Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 72-96. szám)

1937-04-20 / 87. szám

Felmentették a*dr. Paks? figyész által megv&dolt ügyvédeket Szombaton a debreceni törvény­szék Trásy-tanácsa tárgyalta dr. Grósz József és dr. Hetey László hajdúszoboszlói ügyvédeik bűnügyét, akiket dr. Paksy István ügyész okirat­hamisítással vádolt. A vád szerint egy adásvételi szer­ződés elintézésénél késedelmesen jártak el és amikor két év múlva el­intézésre került a sor a telekkönyv­nél, a szerződésen a dátumot kijaví­tották. Az ügyész súlyos büntetést kért. Gábor Jenő dr. védő azt bizonyí­totta, hogy bűncselekmény inincs, legfeljebb olyan hanyagság, melynek elbírálása az ügyvédi kamara elé tar­tozik. Semmiféle vagyoni előny nem származott abból, amit cselekedteik. A bíróság bűncselekmény hiányában felmentette a vádlottakat, de az ügyvédi kamarához teszik át az ira­tokat. Az ítélet ellen az ügyész fellebbe­zést jelentett be. RÁDIÓ '*<' — ! .-•»» -Fi HÉTFŐ, április 19. 4.15: Diákfél­óna. 5.00: Felolvasás. 5.30: Károlyi Árpád és cigányzenekara. 6.30: Lég­védelmi előadás. 6.50: Sándor Mária énekel, zongorakísérettel. 7.20: „Ho­gyan él a pesti diák?" Helyszíni kép­sorozat. 8.00: A Filharmóniai Társa­ság hangversenyének ismertetése, majd a hangverseny közvetítése a Városi Színháziból. 8.50: Hírek. 10.05: időjárásielentés. 10.10: Viránv Lász­lójazz-zenekara játszik a Metropole szállóból. 11.00: Hírek német nyel­ven. 11.05: Huszár Károly völt mi­niszterelnök németnyelvű előadása. 11.15: Bura Sándor és cigányzene­kara muzsikál a Pannónia-szállóból. 12-05: Hírek. Budapest II. 6.40: Német nyelvok­tatás. 7.25: Lugossy István tárogató­zik, zongorakísérettel. 8.10: Felolva­sás. 8.40: Hírek. 9.00: Hanglemezek. KEDD, április 20. 4.10: Asszonyok tanácsadója. 5.00: B. Nagy Béla zon­gorázik. 5.30: „Az őrjárat." Dráma 1 felv. 6.15: Hanglemezek (operett­részleteik). 7.15: Ütleíras. 7.45: A Bu­dapest Székesfővárosi Felsőbb Zene­iskola 25 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepi (hangverseny köz­vetítése a Vigadóból. 8.50: Hírek. A hangverseny után kb. 10.15: Idő­járásjelentés. Majd: Pert is Jenő és cigányzenekara muzsikál a Kis Ro­yal-étteremből. 11.00: Ott lik György dr. angolnyelvű előadása. 11.15: Szabó Kálmán jazz-hármasának mű­sora a Belvárosi kávéiháziból. 12.05: Hírek. Budapest II. 6.15: Francia nyelv­oktatás. 6.45: Mezőgazdasági (félóra. 7.15: A rádió szalonzenekara. 8.20: Hírek. 8.40: Keleti zene (hangleme­zek). Állandó hétköznapi közvetítés; 6.45: Torna. Utána: Hanglemezek. 7.20: Étrend. 10.00: Hírek. 10.20 és 10.45: Felolvasások. 11.10: Vízállás­jelentés. 12.00: Harangszó, idöjárás­jalentée. 12.05: Hangverseny. 12.30: Hírek. 1.15: IdőjeLaéa, időjárás és ílizállésjekmíés. 1-30: Hangverseny. 