Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 97-119. szám)

1937-05-21 / 112. szám

(Trianon 17.) 1937 május hó 21. SZ HIRLAP 3. oldal Dr. Lévay Miklés lett az OTI uj főorvosa Az elmuit napokban jelent meg a Hivatalos Lapban a belügyminiszter rendelete, amely szerint az OTI nyír­egyházi kerületi főorvosává dr. Lévay Miklóst nevezte ki. A kinevezés széleskörben és kü­lönösen osztatlan örömet és meg­nyugvást kelt az OTI tagjai körében, mert Lévay Miklós dr. hosezu évek óta a legnagyobb lelkiismeretesség­gel és odaadással teljesítette funk­cióját mint szülész nőorvos az inté­zetnél. Lévay or. mindig felül tudott emelkedni az OTI, sokszor bürok­rata rendszerén és az orvos szivjó­ságával állott betegei rendelkezésére minden időben. Lévay Miklós dr. kinevezése n3gy nyeresége a köznek, de az intézetnek is, mert benne egy nagytudásu szakképzett és szeretet­tel körülövezett orvos került az OTI élére. Legényegyleteink zarán­doklata Máriapécsra iFényes külsőségük és nagyszabású ünnepségsorozatok mellett folyt le legényegyleteinknek III. máriapócsi zarándoklata. Nyíregyháza, Debre­cen, Hajdúdorog, Oros, Nyirpazony, Nyirgyulaj, Nagyhalász, Póospetr.i, Tímár, Apagy, Napkor, Nyirtct, Nyírtura, Kóbaj, Ajak stb. közsé­gek több-kevesebb képviselői jelen­tek meg az A. C. célkitűzései értei­méiben pünkösdkor megrendezett ifjúsági napon. Távolabbi közsé­geink zarándokai már 15-én, szom­Panama kalapok Faragónál ibaton este megérkeztek, kik közül Hajdúdorog, Oros és Nyirpazonyról érkezők egy nagyobb csoportja az ugyanaznap délután Szegedről Má­mapócsra érkező dr. Farkas György orsz. legényegylet! titkárt ünnepé­lyesen fogadták az állomáson. Pünkösd délelőtt fél 9 órakor la­tin és görögszertartású szentmiséket mutattak be P. Csányi Medárd nyír­bátori minorita és P. Zsatkovics Dé­nes máriapócsi szerzetesatyák, majd közös szentáldozás s az ifjúság pün­kösdi hitvallása következett. Fél 12 órakor a „Christus vincit" megrázó erejű egyházi •himnuszt adták elő zenekari kíséret mellett az orosi g. kat. legényegylet tagjai. Galamb György, a zarándoklat szervezőjé­nek megnyitója után Prepuk János hajdúdorogi dékán beszélt, majd Radoszta Béla mülakatos, képesített vízvezetéki szerelő és kútfúrási vállalkozó mélyfúrású kutak fúrását, javítását, fürdőberendezé­seket, lakatos munkákat, asztal­tűzhelyeket, autogén-hegesztést megbizbatőan és pontosa készít. — Fürdőszoba berendezési tárgyak készen is kaphatók. Nyíregyháza, Vay Ádám-u. 37. szám. Teleton: 243. Beinárd Géza uradalmi segédtiszt hatalmas erejű és ünnepi beszédben fogta meg az ifjúság lelkét s keltett szimpátiát az igazi kat. ifjú eszmé­nye mellett. Az új legényegylet! induló, Illés Miklós és Szalka Mihály szavalatai­val a Himnusz eléneklése zárta be a délelőtti ifjúsági ünnepséget. Délután fél 3 órakor dr. Farkas György és Galamb György vezető­iképző előadásai és futballmérkőzés voltak. 5 órakor pedig a nagyméltó­ságú és főtisztelendő Miklósy Ist­ván püspök úr jóváhagyása s kegyes engedélye alapján rendezett legény­napnak főeseménye az euchariszti­kus szent évünket megnyitó ifjúsá­gi ünnepély következett, amelyen az elnöki tisztet Melles Géza kanonok, püspöki biztos töltötte bé. Meg­nyitó és záró szavaiban nagyon ked­ves modorban s az egyszerűbb mű­veltségű emberek által is könnyen érthető szavaival a legényegyletek és ez összejövetel céljával foglal­kozva kifejtette, hogy mit vár el Krisztus eszméink terjesztése érde­kélben a minden községből itt meg­jelent résztvevőiktől: vonzzanak ma­gukkal mindenkit s másokat is me­legítsenek fel, hogy ne .maradjon egyetlen egyházközségünk sem, hol a Szent István-év emléke gyanánt ne szerveznének legényegyleteket. Dr. Farkas György központi kikül­dött a legényegyletek hivatásáról és céljairól beszélt, dr. Álmos Zoltán egyházmegyei ügyész ifjúságunk ön­tudatának a fontosságáról, dr. Papp György püspöki fogalmazó pedig aktuális kat. problémák címen eu­charisztikus beállításban intézett szózatot a megjelentekhez. Szavalat és énekszámok, himnusz, este .májusi ájtatosság, gyerbyás körmenet és szentórával kapcsolatos szentség­•;imádás fejezték be éjfélkor az emlé­kezetes ünnepségeket. Marton Józseí kir f taníelügyelőtt bista meg a kultuszminiszter a szabolcs­ungi népoktatási kerület vezetésével Megírta a Nyirv.idék-Szabolcsi hogy a vallás- és közoktatás­ügyi miniszter Tesléry Károly dr. kir. tantfelügyelőt a szolnoki népok­tatási kerület vezetésével bízta meg és így a szolnoki kir. tanfelügyelő­ségre helyezte át. A kultuszminisz­ter egyidejűleg gondoskodott a sza­boilcs-ungi népoktatási .kerület ve­zető tanfelügyelői székének betölté­séről is. A kultuszminiszter válasz­tása Tesléry Károly dr. kiváló mun­katársára, Márton József kir. tanfel­ügyelőre esett, akit a miniszter meg is ihízott a szaibolcs-ungi népoktatási kerületi vezetésével. Márton József a kir. tanfelügyelői karnak egyik kiváló készültségű és széles körben kedvelt, szerényen szorgos munkával tevékenykedő, rokonszenves tagja. Több éve itt vesz részt a szabolcs-unigi kerület tanügyének irányításáiba.n. A tanító­ság igazi megértő barátja, aki maga is vérbeli gyakorlati és elméleti pe­dagógus. Iskolalátogatásai mindig ösztönző erejűek és lelkes munkás­ságra sarkallóak. Az ő céltudatos, csendben, de szívós akarattal vég­zett vezető tanfelügyelői munkássá­ga továbbfejlesztője lesz az utóbbi .időben nagy lendülettel induló fej­lődésnek, amely Szabolcsot és Un­igot a népoktatási kerületek között a legelsők sorába emelt. Márton Jó­Z9öf vezető kir. tanfelügyelő mellé szíves örömest áll oda a népnevelés­ügy minden munkása és támogatója. Tegnap délig két halálos áldozata volt a bujtosi gödrökben való fürdésnek iLapunk tegnapi számában meg­írtuk, hogy délelőtt a bujtosi kiibik­gödrök egyikébe belefúlt egy 18 éves háztartási alkalmazott, aki leg­utóbb a Bocskai-utca 40. sz. házban állott alkalmazásban. Tekintettel arra, hogy bűncselekmény nem tör­tént, az ügyészség a déli órákban megadta a temetési engedélyt. Még jóformán vissza sem tért a rendőri bizottság a halálos szeren­csétlenség színhelyéről, az ügy ak­táit le sem zárhatták, máris újabb halálos szerencsétlenséget jelentettek a rendőrségnek. Ugyanazon a helyen, ahol Ricsiéi Bonbála belefulladt a vízbe, egy má­sik halálos szerencsétlenség is tör­tént. Balogh Imre 19 éves autószerelő, Friedmann-telepi lakos, több társá­val a déli órákban fürdeni ment a bujtosi kubikgödrök egyikébe. A társaság csónakot is kerített s a mély és hideg vízbe a csónakról ug­rálgaittak be. Játék közben Balogh hirtelen elmerült. A jókedvű társa­ság megrettent, amikor Balogh nem került fel a víz színére, keresésére indultak s ki is .húzták két perc múl­va, egyben a szerencsétlenség bekö­vetkezésekor értesítették a tűzoltó­kat is, akik vitéz László Árpád pa­rancsnok vezetése alatt mentőszer­számokkal autón a helyszínére siet­tek. Mesterséges légzést próbáltak a szerencsétlen fiatalemberen, azon­ban nem járt a mentés sikerrel. Körülbelül 10 perc múlva meg­érkeztek a mentők is a szerencsét­lenség színihelyére s az egyik mentő­orvos kásniforinjekciót adott a sze­rencsétlenül járt fiatalembernek, azonban már ez sem használt, a ha­lál bekövetkezett. A halált minden valószínűség szerint szívbénulás okozta. Balogh Szommer József autószere­lőnél volt, mint segéd alkalmazásiban. Jelentés a szabolcsi vetésekről A vármegye közigazgatási bizott­ságának csütörtöki ülésén vitéz Kiss Gyula gazdasági felügyelő jelenté­sében többek között a következőket mondotta: Az időjárás az elmúlt hónapban rendkívüli csapadékos, napfénynél­m ttc^z^Ors^JiS u j tufvú^tL , dc lí jPilJ INI ICI 8! A W Wí poirto^vjatúüwC ! ELADÁS: VI.TERÉZ KRT. 8. IV.PROHÁSZKA 0TT0KÁR-U.8. Vo&tj Ci nüivtáfr / Gyártelep Budapest, XI., Lenke-ut 117 küli, szeles, hűvös volt. A sok eső a mezőgazdasági munkálatokat meg­nehezítette és így a vetési munkák, különösen a kötöttebb talajon, meg­késtek. Az április havi időjárás a veté­sek és általában véve a növény­zet fejlődését hátrányosan be­folyásolta. Az őszivetések a magas fekvésű homoki sorok és az aljakban levő vizes területek kivételével általában jók, fejlettek s egészségesek, he­lyenként túlságosan buják, azonban továbbfejlődésükhöz meleg szüksé­ges. A hűvös, hideg idők miatt he­lyenként sárgulni kezdtek. A vár­megye egyes részein kisebb mérvű rovar- és egérkárok észlelhetők. Az elvetett tavasziak nem tudtak kellően kifejlődni a hideg időjárás miatt. A lucerna, lóihere elég sűrű, de alacsony. A rétek és legelők egy része a ti­szai ártéri területeken résziben még víz alatt áll. Továbbfejlődésükre száraz, meleg időre van szükség. A dohánypalánták a melegágyak­ban jól fejlődtek. A gyümölcsösök a barack és a korai cseresznye kivéte­lével jól állanak. A barack és a ko­rai cseresznye egy része elpusztult. 3 heti fogházat kapott, mert megöléssel fenyegette feleségét Szabó Ferencné nyiregyházi asz* szony életveszélyes fenyegetés miatt büntetőfeljelentést tett férje ellen, aki állandóan azzal fenyegette, hogy elteszi láb alól. Az asszony egy al­kalommal félelmében szolgálati he­lyén aludt, ahová máskülönben csak bejár. Férje itt is felkereste, éjnek idején rázörgette az ajtót és azzal ijesztett rá, ha nem engedi be, meg fogja ölni. Szabó ellen megindult az eljárás, amiért ma vonta felelő­ségre dr. Bónis büntetőbiró. Szabót fogházőr állította elő, mert más bűn­cselekményért letartóztatásban van. Szabó tagadni próbált, de a tanuk ellene vallottak. Szabóné nem akart vallomást tenni. A biróság bűnös­nek mondotta ki Szabót és 3 heti fogházbüntetésre ítélte. füRRNSR | FILMSZÍNHÁZ s TELEFON li. SZ. I ® f Ma, csütörtökön utoljára Hz elsodort város Májas 22—24. Szombattól hétfőig Budapesttel egyidőben! Ne higy a férfinek!... | A „METRÓ" pompás zenés vígjátéka J Főszereplők: JOAN CRAWFORD, CLARK OABLÉ • FRANCHOT TON C g Előadások 5-7 és 9 órakor 2 Péntekén, május 21-én NINCS ELQADÚS!*

Next

/
Oldalképek
Tartalom