Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 49-71. szám)

1937-03-02 / 49. szám

A r<s Nytregyktoa, iOT március 2 r? » r ^ Y. évfttljftua, 49 (1186) snáia. $ J\.CUCl ígeffííoatíség és kiadóhivatal Bethlen-utca L Foftgatakarékl caekteám 47139. Telefon 77. * * Előfizetés i hóra 2'50 P. Negyedévre 7'50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény IH HI HW IMI Wl JMilIWlW^^ Kél pengő « zsír kilója, két pengő, olyan nagy pénz, hogy sok magyar testvér ál; maiban látja csak egy összegben. A töredékét keresi keserves napszám; •mai, de el is költi nyomban a tört pengőt, a lilléreket. Két pengő nagy pénz az ország óriási többségének szemében és most erre a hihetetlen magasságra szökött a zsír ára. A helyzetet legjobban jellemzi, ha el; mondjuk, hogy amikor a tisztvise; lök még csonkítatlanul kapták fize; tésüiket, akkor 1 pengő 60 fillér volt íi zsír és ma, amikor a fizetésnek csak töredéke van meg, óriási mér* tékbemi drágult a nélkülözhetetlen rsírozó. Nem megyünk mi itt neki ennek az egy árucikknek, neim vá* doljulk egyik kategóriát sem, mi a drágaságot vádoljuk, azt a rohamos órvizerti, amely már elnyeléssel fe* »iyegeti a kisexrisztenciákat és egyik oka a szélsőségek mozgolódásának. Igenis egyik oka, mert minél több •mó>er húsába mar bele az ínség, •ninél több családapa lesz, aki nem tud mit kezdeni fizetésével, annál több lesz a vádolva politizáló, annál több lesz az agresszív ember, a tá* m&dó, a mindenre képes. Más az éhes ember világnézete, mint a jól* lakotté, más a telt gyomor filozófiái ja, mint az éhezőé. Mig egyfelől •agyon örvendünk annak, hogy már ára van a mezőgazdasági termény* *e,k, hogy gazda kezdd fizetni és kis fizetni adóját, másfelöl aggodalomé mai látjuk a tűzifa, a kenyér, a zsír és más elsőrendű közszükségleti cdkik ugrásszerű drágulását. Nem vas gyünk barátai a túlzott beavatkozás* nak. de ha azt akarjuk, hogy a pen* gő vásárló ereje ne gyengüljöíii, ha azt akarjuk, hogy a lelki békesség tovább tartson, ha építő, alkotó po* litikára alkalmas légkört akarunk biztosítani, akkor itt sÜTgős szükség van az okos, szakszerű beavatkozás; nak. Kérjük az illetékeseket, foglal; kozzanak ezzel a kérdéssel, olyan fontos ez, mint amikor járvány pusz; tit és össze kell hívni a járvány; bizottságot. Mert a drágaság is öl, a drágaság is terjed, vérszemet kapva, mint a ragály. Ki kell kutatni a fészkét a drágasági áramna , ennek i pusztító szélvésznek, meg ^eál ke; resni a szülőokát. meg kel! találni iz egészsége® fákét. S<- ív 104 kér; iés vár megvalósításra, „völ hogy lekifeszüljön a dőrék magyarok nelle a nagy problémáknak, de áll; unik csak egy szóra. Itt a legna; jvob.b baj, itt a gátszakadás szávár* Jása, itt a félelmetes rontás: a drá; íaság. Nyíregyházán amúgy is ke; 'és a vásárló pénz, Szabolcsban tmúgy is drága az élelem a szegény; lek, ha olcsó, mert ezt az olcsót em tudja megfizetni. Répaleves, :rumplileves, kenyeret nem látott sztalok, csenevész gyermekek ha; ája, ez a valamikor királyi föld, melynek bősége jólétet varázsolt, "riánon okozta a hét szűk eszten; iőt. de ezib a csapást viselték akikor A csehországi németek önkormany­zatst követeinek Csehország legnagyobb német pártja, a Heinlein vezetése alatt álló német párt tegnap Aussigban gyűlést tartott. A gyűlésen felszó; lalt Heinlein is. Beszédében azzal vádolta a cseh kormányt, hogy nem tartja tiszteletben a kisebbségek jo; gait s nem tartja be a békeszerző; dések vonatkozó rendelkezéseit. A gyűlésen elhangzott beszéddel foglalkoznak az angol lapok is és hosszabb kivonatban közlik Hein; lein beszédét, amelyről azt írják, hogy ez a német nemzetiség mini; mális követelése. A Times rámutat arra, hogy Be; nes és a többi cseh államférfiak is nem egy alkalommal a legmereveb; ben elzárkóztak ennek a követelés; nek a teljesítése elől s nincs remény most sem arra, hogy a követelés teljesítését akárcsak kilátásba is helyezzék. Garwin cikke Magyarország igazságáról Londonból jelentik: Garwin az Obserwerben cikket közölt. Azt írja. hogy egyesek véleménye szériát Angliának kötelessége megvédeni Csehország fennmaradását, azt az államot, amely annyi sok németet, tótot és magyar embert kebelezett be erőszakkal. Ha Anglia ezt menten né, az igaz; sággal és a józan, ésszel ellenkezően cselekedne. Angliának éppen az a kötelessége, hogy a magyar faj további fennma; radását biztosítsa s mindent köves; sen el. hogy a Magyarországot ért igazságtalanságok orvoslást nyerje; nek. Ma délelőtt a pécsi bányászok általános sztrájkba léptek A DGT igazgatósága a pécsi bá; nyatelep munkásai közül 135 embert elbocsátott. A munkáselbocsáitás miatt sokan sztrájkba léptek s ma reggel valóban csak igen kevesen je« ientkeztek szolgálatra. Az egyik ak; nába csak 103 munkás szállt le. A mecsekszabolcsi bányában csak 11, a Szent András tárnában 12, a Tho; mon;aknában pedig csak 8 munkás dolgozik. Ezek a munkások csupán az üzembiztonságot akarják fenn; tartani. A DGT igazgatósága kijelentette, hogy a bányászok fizetése még a százalékos fizetésleszállítás után is magasabb, mint a pécsi kőműveseké. Ha a munkások 8 százalékos bér; emelési követelését teljesíteni akar; ják, a bányavállalatot 350.000 pen; tfövol terhelik meg. A jelenlegi szén; elhelyezési lehetőség mellett a vál* la lat ezt a terhet nem bírja el. A béremelés csak úgy hajtiható végre, ha a vállalat 500 munkást elbocsát. Eredetileg valóban ennyi munkást akart elbocsátani a DGT, azonban Bornemisza Géza iparügyi miniszter közbelépésére sikerült ezt a számot 135;re mérsékelni. A miniszter elítélte a munkásság; nak újabb sztrájkmozgalmát. Egy; ben kijelentette, hogy nem hajlandó latba vetni a tekintélyét azokért a munkásokért, akik mu:i ásítársaikat a sztrájkra .felbujtották. Az utakon a csendőrjárőrök ügyelnek a rendre s reméli, hogy a munk ásság józan része megfontolja a dolgot. A sztrájkban ma délelőtt súlyos fordulat következett be. A keresz; tényszocia lista munkásság ülést tar; tott s elhatározta, hogy azonosítja magát a 135 elbocsátott bányásszal s sztrájkba lép. Ezzel a sztrájk is; mét általánossá vált. Megszűnt egy petíció Ivádv Béla mandátuma ellen a független kisgazdapárt petíciót nyúj; tott be. A ma délelőttre kitűzött tárgyaláson egyik fél sem jelent meg, így a bíróság a további eljárást a törvéinjv értelmében megszüntette. is, amikor olcsóbb volt az élet, legalább számszerűleg, numeruszs ban. Valami más ok van itt, talán árfelhajtás, talán nyerészkedés, ta; Ián a belső életet figyelembe nem vevő export, áruelvonás. Ki tudja? Hívjanak össze ankétot, jöjjön ösz; sze a nyíregyházi Közgazdasági Tár; saság és szóljon hozzá a kérdéshez, nyugtassa meg a közönséget. Két pengő a zsír, ez már fel kell hogy rázza álmából mindazokat a ténye; zőket, akik tehetnek a kisemberek védelmében, a drágaság szörnye ellen. A fascista nagytanács űiéso A fasiszta nagytanács ma este 10 órakor Mussolini elnöklése alatt ülésre gyűl össze. Az ülésen megví; tatják a katonai helyzetet is. Tekin; tettel arra, hogy sok kérdés kerül megvitatásra, valószínűleg több napig eltart a nagytanács ülése. intonosci távozását kSvotoli a román parasztpárt A román nemzeti parasztpárt, amint arról a Daily Telegraph érte; sül, a külügyminiszteri székben vál; tozást követel. A párt azt állítja, hogy Antonesou külügyminiszter a kudarcok egész sorozatát követte el. Öt okolják azzal is, hogy létre; jött a jugoszláv;bolgár egyezmény. A parasztpárt szerint ez a szerződés azért káros Romániára, mert rnegp gyengítette a Balkán;szövetséget s Romáiniát szláv gyűrűvel vette körül. Fagybullám pusztít Angliában Egész Angliát késői fagyhullám és hóvihar seperte végig. A hófúváa következtében az országutakon 6—7 méteres hótorlaszok bénították mejj a forgalmat. A gépkocsik százai re; kedtek meg a hóban. A vasútforga; lom sok helyen szünetel. A vihar ereje fákat csavart ki tövestől, fala; kat döntött be s igen sok balesetnek lett az okozója. Délwalesiben egy 5000 tonna sú; lyú mészkőszikla zuhant rá egy gyárépületre. Szerencsére vasárnap lévén, a gyárban senki sem tartóz; kod ott, emberéletben nem esett kár. Harminc városra a vihar miatt sö; tétsért borult, mert a szél ereje szét; tépte a vezetékeket. A viharnak Angliában eddig 12 halálos áldozata van. R román király snlyos kritikája a rónán Mozggazdaságrél A román, király tegnap nyitotta meö a romániai mezőgazdasági nagygyűlést. A király megnyitó be; szédében a több termelésről szólott. Beszédében szokatlan élességgel tá; madta Románia mezőgazdasági po; litiká ját. Többek között ezeket mondotta: Földműves társaim előtt nem tudom elhallgatni, hogy az or; szág szégyene az, hogy mint mező; gazdasági állam, a legkevesebbet és a legrosszabbat termeli egész Euró; pában. A másik nagy baja Romániának mezőgazdasági oktatásának teljes mértékben való helytelen iránya. Agrármérnököket és szoba tudóso; kat nevel Románná, akik azután nem értenek semmit sem a földmű; velőshez. Mgáris Élénkebb szél, felhősödés, nyuga; ton eső, a hegyekben havas eső várható. A hőmérséklet csökken.

Next

/
Oldalképek
Tartalom