Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 49-71. szám)

1937-03-05 / 52. szám

9DSÍÉ AZ IDEGEN ÉS ÉRZÉKETLEN kapitalizmus ellen együtt tüntettek a szocialistákkal a jobboldali pártok *z országgyűlésen. Már sokszor mon­dottuk, hogy a szocializmus, amikor a töke túlkapásai ellen küzd, amikor nem politikai okból, hanem a gaz­dasági érdekek igazságos védelme, a tiszta erkölcs igazságos szolgá­lata terén emeli fel a szavát a szo­cializmus, akkor nem lehet ellenve­tése Senkinek. Bornemisza miniszter statisztikája kimutatta, hogy Ma­gyarországon a lakosság husz szá­zalékának ötször annyi jövedelme van, mint a lakosság többi nyolcvan százalékának. Ezt a vagyonelosztó­dást és az nletstandardnak ezt a tá­volságát a keresztény, nemzeti, népi politiHa idején nem lehet szó nélkül hagyni. A rideg kapitalizmus és bol­sevizmus testvérek és mindkettő ellen együtt kell küzdeniük azoknak, akik hisznek az igazságosabb holnap el­jövetelében. Küzdenünk kell vallás­erkölcsi és nemzeti alapon, mert e két erő nem türi a szélső materializ­must. NAPIREND. Márclut 5 Péntek. Róm. hat. Özíéb. Gör. hat. Konon. Prut. Adorján. Ixr. Adtr 22. A nap kél: 6 óra 34 psrckor, ny*g$zik 17 óra 58 perckor. A hold kii: 1 óra 34 perckor, nyugszik 9 óra 46 perckor. Magyar napirend: Bratu jassyi egyetemi rektor, majd ha felgyógyul, szép előadást tarthat az egyetemnn a terrorisztikus cselekedetekről. Ha ugyan lesz erre kurázsija. Mert ha elitéli a terrorisztikus cselekedeteket, Ítéletet mond nemcsak az öt ért sé­relem felett, hanem afelett az izga­tás felett is, amely évek sora óta mérgezi a román köréletet s teszi tűrhetetlenné a magyai kisebbség életét. Bratu rektor ur a betegágyán most elmélkedhet a román jogrend­ről. Bgéfte héten a k&re&eaő gyógyszertárak tartanak 3gya!«ti szolgálatot: Osgyáni (Beg?ooyti-tér) és Zttái (Deák Fereno-utca.) Március hónapban a Magyógysaerellátás, TMóbateg Sadaatórium, Gyermekmenhely, Stefánia recoptjeit Lányi ét Székely gyófjr­saartár axolgálja ki. A városi gót- ét a nyitva. A délután 3-UI6-lg fagad — Telefonálás közben hirtelen meghalt egy 17 éves fiú. Karmai Mi* háily, a Tiszai Ármenitesítő Társulat alkalmazottja tegnap délelőtt Keme* cséről telefonon- felhívta a társulat nyíregyházi központját. A beszéli getést azonban nem fejezhette be, mert hirtelen a szívéhez kapott és mindéin jajszó nélkül holtan rogyott össze. A 17 éves fiaital fiút szívszéh hűdés ölte meg. Rádiót Csillárt olcsón Beihlen-u'ca 2. szám Horváthnál Hő gyek figyelmébe! Megérkeztek a legújabb len blúzok (Lichtenbirg mellett) — Túl nagy adag veronált vett be. Hagymássy Lajosné nyug. irodas igazgató özvegyét mérgezési tünés t-ek között szállították be a mentők Virágsutcai Lakásáról a .kórházba. Hsgymássyiné az orvosi első segély után jobban lett és elmondotta, hogy álmatlansága ellen veronált szedett. Tévedésből a kelleténél na* gvobb mennyiséget vett be és -ez okozta a mérgezést. Miután nem öngyilkossági szándókból vette be a mérget, a hatóság a további nyo-mcx z-ásit megszüntette. Hagymássyné állapota súlyos, de már túl van az életveszélyen. AZ UTAZÁS — ÉLETREND­VÁLTOZÁS rendszerint emésztési zavarokkal, székrekedéssel jár. Ilyenkor igyunk 2—3 deci Mira»keserűjvizet, az ren* det teremt. 