Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 197-247. szám)

1937-10-28 / 244. szám

(Trianon 18.) 1937 október 28. HÍMEM JNyIRVIOÉK jZAbolcsi hír hirlAP nswa 9. eted RÖP1R AT—STILUS „Le minden egyéni szabadsággal és foggal, amelyet az ember kitermelt magának.11 — Ezt a kultúra halálát követelő, borzalmas mondatot tar­talmazza az a röpirat, amelyet a rendőrség lefoglalt. Ez a mondat is világos jele, hogy tanulatlan, egzal- tált emberek tüzes csóvaként járnak közöttünk. Halál-magvat hint a sza­vuk, rombolás a szándékuk, gyűlö­let a kenyerük. Megremeg az Isten háza, az erkölcsöt, tisztaságot, sze­reidet, jóságot hirdető iskola, köny- be fül az oltár előtt zengő prefáció, a fehér templomok zsoltára az irtó­zatos düh ostromlására, amiként mzghasadtak a kárpitok az üdvö­zítő halálakor. De van még erő és fegyver, van még tudás és jellem - szilárdság, kemény még a kultúra és becsület pajzsa és a kormány örökre elnémítja a rőpiratirodalom sakálait. NAPIREND. Október 28. Csütörtök. Róm. kát. Judás. Gör. kát. Ferenc. Prof. Simon, Izr. Markh. 23. A nap kél 6 óra 37 perckor, nyugszik 16 óra 50 perckor. A hold kél 0 óra 25 perckor, nyugszik 14 óra 8 perckor, Magyar napirtnd: Amióta a ma­gyar külpolitikában a revízió kér. dése is helyet kapott, több alkalom­mal történt nyilatkozat felelős ma­gyar kormányférfiak részéről ebben a kérdésben. Most a miniszterelnök tett félreérthetetlen kijelentést kül­politikánk irányára s szvmszédaink felé is szólt kijelentése, amikor meg­állapította, hogy a béke záloga a kisebbségekkel való emberséges, igazságos bánásmód. Nem raj unk múlik tékát, ha eddig nem sikerűit megegyezni szomszédainkkal. Egész héten a kivetkező gyógyszertárak tartanak ügyeleti szolgálatot; Gonda (Nyirviz palota, Széchenyi ut), Gergelyffy (Kállai-U.) Október hóban a kőzgyógyszer ellátás Tüdőbeteg- Szánatórium, Gyermekmenhely, Stefánia receptjeit Illés Zsófia gyógyszer- tára (Deák Ferenc u.) szolgálja ki. A viroíi gőz- ét a -ádfiirdh nyiltva. — November 6-án lesz a tanító­képző zenés táncestje. Évről évre mind nagyobb népszerűséggel fogad­ja a táncos fiatalság az áll. fcanító- ■képzőin/tézet ifjúságának; az intézet termeiben rendezendő zenés tánc­estjeit. Ebben az évben az első zenés táncot a hírneves Körmendy tánc­zenekar közreműködésével novem­ber 6-án este 8 órakor rendezik. A táncestre ezúton is felhívjuk a taní­tóképzős ifjúság estéi iránt érdek­lődő közönség figyelmét. — Gyorsíróórákat ad Nagy Irén old. tanárnő, Kállói-u. 25. (x) Elegáns, jól szabott ruháit készíttesse Németh uriszabónál Nyíregyháza, Luther.-palota Állandó szövetraktár Férfi és gyermek őszi sportingek legolcsóbban Kádár Divatház ■«■ElBHHnHKSHBBnaaBaH „Benger“ alsó fehárnemüek. „Bizalom“ hitel. Telefon 660. — A nyíregyházi Rotary Club ösz- szejövetele. Szerdán, október 27-én este 8 órakor a nyíregyházi Rotary Club a Korona különtermében ösz- szejövetelt tart. Ezen az összejöve­telen Szikiay László dr. tanár tart előadást Közép-Európa szellemi pro­blémái címmel. — Az Ev. Nőegvlet csütörtöki bib­liaóráját Joób Olivér püspöki titkár tartja. Szeretettel várunk mindenkit. Elnökség. LEGFÁJDALMASABB BETEGSÉGEK közé tartoznak az epebajok, az epekő, epehomok, epehólyaghurút. E bajokat gyógyítja a Mira glauber» sós gyógyvízzel tartott 3—4 hetes ivókúra. Kérdezze meg orvosát! 1 — Fellebbezés alatt van a tisza- dobi jegyző ítélete. A Nyírvidék- Szabolesi Hírlap megírta, hogy Bod­nár Boldizsár tiszadobi vezetőjegyző ügyében a fegyelmi választmány íté­letet hozott. Bodnár Boldizsár fő­jegyző az ítélet ellen jogorvoslattal élt, úgyhogy az még nem tekinthető jogerősnek. így az ítélet fellebbezés alatt van és annakidején, ha elinté­zést nyert a jogorvoslat, az ered­ményt ismertetni fogjuk. üvegezéseit, képkeretezések íivegssiszol sak Chrlszl Dezső cégnél, Nyirvizpalota. — Régi tükrök újra b Dritása Szögletes és ovál tükrök a legegyszerűbbtől a legszebb kivitelig raktáron. Tegyen egy próba rendelést! — Kilencéves kisfiúval lövette szí­ven magát egy cselédleány. Csizma­dia Mária 17 éves cselédleány Szen- tetomván különös módon követett el öngyilkosságot. Valahonnan pus­kát szerzett, megtöltötte, majd a falhoz támasztotta, úgyhogy a csöve szívéneik vollt irányítva. Ezután meg­kért egy kilencéves kisfiút, hogy húzza meg a puska ravaszát. A kis­fiú vonakodott, mire a leány cukrot ígért neki. Erre a kisfiú, aki nem tudta, hogy a puska töltve van, meg­húzta a ravaszt. A puska elsült s a golyó a leány mellébe fúródott. A leányt súlyos sérüléssel az orosházi mentők 'bevitték a hódmezővásár­helyi kórházba, ahol egynapi szenve­dés után meghalt. Tettét valószínű­leg szerelmi bánatában követte el. — Elegáns, finom, olcsó levélpapír ez Ujságboltban kapható. — Anyakönyvi hírek. Október 25. Születés: Szőcs Ferenc József ref.. Rendes József róm. kát., Grünwald Anikó Judit izr., Novak László róm. kát. Házasság: Csupsa László g. kát. és Pesta Mária gör. kát. Halálozás: özv. Fabula Andrásné Kovács Júlia ág. h. ev. 76 éves, özv. Sarecz And- rásné Lőjek Júlia ág. h. ev. 71 ‘éves, Koska Andrásné Sdpos Júlia ág. h. ev. 53 éves, Nagy Ferenc róm. kát. 31 éves. — Sok gyomorbajos ember nagy megkönnyebbülést ér el, ha félórá­val étkezés előtt három-négy evőka­nálnyi természetes „Ferenc József“ keserűvizet vesz be. Kérdezze meg orvosát. Nyíregyházi cserkészek előadása Nyirpazeoyban A nyíregyházi kir. áll. tanítóképző intézet 971. sz. Tisza cserkészcsapata portyázáson volt Nyírpazony köz­ségben. A cserkészcsapatot a falu határában Tóth Illés g. kát. tanító és Galamb György gör. kát. lelkész fogadta. A csapat a gör. kát. iskolá­ban ütött tanyát, majd tábortüzet gyújtottak és érdekes, tanulságos és szórakoztató előadást rendeztek a nyíregyházi tanítóképzős cserkészek. A tábortűz nagy érdeklődést keltett a község lakossága körében. Ott lát­tuk Szakoilyi András főbíró, föld- birtokos feleségét, Tóth György g. kát. esperes-'plébánost, családijával, Tóth Illés g. kát. igazgató-tanítót és családját, Galamb György gör. kát. lelkészt és a község lakosságából számos érdeklődőt. A Hiszekegy imája után a Tisza-cserkészek segéd­tisztje köszöntötte a megjelenteket. Ismertette a cserkészet célját. Vi­dám eserkésznóták, hegedű- és táro­gatószámok hangulatossá tették a tábortűzi összejövetelt. Az egyik cserkész a légvédelemről tartott elő­adást, bemutatva a gázálarcot, ame­lyet élénk érdeklődéssel fogadtak a falubeliek. Több szavalat, nóta, cser- készmókázás tette színessé és hatá­sossá a tanítóképzős cserkészek fa- luszeimináriumát, amelynek gondo­lata és szép megoldása összhangban van tanítói hivatásukkal és a cserké­szet egyikf igen jelentős célkitűzésé­vel, a város és a falu közelebbhozá- sávail. — öreg halász halálos szerencsét­lensége. A Piskó melletti Dráva-tó- ban halászott Balatoni János 60 éves halászmester. Az idős ember mun­kája közben erősen kihajolt a csó­nakból, a vízbe esett és a segítsé­gére siető társai már csak holttestét tudták kihúzni. — Halált okozott a véletlenül el­sült fegyver. Nem'es Jáno9 berettyó- újfaiusi földműves