Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 120-144. szám)

1937-06-10 / 128. szám

(Trianon 18.) 1937 június hó 10. cw J^YÍRVflDÉK JZABOLCSI HÍR HIRLAP 5. oldd BO»ia KÁLLAY MIKLÓST választották meg az Alföldi Bizott­ság elnökéül. Szabolcs nagynevű szülötte már többször megéreztette, hogy az alföldi kérdésekben ereden­dő adottságainál fogva jártas. Ami, kor egy miniszteriális bizottság Bá­torligetben járt, a tudósokat is Kállay Miklós irányította a csodálatos ter­természeti szépség titkaihoz. Most, amikor az alföldi öntözés nagyfon­tosságú ügye is az ő vezetése mel­lett nyer megoldást, alkalma lesz újra és újra közelebbről is látni az alföldi problémákat és a szakbizott­ságban igy hozzájuttathatja a mind­jobbvn elárvuló Alföldet a gazda­sági és szociális cselekvések áldá­saihoz. Szabolcs népe örömmel üd­vözli volt főispánját, földművelési miniszterét Klebelsberg Kunó gróf örökében. NAPIREND. Junius 10, Csütörtökv Rém. kat. Margit. Gór. kaU Sándor. Prof. Margit. Izr. Thamusz 1. A nap kél: 4 óra 3 perckor, nyugszik 19 óra 55 perckor. A hold kél: 5 óra 41 perckor, nyugszik 21 óra 46 perckor. Magyar na&irend: Nagyszalontán nemcsak az étlapról tünt el a ma­gyar éieimegnevezés, hanem még magyarul sem szabad mepnevezni az ételeket. Ekkora gyűlöletet, bar­bárságot csak Románia termelhetett ki. Jó volna megkerdezni nagynevű barátaiktól, a kifinomult gall szellem világhírű reprezentánsaitól: mit szol­tok oláh barátaitok kultúrájához? Azt hisszük, kissé szégyelnék az esetet. De hát ez a kis szégyenke­zés elfér a békeszerződések feletti szégyenkezés mellett. Egész héten a kővetkező gyógyszertárak tartanak ügyeleti szolgáiatot: Gonda, Gergelyffy, Junius hónapban a köigyógyszerellátás, Tüdőbeteg-Szanatórium, Gyermekmenhely, Stefánia reeeptjeit dr. Szopkó Dezső gyógy­szertára szolgálja ki. A városi gáz- ét a kdJfiirt-i nyitva. — Doktoravatás. Marina Györ­gyöt, Marina Győző kir. törvény­széki bíró fiát június 1-én avatták jogi doktorrá a pécsi Erzsébet tudo­mányegyetemen. — A Jóbarátok Asztaltársaságá­nak kirándulása a Sóstó-gyógyfür­dőre. Vasárnap, e hó 13-án a Jóba­irátok Asztaltársasága társas kirán­dulást rendez a Sóstógyógyfürdőre (színhely a Csendőrlaktanya mel­lett). A kiránduláson az Asztaltársa­ság tagjai igen nagy számban fognak résztvenni, de lesz ott sok vendég is, úgyhogy a siker máris biztosítva van. A kirándulócsoport már dél­előtt is együtt lesz a Sóstón, együt­tes uzsonna, ebéd és vacsora van műsoron. Egész nap sok szórakozást nyújt az Asztaltársaság vezetősége a vendégeknek. A kirándulás tiszta jövedelme a szegény gyermekek téli felruházására lesz fordítva. Ven­dégeket szívesen lát a rendezőség. — Betiltották a Szalontai Lapok megjelenését. A Nagyszalontán meg­jelenő Szalontai Lapok megjelené­sét bizonytalan időre betiltották a román hatóságok. Ugyanakkor meg­tiltották azt is, hogy a városi hirdet­ményeket magyar nyelven tegyék közzé. A vendéglőkben tilos az étla­pon az ételek magyarnyelvű megje­lölése, sőt még a pincér sem fordít­hatja le a vendégnek magyarra a román ételek nevét. Mielőtt fürdőtrikóját beszerezné, saját érdekében tekintse meg modern fürdőtrikóimat. Kádár Divatház Óriási választék. Feltűnő olcsó ár. Fürdőköpeny, strandtásfca, ernyő, cipő, sapka. — Nyirmada és vidékének gazdái Nyíregyházán. A közéleti tevékeny­ség terén fáradhatatlannak bizonyult dr. Boér Ágoston nyirmadai földbir­tokos gazdakörök alakításával a ha­ladás útjára terelte Nyirmada és Baktalórántháza vidékének gazdáit. Ezen gazdakörökben tömörült gaz­dák e napokban kirándultak Nyír­egyházára, vezérelnökük, dr. Boér Ágoston vezetésével és megnézték a homokjavító kísérleti gazdaság üzem rendszereit és kísérleteit. A tanul­mányi szemle befejeztével megte­kintették a város nevezetességeit. — Köszönetnyilvánítás. A Szociá­lis Misszió Társulat hálás köszöne­tet mond és Isten áldását kéri mind­azokra, akik a „Rózsaünnepély" és vele kapcsolatos „Szabolcsi Szivár­vány" megrendezésében résztvettek. Köszönetet mond azoknak is, akik adományukkal, gyűjtésükkel, szín­padi szereplésükkel, szereplők beta­nításával támogatták a gyermekvé­delmi törekvést. Egyben kéri azo­kat a Missziós hölgyeket, akik gyűj­tőíveiket még nem adták be, hogy azt haladéktalanul beszolgáltatni szíveskedjenek. Elnökség. — Meghalt a családirtó kutyaido­mító. Kedden délelőtt Budapesten a Rombach-utcában PÓT Lajos kutya­idomító feleségét és mostohaleányát előbb forrővízzel leforrázta, aztán rájuk lőtt, majd az első emeletről kiugrott a kövezetre. A mentők az eszeveszett családirtót a Rókus-kór­házba szállították, ahol még az esti órákban meghalt. Felesége és leánya állapota súlyos, de nem életveszé­lyes. Csütörtök este Halvacsora Róth Jóska fészek Kertjében Rossz idő esetén az étteremben. — Húszmillió kölcsönt ad az OTI é9 a MABI a gazdaadósságok rende­zésére. Ismeretes, hogy a belügymi­niszter intézkedésére az ÜTI és a MABI a gazdaadósságok rendezésére 20 millió pengőt ad alapjaiból köl­csön és erre biztosítékul kötvénye­ket kap attól a szindikátustól, mely az adósságokat rendezni fogja. A belügyminiszter most úgy intézke­dett, hogy a két intézet a húszmillió kétharmadát az idén, további egy­harmadát jövőre fizesse ki. Az OTI elnöksége a végleges döntés céljá­ból összehívta az igazgatóság teljes ülését, mert egymagában nem akar­ja vállalni a felelősséget. —• A fotoklub vasárnap, e hó 13-án a garasvonattal kirándul a sáros­pataki Megyer-hegy melletti tenger­szemhez. Jelentkezni lehet a Menet­jegyirodában, ahol bővebb felvilá­gosítás iy kapható. Menetjegy ára oda-vissza 2 pengő. — Anyakönyvi hírek. Június 7. Születés: Balog Erzsébet r. kat., Bar­na Sándor g. kat., Gerda Anna ág. h. ev., Szabolcsi halvaszületett fiú, Palicz halvaszületett leány, EsZenyei László reif., Völgyi halvaszületett fiú. Halálozás: Beles Pál ág. h. ev. 7 hó­napos, Szaniszlő Erzsébet r. kat. 2 éves, Ignéczi Mária r. kat. 2 éves. Fényképezőgépek, fj ÉRTÉKESEBB AZ ARANYNÁL az egészség. Az aranyér, végbélrepe* dc*, prostatabajok, a véflbél fajdal* mas betegségei ellen, amikor lefl» fontosabb a könnyű, puha székeié®, igyon naponta 1—2 deci Mira filau* borsós gyógyvizet. 7 — Windsor hercegének Mrs. Simp­sonnal kötött házassága mindennél jobban foglalkoztatja a világsajtót. Schermann Rafael, a világhírű grafo­lógus a Színházi Élet új számában analizálta a windsori hercegnő egyik levelét és megállapította, hogy az új pár házassága békés és napsugaras lesz. Hatvar.y Lili a fogyókúráról és a helyes nyári étkezésről, Hu­nyadi Sándor a júniusi hetekről ír érdekes cikket a Színházi Élet e heti számában, melynek egyéb érdekes­ségei: Egyed Zoltán riportja Jean í larlow életéről és szerelmeiről, ké­peskönyv Bajor Gizi nyaralásáról, fotóriport Bulla Elmáról, az ideális háziasszonyról, Rádió világhíradó, Hevesi Sándor kritikájával, amerikai slágerkotta és kézimunkamelléklet egészíti ki az új Színházi Életet. Da­rabmelléklet a szezon óriási sikere: Illatszertár. A Színházi Élet egyes számának ára 60 fillér, előfizetési díj negyedévre 6.50 pengő. Kiadóhi­vatal: Budapest, VII., Erzsébet­ikörút 7. Epilepsziás iorcse! flipet! a mim — megfulladt A tyukodi csendőrörs telefonon közölte a nyii egyházi ügyészséggel, hogy Nagy Jenő 19 éves porcsalmi lakos a község szélén elhúzódó csa­tornába fürdés közben belefulladt. A halottorvosi vizsgálat megállapította, hogy Nagy Jenő szívbajos volt ós a hideg vízben epilepsziás rohamot kapott. Miután a közelben nem volt senki, a magatehetetlen fiatalember belefulladt a vízbe. Holttestét csak a késő esti órákban fogták ki, ami­kor a keresésére indultak és a csa­torna partján megtalálták a nyomra vezető ruháit. Csokonai fisványviz Kiváló orvosi szaktekintélyek ajánlják. Gyomorbántalmaknál (idült hurut, savtultengés, eyo­morégés stb,), egyéb huratos megbetegedéseknél (gége- és légcsőhurut stb.). Ivókúrákra kiválóan alkalmas. Drága külföldi vizeket pótol. — Kapható az összes füszerüzletben és vendéglőben. M. kir. Meteorologiai Allotsig Nyíregyháza Időjárás jelentése 1937. junius 8. reggel 8-33'-tft? junius 9. reggel 6-33'-ig Hőmérséklet: maximum 30 2. Hőmérséklet: minimum 11 4. Szél erőssége, iránya (0—12.) 0. Felhőzet (0—10) 2. Magas gomoly. Csapadék miliméterekben reggei 7­től reggel 7-ig 0. Légnyomás: 761. Alig változik. Eladta a permsktarüsért iefsgiaft cipőket Kovács Joachim nyíregyházi ci­pész sikkasztással vádolva állott dr. Borais egyesbíró előtt. A vád szerint Kovács Joachimot gyermektartási perében havi 30 pengő tartásdíj meg­fizetésére kötelezték. Miután nem fizetett, lefoglalták a műhelyében ta­lált 33 pár csizmát. Kovács a lefog­lalt csizmákat eladta és mire árve­résre került a sor, azoknak már csak ihült helye volt. Kovács beismerte bűnösségét és szegénységét hozta fel egyedüli védelméül. A bíróság bű­nösnek mondotta ki sikkasztás vét­ségében és kétheti fogházbüntetésre ítélte. Az ítélet jogerős. Színház Eső után köpönyeg Fodor László és Békeffi István ze­nés vígjátéka került színre tegnap este igen jó előadásiban. A női fő­szerepben Hamvay Luei ragyogtatta ezúttal is színjátszó képességét. — Rajz Jancsinak már a színen való megjelenése is általános derültséget kelt. Ez az izig-vérig művész való­sággal dédelgetett kedvence közön­ségünknek. Sághy Györgyi igen kedvesen játszott, csupa üdeség ez a fiatal graciöz teremtés, gyönyörű tánca rendkívül tetszett. Czobor Imre elsőrangú művészi játékot nyújtott, színészkedése alatt talán most énekelt először, ez meg is lát­szott rajta. Sándor Ferenc nem tud­ta beleélni magát a nem neki való szerepbe. Vámos Sárit eddig csak két nagyobb szerepben láttuk, kép­zett színésznőnek bizonyult. (*) Szerdán este mutatja be a szín­ház B) bérletben a legnagyobb sikerű víg játékújdonságot!, a Virágzó asz­szony-t, leszállított, olcsó nyári hely­árakkal. (*) Zöldhelyi Zsolt Magda ven­dégfelléptével kerül színre csütörtök este a legpompásabb revűoperett, a „Csodahajó". (*) Filléres helyárakkal kerül szín­re pénteken este a Csárdás, operett. (*) Délutáni előadások. Szombat délután 4 órakor, filléres helyárak­kal „Az én lányom nem olyan" c. nagysikerű vígjáték szerepel a szín­ház műsorán. Vasárnap d. u. 4 óra­kor „Marika hadnagya", a legnép­szerűbb katonaoperett kerül színre olcsó helyárakkal. (*) 3 :1 a szerelem javára a szezon kimagasló operettújdonsága szomba­ton és vasárnap este kerül bemuta­tásra a színházban. SZÍNHÁZI MŰSOR: Június 9-én, szerdán este 8 órakor: Virágzó asszony, vígjáték. Június 10-én, csütörtök este 8-kor: Csodahajó, operett. Június 11-én, pénteken este 8-kor: Csárdás, operett. Június 12-én, szombaton délután 4-Jkor: Az én lányom nem olyan, víg­játék; este 8-kor: 3:1a szerelem ja­vára, operett. Június 13-án, vasárnap d. u. 4-kor: Marika hadnagya, operett; este Sora­kor: 3:1 a szerelem javára, operett*

Next

/
Oldalképek
Tartalom