Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 97-119. szám)

1937-05-01 / 97. szám

4. oldal c^ %Nyirvidék „ JZABOLCSI HIRLAP HLFILAP (Trianon 17.) 1937 május hó 9. 1 Vegyen Ütt§§e nemes acél karéit párt, a legmegbízhatóbb és legolcsóbb. IKSA műszerésznél Ginnik és alkatré- MS A TJ szek gyári áron I\/m I iL Takarékpalota. Telefon 3 93. Előnyős havi részlet. Vasárnap délelőtt lesz a Városi Színházban a Kodály hangverseny 800 dalos szereplésével Vasárnap délelőtt fél 11 órakor lesz Nyíregyháza zenei életének aiagy eseménye, a Kodály-hangver­seny, amelyen 800 dalos ajkán csen­dülnek fel a magyar népdalok. A hangverseny keretéhen előadást, tart dr. Kodály Zoltán, a magyar nép­dalköltészet világhírű feldolgozója. Kodály Zoltán neve ma már olyan fogalom, hogy nem kell külön be­mutatni, az ő munkájának az ered­ménye, hogy a népi zenekultúra az egyetemes nemzeti műveltséggé fej­lődött. A nagyszabású koncertnek, amely iránt ó,riási érdeklődés nyilvánul meg, a következő lesz a műsora: 1. Kodály: CL-iik genfi zsoltár. Előadja a Kálvineum ref. tanítónő­képzőintézet énekkara. Vezényel Vikár Sándor. 2. Vitéz dr. Bessenyei Lajos kir. főigazgató megnyitó beszéde. 3. Kodály: Vízkereszt. Előadja a Kálvineum tanítónőképzőintézet énekkara. Vezényel Vikár Sándor. 4. „Mit tehet a magyar város a zenekultúráért" címmel előadást tart dr. Kodály Zoltán. 5. Kodály: Karádi nóták; Huszt. Előadja a Tisztviselő Dalkör. Vezé­nyeli Krecsák László. 6. Kodály: Vásárosdi; Bent a bá­rány. Előadják az áll. tanítóképző­intézet gyakorló elemi isk. növendé­kek. Betanította Lakatos Emil. 7. Kodály: Gergelyjárás. Előadja az ev. leánygimnázium énekkara. Vezényel Krecsák László. 8. Kodály: öregek. Előadja a Kál­vineum reif. tanítónőképző és az áll. tanítóképzőintézet egyesített vegyes­kara. Vezényel Vikár Sándor. 9. Kodály: Kit kéne elvenni; Ka­tona nóta. Előadja az áll. tanító­képzőintézet énekkara. Vezényel Bánhidi Ödön. 10. Kodály: Villő. Előadja az eiv. Kossuth-gimnázium gyermekkara. Vezényel Krecsák László. 11. Kodály: Lengyel László játék. Előadja a Kálvineum tanítóinőképző énekkara. Vezényel Vikár Sándor. 12. Kodály: ág a gyertya; Kecske­játék. Előadják a gör. kat. el. iskola növendékei. Betanította Szilvássy József. 13. Kodály: Angyalok és pásztorok (kettős kar). Előadja a Kálvineum tanítónőképző énekkara. Vezényel Vikár Sándor. 14. Kodály: Túrót eszik a cigány; ABC nóta. Előadja a községi polg. fiúiskola énekkara. Vezényel Lam­ping Fülöp. 15. Kodály: Nyulacska; Gólya­nóta. Előadja a Kálvineum leánypol­gári isk. énekkara. Vezényel Kovács Árpád. 16. Kodály: Versengés: Előadja a Kálvineum leánypolgári és a közsé­gi fiúpolgári iskola egyesített ének­ka,r a. Vezényel Kovács Árpád. 17. Kodály: Pünkösdölő. a Kálviineum tanítónőképző énekka­ra. Vezényel Vikár Sándor. 18. Kodály: A magyarokhoz Ká­non. Előadja az egyesített 400 tagú összkar. Jegyek ára 1.50, 1.00 pengő és 50 fillér. Kaphatók a Kálvineum tanító­nőképző intézetben és az Újság­boltban. Csodaszép „LICHTMANN" SZPN PPL ETTEK nagy választékban LICHTENBERG-ny Holnap délelőtt tárgyalja a budapesti törvényszék Bezzeghy Zoltán és Havasi Károly bűnügyét A budapesti büntetőtörvényszék Miartimtanácsa holnap, szombaton tárgyalja azt az országos szenzációt keltő bűnügyet, amelynek vádlottjai Bezzegíhy Zoltán és Havasi Károly nyíregyházi lezüllött „úrifiúk". Mint ismeretes a két fiatal fiú amerikai ízű gengszter-támadást in­tézett Medvei budapesti könyv­kereskedő ellen, akit felcsaltak egv Rákóczi-úti penzióba, ahol egy ho­mokkal töltött harisnyával leütötték és kirabolták. Az ügyészség Havasi és Bezzeghy ellen rablás bűntette és könnyű testisértés címen emelt vá­dat. Havasit dr. Barát Ferenc Nyír­egyházáról elszármazott ügyvéd védi. A nagy érdeklődést keltő bűnügy­ről holnapi számunkban tudósítást köztiünk. Értesítés. A Jegyzőtanfolyam növendékei szombati össztánca folyó hó 1-én (azaz szombaton) kivételesen elmarad. Tisztelettel cs. Orosz Qitta Országos sportesemény lesz a vasárnapi Észak—MsSst válsgatolt labdarugd mérkőzés Észak, Dél és Ktlet sport Boross Pál o játékvezető 4000 nézőt várnak a mérkőzésre vezérkara is lejön a mérkőzésre Nagyszabású előkészületek foly­nak a vasárnapi Észak—Kelet válo­gatott mérkőzésre. Hatalmas érdek­lődéssel tekint a szabolcsi közönség a válogatott mérkőzés elé és a ren­dezők véleménye szerint 4000 néző várható vasárnap a bújtosi sport­telepen lejátszandó Észak—Kelet találkozóra. Az Északi csapat össze­állítása nagyon jó: játszik benne ;Sziklay, az Attila volt hátvédje, Drösszler, a III. ker. volt válogatott­ja, továbbá Diósgyőr, Miskolc, Hat­van és Pereces legjobbjai. A vidéken óriási az érdeklődés e mérkőzés iránt. Getfebi Henrik or­szágos amatőrkapitáinyon kívül le­jön a Déli Kerület részéről dr. Gidó­falvy Pál elnök, dr. Uhrin András Fürdőszoba berendezések, Jégszekrények, Taka­réktüzhelyek nagy választékban Wirtschafter Ármin vaskereskedésében Nyíregyháza, Vay Ádám-utca 3. Telefon 90. alelnök, Észak részéről Mattya­sovszky Kálmán elnök, Ceizler fő­titkár. Itt lesz a KLASz. vezérkara is: Ferönezy Károly elnök, dr. Payer Dezs, dr. Andrássy Dániel társelnö­kök, Tamássy László főtitkár és még nagyon sokan jönnek a KLASz. és a debreceni egyesületek részéről. — Valószínű, hogy az MLSz. is képvi­selteti magát a mérkőzésen. A mérkőzést Boross Pál (Békés­csaba) vezeti. Borossnak ez lesz a 400-ik mérkőzése, kisebbszerű jubi­leum is lesz ennek keretében. A keleti csapat változatlan. Ügy Takarékosság. Kozmetikai Intézetemet Kiss Ernő utca 20. sz, alól a Dessewffy-tér 2, szám alá helyeztem át, Kun MagdaI értesültünk azonban, hogy Gerda— Katbay és Mester, tehát a nyíregy­házi tartalékok is szóhoz jutnak a mérkőzés folyamán. Az ünnepi mérkőzést emelni fog­ja az is, liogy a nyiregyházii cser­kész-zenekar kivonul a mérkőzésre és a szünetekben, valamint a mérkő­zések előtt hangversenyt ad. A nagy érdeklődésre való tekin­tettel olcsó elővételi jegyeket árusít a rendezőség a Korona dohánytőzs­dében. — Hasműtétek utáni időszakok­ban egy pohár természetes „Ferenc József"-tkeserűvíz reggelenként be­véve, kitűnő hashajtó, amely a belek tartalmát biztosan felhígítja és azt rövid időn belül fájdalommentesen levezeti. Az orvosok ajánlják. Vasárnap Filléres Gyors migy RyiregyMzMI Miskolcra Vasárnap filléres gyors indul Deb­receniből Miskolcira, amelyre Nyír­egyházán is fel lehet szállni. A filléres gyors Nyíregyházáról 7 óra 59 perckor indul, Miskolcra érkezik 9 óra 48 perckor. Miskolcról 20 óra 50 perckor indul vissza és Nyíregyházára érkezik 22 óra 40 perekor. A jegy ára oda-vissza 3.10 pengő. A jegyek a Menetjegyirodában vált­hatók. Károlyi Mihályi elitélték Károlyi Mihály grófnak egyik sajtó útján elkövetett nemzetgyalá­zási perét tárgyalta ma délelőtt a budapesti törvényszék. A bíróság megállapította Károlyi Mihály bű­nösségét, büntetést azonban a vád­lott távolléte miatt nem szabott ki. Most már mindenki megtudhatja, hogy mi lesz a májusi szenzáció „Jégbarlang" a Lutherházi Cukrászdában A legmodernebb fagylaltgépeken állítják elő a legtökéletesebb fagylalt­különlegességet. Filléres árak! Okvetlen nézze meg! Külön meglepetés a „Jégbarlang" berendezése. Állandó zene! Kitűnő kiszolgálás!

Next

/
Oldalképek
Tartalom