Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 97-119. szám)

1937-05-01 / 97. szám

Ara 10 fillér Nyíregyháza, 1937. május 1. r « (Trianon 17.) Wolyam 97 (, m) siá m, * OtnOM • .7- ­YIRVIDEK OLCSI Szerkesztőség és kiadóhivatal Bethlen-utca 1. sz. Postatakaréki csekkszám: 47.139. Telefonszám: 77. ^ PO! !TFT/AS lü Api I AD Sf Elöíizetés : Egy hónapra 2.50, negyedévre 7.50 P. rULIlSAMI llHíl LHr Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény. Egy tőzsdei manőver tanulságai Április 27-ikle volt a budapesti ér­téktőzsde úgynevezett „fekete kedd­je". Arról a nagy árfetörésről, mely ezen a napon a tőzsdén előállott és sokaknak súlyos veszteséget oko­zott, az egész sajtó beszámolt. Cso­dálatosképpen a tölcsérszerű árhul­lámvölgy a következő huszonnégy óra alatt teljesen eltűnt, a követ­kező tőzsdei napon ugyanazok a ke­zek jelentkeztek vevőikként, amelyek 24 órával előbb fedezetlenül, nyakló nélkül dobták piacra az értékpapí­rokat és otkozták a tőzsdei pánikot. Ez ma már egészen pontosan és hi­telesen megállapított tény. Sem kül­földön, sem belföldön semmiféle ok nem merült fel arra, hogy most egy­szerre megálljon a-z a másféléves tőzsdei áremelkedés, amelyet a gaz­dasági életnek javulása okozott és hirtelen beálljon az az áresés, amely a „fekete kedden" bekövetkezett. És hogy mégis beállott, ennek okai után nem a reális tények között, hanem a spekuláció berkeiben kell kutatnunk. Meg is találjuk a szokatlan és hirtelen áresés okait ezekben a ber­kekben. Ma már kétségtelen, hogy az úgynevezett tőzsdei betörés okoz­ta a keddi pánikot. A spekulánsok elterjesztették azt a hírt, hogy a társulati adó emelése a részvénytár­sasági vállalatok jövedelmezőségét nagyon meg fogja csökkenteni és en­nek következtében a részvények ára esni fog. Ez a híresztelés annak elle­nére tartotta magát, hogy a költség­vetés szerint a társulati adó terve­zett emelése mindössze kétmillió pengő keretek között maradt. De terjesztettek egy másik hírt is. Azt, hogy az olasz-osztrák legutóbbi ve­lencei találkozó nagy változások okozója lesz Ausztriában és ott a német birodalom befolyása erősön megnövekedik. Hiába voltak a hiva­talos olasz és osztrák cáfolatok, eze­ket a híreket makacsul továbbadták. Amikor azután a talaj már elő volt készítve, néhány vakmerő ha­zárdőr fedezetlenül dobta a piacra az értékpapírokat, melyek sohasem voltak az ő tulajdonában. Kétféle tanulságot kell éhből az eseményből a nagyközönségnek és a tőzsde vezetőségének levonni. Egy­néhány kispénzű ember, aki meg­gondolatlanul a tőzsdére ment ját­szani, súlyos veszteségeket szenve­dett. A tanulság az, hogy a kispénzű emlberak ne menjenek a tőzsdére, hainem tőkéjüket, ha már nem akar­ják takarékpénztárban kamatoztat­ni, fektessék bc olyan kifizetett ér­tékpapírokba, amelyeket odahaza az íróasztal fiókjában vagy a szek­rényben őrizhefinek. A tőzsde si­kamlós terület, csak azoknak az em­bereknek való, akik benne éltek, benne növekedtek fel, ismerik az Darányi és Eckiiardi tanácskozása Darányi Kálmán miniszterelnök tegnap este vacsorán látta vendégül Eckhardt Tibort. A vacsora után a késő éjszakai ó,rákig tanácskoztak. Hír szerint teljes a megegyezés kö­zöttük a pártközi konferencia kérdé­sében és a kormányzói jogkör ki­terjesztésére vonatkozó javaslatot a független kisgazdapárt teljes mér­tékben támogatni fogja. A törvény­javaslatot még a nyári szünidő előtt í letárgyalja a Ház. Londonból jelantik: Az angol kor­mány 100 millió fontos hadfelszere­lési belső kölcsönt akart felvenni, terve azonban csaknem teljesen megbukott. Mindössze 20 millió foint kölcsön jegyzés történt. Maga a bel­Megnyílt a Nemzetközi Vásár Ma délelőtt 10 órakor ünnepélyes keretek között nyitották meg a bu­dapesti Nemzetközi Vásárt. A vásár megnyitására érkező kormányzót Szendy Károly polgármester üdvö­zölte, majd a kormányzó engedélyt adott a vásár megnyitására. A vá­A képviselőház ülése A képviselőiház ,ma déleJőtt 10 óra­kor folytatta a költségvetési fcör­ivány javaslat vitáját. Ma délelőtt Grieger Miklós és Tóth Pál beszélt. Gr.ieger Miklós a választójogi kérdésről beszélt. Majd a bírói füg­getlenség kérdésétről szólva, azt állí­totta, hogy a bíráknak nincs meg a teljes függetlenségük. Egyébként csatlakozik Eckhardtnak ahhoz a megállapításához, hogy Darányi Vaiké Lajos lesz Magyarország genfi fődeiegátusa A képviselőház folyosóján a dél­előtt sok szó esett arról, hogy ki lesz