Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 197-247. szám)

1937-09-22 / 214. szám

é. oldal JVyírvidék oZAbolcsi Hifi HÍRLAP (Trianon 18.) 1937 szeptember 22. Mélyfúrású kutak fúrását, javítását, fürdőszoba berendezéseket, lakatos munkát, asztaltüzhelyeket, AUTOGÉNHEGESZTEST megbízhatóan és pontosan készít Radoszta Béla mülakatos, képesített vízvezetéki szerelő és Nyíregyháza Vay Ádám-utca 37. Fürdőberendezési tárgyak raktáron kútfúrási vállalkozó Telefon 243. fi Nyíregyházi Szociális Misszió­társulat Szent Erzsébet Leányklnbja nyerte el a budapesti országos kongresszuson a vándorzászlót Nagy elismerés és kitüntetés érte ft. Török Dezső kanonok vezetése ■alatt álló nyíregyházi Szent Erzsé­bet Leányklubot. Erre az egyesület­re méltán büszke lehet Nyíregy­háza társadalma. Múlt év októberi újjáalakulása óta olyan lendülettel állt e lelkes leánycsapat a missziós eszmék szolgálatába, hogy szorgal­mas, kitartó munkássága jutalmául már ez évben neki ítélte a buda­pesti központ vezetősége minden leányklub leghőbb vágyának tár­gyát, az érdemes munka elismeré­sét: a fehér selyem vándorzászlót, melyet ünnepélyes keretek között ez év augusztus végén megtartott országos kongresszuson, nagyszámú előkelő közönség jelenlétében Veö- reös Michaela S. M. nővér, OMI. ügyvezető igazgató lelkes, buzdító szavak kíséretében adott át a nyír­egyházi klubnak. Az országos kong­resszus, amelyen Nyíregyházáról Török Dezső kanonok jóvoltából tizenkét klubtag vett részt és a csonka haza területén szervezett ■harmincegy leányklub képviseltette magát, a Budapest melletti Csu­hánk a-telepen folyt le. A kétnapos lelkigyakorlatot dr. Halamka Gyula, a római magyar egyetem hittanára vezette, a nagygyűlést megelőző négynapos kurzuson pedig Veöreös Michaela OMI. ügyvezető igazgató és Boér Judith S. M. nővéren kívül olyan országos hírű kiváló szakelő­adók, mint Novágh Gyula fővárosi népművelésügyi igazgató, Földy Ilus OMI. ifjúsági elnök, Varsányi Ilona OMI. titkár, dr. Dienes Valéria ta­nár, dr. Csaba Margit orvos, dr. Győrbíró Irma tanár tartottak nagy­sikerű és magas nívójú előadásokat, melyeknek anyaga széleskörű isme­reteket nyújtott a nagyszámú lelkes hallgatóságnak. Az előadások tar­talma felölelte a szociológia, a köz­egészség, népművelés, helyes irányú sport minden ágát. A központi elő­adók pedig további irányítást, taní­tást nyújtottak a klubvezetők és ta­gok számára. Megbeszélték a jövő évi munkatér veket, a budapesti és vidéki klubvezetők beszámoltak munkájukról, a nyíregyházi klub ré­széről Szinegh Erzsébet vezető tar­totta a beszámolót'. Salzmann Ilona Félároü használt ifjúsági elnök szintén nagy sikerrel szerepelt, előadásának tárgya: „Ön­magunk megszentelése“ volt. A két­napos lelkigyakorlat után, augusztus 30-án délután 4 órai kezdettel volt ■az országos nagygyűlés, amelyen dr. Halamka Gyula hittanár, Veöreös Michaela nővér, Földy Ilus ifj. el­nök, Varsányi Ilona titkár voltak az előadók. A titkári jelentésben, fog­lalt .meglepő statisztikai adatokat őszinte elismerés fogadta. Itt jutott nyilvánosságra az a dicséret remélté tevékenység, amit a kát. úrileányok­ból álló klubok végeztek Budapes­ten és a vidéken. Szociális érzülettel áthatott' lelkű, névtelen harcosok ezek a klubleányok, akik a nemes célért feláldozva szabadidejüket, kórházak, fogházak látogatásával, napközi otthonok alakításával, gyer­mekcsoportok és munkáslányok ösz­szofogásával, kistestvérrendszer lé­tesítésével a lélakimentés és nemzet­védelem hatalmas munkáját végzik. Jóleső tudatként 'hatott a titkári je­lentésnek az a része, amely szerint a szociális munka önzetlen munká­sadnak és az elért' eredményeknek ■száma egyre növekszik. Nyíregyháza társadalmát pedig bizonyára jóleső büszke öröm tölti el annak tudatá­ban, hogy a nemes versenyben, mely az ország harmincegy klubja között a zászló elnyeréséért folyt, ez évben Nyíregyháza lelkes kát. leánycsapata került ki győztesen, mely boldogan hozta haza a kitünte­tést: a fehér selyem Szűzmáriás ván­dorzászlót. E zászlót a klub ez évi nagysikerű eredményes munkájának jutalmául Veöreös Michaela ügyve­zető igazgató ünnepélyes külsőségek között adta át a .nyíregyházi leány- klubnak, s azt a győztes klub tagjai, Szinegh Erzsébet vezetővel az élén, könnyes szemmel, meghatottam áll­ták körül. íA klub nevében Mii óta y Mária titkár .mondott meleghangú hálás köszönetét, tolmácsolva azt az igaz örömet, amit a klub érez a központ szerété térnek, elismerésének e