Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 120-144. szám)

1937-06-12 / 130. szám

Trianon 18.) 1937 június hó 12. 3. ol dal •NN Hol épNI a 98 szabolcsi uj iskola? A közigazgatási bizottság -csütör­töki ülésén jelentette be Tesléry Ká­roly kir. tanfelügyelő, hogy szemé­lyesen részt vett a kultuszminiszté­riumban újonnan megalakult építési bizottság tárgyalásán, ahol Szabolcs vármegye részére 97 új tanterem és 44 tanítói lakás épí­tését határozta el a bizottság. A bizottság részéről nyert felhatal­mazás alapján lefolytatta a helyszíni tárgyalásokat, melynek alapján már most megállapítható, hogy mely köz­ségek milyen iskolákat kapnak. A bizottság lelkes örömmel fo­gadta a kulturális és szociális szem­pontból nagyjelentőségű építkezést és Vitányi Sándor indítványára a közigazgatási bizottság hálás köszönetét nyilvánította Hóman Bálint kultuszminiszternek. amit felirat formájában hoznak 'tu­domására. Az alábbi községek, illetve a hoz­zájuk tartozó tanyák kaptak ezzel a programmal új tantermeket és ta­nítói lakásokat magukba foglaló is­kolaépületeket: Ajakon 2 tantermes, 1 tanítói la­kásos t. kat. iskola, Anarcson 1 tan­termes, 1 tanítói lakásos ref. elemi iskola, Balkány—Koczogh-tanyán 1 tantermes községi iskola, Balkány—­Megyery-t-anyán 1 tantermes községi iskola, Balkány—Nagyimogyorós-ta­nyán 1 tantermes községi iskola, Balkány—Perked-pusztán 1 tanter­mes községi iskola, Balkány—Tor­más-pusztán 1 tantermes községi is­kola, Balsán 1 tantermes, 1 tanítói lakásos ref. iskola, Balsán 1 tanter­mes községi iskola, Besenyődön 1 tantermes, 1 tanítói lakásos ref. is­kola, Bökönyben 2 tantermes közsé­ig iskola, Büdszentmihály—József­tanyán 1 tantermes, 1 tanítói lakásos áll. iskola, Büdszentmihály—Szor­galmatos-tanyán 2 tantermes, 1 taní­tói lakásos áll. (iskola, Büdszentmi­hály—Keleti-Bódor-tanyán 1 tanter­mes, 1 tanítói lakásos áll. iskola, Cso­bajon 1 tantermes, 1 tanítói lakásos r. kat. iskola, Csobajon 1 tantermes, 1 tanítói lakásos ref. iskola, Deme­cser—Vártanyán 1 tantermes, 1 taní­tói lakásos áll. iskola, Dombrádon 1 tantermes r. kat. iskola, Dombrád—­Szálvetés-tanyán í tantermes köz­ségi iskola, Dombrádon 1 tantermes ref. iskola, Dögén a ref. iskolánál 1 tanítói lakás, Encsencsen 1 tanter­mes g. kat. iskola, Encsencsen 1 tan­termes ref. iskola, Érpatakon 1 tan­termes r. kat. iskola, Érpatak—Zsin­delyes-tanyán 1 tantermes, 1 tanítói lakásos községi iskola, Fényeslitkén 1 tantermes r. kat. iskola, Geszte­réd—Szőkehegyen 1 tantermes, 1 ta­nítói lakásos állami iskola, Ibrány— Feketehalmon 1 tantermes községi isk ola, Kálló se m jén—F or r ást any á n 1 tantermes, 1 tanítói lakásos közs. iskola, Kállósemjén—Pétenhalmon 1 tantermes közs. iskola, Kéken 1 tan­termes, 1 tanítói lakásos r. kat. is­kola, Kemecse—Fertőtanyán 1 tan­Kőris bogarat, hársfavirágé, anyaro­zsot és mindennemű gyógynövényt legmagasabb áron vesz Földes Drogéria gyógynövény export cég Nyiregyháza. Telefon: 148. termes, 1 tanítói lakásos áll. iskola ; Kótajon 2 tantermes áll elemi iskola, Kótaj—Rókahegyen 1 tantermes, 1 tanítói lakásos áll. iskola, Leveleken 1 tantermes g. kat. el. iskola, Magy —Kauzsay-tanyán 1 tantermes, 1 ta­nítói lakásos áll. iskola, Mándokon 2 tantermes ref. iskola, Mezőla­dányon 1 tantermes r. kat. iskola, Nagyhalász—Kétérközön 1 tanter­mes közs. iskola, Nagykálló—Kis­butykatanyán 1 tantermes községi iskola, Nagykállón 1 tantermes róm. kat. iskola, Napkor—Cukortanyán 1 tantermes, 1 tanítói lakásos állami iskola, Nyiraesádon 2 tantermes, 1 tanítói lakásos állami iskola, Nyir­acsád—Buzita-tanyán 1 tantermes, 1 tanítói lakásos áll. iskola, Nyiradony —Ujfalussy-tanyán 1 tantermes, 1 tanítói lakásos áll. iskola, Nyir­ábrány—Alsónagyfülöpön 1 tanter­mes áll. iskola, Nyirbéltek—Cifra­szálláson 1 tantermes, 1 tanítói laká­sos áll. iskola, Nyirbélteken 1 tanter­mes r. kat. iskola, Nyírbogát—Ist­ván-tanyán 1 tantermes, 1 tanítói la­kásos áll. iskola, Nyiregyháza—Var­gaibokorban 1 tantermes, 1 tanítói lakásos áll. iskola, Nyiregyháza—Kis­teldk-Üj kerten 1 tantermes, 1 tanítói lakásos áll. iskola, Nyiregyháza— Alsósímabokorban 1 tantermes, 1 ta­nítói lakásos áll. iskola, Nyiregyháza —Puposhalombokorban 1 tanter­mes, 1 tanítói lakásos áll. iskola, N y i regy háza—Halmosb oko rba n egy tantermes, 1 tanítói lakásos áll. is­kola, Nyiregyháza—Üjteleken 1 tan­termes, 1 tanítói lakásos áll. iskola, Nyiregyháza—-Sulyánbokorban egy tantermes ág. h. ev. iskola, Nyügel­TÖKÉLETES UJITÁS A SENATOP BIOE CIGARETTAPAPÍR! Nem kell bajlódni a lap szétválasztásával, mert EGYEHKIMT KIHÚZHATÓ! Nen nyílik szét a ctgaretta, mert a lap széle iz- és szag mentesen MÉZGÁZOTT! Mindenki csodálkozik, mert ára csak 12 FILLÉR Kérje trafikosát, hogy a papir ötletes kezelését mutassa be. sán a ref. iskolánál 1 tanítói lakás, Nyirgelse—Szalmad-pusztán 1 tan­termes r. kat. iskola, Nyirlugos— Cserhágó-pusztán 1 tantermes, 1 ta­nítói lakásos áll. iskola, Nyirjákön 1 tantermes ref. iskola, Nyirmada— Hunyadi-tanyán 1 tantermes, 1 taní­tói lakásos áll. iskola, Nyirmárton­falva—Melánia-tanyán 1 tantermes, 1 tanítói lakásos áll. iskola, Nyir­mártoníalván 2 tantermes, 1 tanítói lakásos áll. iskola, Nyirpazony— Sóstóhegyen 1 tantermes községi is­kola, Oroson 2 tantermes közs. isk., Oros—Borbányán 2 tantermes közs. iskola, Petneházán 2 tantermes, 1 ta­nítói lakásos áll. iskola, Petneházán 1 tantermes g. kat. iskola, Piricse— Verestanyán 1 tantermes, 1 tanítói lakásos áll. iskola, Rohodon 1 tan­termes áll. iskola, Sényőn 1 tanter­mes áll. iskola, Szabolcson 1 tanter­mes, 1 tanítói lakásos r. kat. iskola, Taktakenézen 1 tantermes, 1 tanítói lakásos ir. kat. iskola, Tiszakanyáron 1 tantermes, 1 tanítói lakásos r. kat. iskola, Tiszanagyfalu—Virányos­tanyán 1 tantermes áll. iskola, Tu­zséron 1 tantermes ref. iskola, Üj­fehértón 5 tantermes, 1 tanítói laká­sos áll. iskola, Üjfehértó—Micske­pusztán 1 tantermes közs. iskola, Üjfehértó—Kálmánházán 1 tanter­mes közs. iskola, Üjfehértó—Pozs­i gai-tanyán 1 tantermes, 1 tanítói la­í kásos közs. iskola és Vasmegyer— Kápolnatanyán 1 tantermes állami iskola. KALLAY MIKLÓS: Ki akarjuk kutatni és meg fogjuk oldani az alföldi problémákat álljon mellénk az ország lakossága és az egész magyar gazdasági élet Kállay Miklós <ny. földművelés­ügyi miniszter kilépett politikai és gazdasági rezerváltságából és ma már befejezett ténynek tekintik, hogy a rövidesen felállítandó Orszá­gos Öntözési Hivatal elnöke lesz, amely tisztséget Kállay Miklós fog­ja ellátni, mint ahogyan elvállalta az Országos Alföldi Bizottság elnöki tisztségével járó feladatot is. A kö­zeljövőben tehát valóban nagy 'horderejű kérdések megoldása vár reá. Most kerül majd sor az Alföld ön­tözéséről, illetve az öntözési alap lé­tesítéséről és az Országos öntözési Hivatal felállításáról szóló törvény­javaslat tárgyalására. Rövidesen tető alá kerül ez a törvényjavaslat és az Országos öntözési Hivatal megkezd­heti nagyjelentőségű, az egész ma­gyar agrártársadalom életére kiható munkáját. A „Magyar Közgazdaság" ezekről a fontos problémákról beszélgetést folytatott Kállay Miklóssal, az Or­szágos Alföldi Bizottság elnökével és az Alföld-öntözés kiszemelt leg­főbb irányítójával. Kállay Miklós a következő érde­kes és nagyhorderejű nyilatkozatot adta; — öt esztendővel ezelőtt Klebels­berg Kunó gróf megérezte, hogy a magyar gazdasági és szociális élet kiegyensúlyozottsága céljából sor­rendben az Alföld kérdéseinek meg­oldását kell bekapcsolni, mert enél­kül szó sem lehet arról, hogy egye­temes nyugalom és a fontos gazda­sági kérdésekben szükséges együtt­működés meglegyen. Az Alföld fo­galma alá tartozik az ország terüle­tének és lakosságának csaknem a fele. Természetes, hogy ilyen körül­mények között a probléma nem par­tikuláris, hanem általános gazdasági és nemzeti kérdés. — Klebelsberg Kunó gróf irányí­tása alatt nagy erővel indult meg a mozgalom, úgyhogy azóta széles körben állandóan hallatszanak han­gok, amelyek szerint életre kell hív­ni ezt a fontos, nagyjelentőségű ala­kulatot. Most végre valóban be is következett az Országos Alföldi Bi­zottság megalakítása és új korszaká­nak megindítása. A néhány nappal ezelőtt lezajlott ünnepélyes gyűlé­sen olyan hatalmas érdeklődés nyil­vánult meg, amelyet mi jelenvoltak, őszinte meglepetéssel és örömmel láttunk. Olyan nagy volt a lelkese­dés, amilyenre hamarosan példát nem is tudnék felemlíteni. Kétségte­len, hogy ezek a momentumok nagy bizalmat és erőt adnak az alakulat vezetőségének ahhoz a munkához, amelyet az Alföld és ezen át az egész nemzet számára el akarunk érni. — Az egyesülés célja ugyanaz, ami tulajdonképpen az alakulat feltá­masztásának aktualitását is adta: megoldatlan komoly és országos je­lentőségű kérdések vannak, az em­berek pedig várják a problémák megoldását. Az Alföldön mindenki vár és remél, de nagy reménysége­ket fűznek az alföldi munkához az ország valamennyi mezőgazdasági és gazdasági tényezői is. Ez az oka a mi megmozdulásunknak. Ki akarjuk kutatni és megoldani az alföldi prob­lémákat. Le kell szögeznem: elsőrendű fontosságú feladatunknak tart­juk, hogy az Alföld lakosságát politikától és minden egyéb iz­galmaktól távol tudjuk tartani. Ebben a nagyhorderejű kérdés­ben teljesen külön állunk azok­tól a politikai, pártpolitikai megmozdulásoktól, sőt attól az Alföld-kutató tevékenységtől is, amely ma újságban, folyóiratban és a könyvpiacon mutatkozik és amely az adott lehetőségek szi­gorú reális szemmeltartása mel­lett nem elégszik meg a bajok feltárásával, nem látja a problé­mák jobb és kielégítőbb megol­dását másban, mint a meglevő sebek állandó felszaggatásában. Az Országos Alföldi Bizottság fel akar kutatni mindent, ami segítség és ami valóban nyújtható is. — Ebbe a nagy munkába szeret­nénk bekapcsolni az Alföld társadal­mának minden rétegét, de szeretnők azt is, ha az ország lakossága, az jURRMR S FILMSZÍNHÁZ | TET.FFON 11. S7„ SMa, pénteken I nincs előadás! Junius 12—13. Szombat, Vasárnap • Reprizben I ff MARID NOVER Az idény egyik legsikerültebb magyar filmje Előadások 5-7, 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. :

Next

/
Oldalképek
Tartalom