Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 145-196. szám)

1937-07-07 / 150. szám

H oldd DK (Trianon 18.) 1937 július hó 7, SZ. IOLCSI HÍRLAP Mindenféle Rádió és alkatrészek szakszerű kiszolgálás garancia mellett GRAMAFON és LEMEZEK Kuhareknál Zrínyi Jloná-utca 8. Telefon 4-76. KRESKAI RÁDIÓLABORATÓRIUM RÁDIÓ KEDD, július 6. 4.10: Asszonyok tanácsadója. 5.00: Tánclem&zek. 5.50: Felolvasás. 6.20: A Pestszenterzsé- ibeti Iparos Dalkör műsora. 7.00: Felolvasás. 7.15: Hanglemezek. 7.45: „Anya és fia.“ Színmű 3 felv. 9.15: A József nádor 2. honv. gyalogezred fúvós zenek ara. 9.45: Hírek, időjá- xásjelentés. 10.05: Herbert Pollack zongorázik, a német-magyar mű­vészcsere keretében. 10.40: Ottlik György dr. németnyelvű előadása. 11.00: Csorba Dezső és cigányzene- kara muzsikál. 12.05: Hírek. Budapest II. 5.50: Hanglemezek. 7.15: Mezőgazdasági félóra. 7.45: Matuska Miklós énekel, zongorán kísér Schwalb Miklós. 8.20: A Jó­zsef nádor 2. honvédgyalogezred fú­vószenekara. 9.00: Hírek. SZERDA, július 7. 4.15: Felolva­sás. 5.00: Rácz Aladár cimbahnozik, zongorán kíséri Rácz Aladárné. 5.30: Előadás. 6.00: Olaf Roots észt zon­goraművész műsora. 6.25: Közvetí­tés a fővárosi tűzoltók központi őr­ségéről. 7.00: Karácsonyi Margit ma­gyar nótákat énekel, kíséri Vidák József és cigányzenekara. 8.00: Kí­nai versek ifordítása. 8.40: Hírek. 9.00: Közvetítés a Cászár-fürdőből. Székely Dezső jazz-zenekara játszik, Szalay László énekel. 10.00: Időjá­rásjelentés. 10.05: Waldbauer vonós­négyes. 11.00: Hírek francia és olasz nyelven. 11.10: Hanglemezek. 12.05: Hírek. Budapest II. 7.00: Munkásfélóra. I 7.30: Előadás. 8.00: Hanglemezek. 9.15: Hírek. Nyirpazcmy község elöljáróságától. 1037—1937. szám. Versenytárgyalási hirdetmény Nyirpazony község elöljárósága a községi képviselőtestület 18—1937. kgy, számú határozata értelmében a község tulajdonát képező és a Sós­tóhegy szőlőtelepen fekvő községi iskolánál a III-ik tanterem toldalék építkezési valamint a régi épület­nek ezen építkezéssel megkívánt át­alakítási munkálataira ezennel nyil­vános versenytárgyalást hirdet. Az egyes munkanemekre az aján­lat külön is megtehető. Az ajánlatok Nyirpazony község elöljáróságánál legkésőbb julius 15- én déli 12 óráig nyújtandók be, (K. Sz. Sz. 24. szakasz 1. pont utolsó bekezdés) és ugyanakkor kell az ajánlati végösszeg 2 százalékának megfelelő bánatpénzt is a község- pénztárába letétbe helyezni azoknak, akik béna’pénz letétele alól mentes­séget nem élveznek. A letételt iga­zoló nyugtát ez ajánlathoz kell mel­lékelni. Pénzt, vagy értéket az aján­lathoz csatolni nem szabad. Az ajánlatokat Nyirpazony község elöljáróságánál 1937. julius 15-én d. u. 4 órakor fogjuk felbontani, amikor is az ajánlattevők vagy iga­zolt megbízottaik jelen lehetnek. A beérkező ajánlatok elfogadása felett az elöljáróság és az iskolaszék a felbontás u'án azonial dönt és Bérház, föld, villi, csdiJdihAz, TELEK, SZŐLŐ ÉS GYÜMÖLCSÖS vételénél — eladásánál forduljon CSILLOG NÁNDOR ny. banktisztviselő M. kir. Főldmivelésfigyi Minisztérium által engedélyezett ingatlan adás-vételi irodájához. Nyír­egyháza, Nyirvízpalotá. Széchenyi-ut 1. Tel. 601. Pénzkölcsön közvetítés. Középeurópai Biztositó R. T. főképviselete. ugyanakkor a vállalkozóval a válla­lati szerződést megköti, aki az épít­kezést azonnal megkezdheti és azt legkésőbb 1937. október 1-ig befe­jezni tartozik. A vállalati összeg után a forgalmi- adót, bélyegilletéket és mindenféle járulékot a vállalkozó tartozik fizetni és leróni. Amennyiben a pályázat eredmény­telen maradna, vagy az ajánlatok egyike sem volna elfogadható, úgy az elöljáróság vagy szabadkézből adja vállalatba, vagy pedig házilag készítteti el a munkálatokat. Munkálati tervraja és feltételek Nyirpazony községházánál a hivata­los órák alatt