kitüntető megnyilvánulásáért. — Még fokozottabb munkát Ígért az „egység, hűség, fegyelem“ jegyében. A titkár szavainak elhangzása után ■a nyíregyházi klubtagok „Krisztus­ért előre“ klubköszöntéssel sora­koztak a zászló alá és a klubinduló kedves, pattogó dallamát énekelve vonultak el a házi kápolnába a fe­hér selyem •zászlóval, hálát adni, tisztelegni az oltár előtt és a jövő év göröngyös útjára és küzdelmére segítséget kérni Istentől, akinek ne­vében összegyűltek és akiinek nevé­ben. dolgoznak, vigaszt, kenyeret nyújtanak az elhagyottaknak, men­tik a gyermekeket és ezzel a ma­gyar jövőt. K. E. A főváros legszebb őszi és léli szőrmenidonsáiai nagy választékban Bergmann. Saját modem szűcsiizemében Nyíregyháza, Jókai u. 3, sz, érdekében tekintse meg szép és olcsó szőrmer a ktár am at! Egy JS/Lárian osztráról kiszabadult asszony vakmerő szélhámosságai Csorba Gedeonnét átkisérték as ügyészség fogházába könyvkereskedésében Bethlen-utca 5, Telefon 121, Egy agyafúrt és vakmerő szélhá­mosam került a rendőrség kezére Csorba Gedeonná szül. Bánóczi Er­zsébet személyében, aki csak nem­régiben szabadult ki a máriamosztrai fegyintézetből, ahol többesztendős büntetését töltötte ki. Csorba Ge­deonná Károlyi Árpádné Közép-utca 21. szám alatti lakoshoz állott be bejárónőnek, de néhány nap után az ápolására bízott öregurat meg­lopta. Lehúzta a kezéről az arany- ; gyűrűt, azután odébb állott. Alig, hogy megtették ellene a feljelentést, f újabb panasz érkezett. Szilágyi Dé- í nes a Nyírvízpalotában levő bode- | gás tett feljelentést egy ismeretlen | nő ellen, aki egy jónevű úricsalád nevében nagyobb értékű élelmiszert csalt ki és csak akkor derült ki, hogy szélhámos áldozata lett, ami­kor a pénzt kezdték követelni. A személyleírás alapján a gyanú Csor­ba Gedeonnéra terelődött, akinek a kézrekerítését akkor má.r elrendel­ték. Csorbánál pénteken délután a detektíveknek sikerült elifogniok. Bűnlajstromának összeállítása során derült ki, hogy több szélhámosság is terheli lelkét. Csorba Gedeonné néhány nappal ezelőtt beállított Jakab Salamon Ep­reskert-utca 45. sz. alatti lakoshoz ás­ott elmondotta, hogy a házat meg­vette és ellentmondást nem tűrő hangon kezdte követelni, hogy nyomban költözködjenek ki. Jakab majdnem sírva könyörgött, hogy legalább az ünnepek alatt ne tegye ki az utcára, de Csorháné ebbe csak úgy volt hajlandó belemenni, iha Jakab kifizeti az októberi lakbért. Jakab a kérésnek eleget is tett és csak Csorbáné kézre kerítése után tudta meg, hogy az egész házeladás mese volt és becsapták. A rendőrség Csorba Gedeonnét őrizetbe vette és ma délelőtt átkí­sér tette az ügyészségre, ahol elren­delték előzetes letartóztatását. Tartsa eszében, hogy Szabolcsmegyében Olcsó Bolt csak Takarék átjárónál 1 m Bessenyei* tér» 15. szára átlőtte a kezét a vadászfegyverrel Tomasovszky András nyíregyházi gazdálkodó vasárnap délután fegy­verét tisztogatta, A fegyver vigyá­zatlansága folytán elsült és a kezét összeroncsolja, Tomasovszky And­rást súlyos sérülésével beszállítot­ták az Erzsébet kórházba. Életbelépett az 50 filléres inlerurMn-telefon A kereskedelemügyi miniszter szept. 15-től kezdve előnyös újítást! vezetett« be a telefonforgalomba a kisebb távolságoknál. Eddig 15 kilo­méteren belül a háromperces beszél­getés díja 80 fillér, a 25 kilométeren belül folytatott beszélgetés díja egy .pengő volt, este 7 és 9 óra között pedig ennek fele. Minden további, percért az alapdíjnak egybanmadát kellett fizetni. Az újítás alapján most megszűnt a 15 é9 25 kilométe­res körzet s ezentúl a 25 kilométeres körzet­ben a 3 perces beszélgetés egysé­gesen 50 fillér lesz, még pedig mind nappal, mind este,., vagyis ezentúl az erős 'és gyenge forgalmú időszakokban, egyforma a. díjszabás. Nyiregyházáről a következő köz­ségekkel folytathat a nagyközönség 50 fillérért 3 perces telefonbeszél­getést : Aha puszta, Apagy, Baktal óránt- háza, Balkány, Bököny, Búj, Deme- cser, Gáva, Gégény, íbrány, Hajdú-- dorog, Hajdúnánás, Kallóséin j,én, Kék, Kemecse, Kisiéta, Kótaj, Leve­lek, Máriapócs, Nagyhalász, Nagy- kálló, Napkor, Nyirbogdány, Nyír­szőlős, Nyírpazony, Nyírtét, Nyir- tura, Ófehértó, Oros, Paszab, Petne- háza, Pócspetri, Ramocsaháza, Rét­köz, Sóstóhegy, Szakoly, Tiszaber- cel, Tiszakarád, Tiszaeszlár, Üjife- hértó, Vasmegyer. NAGYTAKARITASNAL PADLOFESTESHEZ g -a a linóleumot használjunk. Tarlós, fé- IOÜSIÜI nyes, mosható, 1 kg. P 1*98. Kapható lzsay Károlynál Telefonszám

Next

/
Oldalképek
Tartalom