Magyarország fődelegátusa. Hír sze­rint Valkó Lajos fogja képvisdlni Magyarországot Genfben. A hírt ugyan nem erősítették meg, de az is megállapítható, hogy valamannyi párt rokonszenvvel fogadta a hírt. Szóba került a Ház folyosóján a kúriai és a táblai elnöki állás betöl­tésének a kérdése is. A kúria elnö­áralakulás minden csinját-binját. A kívülálló kisember nem is ismeri a tőzsde rejtelmeit, nincs tisztában az árképző tényezőkkel és nincs is je­len, hogy Tha esetleg mégis felismer­né a helyzetet, azt ki is használ­hassa. A második tanulságot a tőzsde vezetőségének kell levonnia. Igaz, hogy ez a vezetőség a „fekete ked­den" igyekezett megtenni az ellen­Megbukott az angol hadfelszerelési kölcsön város semmit sem jegyzett, a ban­kok is nagyon gyéren jegyeztek. A kormány a kölcsön bukását úgy akarja kikorrigálni, hogy a hiányzó 80 millió fontot a köztestületekre hárítja át. sár megnyitása után a kormányzó megtekintette a magyar ipar nagy­szerű alkotásait s nemcsak örömé­nek, hanem sokszor elragad tatásá­I nak is kifejezést adott. Déli fél 1 órakor a nagyközönség számára is megnyitották a vásárt. Kálmán személye a legalkalmasabb arra, hogy a legfontosabb alkot­mányjogi kérdéseket megoldja. — Ezek között pedig első helyen áll a választójog kérdése. Bár a minisz­terelnök személyét nagyrabeesüli, szándékait értékeli, a költségvetést nem fogadja el. Tóth Pál a Tiszántúl kérdéseivel foglalkozott. A zöldkereszt intéz­ménynek továbbfejlesztését sürgette. kéül Vladár Gábort, illetve Töreky Gézát emlegetik. Az ítélőtáblai el­nöki szék jelöltjei Sztrache Gusz­táv, Mikó Ferenc és Alföldi Dezső. Altalános közlekedési sztrájk fenyegeti Londont Londonból jelentik: A londoni gépkocsivezetők sztrájk előtt álla­nak. A munkaügyi miniszter meg­intézkedéseket a pánikkal szemben. De igaz az is, hogy hasonló kalózko­dásokat preventive kell megakadá­lyozni. Csak az az intézmény tart­hat igényt, hogy autonómiáját min­denki tiszteHetben tartsa, amelynek vezetősége saját hatáskörén belül féltékeny a maga jogaira, de intéz­kedéseivel megszerzi a jogcímet is ezeknek a jogoknak háboríthatatlan gyakorlásához. kezdte a közvetítő tárgyalásokat, de a tárgyalás 1 nem sok sikerrel kecseg­tet. Ha csakugyan kitör a sztrájk, Londonban 5000 gépkocsi áll le. — Ezeken a gépkocsikon naponta hat­millió ember közllekedett. Veszélyes a helyzet azért is, mert attól leibet félni, hogy a föld­alatti villamosok, a csővasút és a trolleylbuszok alkalmazottai is szim­pátia-sztrájkot akarnak kezdeni arra az esetre, ha a gépkocsivezetők sztrájkját sztrájktörőkkel akarnák ellensúlyozná. Neurath Rémába készül Neurath báró német külügy­miniszter május 2-án Berlinből Ró­mába utazik. Hír szerint kihallgatá­son jelenik meg a pápánál s tanács­kozni fog Pacelli bíboros államtit­kárral a Szentszék és Németország közötti konkordátum ügyében. R budapesti iskolák két napos szinete Miki a s osztrák köztársasági elnök budapesti tartózkodása alkalmából Sercdi Jusztiniáin hercegprímás a fő­városi és állami iskolákban tett in­tézkedéshez hasonlóan május 3-ra és 4-re szünetet rendelt el a fővárosi katolikus iskolákban. Bilbao kirül szorul a gyiirii A baszk hadsereg a nemzetiek nyomása elől kénytelen volt vissza­vonulni a .második védelmi állásiba. A nemzetiek a tengerparton 16 kilo­méternyi távolságon nyomultak elő­re. Bilbao lakossága rémülettel várja a közeli napokat. A baszk kormány megtette az intézkedéseket, hogy a polgári lakosságot mielőbb elszállít­hassák az ostrommal fenyegetett városiból. Nagy áradások Romániában és Jugoszláviában A Száva és mellékfolyói az utóibbi napok esőzései következtében erő­sen megáradtak. Jugoszláviában sok helyen megakadt a forgalom, mert az ár az országutakat is elöntötte. Több falut ki kellett üríteni. A ki­ürítés munkálataihoz katonaságot vezényeltek ki. Romániában a Duna sok helyen kiöntött. Galatznál a vízár áttörte a gátat s a -város külső részét elborí­totta. A folyók egész Románia terü­letén áradnak. Japán most választ Ma megkezdődött Japánban az ál­talános választás. A szavazók na­gyon tartózkodnak jogaik gyakorlá­sától. A jelek szerint a választók 40 százaléka tartózkodik a szavazástól. Élénk északnyugati szél, változó felhőzet, helyenként, kivált északon és nyugaton záporesők, zivatarok várhatók. A nappali hőmérséklet nem változik lényegesen, éjjel több helyen talajmenti fagy lehetséges.

Next

/
Oldalképek
Tartalom