megtekinthetők és le- másolhatók esetleg 5 P lefizetése ellenében készen megkaphatók. Nyirpazony, 1937. junius 30. Bállá János Szakoly! András vjegyző. főbíró. A nyíregyházi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól. 4721—1937. tk. szám. Árverési hirdetmény kivonat Hoffherr Schrantz Clayton Shutt­lewort Magyar Gépgyári Müvek rt. budapesti bej. cég végrehajtatónak Kiss József végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. LX. t. c. 144, 146, 147. §§. értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 892 ar. P 50 fillér tőkekövetelés, ennek 1930. december 31-tői járó maga sabb kártérítési kamata, 162 P 20 fillér eddig megállapiiott per és végrehaj*ási és az árverési kér­vényért ezúttal megállapított 28 P 16 fillér költség, valamint a csatla­kozódnak kimondott Katz Miksa 175 P, dr. Korányi Endre 100 P, Má- jerszky Barnabás 83 P, dr. Tesik Tibor 40 P, Magyar Mezőgazdák Szövetkezete 174 P 95 f, dr. Klein Aladár 310 P tőkekövetelés és jár. behajtása végett, a nyíregyházi kir. járásbíróság te­rületén lévő Nyíregyháza városban fekvő s a nyíregyházi 4307, számú betétben A. I. 1 — 4. sor 16741/1, 16742/1, 16761/1, 16762/1, hrszám 4 hold 923 négyszögöl szántó a Nádasi bokorban ingatlannak a B. 3. sorsz. alatti Kiss József (Tamás fia) nevén álló 12/54 ed részre 463 P 30 fillér kikiáltási árban, de a G 2. sorsz. alatt özv, Kiss Tamásné Balázs Mária javára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jog sérelme nélkül, ugyanottsni betétben A. II. 1—3, sor 16776, 16777, 16869/3. hrsz. alatt foglalt 3 hold 1276 négyszögöl ház 13. sz. alatt udvarral és szántó a Nádasi bokorban ingatlannak B. 3. sorsz. alatti Kiss József (TanDs fia) nevén álló 12/54-ed részre 595 P 30 f. kikiáltási árban, de a C. 2. sorsz. alatt özv. Kiss Tamásné Ba­lázs Mária javára bekebelezett öz vegyi haszonélvezeti jog sérelme nélkül. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a kir. járásbíróság hivatalos helyiségé­ben (Bocskai-utca 2. szám, 3L ajtó) megtartására 1937. évi augusztus hó 2. napjának d. e. 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 LX t. c. 150. §. alapján a következőkben ál­lapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabb áron eladni nem lehet. A telekkönyvi hatóság azt a ifg kisebb vételárat, amelyen alul az ingatlan el nem adható a követke­zőkben állapítja meg: ha az árverést kéri a végrehajtató Hofherr Sschrantz Clayton Shutt- kworth Magyar Gépgyári Müvek rt. az 1. bekezdésbeli. a csatlakozott Katz Miksa 11564 P, a csatlakozott dr. Korányi Endre 11789 P, a csat­lakozott Májerszky Barnabás 12751 P 30 f, a csatlakozott dr. Tesik Ti­bor 12866 P 04 f, a csatlakozott Magyar Mezőgazdák Szövetkezete 12928 P 44 fillér, a csatlakozott dr. Klein Aladár 13317 P 56 f. 2. Az árverelni szándékozók kötele­sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. LX. t. c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított, óvadékképes ér­tékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előiegesen bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti el­ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. LX. t. c. 147, 150, 170. §§. 1908. XLI. t. c. 21. §.) Nyíregyháza, 1937. március 19. Dr. Tóth s. k. ömkf jegyző. A kiadmány hiteléül Benedek, irodaigazgató. 2156—1937. vght. szám. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Solymosi Márton javára 420 P tőke és több követelés járulékai ere­jéig a nagykáilói kir. járásbíróság 1932. évi Pk. 2725 sz. végzésével elrendelt végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől le és feíüifoglalt 12555 P-re becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, Apagy köz­ségben leendő megtartására határ­időül 1937. évi julius hó 9. gnapjá nak délelőtti 11 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt termé­nyek, sertések, festmények s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek, de legalább a becsár kétharmadrészéért készpénzfizetés mellett el1 fogom adni Nagykálló, 1937. junius 12. ERTSEY LÁSZLÓ kir. bír. végrehajtó 3375-1937. szám. Árverési hirdetmény kivonata A budapesti kir. járásbíróságnak 44787—936 16. sz. végzése követ­kezteben Gaál Lászlóné végrehajtató j-vára 4900 P s jár. követelésére N>iregvházán 1936. évi augusztus hó 18 án foganatosított végrehajtás aika'mávaí le és felülfoglalt s ösz- szesen 3728 P re becsült szobai bú­torok* ezüstnemüek, szőnyegek stb. ingóságok a nyíregyházi k*r. járás biióságnak Pk. 20813—1936. számú végzése folytán Nyíregyházán, Nyir- vi/p^.Iotában II. em. 9 sz. ajtó alatt 1937 évi julius hó 21. napján d e. 10 órakor a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsárön dlul is — n>ilvános bírói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1937. julius 12. LABAY ANTAL kir. jbírősági végrehajtó Ólmot bármely mennyiségben napi áron vesz lapunk kiadóhiva­tala, Bethlen-utca 1. szám. _______ E xpress hirdetések !5 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. Borsót ciángázzal felelősséggel zsizsiktelenit Nánássy. Patkány és sváb irtó sze­rek állandó olcsó nagy raktára. — Kossuth-u. 9. sz. Telefon 377. Rpróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további szé 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 6£ fillér, minden további szó 6 fillér t ■ Iliin MIMIII'■HM IMI I— BETÖLTENDŐ ÁLLASOK Könyvelésben jártas áruüzletben kiszol­gálást vállaló leányt kezdő fizetéssel fel- veszek. Ajánlatokat kérem .lelkiismeretes“ jelige alatt kiadóhivatalba. 3315 Megbizható mindenest azonnalra felve­szek. Vay Ádám-utca 39. 3316 KÜLÖNFÉLÉK Bököny községben a legforgalmasabb helyen, 4 szobás lakásból, korcsmának is alkalmas üzlethelyiségből álló ház 1 hold kerttel jutányosán eladó. Érdeklődni: Id. Sarkadi Miklós, Bököny lehet, 3183-15 Elköltözés miatt hentesüzlet azonnal át­adó teljes felszereléssel, jéggel telt ve­remmel. Kassa-utca 41. 3292-2 POLOSKAIRTÁST ciángázzal, zsizsikte- lenitést szénkéneggel, garanciával válla­lom, Kiss Zoltán Bethlen-utca 15. 3149-4 Megfelelő* gazdaságok, valamint meg­bízható traktorkezelők bérkölcsönhaszná- latra kaphatnak traktoraimból, esetleg cséplőgép, elevátor stb. gépeket is. Nagy raktárkészletemről pedig mindenfajta jobb- gyártmányu — használatlan uj — mező- gazdasági gépek előnyösen beszerezhetők avagy cserélhetők L. LUKÁCS VILMOS gépkereskedő NYÍREGYHÁZÁN. Ugyanit1 gép és gyorsirónő gyakornokul jelentkezhett Szobabútorok, lóször ágybetétek, aszta­lok. ebédlőkredenc, könyvszekrény, vas­ágyak, ruhaszekrény, üst, székek elköltö­zés miatt eladók. — Megtekinthető Gézá- utca 14. szám. 3314-2 Sürgősen keresek bérbe augusztus 1-re 3 szobás lakást, lehetőleg a város belte­rületén Cim a kiadóban. 3267 BICIKLIT használtat, jó állapotban ke­res megvételre Csillag ingatlaniroda, Nyir- vizpalota, Széchenyi-ut 1. sz. 3298 Kállai-uti vámháznál kövesut mellett 7 hold föld, jelenleg konyhakertészet, bérbe­adó, egy hold eladó. Értekezés Bocskai- utca 46. 32i9 Külterületen lakók postán is be­küldhetik apróhirdetéseiket a hirde­tési díj ievélbélyegben való egyidejű melléklésével.____________ N yomtatványok alábbi szövegben a ki- adóhivatalban darabonként 10 fillérét kap­hatók. Üzlethelyiség kiadó. Kiadó pince. Éz a ház eladó. — hold föld eladó. Bú­torozott szoba, kiadó lakás, 1, 2, 3, 4, 6 szobás stb. A szerkesztésért felelős df. Garas* Gyula. A kiadásért felelős: A Sza­bolcsi Hirlap lapkiadó betéti társaság. Kovách B. és Társai kiadótulajdonos NyonDAtíartt a «Merk ur“ -oyomdábau, N y^refiyhAajt, Bercsényi- ufeca 3. aa. Felelői»: Oroaa Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom