Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 72-96. szám)

1937-04-01 / 72. szám

Ara 10 fillér. Njiregyháxa, , 967 április 1. (1 rumon 17.) y 72 (1210 í * v-«e»kcsztöség és edadöhívatal Bethlen-utca l. Poawtakaíékl csckktóám 47139. Telefon 77. * POLITIKAI KAP1L4P * Előfizetés 1 hóra 2*50 P. Negyedévre 7*50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény n ZSIdkereszt-szolgálat eredményei Valamikor, ha a falu népéről be­széltünk, büszkén említettük a ma­gyar lányok és menyecskék rózsás orcáját, a szálas magyar legények izmos karját, jó volt a magyar nem­éét gerincét alkotó népességi réteg erényeiről, adottságairól megemlé­keznünk. De igen keveseknek jutott eszébe az, hogy ezek a szép ember­példányok milyen gyorsan, milyen korán megrokkannak ma és a tüdő­vész és egyéb népbetegségek milyen hatalmas pusztítást visznek végbe soraikban. A kormányzat széles körre kiter­jedő egészségügyi munkája igyek­ezik azt a borzalmas statisztikát csökkenteni, amely a falusi gyerme­kek korai elhalálozásában s a dol­gos leányok és legények korai meg­rokkanásában mutatkozik. A Zöld Kereszt-akció már eddig is nagy eredményekre tekinthet vissza. Ha megvizsgáljuk azokat a munkálato­kat, amelyeiket az 1936-os évben el­végzett, örömmel kell megállapíta­nunk, hogy a városi és falusi egész­ségügyi kultúra fejlettsége között mindjobban csökken már a különb­ség. Egyik legértékesebb eredmény a tisztiorvosi szolgálat államosítása, cimi módot nyújt arra, hogv a tiszti­orvosok a magángyakorlatot mel­lőzve, minden idejüket és erejüket ti közegészségügy szolgálatába állít­hassák. Fontos újítás a falvak szem­pontjából a községi és körorvosi tanfolyamok bevezetése is, amelynek hallgatói rövid idő alatt elsajátítot­ták annak a munkának a megisme­rését, amelynek elvégzése a községi és kör orvosok feladata. A zöldkeresztes testvérek ma már több imint négyszáz faluban működ­nek, mint egészségügyi védőnők. A budapesti, a debreceni állami védő­nőképző intézet fokozatosan bővül, hogy minél több zöldkeresztes test­vért küldhessen a falvakba. A zöld kereszt azoknak a házaknak a hom­lokzatán látható, amelyekben az anyák és csecsemők védelme az is­kolásgyermekek megvizsgálása és a tuberkulótikusok gondozása törté­nik Ezek a kis épületek egészség­ügyi centrumok, ahonnan kultúra árad ki azokra a területekre, ahol' rövid idővel ezelőtt még az újszü­lött csecsemőknek több mint har­mada pusztult el egy éven belül s ahol az iskolásgyermekek lappangó, vagy nem kezelt betegségei útját ál­lották a szervezet fejlődésének, vagy megfertőzték a család tagjait. Ha ezeket az eredményeket mér­legeljük, nem is annyira az a fon­tos, amit a számszerű statisztika mutat, hanem inkább az, hogy sike­rült a magyar községek népét meg­ismertetni a népibetegségeik veszedel­mének következményeivel, sikerült elérni azt, hogy amit azelőtt l9ten csapásának tartottak, az ellen most védekezni akarnak és elviszik kis­Kaposvárnál lép magyar földre az olasz király A Corriera della Sera legújabb értesülése szerint az olasz királyi párt erre az útra elkíséri Ciano kül­ügyminiszter is, aki Budapesten a kormány tagjaival tárgyalásokat fog folytatni. Ezeknek a tárgyalá­soknak az ad nagy jelentőséget, hogy összefüggésben állanak majd a most megkötött olasz-jugoszláv egyezménnyel. Az olasz király az eddigi tervek szerint Kaposvárnál lép magyar földre. A kaposvári állomáson a ka­posvári gyalogezred díszszázada várja. Az ezrednek az olasz király a tulajdonosa. Az olasz király a ka­posvári gyalogezred ezredesi ruhá­jában lép el a díszszázad arcvonala előtt. A lap a továbbiakban isimer­teti a budapesti, a dunai és eszter­gomi ünnepségek tervét. Csehország katonai egyezmény kötését javasolja a holnapi kisantant értekezleten A belgrádi saijtó élénken foglalko­zik a ^holnap kezdődő belgrádi kis­antant- ér t ek ezlet tel. A Politika azt írja, hogy a cseh és a román külügyiminiszter ugyanab­ban az időpontban indul Belgrádba, Vinkovcén találkoznak s onnan kü­lönvonaton indulnak tovább Bel­grádba. A Daily Telegrap értesülése sze­rint a belgrádi értekezleten felme­rül az a terv is, hogy a kisantant­államok katonai egyezményt kösse­nek s abban az esetben, ha valame­lyik állasm háborúba keveredik egy a kisantamton kívül álló állammal, a másik kettő katonai segítséget köte­les nyújtani. Ezt a tervet már korábban Fran­ciaország vetette fel. Románia és Jugoszlávia még nem válaszalt erre a tervre, ezért a mostani értekezle­ten a cseh külügyminiszter veti fel ismét. Az angol lap nem tartja valószí­nűnek, hogy Jugoszlávia elfogadja ezt a tervet, mert az merőben ellen­kezne a most megkötött olasz-jugo­szláv és a német-jugoszláv egyez­ménnyel. Április 8-án a pénzügyminiszter beterjeszti a költségvetést A magyar politikai élet a húsvéti szünet befejezése után a jövő héten ismét megindul. A képviselőház áp­rilis 8-án ülést tart s ezen az ülésen Fabinyi pénzügyminiszter beter­jeszti a költségvetést. A költségve­tés benyújtásakor hossziablb beszé­det mond. Előző nap este a Nemzeti Egység Pártja értekezletet tart s a kormány ezen az értekezleten ismerteti a költségvetést főbb vonásaiban. A költségvetés beterjesztése után a Ház elnapolja magát s a bizottsá­gok elé kerül a költségvetés. A Nep. értekezletén leleplezik Gömlbös Gyula arcképét is, amelyet Pólya Tibor festett a miniszter­elnökről s amelyet SztranVavszky Sándor ajándékos a pártnak. Elkészült már a Nep. szervező gyűléseinek a terve is. A miniszter­einlök az eddigi tervek szerint a szegedi, debreceni, miskolci és pécsi szervező gyűléselken vesz részt. Ter­mészetesen ebben a kérdésben, va­lamint az időpontokban a miniszter­elnök dönt. Darányi Kálmán a húsvéti szünet alatt is tovább folytatta a megbeszé­léseit a párt vezetőivel és az ellen­zéki pártok vezéreivel az alkotmány­jogi javaslatok vitájáról. Most azok­kal a politikusokkal tárgyal a mi­niszterelnök, akik a húsvéti szünidőt külföldön vagy a vidéken töltötték. ^Zavargások Indiában Tegnap Indiában újabb Véres za­vargások voltak. Az angol katonaság 19 halottat veszített. Negyven em­ber súlyosan megsebesült. dedelket és gyermekeiket az „Egész­ségházba". Az egészségügy kérdéseinek meg­oldásánál hatalmas akadályokkal ellett a kormányzat zöld kereszt ak­ciójának megbirkóznia, mert igen sokszor a kérdések lényegének meg­oldása könnyű volt, de szinte le­gyűrhet etlenek voltak a kísérő kö­rülmények. A közlekedés, a gazda­sági helyzet és a megnemértés prob­lémáit csak a szeretet, a munkájáért lelkesedő orvos és védőnő együttes munkája oldhatta meg és győz­hette le. H kisantant értekezlete A ikislantant külügyminiszterei holnap ülnek össze Belgrádban érte­kezletre. Az értekezlet két napig tart. Pál jugoszláv kormányzó her­ceg .holnap villásreggelit ad a kül­ügyminisztereik tiszteletéire. Benes cseh köztársasági elnök hétfőn utazik Belgrádba, ahol három napig marad. Változás a szovjet diplomá­ciájában A francia lapok jelentése szerint a szovjet diplomáciai karában fon­tos változások történnek a közeljö­vőben. Potemkin párisi nagykövet a külügyi népbiztosságba kerül Kra­ezinki helyére. Ezenkívül a fonto­sa bb államok követeit is kicserélik. Rz angol király nem látogatja meg a dominumekat VI. György angol király és Erzsé­bet királyné a koronázás után nem látogatja meg a dominiumokat. He­lyettük a kenti herceg és felesége látogatnak el Ausztráliába, Üj Zé­landba. Az útjuk 8 hónapig tart. A spaayol barctér hírei A spanyol nemzeti csapatok fő­hadiszállása jelenti, hogy az északi harctéren kisebb csatározások foly­tak. A vörös csapatokból egyre töb­ben pártolnak át a nemzetiekhez. Madridnál a vörösök sikertelen támadást kíséreltek meg. Hasonló kudarccal járt a vörösök déli fron­ton való támadása is. Cordoba környékén a rossz idő az utakat járhatatlanná tette. A .nemzetiek repülői sikeresen bomlbázták a vörösök egyik repülő­terét s 12 gépet elpusztítottak. A Liberté jelentése szerint Poso B'ianeonál a nemzetiek gyűrűje nap­ról napra jolbban szorul a vörösök körül. A vörösök a nemzetközi bri­gáddal akarják a várost mentesíteni a nyomás alól, azonban minden igyekezetük hiába valónak bizonyul. Sztojadinovies Rómába készBI Római illetékes helyen kijelentet­ték, hogy v Sztojadinovies jugoszláv miniszterelnök a közeljövőben Ró­mába utazik, hoigy visszaadja az olasz külügyminiszter látogatását. A római lapok szerint Sahusehnigg osztrák kancellár római útjának ide­jét még nem állapították meg. A Messagero szerint az osztrák kan­cellár április 10-ike után indul Rómába. Időjárás Mérsékelt északkeleti, keleti szél, változó felhőzet, nyugaton és délen kiisebb eső várható. A hőmérséklet emelkedik. Budapesten ma délben a hőmérséklet 10 Celsius fok volt, a légnyomás 766 mm, mérsékelten süllyedő irányzatú.

Next

/
Oldalképek
Tartalom