6 — A magyar áricaaládok posztós gyára önnek is rendalkoeéséie áll. Közvetlenül a gyárból ezAHítJa aa gyapjúszöveteit angolos gyártási mó< don elkészítve. Nsm fog csalódni. Évekre aeóló megtakarítást ér d. Méű ma kérje megtekintésre! a »zö« vetminták költeég* és kötcleaettfi-é^ mentes beküldését. Trunkhahn Poez* tógyár és Ruhagyár Rt., Budapea*. XI., Lenke^út 117. (4 — Baromfiak, galambok és nyulak válogatott kollekciója a mezőgazda* sági kiállításon. Az országos mezői gazdasági kiállítás rendezősége évről évre nagyobb súlyt vet arra, hogy a baromfis, galamb* és nyúl*csopors tok egyre teljesebbek és tökéletes sehbtek tegyenek és főként arra, hogy megfelelően nagv választék álljon rendelkezésre. Most a barom* fiaik csoportjában a nemesített ma* gyár tyúkok, a kendermagos ply* mouthok, a mutatós rhode isiandok és az angliai tojóversenyen győztes suss-exítvúkok iránt mutatkozik meg a legnagyobb érdeklődés, tehát ezekből a fajtákból kerülnek fel a •vásárra a legkiválóbb példányok igen bőséges választékban. A nyu* lak csoportjában is megfelelő kép* viseletet kap minden fajta, de leg* •több le9Z közöttük az angoranyúl. A galambtenyésztők körében a ma* gyár begyes galambok közkedveltek, a külföldi golyvásokból is bőséges választék lesz, úgyszintén a többi, nálunk kapható fajtákból is. bár a galambok éppen a vásár ideje alatt költenek és ezért a tenyésztők nem szívesein szánták rá magukat arra, ho-rtv kedvenceiket felküldi ék a ki* állításra. — Anyakönyvi hírek. Március 2. Születés: Csorba Mária Ilona gör. kat., Hrács halvaszületett fiú, Brtka Ilona ág. h. ev., Kazár Éva ág. h. ev., Bóman István r. kat., Horvát Mag* dolna ref., Kovács Juliánná r. kat., Katona András ref., Bacsóka Mag* dolna g. kat., Varga halvaszületett fiú. Halálozás: Magvar Erzsébet ág. h. ev. 12 hónapos, Hovanyecz Mária ág. h. ev. 12 éves, Berecz Pál ref. 10 hónapos, Dorogi András r. kat. 20 éves, Csonka Mártonné Bódor Júlia ref. 41 éves. Magyar szenvedés, magyar bánat fog kicsendülni azoknak a dél* vidéki íróknak az írásaiból, akik most fognak először igazi ma* gyar dobogón szerepelni. Min* den magyar író, magyar művész vágya: a magyar közönség megértése és szeretet-e cl volt zárva tőlük a sors különös ren* delése folytán. Most végre — kaptak útlevelet. Eljönnek kö* zánk és beszámolnak róla, ho* gyan éltek 18 keserves -eszten* dőn keresztül. Va,n*e városunk* ban olyan ember, akit ez nem érdekel? Van*e olyan, aki fá* sultan, közönyösen megy el a kisebbségi magyar ember hit* vallása mellett, aki nem hall* gátja meg, mikor a testvére csendesen, szerényen bekopog* tat hozzá és elmondja: „Nézd, ezt csináltam .ezalatt az idő alatt, így és így álltam a poszton a végeken ..." Városunk lakos* ságának is be kell bizonyítania, hogy a magyar szellem élete, ha ország-határok is választják el egymástól a sejtjeit, egységes é® oszthatatlan. A vasárnap dél* előtt Jíll órákor kezdődő dél* vidéki matinén minden öntuda* tos nyiregyházinak ott kell len* nie. Bizonyításul és tüntetés* képpen. A vármegyeháza nagy* terme nemcsak előadóterem le* gyen, hanem meleg otthon is. Az egységes magyar lélek ott* hona. Kellemes asztali víz barral vagy anélkül a Csokonai Ásvány víz a debreceni hőforrás szénsav­val telitetett gyógyvise. Lerakat: ALTÉR BERNÁT cégnél Nyíregyháza. Kapható a jobb fü­szerüzletekben és a vendéglőkben. 3 — Háziasszonyok! Nem kerül pénzbe, mégis a legjobb tészta* recepteket megkapja, ha még m-a kéri a dr. Oetker=féle világhírű fényképes receptkönyvet, melyet bárkinek ingyen megküld a gyár: dr. Oetfcer A. Budapest, VIII., Cantisutea 25. — Március ll*én hirdet ítéletet a kúria az Andrássysféle tiszadobi hitbizomány körül keletkezett nagys szabású polgári pörben. Beszámol* tünk -arról a nagyszabású polgári pörről, amelyet gróf Batthyány La* josné, gróf Cziráky Józsefné, őrgróf Pallavicini Györgyné, herceg Odes* calchi Károlyné és igróif Károlyi Mi* há'lyné indítottak az Andrássysféle tiszadobi hitbizomány ezidőszerinti birtokosai: gróf Aindrássy Sándor és gróf Andrássy Imre ellen. A nyíregyházi törvényszék túlnyomó* részt helytadott a felperesek kerese* tének, viszont a debreceni tábla fel* tételes jellegű ítéletet hozott, de végeredményben ugyancsak teljesí* tette a felperesek követelését. Az ügy végső fokon a kúria Jakabstas nácsa elé került, ahol napokon kes resztül ismertették az óriási anyas got, majd a felek képviselői — hét ügvvéd — szólaltaik fel. A kúria úgy határozott, hogy a nagyszabású pols gári pörben március llsén hirdeti ki a végsőfokú ítéletet, mely elé széles körben nagy érdeklődéssel tekins tenek. Dr OETKER f^ (ftacái n Áüío/uym£ — Zsírszódát ivott. Görömbelyi Balázsné 34 éves- asszony Tiszapols gáron levő lakásán ismeretlen okból marólúgot ivott. Haldokolva szállí* tották be a debreceni klinikára. Yl. kir. Méw-öro!ogiai Államin Nyiregyháss Időjárás jelentése 1S37. március 3. reggel március 4. reggel fl-33' Hőmérséklet: maximum 11 0. Hőmérsékiot: minimum —1 6. r Szé! erö»é«e, iránya (0- 12.) 2 Északkeleti—lökéses. Felhőzet (0—10) 5. Változó felhőzet. Csapadék miliméterebben "i tői reggel 7-ig 0. Légnyomás: 759. Emelkedő. Hóréteg magassága: — Meghalt a robogó autón. Hajs dúszoboszló határában a robogó autón meghalt Bodnár Dezső 32 éves munkás, akit szülei a miskolci Erzsébetskórházból akartak a laká* sukra szállítani autón. Bodnár ugyanis Miskolcon gyanúba került egy üggyel kapcsolatban és kihall* gatták. A gyanúsítást annyira szí* vére vette, hogy sósavat ivott. Sé* rülése életveszélyes volt, de szülei kérésére kiadták a kórházból, hogy Hajdúszoboszlón ápolják. A kir. ügyészség megadta a temetési enge* -délyt, mert a megtalált búcsúlevél kétségtelenné tette, hogy öngiyilkoss ság törtónt. Tavaszi kabátokat, öltönyöket felelősség mellett vegyileg tisztit és fest a leg­tökéletesebben Maróthy flntal a Luther palotában. Gallérok gözmosása. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás. Műhely: Kígyó-utca 2. 1 rendőr tyuktolvajt fogott A hétfői országos vásárira igyéke* zett Szálágyi József érpataki lakos, a hátán egy zsákkal, amelyben öt pár tyúkot vitt. A rendőrnek gya* nús volt az ember és a debreceni vámnál igazolásra szólította fel. Szi* lágyi József zavaros válaszokat adott. Azt mondotta a rendőrnek, hogy a tyúkokat a sógora adta át neki azzal, hogy azt hozza be a nyíregyházi országos vásárra, eladás végett. A rendőr bekísérte Szilágyi Józsefet a rendőrkapitányságra, ahol kihallgatása közben bevallotta, hogy a tyúkokat lopta. Szilágyi Józsefet a csendőrségnek adták át, hogy állapítsák meg, nem követett se el több lopást is Érpata* kon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom