Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 72-96. szám)

1937-04-18 / 86. szám

8. oldal SlLASOLesx KfRtAP (Trianon 17.) 1937 április hó 18. Kerékpár és alkatrész külső, belső gummik legnagyobb választékban Kerikpár javítás Varrógép javítás Rubóczky kerékpár műszerésziig NyiresvUza, Nvínrizpalota. Széchenyi-ut 1. szia. — Gyengélkedés idején, különö­sen ha a rosszullétet még szorulás vagy keresztfájás is fokozza, az enyhe és igen kellemes hatású termé­szetes „Ferenc József"-keserűvíz — reggel éhgyomorra egy kis pohárral véve — mindig puha, könnyű szék­ürülést és kielégítő emésztést bizto­sít. Az orvosok ajánlják. £ villanysiereléii inspekció kérdése A folyó hó 14-áiki „Éjjel nem lehet •villanyszerelőt kapni" című cikkünk­re a villanyszerelő kisiparosok az alantiak közlésére kértek fel ben­nünket. A jelenlegi rendelkezés értelmé­ben a kisiparos csakis olyan hibákat javíthat meg, ami nem a villamos­sági rt. által ólom zárral lezárt főbiz­tosítéktól ered. Ezúttal a n. é. közön­ség szíves tudomására hozzuk, hogy amennyiben az egész lakásában el­aludt a villany, úgy a hiba a főbizto­sítéktól származik, mely esetben szíveskedjenek a Villamossági Rt.­hoz fordulni. Egyébként minden ihi­ba javításánál a kisiparosság min­den időben készséggel áll a fogyasz­tóik rendelkezésére. A Villamossági Rt.-gal most megindult tárgyalások valószínűleg eredményre fognak ver zetni és lehetővé fogják tenni a kis­iparosság részére, hogy minden eset­ben minden hibát megjavíthassanak. A kérdéses Bessenyei-téri vendég­lőben a közelmúltban előfordult hiba a főbiztosítéktól származhatott és ez okozta a zavart, ami a várható meg­egyezés alapján a jövőben nem fog előfordulni. A villanyszerelők szakosztálya Á „Kómunnepélyl" eiidénis megrendezi a Szociális Miisié Társulat E hó 5-én tartotta meg tavaszi közgyűlését a Szociális Misszió Tár­sulat. A beszámolókból kitűnt, Ihogy a Debreceni-utcai ingyen konyhán egész éven át 150 felnőtt és 1936. évi december 1-től 1937 április l-.ig 150 iskolás gyermek kapott meleg ebédet. Ez a nagy áldozatkészség annyira kimerítette a pénztárt, hogy szükségesnek látta az egyesület a felnőtt szegények gondozását a Ma­gyar Normára bízni, hogy gyermek­védelmi munkáját erőteljesebben s az iskolaév végéig folytathassa. Ezév április l jtől már 200 iskolásgyermek kap délelőtt tejet, déliben pedig táp­láló jó ebédet a központi-iskola ebé­deltető helyiségében. A gyermekvédelmi ,munkát nagy­ban előmozdítaná a napközi otthon felállítása, ami azonban újaibb anya­gi gondok elé állítja az egyesületet. A Misszió Társulat tagjai, mint egy ember állanak a nemes célokért küz­dő vezetőség mellé, de felekezeti különbség nélkül kapcsolódnak bele a nemzetmentő munkába a város megértő asszonyai és leányai, hogy minél több gyermeket mentsenek meg a magyar jövendőnek. lEbben a gondolatiban rendezi meg június 6-án "a Misszió nagyszabású kerti „Rózsaünnepélyét". Hatalmas rendezőgárda készíti elő a gyermek­napot, amelynek .részletei még nem kerültek nyilvánosságra, de a kiszi­várgott hírekből látjuk, hogy nagy érdeklődésre tarthat számot egy olyan megmozdulás, amelynek célja az, hogy -a magyar nemzet virágos­kertjében mentől több emberbimibó fejlődhessék — rózsásarcú, egészsé­ges, magyar emberré. XI Ince pápa a kir. kat. gimnázium május 3-i suinmü előadásának egyik főalakja XI. Ince úgy lép ki az ismeretlen­ség homályából, mint a grál-lovagok késői örököse. A cómói Odescalchi bankárcsaládnak a sarja. Az aranyak csengése azonban nem tudia elbű­völni. Krisztus katonájává, a keresz­ténység harcosává lesz. Katona akar lenni s az oltár alázatos szolgálatá­nál köt ki. A sors mintha furcsa já­tékot űzne vele, miikor a kard helyé­be a kelyhet és a tiarát nyújtja neki. Am ez csaík látszat, a valóság az, hogy reverendában is a vártán áll, sőt) a pogány elleni küzdelemnek motorikus ereje lesz. Hadi nyelven szólva, az általa 'létesített szent ligá­nak, a keresztes hadjáratnak; vezér­kari főnöke lesz, kinek dicsőségét olv győzelem koszorúzta, mint Ma­gyarország felmentése. E győzelem­ért fáradságot nem kímélő munká­val küzdött, dolgozott s ebben az elszánt, erős akarattal véghezvitt Kocsik, taligák fényezését- javítását legtökéletesebben és legolcsóbban Mihoietz Lajos vállallja. Aiany- ezüst éremmel és díszoklevéllel kitűntetett kocsigyártó mester. Kállói- utca 22. szám. 0 Vaja Vásárolja ? Sajtja Tej­IC y@iet termékeinket j Mindenhol kaphatók! Telefonszám: 593. európai jelentőségű munkában ma­gaslik ki XI. Ince pápa kivételes nagysága. A .kár. kat. gimnázium színműelő­adásában XI. Ince pápa alakját sze­mélyesíti meg egy tehetséges ifjú korhű díszletek között, színpompás környezetben, hogy 250 év távlatá­ból rádöbbentsen bennünket Buda felszabadításánaik jelentőségére. A nagy érdeklődéssel várt elő­adást május 3-án este a Városi Szín­házban mutatja be az if júság. — Tömeges náthás megbetegedé­seket okoz a szeszélyes időjárás. A szeszélyes áprilisi időjárás tömeges náthás megbetegedéseket okozott. A ködös, nyirkos, esős időben sokan hűltek meg. Komolyabb eset nem fordult elő. — A közönség — kap­tuk érdeklődésünkre a felvilágosítást — nincs hozzászokva az ilyen idő­höz és az öltözködésében sem alkal­mazkodik hozzá. A tömeges náthás megbetegedések nagy részét az okozta, hogy az emberek túlnyomó része korán öltözött tavaszi ruhába. A nyiregyházi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól . 30203—1936. tksz. Árverési hirdetmény kivonat. Magyar Általános Takarékpénztár r. t. végrehajtatónak Sóstóhegyi Ke­reskedelmi r. t. baj. cég (képv, Landsu Juda cégvezető végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kéreime következtében az 1881. LX. t. c. 144, 146. és 147, §§. ^értelmében elrendeli a végre­hajtási árverést 1619 P tőkekövete­lés, ennek 1936. évi julius 4. nap­jától járó 6 százalékos kamata, egyharmad százalék váltódij, 138 P 28 fillér eddig megállapított per és végrehajtási és az árverési kérvé­nyért ezúttal megállapított 58 pengő kftitség, valamint a csatlakozottak kimondott dr. Ruhmann Kornél 360 P, Providencia biztosító r. t. 93 P 80 fillér tőkekövetelés és jár. baha­jtása végett, a nyiregyházi kir. járásbíróság te­rületén lévő Nyirpazony községben fekvő s a nyirpazonyi 744. számú betétben felvett I. 1, 3. sor 958/1 a, 958/3. hrsz. a?att foglalt Berenát-uti dűlőben fekvő 1 ho!d 709 négy szögöl területü végrehajtást szen­vedő nevén álló szántó, rétre 795 P 60 fillér kikiáltási árban, ugyanezen betétben II. 1—2. sor, '958/1-c, 958/1-d hrsz. alatt felvett Berenát dülőbsn fekvő 222 négyszögöl terü­letű végrehajtást szenvedő nevén álló szántóra 88 P 80 fillér kikiál­tási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek telekkönyvi hatóság hivatalos helyisé­gében (Bocskai-u. 2. sz 31. ajtó) meg­tartására 1937. évi május hó 4. nap­jának d. e. 10 óráját tűzi ki és az ár­verési feltételeket az 1881. LX t. c. 150. §-a alapján a következőkben álla­pítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlant 2074 P 60 fillérnél alacsonyabb áron eladni nem lehet, ha pedig az árverés megtartását dr. Ruhmann Kornél kéri 3889 pengő 88 fillérnél, Providentia Biztosító társaság kérelmére 7665 P 88 filléren alul eladni nem lehet. 2. Az árverelni szándékozók kötele­sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. LX t. c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított, óvadékképes ér­tékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen birói letétbe helyezéséről kiállított letéti el­ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. LX. t. c. 147, 150, 170. §§. 1908. XLI. t. c. 21. §.) Nyíregyháza, 1936. december 31. Dr. Gaal s. k. ömkf. jegyző. A kiadmány hiteléül Benedek irodaigazgatő. r • I Kiárusítás Üzletemet Nyíregyházán, a Horthy Miklós-tér 9. szám alatt, képkeret, tükör, vázák, nippek stb. megszüntetem Ankészlet6»ct az Iparhatóság K 5639—1937. sz. engedélye álapján folyó évi május l-ig llárasltiis. Fischer Ferenc

Next

/
Oldalképek
Tartalom