elhatározta, hogy az .alvó csősztől elvett sörétes fegy­verrel megtréfálja Sánta Sándor ne­vű barátját. A tréfa rosszul sült el. Nemes barátját a sötét padláson ta­lálta, ráérnél te a fegyvert, ugyanab­ban a pillanatban azonban megbot­lott és elesett. A fegyver véletlenül elsült és a lövedék Sánta fejét érte, aki meghalt. Nemes ellen megindult az eljárás. — Halálos zuhanás a törkölyös medencébe. A hevesmegyei Szűcsi község egyik uradalmának szőlőjé­ben Bordos Imre 36 éves munkás egy 8 méter mély medencéből tör­kölyt merített. Eközben a szeren­csétlen ember a mély medencébe zu­hant és a gázok megölték. A vizsgá­lat megindult. Csokonai Ásványvíz Kiváló orvosi szaktekintélyek ajánlják. Gyomorbántal máknál (idült hurut, savtultengés, gyo morégés stb.), egyéb hurutos megbetegedéseknél (gége- és légcsőhurut stb.). Ivókúrákra kiválóan alkalmas. Drága külföldi vizeket pótol. — Kapható az összes füszerüzletben és vendéglőben M. kir. Meieorologiaí Állomás Nyíregyháza Időjárás jelentése 1937. október 26. reggel 6,,S§,«t&5 október 27. reggel 6*33'-fg Hőmérséklet: maximum 20‘4 Hőmérséklet: minimum 6 0. Szél erőssége, iránya (0—!2.) 0 Felhőzet (0—10) 1. Magas fátyol. Csapadék miliméterekben reg^<&; 7 tő! reggel 7-ig 0. Reggel igen sűrű köd Légnyomás: 767. Változatlan. — Elveszett egy 7 hónapos, hosz- szúfarkú sárga kan, mellén féhérfol­tó magyar vizsla. Aki tud róla, vagy aki befogta, jelentse azt azonnal & rendőrkapitányságon. A nyomrave­zető jutalomban részesül. A nyomo­zás folyik az elveszett kutya ügyé­ben s .ha megtalálják valakinél, aki azt előzőleg nem jelentette, jogtalan elsajátítás miatt megindítják ellene az eljárást. RÁDIÓ SZERDA, október 27. 4.15: Diák- félóra. 5.00: Felolvasás. 5.30: Gutten- berg György jazz-zenekara játszik. 6.00: Előadás. 6.30: Lhar Ferenc tá­rogatózik. Farkas Béla és cigányze­nekara muzsikál. 7.20: Farkass Jenő csevegése. 7.50: Székely Mihály, az Operaház tagja énekel, zongorakísé- refctel. 8.20: Hírek. 8.45: „Elfeledett magyar zenekari művek.“ Közremű­ködik az Operaház tagjaiból alakult zenekar, vezényel Dohnány.i Ernő. 10.10: Időjárásjelentés. 10.15: Szalótn- ötÖ9. 11.00: Hírek francia és olasz nyelven. 11.10: Tánolemezek. 12.05: Hírek. Budapest II. 6.40: Előadás. 7.50: Olasz nyelvoktatás. 8.20: Hangleme­zek. 9.00: Hírek. FEUER divatüzlet Városháza épület Olcsó szabott ár Bizalom hitei Női, férfi és gyermek alsóruházati cikkek nagy választékban CSÜTÖRTÖK, okt. 28. 4.15: Elő­adás. 5.00: Előadás. 5.30: A Buda­pesti Hangverseny Zenekar műsora. 6.30: Háztartási tanácsadó. 6.45: Hanglemezek. 7.00: A rádió külügyi negyedórája. 7.55: „Séta a párisi vi­lágkiállításon.“ (Viaszlemez.) 9.10: Hírek. 9.30: Egressy Gábor és Győri Vince cigányzenekara muzsikál, Ná­dor Jenő énekel. 10.00: Időjárásje­lentés. 10.25: Leo Nadelmann zongo­rázik a magyar-svájci mű vészesére keretében. 1Í.00: Olasznyelvű elő­adás Ady Endréről. 11.15: Kalmár Tibor és jazz-zenekara játszik. 12.05: Hírek. Budapest II. 6.00: Angol nyelvok­tatás. 6.30: Hanglemezek. 7.15: Elő­adás. 7.45: A József nádor 2. honv. gyalogezred zenekara. 8.10: Hírek, ló ver 9en y e re dm én y ek. Állandó műsor: 6.45: Torna. Utá­na: Lemezek. 7.20: Étrend. 10.00: Hí­rek. 10.20, 10.45: Felolvasás. 11.16* Vízállás. 12.00: Harangozó, időjárás. 1.15: Időjelzés, időjárás. 1.30: Hang- 12.05: Hangverseny. 12.30: Hírek, verseny. 2.Ä: Hírek, árak. 445: Idő­jelzés. időt árás jelarvtés. hírek. Ha eladni vagv venni akar hirdessen a Ny írvidék • Szabolcs! Hlrianhan.

Next

/
Oldalképek
Tartalom