2.40: Hírek, élelmiszeráraik, árfolya­mok. 4.45: Időjelzés, időjárásjelentés, híreik. Nyíregyháza m. város adóhivatalától 42—1937. adó HIRDETMÉNY az 1937. évi közmunka váltság kivetési la jstrom közszemlére kitétele tárgyában Aa 1937. évre szóló közmunka­válitság kivetési lajstromot a városi adóhivatal 37. sz. szobájában folyó évi április hó 16-tól április 30-áig közszemlére kiteszem azzal, hoigy azt a (hivatalos órák alatt bárki meg­tekintheti. Ügy a saját, mint a mások adó­jába vonatkozó esetleges észrevéte­lek a közszemlére kitétel lejártától számított 15 .napon belül írásban, az alispáni /hivatalhoz címezve a városi adóhivatalnál adhatók be. Nyíregyháza, 1937 április 15. 3x Rajtik, tanácsnok Nyíregyháza m. város adóhivatalától 2335—1937. adó FELHÍVÁS az ebek kötelező bejelentésére Felhívom a város bal- és külterü­letén lakó ébtulajdonosokat, hogy az 1937. évi ebadó kivetéséhez szük­séges 'bejelentőlapokat a városi adó­hivatal 37. sz. szobájában legkésőbb ezév április 30-áig adják be. A bejelentésihez' szükséges űrlap Ugyanott díjtalanul szerezhető be. Bejelentendő minden Ihaszoncélra tartott (patkányfogó, .házőrző stb.) vagy luxus eb ifajra, nemre és korra való tekintet nélkül. Továbbá a honvédség, csendőrség, rendőrség állatállományába 'tartozó, valamint a mező- és erdőőrök álltai hivatásuk gyakorlásához haszmált ebek. Minden ebről külön bejelentési .lap állítandó ki. Az ebek bejelentésének elmulasz­tása kihágást képez s a mulasztást elkövetők pénzbüntetés se 1 lesznek sújtva. Az ebadó a bejelentéssel egyide­jűleg esedékessé válik s a bejelentés napjától számított 30 nap alatt befi­zetendő. Azok az ebek, amelyek után az ebadó befizetést nyert, számozott ebvédjeggyel lesznek ellátva, amit 10 fillér élőállítási költség megtérí­tése ellenében a városi adóhivatal szolgálhat ki. Figyelmeztetem az ébtulajdonoso­kat, hogy az efcvédjegyet minden eb nyakára jól erősítsék fel, mert az ebbárcával el nem látott ebek úgy fognak kezeltetni, mint az ebadó alól elvönt ebek. Nyíregyháza, 1937 április 15. 3x Rajtik, tanácsnok 3213—1937. végrh. szám. Árverési hirdetmény kivonata A nyíregyházi kir. járásbíróságnak Mü. 2266-936-16. sz. végzése követ­keztében Stelcz Gyula sóstóhegyi lakos végrehajtató javára 2000 P s jár. kö­vetelésére Sóstóhegyen 1936. évi május hó 15. napján foganatosított végrehaj­tás alkalmával |le és felülfoglalt s összesen 4403 P 63 f-re becsült szesz­gyári berendezés, villanymotor, szi­vattyú, 3 drb mérleg stb. ingóságok a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 18379—1936. sz. végzése folytán Nyir­pazony határában, Sóstóhegyen 1937. évi április hó 28. napján d. u. 2 óra­kor legtöbbet ígérőnek, szükséggesetén becsáron alul is el fognak adatni, fi Nyíregyháza, 1937. április 2. Labay Antal kir. járásb. végrehajtó. 