Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 120-144. szám)

1937-06-05 / 124. szám

toldd Madarak és fák napja a gróf Apponji Albert köz­ségi polgári leányiskolában Kedves, szinte családias ünnep •olt a múlt hét egyik délutánján a községi [polgári leányiskolában. A madarak és fák napján ez alkalom­mal nem a leányok vonultak ki az erdőbe, hanem a tornaterem színpa­dát varázsolták ügyes kezek ligetté, amelyben fölvonultak a növendékek által megjelenitett különféle mada­rak, hogy kedves jelenetekkel, egy kis színdarabbal, megkapó daljáték­kai szeretetet ébresszenek a fák és az erdő dalosmadárkái iránt. Egy má8odosztályos növendék sikerült ünnepi beszéde s néhány tánc tették •áltozatosabbá a szines műsort. A megjelent szülők elégedetten gyönyörködtek gyermekeikben, akik mindnyájan igen jól megállták he­lyüket a színpadon s lelkes törek­vésükkel megéi demelt sikert arattak. Az előadás után a lombos, árnyas udvaron kis kerti ünnepély követke­zett, amelyen a szülők, tanárok, nő­vér dékek vidám hangulatban töltöt­tek 1—2 órát, jókedvűen fogyasztot­tották a hüsitö citrom és málna­szörpöt, meg a jó süteményt. A tornateremben megszólalt a 2ene, a leányok vígan járták a tán­eot s csak azt sajnálták, hogy — mint minden jó — ez a remek dél­után is oly hamar végetért. A kertiünnepély egyik jól sikerült eszköze volt annak a ma oly sok­szor hangoztatott pedagógiai elvnek, közelebb a családot és iskolát 1 Az ünnepély kitűnő rendezése el­sősorban Zoltán Béláné természet­rajztanárnak és Szomolányi L. Já­nosnénak, a dalkör fáradhatatlan ve­zetőjének az érdeme. SPORT Rét érdekes mérkőzéssel zárul Nyíregyházán a futball szezon NyTVE—KMOVE és NyKISE ifj.-DVSE ifj. döntő mérkő­zés a bujtosi sporttelepen Lassanként vége a bajnokságnak, vége a hivatalos futball szezonnak. Az utolsó futball vasárnap két nagy­szerűnek Ígérkező mérkőzést jutta­tott Nyíregyházának. A NYTVE játssza le itthon utolsó idei bajnoki mérkő­zését a KMOVE csapata ellen. Eltekintve attól, hogy a KMOVE mindig jól szerepeit Nyíregyházán, különös érdeklődéssel tekintenek a méikőzés elé, mert ma igen jó a karcagi csapat (vasárnap 2:2-re játszott a PMÁV val) és igy a NyTVE-vei vívandó mérkőzése bi­zonyára ki fog elégíteni minden sportembert. A NyTVE a 4. helyét akarja a KMOVE legyőzésével biz tositani. Az előmérkőzés is nagyszerűnek Ígérkezik: a NjKISE ifj. bajntkesa pata próbálja behozni a vasárnapi 3.5 ös eredményét a DVSE ifjúsági bajnokcsapata ellen. A honi pályát és a lelkes nyíregyházi közönséget figyelembe véve, esélye is lehet a NyKISE ifinek a 2 gol hátrányt be­hozni. Mind a két mérkőzés a NyTVE bujtosi sporttelepén kerül lejátszásra d. u. 4, illetve 6 órai kezdettel. na< ^ .NYÍRVIDÉK JZABOLCSI HIFI HÍRLAP (Trianon 18^ 1937 június hó 5 £ Egy 70 éves pékmester rejtélyes halála Szerdán este életveszélyes állapot­ban, szállították be Nyírbátorból a nyíregyházi „Erzsébet" közkórházba Sehwarcz Béla 70 éves pókmestert. Hozzátartozói elmondották, hogy Sehwarcz összekülönbözött egy Kál­mán István nevű emberrel, aki dühé­ben hasbarúgta és ez okozta az öreg pékmester súlyos rosszullétét. Sohwarczot nyomban a műtőbe vitték, de szive nem bírta ki a súlyos műtétet és az éjszakai órákban ki­szenvedett. Miután a külső jelekből nem lehetett megállapítani, hogy mi okozta Sehwarcz közvetlen halálát, a kórház jelentést tett a halálesetről ax ügyészségnek. A vizsgálóbíró az ügyészség indítványára elrendelte Sehwarcz holttestének a felbancolá­sát, amit csütörtökön hajtottak vég­re. Dr. Márkus László és dr. Kardos Endre törvényszéki orvosok megál­lapították, hogy Sehwarcz olyan sú­lyos bélfekélyben szenvedett, hogy a bélátfúródás bekövetkezhetett min­den külső beavatkozás nélkül is, azt hogy valójában megrúgták volna Sohwarczot, a boncolás során sem le­hetett megállapítani. A rejtélyes haláleset ügyében meg­indult a vizsgálat. Nyíregyháza megyei város polgár­mesteri hivatalától. K. 13129-1937. Hirdetmény Nyíregyháza megyei város elöljá­rósága közhirré teszi, hogy folyó évi junius hó 7. napján, hétfőn országos lóváslrt fog tartani, amelyre vész­mentes helyről egypatás állatokat lehet felhajtani. Nyíregyháza, 1937. junius 2. SZOHOR PÁL s. k. 2x polgármester. Nyíregyháza város polgármesteri hivatalától. K. 13051 — 1937. Felhívás Nyíregyháza m. város belterületén (Horthy Miklós-tér, Géza-utca és Beigő-körúton) az ebveszettség május hónapban 19 napon belül 3 esetben megállapittatván, felhivom az ebtartó közönséget, hogy ebeiket veszettség ellen védoltassa s az ebzárlati intéz­kedésekhez szorosan alkalmazkodjék. Nyíregyháza, 1937. junius 2. SZOHOR PÁL s. k. 2x polgármester. 3481—1937. szám. Kivonatos versenytárgyalási hirdetmény A nyiragyházi m, kir. államépité­szeti hivatal a 353. számú Nyíregy­háza- kisvárdai th. közút 4*050— 15 000 km. és a Kótaj—nyiibogdányi th. közút 3'100-7'450 km. szakasza szakasza 3, illetve 4 m. széles kő pályájának 5 m-re való kiszélesítése és a kőpályának 4 m. széles és mintegy 2 cm. vastag aszfaltsző­nyeggel való átépi'ésével kapcsola­tos munkákra 1937. évi junius hó 21-éie 10 órai határidővel nyilvános versenytárgyalást tart. Az ajánlatok felbontása ugyanaznap 11 órakor tört nik az a u írott hivatalban. Az ajánlathoz szükséges nyom­tatványok a nyíregyházi m. kir. ál­lamépitészeli hivatalnál folyó évi junius hó 5 étől kezdődőleg szerez­hetők be, naponta a hivatalos órák ala't. Ugyanott a siü'<séges felvilá­gosítások is megadatnak és a rész­letes versenytárgyalási hirdetmény is megtekinthető. Az aján áthoz csatolni kell a munka elvállalására vonatkozó sa­játkezüieg alái t nyilatkozatot. Bánatpénzül le kell tenni az aján­lat szerinti értéknek 2 százalékát. A nem készpénzből álló bánatpénz a jelen hirdetményre valő hivatkozás­sal, a nyíregyházi m. kir. adóhiva­talnál közigazgatási letétbe helye­zendő, a készpénzből álló bánatpénz a m. ki', postatakarékpénztárnál ve­zetett 55.243 számú „Szabolcs Ung vármegye közúti alap számlája Nyír­egyháza" elnevezésű letétszámla ja­vára kell befizetni. Az ajánlattevők kötelesek benyuj­ta i és szabályszerűen aláírni az ajánlati lapot, a részletes költségve­tést és a részletes ve! seny tárgyalási hirdetményt. M. kir. áüamépitészeíi hivatal. Nyíregyháza, 1937. junius 3. A hivatal főnöke: Lőwy Ignác kir. műszaki főtanácsos. Nyíregyháza megyei város polgár­mesteri hivatalától K. 13.294—1937. sz. HIRDETMÉNY Nyíregyháza város polgármestere a sóstói gyermeküdülőtelep részére szükséges kenyér, zsemle, hús, zsír, tej és fűszeráruk szállítására ver­senytárgyalást hirdet. A zárt borí­téikú ajánlatok e hó 8-án déli 12 órá­jáig adhatók be a városháza 7. sz. szobájában. A szállítási feltételek és ajánlati űrlapok díjmentesen ugyan­ott kaphatók. Nyíregyháza, 1937 június 3. Szohor Pál s. k. polgármester 3331—1937. végrh. szám. Árverési hirdetmény kivonata A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 287—1936/6. sz. végzése következtében Dr. Vágó Gyula budapesti ügyvéd ál­tal képviselt Glasner Ernő budapesti cég javára 758 P 10 f. s jár. erejéig 1936 évi május hó 19-én foganatosí­tott kielégítési végrehajtás utján lefog­lalt és 1240 P-re becsült ingóságokra a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 18473-936. sz. végzése folytán 758 P 10 f. tőkekövetelés ekjéig az árverés elrendeltetvén, annak Nyíregyházán, Bocskai-utca 10. számú háznál 1937. évi junius 23-án d. e. 9 és fél órakor, folytatva Nyirpazony határában Sóstó­hegyen leendő megtartására határidőül 1937. évi junius hó 23-ik napjának d. e. 11 és fél óraja kitüzetik, amikor a bíróilag lefoglalt 4 drb tennis re­kette, szobai bútorok, zongora s'b.-ből álló ingóságokat a legtöbbet ígérőnek el fogom adni. Nyíregyháza, 1937. május 28. Labay Antal kir. járásb. végrehajtó. Árverési feltételek cimü blan­ketta kapható a Nyividék-Sza­bolcsi Hírlap kiadóhivatalában Bethlen utca 1. szám. Telefon 77 Express hirdetések 15 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 Hl tér. Poloskát, svábot felelősséggel irt Nánássy. Patkány és sváb rovarirtó szerek állandó ol­csó nagy raktára. Kossuth-u. 9. sz. Telefon 377. Gumibélyegzők 3 nap alatt készülnek Nyirodék-Szabolcsi Hirlap kiadóhivatalában Beth­len-n. 1. Telefon 77 Rpróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további »%* 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 6! fillér, mladen további szó 6 flllé KIADÓ LAKASOK Kíilönbejáratu kisebb bútorozott szoba kiedó junius 15-től. Szarvas utca 32. KÜLÖNFÉLÉK Keresek augusztus elsejére három szoba fürdőszobás különálló lakást. — Ciniet a kiadóba kérem. 2653-6. Adómentes háromszoba előszobás mo­dern családi ház jutányosán eladó. Árpád utca 7. Ugyanott rézbutor eladó. 2720-3 Nőtlen banktisztviselő keres kíilönbejá­ratu szépen bútorozott, központhoz közel fekvő, szobát, lehetőleg fürdőszoba hasz­nálattal. Cim kiadóban leadandó. 2728 Értesítés Van szerencsém a 1. é. kö­zönség, k. barátaim és j^ ismerőseim szives tudomá sára hozni hogy „Káromrózsa" kerthelyiségemet junius hó 5 és 6-án hurka kolbásszal egybekötve megnyitom Szoiid Arak! Előzékeny kiszolgálás! Kitűnő cigányzene I Záróra 2 órakor ! Szives pártfogást kér: Hegedűs Ferenc vendéglős. Hatzel-tér 8 Jókarban lévő női kerékpár olcsón el­adó. Toldi utca 68. 2726 Gyümölcszacskó beszerezherő Hoffmann Adolf füszer­üzletében. 139-2 Elveszett a csütörtök esti szinház elő­adáson vagy a színháztól a Bujtos-utcáig egy arany karkötő óra. Becsületes meg­találó jutalom ellenében adja be az Ujság­boltba 138-2 Ólmot bármely mennyiségben napi áron vesz lapunk kiadóhiva­tala, Bethlen-utca 1. szám. A szerkesztésért felelős dr. Garay Gyula. A kiadásért felelős: A Sza­bolcsi Hirlap lapkiadó betéti társaság. Kovách B. és Társai kiadótulajdonos Nyomatott * JVl«rk«r"-oyooHÍábaiQ. NtfweiiyhAaa. Borcséayi-uíc* 3. «. Felelős: Orosz Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom