyész­ség vádindítványa alapján azonnal meg kell indítani az eljárást, még aban az esetben is, ba a bűncselek­ményt sajtó útján, vagy kiskorú kö­vette el. A nem időszaki lapok fokozot­tabb ellenőrzésére is kiterjed a ja­vaslat s kimondja, hogy ezeket a la­pokat terjesztésük előtt be kell mu­tatni az illetékes királyi ügyészség­nek. Ügyészi engedély nélkül a be­nyújtást követő 48 órán belül ezek­nek a lapoknak a terjesztése bűn­csel efcmén y t j elen t. II fövő héten lemond a román kormány Tatarescu romá n mini szte r elm öfc a liberális párt elnöki tanácsának teg­napi értekezletén nagy fontosságú beszédet mondott. Többek között a következő két mondotta: A román kormány eleget tett négy esztendei kormányzása alatt a törvényhozásban megszabott kö­telezettségeinek. Azokat a feladato­kat, amelydket még meg kell oldani, már az új kormány végzi el, amely- ; nek sorsa a király kezébe van le­téve. Román politikai körökben arra kö­vetkeztetnek ebből a nyilatkozatiból, hogy a kormány már a jövő héten benyújtja a lemondását. Horvát parasztpártiak és csendőrük véres közelharca Belgrádból jelentik. A verőce me­gyei Novigradban a horvát paraszt- párt gyűlést hirdetett. A .gyűlést nem engedélyezték. A párt tagjai ennek ellenére megtartották a gyű­lést, sőt revolverrel is fölfegyverez­ték magukat. A csendőrség parancsnoka felszó­lítást intézett a tömeghez, hogy oszoljon szét. A felszólításra Me- sarov parasztpárti vezér előrántotta revolverét s rálőtt a csendőrökre, egyben pedig felszólította híveit, hogy támadják meg a csendőröket. A fegyverek sorra előkerültek s va­lóságos tűzharc fejlődött ki a gyű­lés tagjai és a csendőrök között. A csendőrök az első pillanatban kény­telenek voltak meghátrálná, majd bogy jng09 követeléséről nem mond­hat le. A miniszterelnök beszéde végén Szegeden elmondott nagy megnyilat­kozására utalt, azt mondva: „akkori bejelentéseim és ígéreteim nagyrésze beteljesedett“. Bár talán a minisz­ter elnök inkább belpolitikai vonat­kozásban tette ezt a kijelentést, az ország közvéleménye .megnyugvás­sal látja, hogy a szegedi beszéd és a sortüzet adtak a tömegre s utána sikerült szétverni a zavarókat. A harcnak eddig 3 halottja és 8 sebesültje van. A sebesültek között van Mesarov parasztvezér is. lapis császári parancs uralom alatt áll A japán katonaság Sanghaj alatt több helyen átkelt a Szucsau folyón. Az előrenyomuló japán katonáikat a nehéz és közepes ágyúk zárótöze és mintegy 100 repülőgép bombái­nak vasfüggönye Védte az előnyo­mulásban. A japán hadsereg emberfeletti erő­vel akarja körülzárni mielőbb a nemzetközi negyedet, hogy 'ezáltal a mostani megnyilatkozás között nincs törés, nincs elhajlás semmiféle vonatkozásban. A közvélemény tudja, hogyha nem volt elhajlás a multiban, nem lesz a jövőben sem. A kormány szi­lárdan tartja kezében az ország kor­mán yrúdját s jogos bizalommal néz­hetünk „a jelen nyomorúságából is a jobb magyar jövőbe“. —ooo— brüsszeli értekezletet befejezett té­nyek elé állítsa. A japán császár egyébként kiált­ványt bocsát ki, amelyben közli, hogy nemcsak a hadvezetés, hanem a közelilátás terén is a most kijelö­lendő császár,i főhadiszállás intézke­dik. Ezzel azt akarják elérni, hogy az angolokkal egyetértő kereske­delmi szervek teljesen kikapcsolód­janak Japán gazdaságii életének irá­nyításából s katonai parancsnokság vegye át a gazdasági élet irányítá­sát is. Az új japán rendszer nem lesz más, mint császári uralom. Hónai Bálint beteg Hóman Bálint kultuszmjniszter vasárnap el akart utazni a főváros­ból, azonban hirtelen rosszul lett. Megvizsgáltatta magát s az orvos megállapította, hogy a miniszter Or­bánéban megbetegedett. Szerencsére a baj könnyebb lefolyású s valószí­nűleg a jövő hét folyamán már el­hagyhatja a szobáját alminiszíer. I miKiszterelRök berlini alja Darányi Kálmán miniszterelnök Kánya Kálmánnal együtt november második felében Berlinbe utazik, Vasirgap leplezik le Nagyatádi síremlékét Nagyatádi Szabó István síremlé­két november 7-én leplezik leErdő- csokonyán. Az ünnepségén résztvesz Darányi miniszterelnök is. Iz angol küzsági képviseli választások Tegnap kezdődtök meg Angliában a községi képviselőválasztások. A választások eredményének 'eddigi adatai alapján is meg lehet állapí­tani, hogy a konzervatív párt kiét évvel ezelőtt megkezdett szervezke­dése fokozatos eredményeket érlel. A munkáspárt és a liberális .párt- so­kat vesztett a múlttal szemben. Lon­don külterületein sikerült a mun­káspártnak több mandátumhoz jut­nia, ellenben súlyos vereséget szen­vedett Liverpoolban, ahol 31 jalöltje közül csak hatot választottak meg. A választási eljárás még folyik. Edén beszédének hatása Az olasz lapok részletesen foglal­koznak Edén angol külügyminiszter tegnapi beszédével. A Mos sage ro különösnek tartja, hogy Edén nem tett különbséget a két spanyol hadviselő között s teh jesen érthetetlennek találja, hogy egyáltalában nem érintette a Nép­szövetségiben is annyira sóikat .han­goztatott alapokmány 19. szakaszát, amely tudvalevőleg a revízióra vo-» natikozik. Időjárás Délkeleti, keleti szél, változó fel­hőzet, több helyen eső várható. A hőmérséklet alig változik. Királykérdés és külpolitika

Next

/
Oldalképek
Tartalom