28834—1936. tksz. Árverési hirdetmény kivonat. Balogh István végrehajtatónak Gé­gény Julianna és Bakosi Lajos végre­hajtást szenvedők ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. LX. t. c. 144, 146, 147. §§. értelmében elrendeli a végrehajtási ár­verést 300 pengő tőkekövetelés, ennek 1935. május 1. napjától járó 5 száza­lékos kamata, 89 P 90 fillér eddig megállapított per és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapí­tott 17 P 40 f. költség, valamint Ba­kosi Lajossal szemben csatlakozottnak kimondott K. Kató Béni és András 48 P, Csobán Miklós 600 P, Friedmann Zsigmond 500 P, dr. Nánássy Imre 33 P 20 f, Lábasi-féle Mezőgazdasági, Ipari és Gépgyár r. t. 66 P 20 fillér tőkekövetelése és jár) behajtása végett, a nyíregyházi kir. járásbíróság terü­letén lévő lbrány községben fekvő s az ibrányi 124. sz. betétben A, kereszt 1. sorszám 1980 hrszám alatt feUett Nagysacz dűlőben fekvő 1 hold 649 négyszögöl területü Gégény Károlyné sz. Gégény Julianna nevén álló szán­tóra 1124 P 50 fillér kikiáltási árban, az ibrányi 964. sz. betétben A. ke­reszt 2 sorsz. 2356/1 hrszám alatt fel­vett Nagyhid dűlőben fekvő 1400 négy­szögöl területü szántóból a Gégény Károlyné sz. Gégeny Julianna nevén fele rész illetőségre 350 P kikiáltási árban, az ibrányi 1276 sz. betétben A. I. 1-2. sor 1131/10, 1206 hrszám alatt felvett 1 hold 800 négyszögöl [területü Nagyerdő és Szálka dűlőben fekvő szántóból Gégény Károlyné sz. Gé­gény Julianna nevén álló fele rész il­letőségére 2008 P 50 fillér kikiáltási árban, az ibrányi 1278. sz. betétben A. ke­reszt 1. sor 1193/3. hrsz. alatt felvett 1 hold 800 négyszögöl területü Szálka dűlőben fekvő szántóból Bakosi Lajos nevén álló felerész illetőségre 600 P kikiáltási árban, az ibrányi 1348. sz. betétben A. kereszt 2. sorsz. 833/36. hrsz. alatt felvett 240 négyszögöl terü­letü beltelekben fekvő szántóból Ba­kosi Lajos nevén álló felerész illető­ségre 410 P kikiáltási árban, az ibrá­nyi 1569. sz. telekkönyvi betétben A. kereszt 1. sor 833/35. harsz. aiatt fel­vett beltelekben fekvő 50 négyszögöl lerkletü szántóbői Bakosi Lajos nevén álló felerész illetőségre 25 P kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek lbrány községházánál megtartására 1937. évi május hó 5. napjának d. e. 10 óráját tűzi ki és az árverési felté­teleket az 1881. LX. t. c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlanok legkisebb eladási ára a következőké­pen állapittatik meg. Az ibrányi 124. sz. betéti ingatlan a kikiáltási ár két­harmadán alul. a 964, 1276 sz. betéti betéti ingatlanok 1129 pengőn alul, az 1278 sz. betéti ingatlanok 4296. P 41 filléren alul az 1348 és 1569. sz betéti ingatlanok 4212 P 21 filléren alul nem adkatók el. Ha pedig az 1278. sz. betéti ingatlan eladását K. Kató Béni és társa kéri 460 P 60 fillér, ha Csobán Miklós kéri 2529 P 20 fillér, ha Friedman Zsigmond kéri 3332 P 16 fillér, ha dr. Nánássy Imre kéri 4049 P 30 fillér, ha Lábasi féle Me­zőgazdasági ipari és Gépgyár rt. kéri 4105 P 30 fillOr, a legkisebb eladási ár. Az 1348 és 1569 sz. betéti ingat­lant, ha az eladást Csobán Miklós kéri 2435 pengőn alul, Friedmann Zsigmond kérelmére 3237 P 97 filléren alul, dr. Nánássy Imre kérelmére 3955 P 10 filléren alul, Lábasi féle Mezőgazda­sági ipari és gépgyár r .t. kéri 4011 P 10 filléren alul nem lehet eladni. 2. Az árverelni szándékozók kötele­sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 szá­zalékát készpénzben vagy óvadékké­pes értékpapirosban a kiküldöttnél le­tenni. Nyíregyháza, 1937. január 5.' Dr. Maugner sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül Benedek irodaigazgató. 6. oldal (Trianon 17.) 1937 április hó 24. Ejcpress hirdetések 15 széig 1 P 50 fillér, miadeo továbW azé 10 fillér. Költözködés előtt ciánoziassa, vagy vizsgáltassa uj la­kását Nánássy val. Patkány és sváb rovarirtó szerek állandó olcsó nagy raktára. Kossuth-u. 9. Telefon 377, Apróhirdetések Í0 széig 80 fillér, minden torább! csé 8 fillér, állást keresétasek 10 széig öt fillér, missdea további szé 6 H1& KIADÓ! LAKÁSOK Bethlen-utca 22 alatt 3 szobás összkom­fortos lakás kiadó. 1785-5 ötSzobás összkomfortos lakás azonnalra, májüs l-re, esetleg augusztus l-re, Körte­utca 7 sz. alatt kiadó. 17M-5 X 2 szobás lakás mellékhelyiségekkel 1-ére kladé Liliom-utca 60. szám alatt. Értekezni Síp-utca 10. szám alatt. 1836 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Május l-re keresek tisztességes szoba­lányt hosszú bizonyítvánnyal. Róm. kat. bérpalota. I. emelet 1. 1855-2 Egy kisebb és egy nagyobb leányt ujiágkézbesitőnek felvesz az Ujságbolt. Deutsches Fráulein zu 2 Kinder nich Mis­kolc wird gesucht. Halmi Gáborné, Nyír­egyháza, Bethlen-u. 2. II. 8. 1851 Középkorú tiiztasséges mindenesasszony, ki mosás, vasaláshoz, baromfi tenyésztés­hez értő, felvétetik. Cím a kiadóban. 1890 KÜLÖNFÉLE 350 kemes teljesen üzemképes motor­kerékpár sürgősen, igen ölesén eladó. — Cím a kiadóban. 1813-4 Jó karban lévő Portable gép eladó. Eladással megbízva Dicker Gyula könyv­kereskedő. 1790-3 ~ 172 darab 4 hónapos malac eladó. — Lukács Mihály, Apagy. 1888 Elbitangolt szombat este 4 Kossuth-utcán egy barna pej kanca. Aki tud róla, értesítse Lukács Mihályt, Apagy. 1887 Csillárok, sezlon, ágyak, tükrök, nagy kép, függöny, szőnyeg, székrjayek, divány, konyha szekrények, stelázsik, cselédágyak eladók. Nádor-utca 7. 1889 5 évi törlesztésre eladók a Rákóczi-utca végén lévő VÁROSI KISLAKASOK néven ismert tiszta téglából épült adómentes kertes házak. 1 szobás ház és mellékhelyiségek P 2.800. 2 szo­bás ház és mellékhelyiségek P 3.600. 3 szobás ház és mellékhelyiségek P 4.200. Ugyanott kaphatók 5 évi részletfizetésre házhelyek négyszögölenként 6—10 pengős árban. — Eladással megbízva : CSILLAG NÁNDOR ingatlanközvető irodája Nyirviz­palota, Széchenyi-ut. Ólmot bármely mennyiségben napi áron vesz lapunk kiadóhiva­tala, Betklen-utca 1. izám. TISZTA mosott rongyot bármily mennyi­ségben vesz a Merkúr könyvnyomda. A szerkesztésért felelős: Dr. GARAY GYULA A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hírlap Lapkiadó Betéti Társaság Kovách B. és Társai kiadótulajdonos Nyomatott a „Merkúr" könyvnyomdában Nyíregyháza, Bercsényi-utca 3. sz. Fel&lfls: Oroae Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom